Dostęp do pozostałych informacji publicznych

Jeżeli w Biuletynie Informacji Publicznej nie ma informacji, której Państwo poszukujecie prosimy o kontakt z redaktorem BIP, panią Magdaleną Duer-Wójcik:
tel:  +48 12 34 19 100
fax:  +48 12 34 19 099  
e-mail: bip@ncn.gov.pl
adres: Narodowe Centrum Nauki
ul. Królewska 57
30-081 Kraków

Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, uzyskacie ją Państwo przez telefon lub na wskazany adres e-mail.
W pozostałych przypadkach, zgodnie art. 14 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1198) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej będzie udostępniona na wniosek. Prosimy o jego czytelne i dokładne wypełnienie i przesłanie do Narodowego Centrum Nauki, na adres e-mail: bip@ncn.gov.pl.
Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym czasie, podmiot - zobowiązany do jej udostępnienia - powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
Ograniczenie dostępu do informacji publicznej ma miejsce jedynie w przypadku informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych.
Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania jeśli informacja nie może być udostępniona w sposób lub formie określonym we wniosku, przez organ władzy publicznej następuję w drodze decyzji. Do decyzji stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępniania (nośnikiem typu Cd, DVD, USB) lub koniecznością przekształcania informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę
w wysokości odpowiadającej tym kosztom.


Opublikował: Magdalena Duer-Wójcik
Publikacja dnia: 26.08.2011
Podpisał: sebastian szytula
Dokument z dnia: 07.12.2010
Dokument oglądany razy: 16793
8.06.2023 // //ncn.gov.pl/bip