Informacje dodatkowe dla kandydatów na stanowisko Dyrektora NCN

Akty prawne dotyczące działalności NCN:

 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. nr 96, z poz. 617, z późn. zm.;
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz. U. Nr 96, poz.620, z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014, poz. 782);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2013 poz. 267, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie konkursów na stanowiska Dyrektora i zastępcy Dyrektora NCN (Dz. U. Nr 238, poz. 1585);
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie statutu Narodowego Centrum Nauki (Dz. U. Nr 171, poz. 1154);
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem NCN (Dz. U. Nr 8, poz. 34);
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem NCN (Dz. U. Nr 8, poz. 34);
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków wynagradzania zastępców Dyrektora, Koordynatorów Dyscyplin oraz pracowników Biura NCN (Dz. U. Nr 181, poz. 1223);
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalania nadwyżki środków finansowych NCN (Dz. U. 2011 Nr 10, poz. 51);
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 października 2011 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia ekspertów będących członkami Zespołów Ekspertów (Dz. U. Nr 232, poz. 1380).

Przejdź do sekcji Akty prawne.

Materiały informacyjne związane z funkcjonowaniem NCN

Kryteria oceny kandydatów przez komisję konkursową:

Kryteria oceny kandydatów w konkursie na stanowisko Dyrektora Narodowego Centrum Nauki według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie konkursów na stanowiska Dyrektora i zastępcy Dyrektora NCN (Dz. U. Nr 238, poz. 1585).

Komisja konkursowa dokonuje oceny kandydatów, przyznając punkty za spełnienie poszczególnych kryteriów wg następującej skali:

 1. kwalifikacje zawodowe - od 0 do 100 pkt, w tym:
  • doświadczenie i osiągnięcia w zarządzaniu badaniami naukowymi - od 0 do 40 pkt,
  • międzynarodowe doświadczenia zawodowe - od 0 do 25 pkt,
  • zajmowane stanowiska i pełnione funkcje - od 0 do 10 pkt,
  • doświadczenie w zarządzaniu dużymi, tj. liczącymi ponad 20 osób, zespołami ludzkimi - od 0 do 25 pkt,
 2. koncepcja funkcjonowania Centrum - od 0 do 50 pkt;
 3. predyspozycje menadżerskie do zarządzania Centrum - od 0 do 30 pkt.

Końcowa ocena kandydata jest obliczana wg wzoru:

Qki = Q2i + 20 x O1i/O1max

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Qki - końcową ocenę i-tego kandydata,
Q1i - ocenę zgłoszenia i-tego kandydata w pierwszym etapie konkursu,
Q2i - ocenę i-tego kandydata w drugim etapie konkursu,
O1max - najwyższą ocenę spośród przyznanych kandydatom w pierwszym etapie konkursu.Opublikował: Magdalena Duer-Wójcik
Wytworzył: Magdalena Duer-Wójcik
Ostatnia aktualizacja: 10.10.2014
Dokument z dnia: 10.10.2014
Wersje archiwalne tej strony
Wersja do druku