wt., 08/11/2022 - 14:08
Kod CSS i JS

194 działania naukowe zostały zakwalifikowane do finansowania w ostatniej rundzie konkursu MINIATURA 6. Badaczki i badacze przeprowadzą badania wstępne i pilotażowe, zrealizują staże lub wyjazdy konsultacyjne i badawcze o łącznej wartości ponad 7,7 mln zł.

Wśród podejmowanych przez laureatów konkursu tematów badawczych są między innymi często poruszane w społecznej debacie zagadnienia dotyczące sposobów przeciwdziałania negatywnym zmianom klimatycznym oraz ochrony środowiska naturalnego. W gronie 67 laureatek i laureatów w obszarze nauk ścisłych i technicznych są dwie naukowczynie, które podejmują tę tematykę. W ramach badań pilotażowych dr Emilia Baszanowska z Uniwersytetu Morskiego w Gdyni sprawdzi wydajność kwantową fluorescencji jako narzędzia do rozróżniania zanieczyszczeń morza emulsjami substancji ropopochodnych od naturalnych tłuszczów rybich, a dr inż. Karolina Migdał z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie podejmie prace nad modelem weryfikującym zdolność fitoremediacji wybranych gatunków roślin w aspekcie możliwości ich zastosowania w oczyszczalniach hydrofitowych.

W dziale nauk o życiu nagrodzono 78 działań. W tym obszarze badania pilotażowe podejmujące szeroko rozumianą tematykę ochrony środowiska naturalnego podejmie m.in. dr Ewelina Olba-Zięty z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, która dokona analizy ekonomicznej uwzględniającej środowiskowe koszty zewnętrzne produkcji miskanta olbrzymiego jako surowca na cele energetyczne. Dr inż. Waldemar Studziński z Politechniki Bydgoskej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich przeprowadzi natomiast ocenę ekotoksykologiczną wybranych mikrozanieczyszczeń z grupy „emerging pollutants” w środowisku wodnym pod wpływem działania różnych czynników utleniających i chlorujących.

W obszarze nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce grono ekspertów nagrodziło 49 osób, wśród których tematykę klimatyczną podejmie dr inż. Marta Szejnfeld z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Badaczka przeprowadzi ocenę potencjału adaptacyjnego do zmian klimatu w kontekście funkcjonalno-przestrzennej struktury miasta.

Wszystkie tematy działań naukowych zakwalifikowanych do finansowania dostępne są na liście rankingowej.

Listy rankingowe MINIATURA 6

Lista rankingowa nr 6 w konkursie MINIATURA 6 (.pdf)

Finansowanie w grupach nauk:

  • nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce –  1 357 456,00 zł
  • nauki ścisłe i techniczne – 2 723 752,00 zł
  • nauki o życiu – 3 632 585,00 zł

Łączna wartość działań, które znalazły się na szóstej liście rankingowej w konkursie MINIATURA 6 to ponad 7,7 mln zł.

O konkursie MINIATURA 6

Celem konkursu MINIATURA było wspieranie działań naukowych prowadzących do przygotowania założeń projektu badawczego, który zostanie złożony w konkursach NCN lub innych konkursach ogólnokrajowych i międzynarodowych. W jego szóstej edycji można było uzyskać finansowanie w wysokości 5 000 do 50 000 zł, a budżet całego konkursu wyniósł niemal 20 mln złotych.

O środki na trwające do 12 miesięcy badania wstępne bądź pilotażowe, kwerendę, staż naukowy, wyjazd badawczy albo wyjazd konsultacyjny mogli starać się naukowczynie i naukowcy, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 r., nie kierowali i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki oraz spełniali pozostałe warunki konkursu.

MINIATURA po raz pierwszy została ogłoszona w 2016 roku. Jednym z założeń konkursu jest poszerzenie grona laureatów programów NCN, zachęcenie do udziału w nim badaczek i badaczy pracujących w mniejszych ośrodkach akademickich i zwiększenie równowagi regionalnej.

W pięciu edycjach konkursu NCN sfinansowało ponad 3300 działań naukowych.

Nabór wniosków w 6. edycji trwał od 1 lutego do 31 lipca tego roku. Niemal połowa z 1815 złożonych wniosków wpłynęła w ostatnim miesiącu ich przyjmowania.

Do finansowania zakwalifikowano 502 wnioski – 198 w obszarze nauk o życiu, 173 z zakresu nauk ścisłych i technicznych oraz 131 z nauk humanistycznych i społecznych.

Współczynniki sukcesu wyniósł 35,7% w naukach ścisłych i technicznych, 32% w naukach o życiu i 19,3% w grupie nauk humanistycznych i społecznych.

Wśród ubiegających się o grant MINIATURA 6 dominują naukowcy na początku kariery (1700 osób ma doktorat, ponad 800 z nich uzyskało stopień w 2016 roku lub w latach kolejnych).

Więcej wniosków złożyły badaczki, także i one dominują wśród laureatów. Finansowanie uzyskało 290 badaczek i 212 badaczy.

W 80% złożonych wniosków zaplanowano badania wstępne/pilotażowe.

Blisko 90 proc. wniosków złożyły uczelnie – najwięcej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Łódzki i Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Działania naukowe będą realizowane w 120 szkołach wyższych, instytutach PAN i sieci Łukasiewicz oraz w innych jednostkach. Najwięcej wniosków będzie realizowanych na uniwersytetach: Jagiellońskim, Łódzkim i Adama Mickiewicza w Poznaniu. W pierwszej dziesiątce jednostek pod względem liczby sfinansowanych działań są także m.in. Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Uniwersytet Śląski w Katowicach.

W konkursie MINIATURA 6 przyznano niemal 20 mln złotych.

Wysyłka decyzji

8 listopada 2022 r. zostały wysłane decyzje pozytywne oraz negatywne dla wniosków złożonych w konkursie MINIATURA 6 w lipcu 2022 roku.

Uzasadnienia dostępne są w systemie OSF. Prosimy o sprawdzenie statusu wniosku w systemie OSF.

Przypominamy, że decyzje wysyłane są wnioskodawcy w formie elektronicznej na wskazany we wniosku adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP ePUAP). W przypadku braku decyzji należy sprawdzić poprawność adresu ESP podanego we wniosku. W przypadku podania błędnego adresu należy skontaktować się z opiekunem wniosku podanym w systemie OSF.