Powrót do sekcji Raportowanie projektów z NCN

Raport cząstkowy – jest to raport składany po 30 miesiącach realizacji projektu finansowanego w ramach konkursów: SONATA 1-4, SONATA BIS 1-3, MAESTRO 1-5, SYMFONIA 1-2 i trwającego powyżej 36 miesięcy. Na podstawie oceny tego raportu, projekt otrzymuje finansowanie na drugi okres realizacji.

 1. Kiedy należy złożyć raport cząstkowy?

  Raport cząstkowy należy złożyć w terminie do 30 dni od upływu 30 miesięcy realizacji projektu. Zgodnie z zapisami umowy niezłożenie raportu cząstkowego w terminie lub złożenie raportu niekompletnego stanowi podstawę do wstrzymania dalszego finansowania projektu oraz do odstąpienia przez Centrum od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego i do żądania zwrotu przekazanych środków.

  Jeżeli został podpisany aneks do umowy zmieniający termin realizacji projektu i mający wpływ na czas trwania pierwszego etapu projektu, raport cząstkowy należy złożyć w terminie wskazanym w aneksie.

 2. Gdzie, w jakiej formie i w ilu egzemplarzach należy złożyć raport?

  Raport należy złożyć w wersji elektronicznej poprzez system OSF oraz w wersji papierowej. Wersję papierową wydrukowaną z systemu OSF oraz opatrzoną odpowiednimi pieczęciami i podpisami należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres Narodowego Centrum Nauki. Raport cząstkowy w wersji drukowanej wymagany jest w jednym egzemplarzu.

 3. W jakim terminie można wygenerować formularz raportu cząstkowego w systemie OSF?

  Formularz raportu cząstkowego można wygenerować w systemie OSF już na 30 dni przed upływem 30 miesięcy realizacji projektu.

 4. Jakie załączniki w wersji elektronicznej i papierowej należy dołączyć do raportu?

  Do wersji elektronicznej raportu w systemie OSF należy dołączyć pliki PDF publikacji powstałych w wyniku realizacji projektu (jeśli niemożliwe jest uzyskanie bezpośredniego dostępu do pełnej wersji publikacji poprzez link). Do papierowej wersji raportu nie należy dołączać wydruków publikacji.

  Prosimy o niezałączanie do raportu dokumentacji zawierającej dane wrażliwe np. zaświadczeń lekarskich, odpisów aktów urodzenia/małżeństwa/zgonu itp. Oświadczenie jest wystarczające.

 5. Jak przygotować raport cząstkowy, jeśli wprowadzono do umowy zmiany w drodze aneksu?

  Należy zadbać, aby wszystkie zmiany dokonane w drodze aneksu do umowy zostały właściwie opisane i skomentowane.

  Zmiany wprowadzone aneksem należy wyjaśnić w poszczególnych sekcjach raportu np. zmianę jednostki, kierownika projektu czy zmiany merytoryczne. Jedyną zmianą wprowadzoną w drodze aneksu do umowy i aktualizowaną w systemie OSF przez pracowników NCN jest zmiana daty zakończenia realizacji projektu.

 6. Kto może wypełniać/edytować formularz raportu?

  Formularz raportu może być edytowany w systemie OSF i wysłany do NCN tylko przez tzw. redaktora głównego. Gdy kierownik projektu nie jest redaktorem głównym istnieje możliwość samodzielnego przeniesienia uprawnień redaktora głównego na kierownika projektu, ale tylko w sytuacji, gdy jego dane osobowe były wprowadzone do wniosku z Bazy Wiedzy o Nauce Polskiej (BWNP). Warunkiem takiej zmiany jest posiadanie przez kierownika projektu konta w systemie OSF. Jest to możliwe tylko jednorazowo, a wprowadzona zmiana jest nieodwracalna.

  W wyjątkowych okolicznościach, takich jak śmierć, choroba itp. dotychczasowego kierownika projektu uniemożliwiających dostęp do systemu OSF, prosimy taką sytuację zgłosić do NCN.

 7. Co oznaczają kratki z funkcją zaznaczenia (check box) w pierwszych trzech sekcjach raportu?

  Kratki wypełniane są automatycznie po zmianie danych w poszczególnych polach danej sekcji i nie są przeznaczone do edycji przez wnioskodawców. Nie należy ich wypełniać ręcznie na wersji papierowej wniosku. Stanowią one informację pomocniczą dla pracowników NCN sprawdzających raporty, mającą na celu wskazanie, w których polach nastąpiła korekta danych.

 8. Jak powinien być sporządzony raport cząstkowy przez beneficjentów o statusie konsorcjów naukowych?

  We wszystkich konkursach konsorcja naukowe składają raporty cząstkowe poprzez system OSF. W konkursach SONATA 1, MAESTRO 1, SONATA 2 raporty cząstkowe składa lider w imieniu wszystkich członków konsorcjum. Wymagane jest podanie informacji dotyczących całego zakresu realizowanego projektu.