Aktualność: 170 mln zł na zespoły badawcze i projekty mistrzowskie – Narodowe Centrum Nauki ogłasza ko

15.06.2021

Ruszyły kolejne edycje konkursów MAESTRO i SONATA BIS, w których można składać wnioski o finansowanie pionierskich projektów z zakresu badań podstawowych oraz projektów mających na celu powołanie nowego zespołu naukowego. Do rozdania jest 170 mln zł.

Adresatami ogłoszonego właśnie konkursu MAESTRO 13 są doświadczeni naukowcy, którzy planują przeprowadzić ważne dla rozwoju nauki badania, wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy. Kierownikiem projektu może zostać osoba mająca co najmniej stopień naukowy doktora, która w okresie ostatnich 10 lat kierowała bądź kieruje przynajmniej dwoma projektami badawczymi wyłonionymi w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych. Ponadto ubiegający się o mistrzowski grant badacz musi posiadać w swoim dorobku minimum pięć publikacji w renomowanych czasopismach lub wydawnictwach naukowych, a także wykazać się udokumentowaną aktywnością na innych polach działalności akademickiej. Budżet trzynastej edycji konkursu wynosi 20 mln zł.

MAESTRO to program dla naukowców o dużym dorobku, którzy dzięki niemu mogą podjąć nowatorskie badania. To też doskonała szansa na zwiększenie swojego zespołu o badaczy z innym doświadczeniem i przygotowanie się do starania o fundusze ERC. Grant MAESTRO w instytucji to oznaka jakości jej badań naukowych – mówi prof. Jacek Kuźnicki z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, przewodniczący Rady Narodowego Centrum Nauki.

Ogłoszenie konkursu MAESTRO 13

 

W konkursie SONATA BIS 11 finansowane są projekty, których celem jest utworzenie nowego zespołu badawczego. Kierownikiem projektu może zostać osoba, która uzyskała stopień naukowy doktora od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem i przedstawi wykaz od jednej do dziesięciu najważniejszych prac własnych, opublikowanych lub przyjętych do druku w ciągu ostatniej dekady. W zespole poza jego koordynatorem nie może być nikogo, kto ma tytuł naukowy, jest profesorem uczelnianym, ma habilitację lub uprawnienia równorzędne, a także osób, które dotychczas współpracowały ze sobą przy realizacji projektu badawczego finansowanego w drodze konkursu. W jedenastej edycji SONATA BIS uchwalony budżet to 150 mln zł. – Ten grant to szansa dla młodych naukowców, którzy mają ambitny pomysł badawczy i chęć stworzenia swojego pierwszego zespołu naukowego. To też szansa dla instytucji, która dzięki takim grantom tworzy nowe grupy, wzmacniające jej potencjał i infrastrukturę naukową – wyjaśnia szef Rady NCN.

Ogłoszenie konkursu SONATA BIS 11

 

Zarówno w MAESTRO 13, jak i SONATA BIS 11 można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, zakup lub wytworzenie aparatury naukowej oraz pokrycie innych kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji założonych działań. W konkursach nie obowiązuje górna granica finansowania projektu, a badania mogą być zaplanowane na 36, 48 lub 60 miesięcy.

Ogłaszane tradycyjnie w czerwcu MAESTRO i SONATA BIS stanowią czołowe propozycje w ofercie konkursowej Narodowego Centrum Nauki. W sumie, na przestrzeni 10 lat działalności NCN w konkursach przyznanych zostało 262 grantów mistrzowskich i 728 grantów prowadzących do utworzenia nowych zespołów badawczych. Niezmiennie w procesie oceny eksperckiej wniosków szczególną rolę odgrywa poziom naukowy i nowatorski charakter badań, wpływ realizacji projektu na rozwój dyscypliny, a także wykaz osiągnięć kierownika projektu.

Nabór wniosków jest prowadzony za pośrednictwem systemu elektronicznego ZSUN/OSF i potrwa do 15 września 2021 r. do godz. 16:00. Szczegółowe informacje na temat konkursów znajdują się w ogłoszeniach MAESTRO 13 i SONATA BIS 11 opublikowanych na stronie Narodowego Centrum Nauki.

Opublikował: Anna Bobela
Publikacja dnia: 15.06.2021
Wersje archiwalne tej wiadomości Wersja do druku
« inne aktualności