śr., 15/03/2023 - 15:15
Kod CSS i JS

Otwieramy nabór wniosków w konkursie OPUS 25 na projekty badawcze oraz PRELUDIUM 22 dla naukowców bez stopnia doktora. Budżet obu konkursów to 330 milionów złotych. Na wnioski czekamy do 15 czerwca.

OPUS 25 to flagowa pozycja w ofercie Narodowego Centrum Nauki. W konkursie można otrzymać granty na realizację projektów badawczych z zakresu badań podstawowych, w tym takich, które zakładają wykorzystanie przez polskie zespoły wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych, realizowanych we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji lub bez ich udziału.

Konkurs jest skierowany do naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej, niezależnie od wieku i doświadczenia. Jedynym warunkiem udziału jest posiadanie przez kierownika projektu co najmniej jednej opublikowanej lub przyjętej do druku pracy, albo przynajmniej jednego dokonania artystycznego bądź artystyczno-naukowego w przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki.

Projekty OPUS mogą trwać 12, 24, 36 lub 48 miesięcy. W budżecie projektu można zaplanować środki na wynagrodzenia dla kierownika i wykonawców projektu, zakup aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania, zakup materiałów i drobnego sprzętu, usługi obce, wyjazdy służbowe, wizyty, konsultacje, gratyfikacje dla wykonawców zbiorowych oraz inne koszty niezbędne do realizacji projektu. Granty OPUS nie mają górnej granicy finansowania, ale budżet musi być skonstruowany zgodnie z regulaminem finansowania projektów.

Marcowa odsłona konkursu OPUS nie obejmuje ścieżki LAP – naukowcy planujący projekty realizowane we współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji, którzy ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programów organizowanych we współpracy z NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej będą mogli złożyć wnioski w kolejnej, jesiennej edycji OPUS.

Konkurs PRELUDIUM 22 jest skierowany do naukowców, którzy jeszcze nie mają stopnia doktora. Laureaci mogą otrzymać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł  na realizację projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy.  Zespół badawczy może się składać maksymalnie z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego. W budżecie PRELUDIUM można zaplanować różne koszty niezbędne do realizacji projektu, w tym środki na wynagrodzenia – jednak tu obowiązuje limit w wysokości 1500 zł miesięcznie dla kierownika i ewentualnie wykonawcy. Opiekun naukowy nie może być beneficjentem środków z grantu.

Procedura konkursowa i wyniki

Z wnioskiem w ogłoszonych konkursach może wystąpić każdy z podmiotów określonych w ustawie o NCN, m.in. uczelnie, instytutu naukowe PAN, instytuty badawcze, centra naukowe-przemysłowe, centra PAN, biblioteki naukowe, przedsiębiorcy lub jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wniosek do NCN może złożyć również osoba fizyczna, która nie jest zatrudniona w żadnym podmiocie.

Wnioski będą przyjmowane do 15 czerwca 2023 r. do godz. 16.00 tylko w formie elektronicznej, za pośrednictwem systemu OSF.

Ocena wniosków w konkursach NCN obejmuje ocenę formalną, podczas której koordynatorzy dyscyplin NCN sprawdzają, czy wniosek spełnia warunki konkursu oraz ocenę merytoryczną przeprowadzaną przez zespoły ekspertów w dwóch etapach. Przy ocenie wniosków zarówno eksperci pracujący w zespołach, jak również recenzenci zewnętrzni uwzględniają takie kryteria, jak spełnianie kryterium badań podstawowych, poziom naukowy i nowatorski charakter badań lub zadań przewidzianych do realizacji, wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej, zasadność  oraz inne kryteria wskazane w dokumentacji konkursowej. Wnioski są oceniane w ramach paneli dziedzinowych (np. HS1, NZ1, ST1).

Wyniki konkursu zostaną opublikowane po zakończeniu procesu oceny, najpóźniej w grudniu 2023 roku.