pt., 08/10/2021 - 16:47
Kod CSS i JS

Siedem projektów z listy rezerwowej otrzymało finansowanie w konkursie GRIEG, po przyznaniu przez darczyńców dodatkowych środków z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Polscy naukowcy otrzymają łącznie ponad 42 miliony złotych na badania prowadzone we współpracy z partnerami norweskimi.

W różnych kulturach ludzie mają różne wyobrażenie dotyczące tego, czym jest „dobre życie” oraz jak to „dobre życie” osiągnąć. Różnice w pojmowaniu ideałów dobrego życia są jednak słabo zbadane. Bliższe poznanie i opisanie procesów rozwoju społeczeństw oraz wzorców dobrego życia jest jednym z celów projektu dra Jakuba Krysia z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Projekt będzie prowadzony we współpracy z badaczami z SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie oraz University of Oslo w Norwegii – kraju, który regularnie zajmuje najwyższe pozycje w rankingach „dobrego życia” oraz „rozwoju społecznego”. Naukowcy chcą przeprowadzić badania ilościowe i jakościowe w co najmniej pięćdziesięciu krajach. Wyniki ich prac mogą stanowić istotny wkład do debaty publicznej o trendach rozwoju społecznego.

Wśród projektów, które otrzymały dofinansowanie, jest także projekt dotyczący głębin morskich – największego systemu biologicznego na Ziemi, uważanego za obszar graniczny życia. Naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego pod kierunkiem prof. Tadeusza Kaczorowskiego chcą zbadać unikatową bioróżnorodność drobnoustrojów żyjących w głębinach i na dnie systemu grzbietów śródoceanicznych w obszarze Morza Arktycznego. Celem badań, prowadzonych we współpracy naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego, Warszawskiego i Bergen oraz Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN, jest m.in. pogłębienie wiedzy na temat ekologii, metabolizmu ekstremofili i strategii adaptacyjnych związanych z życiem w ekstremalnych siedliskach.

Dodatkowa lista rankingowa projektów zakwalifikowanych do finansowania w konkursie GRIEG

Lista rezerwowa w ramach konkursu GRIEG na projekty realizowane przez polsko-norweskie zespoły badawcze (finansowane z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021) została przekazana do NCN przez Komitet Programu „Badania podstawowe”. Lista zawiera wskazanie co do kolejności finansowania.

Po przeprowadzeniu procedury konkursowej, w 2020 roku Centrum wydało projektom znajdującym się na liście rezerwowej decyzje o odmowie przyznania środków finansowych z zastrzeżeniem, że wniosek znajduje się na liście rezerwowej i może uzyskać finansowanie w przypadku rezygnacji innego projektu lub przyznania dodatkowych środków w ramach programu.