czw., 18/05/2023 - 13:18
Kod CSS i JS

Badaczki i badacze otrzymają niemal 520 mln zł na realizację projektów z zakresu badań podstawowych w polskich jednostkach. W rozstrzygniętych dzisiaj konkursach OPUS 24 i SONATA 18 złożono 3015 wniosków, spośród których 363 zostały zakwalifikowane do finansowania.

OPUS to najpopularniejszy konkurs w ofercie NCN skierowany do szerokiego grona odbiorców. Nie ma w nim ograniczeń co do zaawansowania kariery kierownika projektu, posiadanego stopnia czy tytułu naukowego lub doświadczenia w prowadzeniu badań.

W OPUSIE można składać standardowo wnioski obejmujące krajowe projekty badawcze, projekty z udziałem partnerów zagranicznych lub z wykorzystaniem przez polskie zespoły wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Dodatkowo w tej edycji konkursu, można było składać również wnioski o finansowanie projektów realizowanych we współpracy międzynarodowej zgodnie z Lead Agency Procedure w programie Weave. Dzięki tej ścieżce możliwe było zaplanowanie projektu we współpracy z zagranicznymi zespołami z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec, Szwajcarii, Luksemburga lub Belgii ‒ Flandrii, które występowały równolegle o środki na realizację tych projektów do właściwych dla nich instytucji finansujących badania w ramach programu Weave.

W konkursie OPUS 24 do NCN wpłynęło 1921 wniosków na łączną kwotę niemal 2,7 mld zł. Finansowanie otrzymały  224 wnioski o wartości ponad 364,4 mln zł. Wskaźnik sukcesu wyniósł 11,66%. 176 spośród wniosków złożonych oraz 48 z wniosków zakwalifikowanych do finansowania dotyczyło projektów międzynarodowych w ramach ścieżki LAP, które czekają jeszcze na zatwierdzenie przez agencje partnerskie.

Konkurs SONATA 18 skierowany jest do badaczek i badaczy ze stopniem doktora, uzyskanym od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem i ma na celu wsparcie osób rozpoczynających karierę̨ naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań. W tej edycji konkursu złożono 1094 wnioski, których łączna wartość przekroczyła 1,2 mld zł. Ostatecznie do finansowania zakwalifikowano 139 projektów o wartości ponad 155,5 mln zł. Wskaźnik sukcesu wyniósł 12,79%.

Projekty ważne i nowatorskie

Wśród zwycięskich wniosków konkursu OPUS 24 znalazło się wiele ważnych i nowatorskich projektów. Dr hab. inż. Wioleta Kucharska (obszar nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce) w swoich badaniach przeanalizuje determinanty i efekty kultury zwinnego uczenia się, porównując polskie oraz fińskie systemy organizacyjne. Wnioski otrzymane jako rezultat projektu mogą przyczynić się  do utrzymania innowacyjności, konkurencyjności oraz odporności organizacji na turbulencje otoczenia (np. takie jak COVID-19). Dr hab. inż. Michał Jan Kawulok (obszar nauk ścisłych i technicznych) przeprowadzi badania, które przyczynią się do opracowania nowych metod rekonstrukcji nadrozdzielczej, pomocnych w obrazowaniu medycznym, teledetekcji, rozpoznawaniu tekstu, wykrywaniu małych obiektów, zaznaczaniu zadanych obszarów (np. lasów w obrazach satelitarnych lub ludzkiej skóry w obrazach barwnych) i wielu innych. W obszarze nauk o życiu dr hab. Katarzyna Donskow-Łysoniewska wraz z zespołem badawczym zajmie się identyfikacją biomarkerów warunkujących odpowiedź na terapię w leczeniu stwardnienia rozsianego, przy użyciu zaawansowanej technologii scRNA-seq. Wyniki pozwolą na opracowanie algorytmu modelowania odpowiedzi na obecnie stosowane leki immunomodulujące.

Wśród laureatów konkursu SONATA 18 w obszarze nauk o życiu znalazł się dr Jacek Kwieciński. Celem zaplanowanych przez naukowca badań jest lepsze zrozumienie procesów leżących u podstaw degeneracji zastawek, co umożliwiłoby wczesną identyfikację chorych z grupy ryzyka. Wynikiem projektu będzie określenie populacji, która może odnieść największe korzyści z badania 18F-NaF-PET oraz ustalenie optymalnego protokołu obrazowania tą metodą. Projekt 3D-Dual-Sens autorstwa dr Karoliny Kwaczyński (obszar nauk ścisłych i technicznych) zakłada opracowanie nowoczesnego urządzenia do wykrywania lub/i oznaczania substancji narkotycznych takich jak: fentanyl, kodeina, amfetamina czy metamfetamina. Według badaczki istnieje istotna luka między testami kolorymetrycznymi, które cierpią na brak selektywności, a zaawansowanymi technikami takimi jak spektrometria mas czy chromatografia zaimplementowanymi w specjalistycznych ośrodkach. Zaproponowane urządzenie będzie zmieniało kolor w zależności od kontaktu z substancją oznaczaną i dostarczy natychmiastowej informacji o występowaniu lub nieobecności wybranego analitu –co może mieć zastosowanie m.in. w testowaniu kierowców na obecność narkotyków w ich organizmie. W obszarze nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce dr Karolina Majewska-Guede zaproponuje alternatywną ponadnarodową historię kultury PRL-u w oparciu o analizę pracy kobiet we wrocławskiej fabryce „Fajans”. Badaczka (również za pomocą środków artystycznych takich jak malarstwo, performance czy instalacja) opracuje m.in. nowe rozumienie pojęć pracy, współpracy i wiedzy artystycznej.

Z wszystkimi projektami zakwalifikowanymi do finansowania w konkursach OPUS 24 oraz SONATA 18 oraz ich opisami popularnonaukowymi można się zapoznać na stronie z listami rankingowymi.

Listy rankingowe do pobrania (.pdf): OPUS 24, SONATA 18

Ocena wniosków

Oceny wniosków w konkursach NCN dokonują eksperci wybierani spośród wybitnych naukowców, polskich i zagranicznych, którzy mają co najmniej stopień naukowy doktora. Proces oceny jest podzielony na dwa etapy. Każdy etap to co najmniej dwie oceny indywidualne dla każdego wniosku oraz posiedzenie zespołu ekspertów, podczas którego dyskutowane są te oceny i ustalane listy rankingowe wniosków rekomendowanych do finansowania. Ostateczne decyzje o finansowaniu podejmuje dyrektor NCN.

Wnioski OPUS LAP były oceniane razem z pozostałymi wnioskami OPUS, przez te same zespoły ekspertów, jednak dodatkowo oceniano dorobek kierowników zagranicznych zespołów, wykonanie przez nich innych projektów badawczych oraz sprawdzano, czy wkład wszystkich zespołów w realizację projektu jest zrównoważony i komplementarny.

Listy rankingowe konkursu OPUS nie zawierają wniosków OPUS LAP rekomendowanych do finansowania przez zespoły ekspertów Narodowego Centrum Nauki, znajdujących się w procesie zatwierdzania przez agencje partnerskie. Projekty te będą sukcesywnie dopisywane do list, w miarę spływania od agencji partnerskich informacji o ich zatwierdzeniu.

Wysyłka decyzji

Informujemy, że dziś zostaną wysłane decyzje dla wniosków zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do finansowania w konkursie OPUS 24 i SONATA 18. Przypominamy, że decyzje dyrektora Narodowego Centrum Nauki doręczane są wnioskodawcy w formie dokumentu elektronicznego na wskazany we wniosku adres elektroniczny.

W przypadku gdy wnioskodawcą jest podmiot, o którym mowa w art. 27 ust. 1-7 i 9 ustawy o NCN, decyzja dyrektora Narodowego Centrum Nauki będzie doręczana wyłącznie na wskazany we wniosku adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP ePUAP). W przypadku gdy osoba fizyczna będąca wnioskodawcą wskaże we wniosku adres skrytki ePUAP decyzja będzie wysłana na ten adres. Jeżeli wnioskodawca będący osobą fizyczną nie wskaże adresu skrytki ePUAP doręczenie decyzji będzie realizowane poprzez wysłanie na podany we wniosku adres e-mail informacji z adresem elektronicznym, z którego można pobrać decyzję dyrektora Narodowego Centrum Nauki.

Decyzje dyrektora Narodowego Centrum Nauki dotyczące przyznania środków finansowych przekazywane są dodatkowo do wiadomości kierownika projektu, a w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna również do podmiotu, wskazanego we wniosku jako podmiot realizujący.

W przypadku braku decyzji należy sprawdzić poprawność podanego we wniosku adresu elektronicznego (ESP, skrytki ePUAP, e-mail). W razie podania błędnego adresu należy skontaktować się z opiekunem wniosku podanym w systemie OSF.

Listy rankingowe

Listy rankingowe do ściągnięcia (.pdf): OPUS 24, SONATA 18

Ogłoszenie OPUS 24

Ogłoszenie SONATA 18