wt., 22/12/2020 - 07:21

Ogłaszamy pierwsze wyniki międzynarodowego konkursu CEUS-UNISONO na dwu- lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii i Polski, przeprowadzany w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, „LAP”) w ramach programu wielostronnego CEUS. Pierwszą laureatką została dr hab. Małgorzata Pilot z Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk. Projekt został rekomendowany do finansowania w wyniku oceny merytorycznej w austriackiej agencji FWF (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung).

Lista rankingowa

Na realizację projektu pt. Testowanie hipotezy Syndromu Udomowienia u wolnożyjących psów dr hab. Pilot otrzyma prawie 1,2 miliona złotych. Badania będą prowadzone we współpracy z Sarah Marshall z Instytutu Etologii Konrada Lorenza w Wiedniu. Dzięki współpracy polskich i austriackich badaczek w ramach jednego projektu możliwe będzie przeprowadzenie  kompleksowego testu hipotezy „Syndromu Udomowienia”, biorąc pod uwagę jej aspekty behawioralne, morfologiczne i genetyczne, co pozwoli na sprawdzenie związku między zmiennością genetyczną a cechami behawioralnymi i morfologicznymi wolnożyjących psów. Wyniki projektu pogłębią wiedzę na temat genetycznych mechanizmów ewolucji ssaków.

W konkursie CEUS-UNISONO można sfinansować wynagrodzenie dla zespołu badawczego, stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego. Budżet całego konkursu wynosi 20 mln zł, a jego adresatami były polskie zespoły badawcze, które wspólnie z jednym (w przypadku współpracy dwustronnej) lub z dwoma (w przypadku współpracy trójstronnej) wybranymi partnerskimi zespołami badawczymi wystąpią z wnioskiem o finansowanie projektu z zakresu badań podstawowych. Projekty mogą obejmować badania naukowe we wszystkich dyscyplinach nauk. Kierownik polskiego zespołu badawczego musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora, zaś kierownik partnerskiego zespołu musi spełniać wymogi swojej agencji partnerskiej w tym zakresie. Zaplanowane badania muszą zostać zrealizowane w ciągu 24 lub 36 miesięcy, a w przypadku projektu badawczego z zespołami badawczymi z Austrii również na 48 miesięcy.

Konkurs CEUS-UNISONO jest przeprowadzany zgodnie z procedurą agencji wiodącej w trybie ciągłego naboru wniosków, który zakończy się w dniu 31 grudnia br. Wyniki są ogłaszane w terminie 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku krajowego, w związku z czym kolejne listy rankingowe będą publikowane sukcesywnie tutaj.