wt., 22/06/2021 - 09:52

Już 15 września 2021 r. ogłosimy konkurs OPUS 22 na projekty badawcze w tym również realizowane we współpracy LAP w ramach programu Weave. Prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące tej edycji konkursu.

Jakie możliwości daje konkurs OPUS 22

Konkurs OPUS 22  jest skierowany do wszystkich naukowców niezależnie od etapu kariery naukowej, którzy planują realizację projektów badawczych:

 • bez udziału partnerów zagranicznych;
 • z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych;
 • z udziałem partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach ogłaszanych przez instytucje partnerskie programów, organizowanych we współpracy z NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej w programie Weave (przy czym zespoły zagraniczne mogą ubiegać się o te środki finansowe w ramach innych programów finansowania badań, które nie są współorganizowane przez NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej);
 • w ramach współpracy Lead Agency Procedure (LAP) w programie Weave tj. we współpracy z zagranicznymi zespołami badawczymi, które występują równolegle o środki finansowe na realizację tych projektów badawczych do właściwych dla nich instytucji finansujących badania w ramach programu Weave;
 • w ramach współpracy LAP w programie Weave przy dodatkowym udziale partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programu Weave lub z dodatkowym wykorzystaniem wielkich urządzeń badawczych.

Czym jest program Weave

Program Weave, uruchomiony na początku 2021 r., opiera się na wielostronnej współpracy między instytucjami finansującymi badania naukowe, skupionymi w stowarzyszeniu Science Europe.

Program Weave ma na celu uproszczenie procedur składania i wyboru projektów badawczych we wszystkich dyscyplinach nauki, z udziałem badaczy z dwóch lub trzech krajów europejskich. Realizowany jest zgodnie z procedurą agencji wiodącej (Lead Agency Procedure - LAP), co oznacza, że projekty angażujące grupy badawcze z dwóch lub trzech krajów europejskich, są oceniane tylko w jednej instytucji - agencji wiodącej - właściwej dla jednego z uczestniczących w danym projekcie zespołów, w obrębie konkursu stanowiącego stały element jej oferty. Pozostałe instytucje partnerskie współorganizujące konkurs akceptują wyniki oceny merytorycznej dokonanej przez agencję wiodącą i przyznają finansowanie na realizację zatwierdzonych przez nie projektów badawczych rekomendowanych w wyniku tej oceny.

Dzięki uproszczeniu procedur, program Weave umożliwia badaczom współpracę międzynarodową w wymiarze i formie uznanych przez nich za najbardziej odpowiednie dla realizacji danego programu badań.

Zespół badawczy z Polski, planujący współpracę naukową z zespołami badawczymi z jednego lub dwóch spośród następujących krajów: Austrii, Czech, Słowenii Szwajcarii, Niemiec w ramach programu Weave ma dwie możliwości złożenia wniosku krajowego do NCN:

 • w aktualnym konkursie Weave-UNISONO – w przypadku wniosków krajowych (składanych do NCN), dla których wnioski wspólne będą składane i oceniane w jednej z zagranicznych instytucji partnerskich jako agencji wiodącej (FWF, GAČR, ARRS, SNSF, a od 15 września 2021 r. - DFG);
 • w konkursie OPUS, ogłaszanym cyklicznie we wrześniu – w przypadku wniosków krajowych o finansowanie projektów badawczych realizowanych w ramach współpracy LAP ocenianych w NCN jako agencji wiodącej.

Program Weave zastąpił w NCN bilateralne programy współpracy międzynarodowej z Niemcami (BEETHOVEN), Austrią (MOZART), Szwajcarią (ALPHORN) oraz program współpracy wielostronnej - CEUS.

Więcej informacji na podstronie programu Weave.

Współpraca LAP w konkursie OPUS 22 w programie Weave

Od 2021 r. Narodowe Centrum Nauki kontynuuje w programie Weave współpracę z instytucjami partnerskimi z:

• Austrii (FWF - Austrian Science Fund),

• Czech (GAČR - Czech Science Foundation),

• Słowenii (ARRS - Slovenian Research Agency),

• Szwajcarii (SNSF - Swiss National Science Foundation),

• Niemiec (DFG - German Research Foundation).

NCN jako agencja wiodąca przeprowadzi w ramach konkursu OPUS 22 ocenę merytoryczną wniosków OPUS LAP obejmujących realizację dwu- lub trójstronnych projektów badawczych z udziałem zespołów badawczych z Polski oraz z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec lub Szwajcarii w ramach programu Weave.

W przypadku rekomendowania do finansowania projektów badawczych, NCN przyznaje środki finansowe dla polskich zespołów badawczych, a pozostałe instytucje partnerskie (FWF, GAČR, ARRS, DFG lub SNSF), przyznają środki finansowe zagranicznym zespołom badawczym.

Współpraca międzynarodowa w konkursie OPUS 22 nie jest obowiązkowa, a wnioski z udziałem partnerów zagranicznych nie będą traktowane preferencyjnie w stosunku do wniosków, które takich partnerów nie angażują.

Do konkursu OPUS 22 będą przyjmowane wnioski OPUS LAP:

 • przygotowane przez polskie zespoły badawcze we współpracy z zagranicznymi zespołami badawczymi w ramach programu Weave, zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu o konkursie OPUS 22, które zostanie opublikowane na stronie NCN 15 września 2021 r.;
 • w dowolnej z dyscyplin naukowych w ramach paneli NCN;
 • na realizację badań podstawowych, które nie były i nie są finansowane z NCN ani z innych źródeł,
 • w których zaplanowano realizację badań opartą na zrównoważonym i komplementarnym wkładzie zespołów badawczych, występujących równolegle o środki finansowe na realizację tych projektów badawczych do właściwych dla nich instytucji finansujących badania w ramach programu Weave. Oznacza to, że wkład każdego z zaangażowanych w realizację projektu zespołów jest znaczący i niezbędny, a zaplanowane zadania badawcze dla każdego zespołu uzupełniają się i tworzą spójny, wspólny projekt badawczy. Wniosek OPUS LAP, który w ocenie Zespołu Ekspertów nie spełnia tego kryterium, nie może zostać zakwalifikowany do finansowania.

Wniosek OPUS LAP składany jest do NCN przez polski zespół badawczy, za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF (Zintegrowany System Usług dla Nauki/Obsługa Strumieni Finansowania, dostępnego na stronie https://osf.opi.org.pl) do dnia 15 grudnia 2021 r. do g. 16:00.

Dodatkowo, każdy z zagranicznych zespołów badawczych zaangażowany w dany projekt musi złożyć do właściwej instytucji finansującej badania naukowe wniosek o finansowanie w ramach programu Weave, w tym komplet wymaganych przez nią dokumentów, zgodnie z obowiązującymi w tej instytucji terminami i zasadami; wnioski składane są przez:

 • zespoły badawcze z Austrii – do FWF;
 • zespoły badawcze z Czech – do GAČR;
 • zespoły badawcze ze Słowenii – do ARRS;
 • zespoły badawcze z Niemiec - do DFG;
 • zespoły badawcze ze Szwajcarii – do SNSF.

Jeśli instytucja partnerska w programie Weave wymaga złożenia w swoim systemie składania wniosków kopii wniosku OPUS LAP, to po wysłaniu wniosku OPUS LAP w systemie ZSUN/OSF należy wygenerować kompletną wersję anglojęzyczną wniosku OPUS LAP/w formacie PDF i przekazać ją zagranicznemu zespołowi badawczemu.

UWAGA: wersje wniosku OPUS LAP składanego do NCN i do instytucji partnerskiej muszą być identyczne.


Kontakt w NCN:

Koordynator Dyscyplin

dr inż. Ewelina Szymańska-Skolimowska

e-mail: Ewelina.Szymanska-Skolimowska@ncn.gov.pl

Kontakt ds. ogólnych

dr Magdalena Godowska

e-mail: Magdalena.Godowska@ncn.gov.pl

Magdalena Dobrzańska-Bzowska

e-mail: Magdalena.Dobrzanska-Bzowska@ncn.gov.pl