Klauzula informacyjna – RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1), zwanego dalej „Rozporządzeniem” w odniesieniu do:

 1. danych osobowych wskazanych w art. 221 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm.), zwanej dalej Kodeksem Pracy, (dalej: Dane Podstawowe),
 2. dodatkowych (poza wskazanymi w pkt 1 ) danych osobowych podanych przez Panią/ Pana w złożonym CV (dalej: Dane Dodatkowe),
 3. dodatkowych (poza wskazanymi w pkt 1) danych osobowych podanych przez Panią/ Pana w złożonym CV wskazujących na zainteresowania, stan zdrowia itp. (dalej: Dane Dodatkowe Wrażliwe)

Narodowe Centrum Nauki informuje, że:

 1. administratorem Danych Podstawowych i Danych Dodatkowych (dalej łącznie: Dane Osobowe) jest Narodowe Centrum Nauki w Krakowie, ul. Twardowskiego 16, 30-312 Kraków, (dalej Centrum);
 2. w razie potrzeby uzyskania informacji o swoich Danych Osobowych oraz realizacji innych praw w stosunku do Danych Osobowych, które są przetwarzane przez Centrum powinna/powinien się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym w Centrum (e-mail: iod@ncn.gov.pl);
 3. podstawę prawną przetwarzania przez Centrum:
  • Danych Podstawowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia w zw. z art. 221 § 1 Kodeksu Pracy,
  • Danych Dodatkowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia;
  • Danych Dodatkowych Wrażliwych stanowi art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia;
 4. Dane Osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji i selekcji;
 5. odbiorcami Danych Osobowych będą:
  pomioty, którym Centrum powierzy do przetwarzania Pani/Pana Dane Osobowe na podstawie umów zawartych w oparciu o art. 28 Rozporządzenia, w celu świadczenia przez te podmioty usług na rzecz Centrum, w szczególności usług ochrony osób i mienia, podmioty świadczące usługi informatyczne, przy czym wszyscy odbiorcy są zobowiązani są do zachowania tych danych w tajemnicy nawet po wygaśnięciu wiążącego ich z Centrum stosunku prawnego;
 6. Dane Osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji i selekcji oraz w przypadku wyrażenia osobnej zgody przez 3 miesiące od dnia jego zakończenia;
 7. ma Pani/Pan prawo żądania od Centrum dostępu do Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych;
 8. ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego lub niezgodnego z określonymi celami przetwarzania Danych Osobowych;
 9. ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych Dodatkowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 10. podanie przez Panią/Pana:
  Danych Podstawowych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia dokumentów aplikacyjnych w procesie rekrutacji i selekcji prowadzonym przez Centrum,
  Danych Dodatkowych i Danych Dodatkowych Wrażliwych jest dobrowolne.
 11. W celach rekrutacyjnych Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu ani nie będą podlegały transferowi do krajów trzecich (chyba, że rekrutacja odbywa się na stanowisko, które tego wymaga).

Podmiot udostępniający informację: Narodowe Centrum Nauki
Informację wytworzył: Tomasz Król
Informację wprowadził do BIP: Anna Bobela
Data wytworzenia informacji: 1-06-2018
Data udostępnienia w BIP: 1-06-2018
Data ostatniej aktualizacji: 10-08-2022


Opublikował: Magdalena Duer-Wójcik
Publikacja dnia: 10.08.2022
Podpisał: Anna Bobela
Dokument z dnia: 01.06.2018
Dokument oglądany razy: 6927
8.06.2023 // //ncn.gov.pl/bip