Powrót do sekcji Raportowanie projektów z NCN

 1. Jakich zmian można dokonać w sekcji „Wykonane zadania badawcze”?

  Edycja jest możliwa poprzez: dodanie, usunięcie, zmianę treści oraz kolejności zadań badawczych. Każdorazowa edycja zadania badawczego powoduje podświetlenie go na czerwono. Uwaga! Nie ma możliwości powrotu do stanu pierwotnego.

  Edycja zadań badawczych (dodanie, usunięcie, zmiana treści) potwierdza dokonanie zmian w projekcie dopuszczalnych tylko w przypadku zawarcia aneksu do umowy. Wówczas w polu tekstowym pod harmonogramem/planem badań należy zamieścić opis dokonanych zmian i ich uzasadnienie, odwołując się do odpowiedniego aneksu.

 2. Czy z wykazu „Wykonanych zadań badawczych” należy usunąć zadania badawcze, które nie były realizowane w danym okresie sprawozdawczym?

  Nie. Wszystkie zadania badawcze wymienione we wniosku automatycznie zostają zaimportowane do raportu.

  Nie należy usuwać zadań badawczych niezrealizowanych w danym okresie sprawozdawczym, a planowanych do realizacji w kolejnych latach trwania projektu.

 3. Czy można dokonać modyfikacji okresu realizacji poszczególnych zadań badawczych wymienionych w sekcji „Wykonane zadania badawcze”?

  Nie. Pole „Planowany czas trwania” jest nieedytowalne i stanowi informację poglądową o planowanym czasie trwania poszczególnych zadań badawczych zadeklarowanym w Załączniku nr 1 do umowy – „Harmonogramie wykonania projektu”. W raporcie cząstkowym nie przedstawia się rzeczywistego czasu trwania zadań badawczych.

 4. W jaki sposób należy wykazać stopień realizacji poszczególnych zadań badawczych oraz ewentualne rozbieżności w stosunku do Załącznika nr 1 do umowy – „Harmonogramu wykonania projektu”/„Planu badań”?

  W polu tekstowym należy dodać krótki komentarz dotyczący realizacji poszczególnych zadań badawczych w I etapie realizacji projektu (w szczególności w przypadku rozbieżności pomiędzy planowaną a faktyczną realizacją projektu).