Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1) informujemy o zasadach przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych (obowiązek informacyjny):

  1. Narodowe Centrum Nauki (dalej: Centrum) z siedzibą w Krakowie przy ul. Twardowskiego 16, 30-312 Kraków jest administratorem systemu monitoringu wizyjnego działającego na terenie należącym do Centrum.
  2. Kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych w Centrum jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem iod@ncn.gov.pl, telefonicznie pod numerem +48 12 341 91 13 lub bezpośrednio w siedzibie administratora danych osobowych.
  3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w postaci monitoringu wizyjnego przez Centrum stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w związku z art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. poz. 2259 z późn.zm) o zasadach zarzadzania mieniem państwowym w brzmieniu nadanym postanowieniami art. 155 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
  4. Monitoring wizyjny stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa fizycznego, obiektów, systemów oraz urządzeń.
  5. Od momentu rejestracji, zapis monitoringu wizyjnego jest przechowywany przez okres 30 dni a po tym czasie nadpisywany.
  6. Odbiorcami zapisów z monitoringu wizyjnego mogą być wyłącznie pracownicy firmy świadczącej usługi ochrony mienia na podstawie zawartej z Centrum umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz podmioty uprawnione do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  7. Osobie, która została zarejestrowana przez system monitoringu wizyjnego przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.