Powrót do sekcji Raportowanie projektów z NCN

 1. W jaki sposób wypełnić sekcję „Wykaz aparatury”?

  Sekcja „Wykaz aparatury” nie dotyczy konkursów FUGA i ETIUDA.

  Koszty aparatury poniesione ze środków projektu (w poszczególnych latach oraz „Razem”) wykazane w sekcji „Wykaz aparatury” muszą być zgodne z sumą kosztów aparatury (w poszczególnych latach oraz kolumną „Razem poniesione”) wykazaną w sekcji „Zestawienie kosztów”.

  Konkursy OPUS 1, PRELUDIUM 1, SONATA 1, HARMONIA 1, MAESTRO 1

  W kosztorysie projektu badawczego nie wyszczególniano kosztów aparatury w postaci odrębnej kategorii kosztów. Koszty te uwzględnione były w kategorii „Innych kosztów bezpośrednich”. W związku z tym, należy najpierw uzupełnić sekcję poprzez wskazanie wszystkich pozycji aparatury wymienionych we wniosku, w polu „Opis planowanej do zakupienia lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej”. Koszty poniesione na aparaturę wykazane w poprzednim/ich raporcie/raportach rocznym/ych są automatycznie wypełnione w raporcie końcowym. Jeśli aparatura została zakupiona/wytworzona po złożeniu ostatniego raportu rocznego należy wskazać koszty aparatury poniesione ze środków projektu w danym okresie.

  W przypadku, gdy zaplanowana we wniosku aparatura nie została zakupiona/wytworzona, w polu „Koszty aparatury poniesione ze środków projektu” należy wpisać „0” i zamieścić stosowne wyjaśnienie w polu tekstowym. Podobnie, w sytuacji zakupu/wytworzenia dodatkowej aparatury naukowo-badawczej, należy zamieścić ją w wykazie i przedstawić stosowne wyjaśnienie w polu tekstowym (patrz pyt. nr 2).

  Konkursy OPUS 2, PRELUDIUM 2, SONATA 2, MAESTRO 2

  „Koszty aparatury” zostały wydzielone jako osobna pozycja w kosztorysie we wniosku, natomiast sekcję „Wykaz aparatury” należy wypełnić analogicznie jak dla projektów z konkursów OPUS 1, PRELUDIUM 1, SONATA 1, HARMONIA 1, MAESTRO 1 (patrz wyżej).

  Konkursy OPUS 3, PRELUDIUM 3, SONATA 3, SONATA BIS 1 oraz kolejne konkursy

  Sekcja „Wykaz aparatury” będzie uzupełniona automatycznie przez system OSF na podstawie informacji podanych we wniosku w polu „Opis planowanej do zakupienia lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej”. Podczas sporządzania raportu należy zweryfikować, czy zakupiona aparatura jest zgodna z zaplanowaną we wniosku oraz wskazać koszty aparatury poniesione ze środków projektu w poszczególnych latach trwania projektu. W przypadku, gdy zaplanowana aparatura nie została zakupiona/wytworzona, w polu „Koszty aparatury poniesione ze środków projektu” należy wpisać „0” i zamieścić stosowne wyjaśnienie w polu tekstowym. Podobnie, w sytuacji zakupu/wytworzenia dodatkowej aparatury naukowo-badawczej, należy zamieścić ją w wykazie i przedstawić stosowne wyjaśnienie w polu tekstowym (patrz pyt. nr 2).

  Uwaga ! Nie należy usuwać poszczególnych pozycji aparaturowych z wykazu.

  Raporty z projektów z kolejnych konkursów należy wypełnić według podanego wyżej wzoru.

 2. Jak należy wypełnić sekcję „Wykaz aparatury” w przypadku rezygnacji lub zakupu dodatkowej aparatury naukowo-badawczej?

  W przypadku rezygnacji z zakupu zaplanowanej we wniosku aparatury, w „Wykazie aparatury” należy wskazać nazwę aparatury, kwotę oraz liczbę sztuk aparatury zgodnie z informacjami zawartymi we wniosku. W polu „Koszty aparatury poniesione ze środków projektu” należy wpisać „0” (w przypadku całkowitej rezygnacji) lub kwotę pomniejszoną o koszt aparatury, z której zrezygnowano (w przypadku rezygnacji z zaplanowanej liczby sztuk). Należy udzielić odpowiedzi negatywnej na pytanie „Czy zakupiona aparatura jest zgodna z wnioskiem?” i w polu tekstowym zamieścić opis zmiany. Jeśli zgoda na rezygnację z zaplanowanej aparatury została udzielona przez kierownika jednostki, należy dołączyć jej kopię do papierowej wersji raportu.

  W przypadku zakupu dodatkowej, nieplanowanej pierwotnie we wniosku aparatury należy wykazać ją w „Wykazie aparatury” podając nazwę i liczbę sztuk. W polu „Planowane koszty” oraz „Planowana liczba sztuk” należy wpisać „0”, w polu „Koszty aparatury poniesione ze środków projektu” należy wpisać faktycznie poniesioną kwotę. Należy udzielić odpowiedzi negatywnej na pytanie „Czy zakupiona aparatura jest zgodna z wnioskiem?” i w polu tekstowym zamieścić opis zmiany. Jeśli zgoda na zakup dodatkowej aparatury została udzielona przez kierownika jednostki, należy dołączyć jej kopię do papierowej wersji raportu.

 3. W jakich przypadkach należy zaznaczyć odpowiedź „nie” na pytanie „Czy zakupiona aparatura jest zgodna z wnioskiem?”

  Odpowiedzi „nie” należy udzielić w sytuacji, gdy nastąpiła zmiana/y w asortymencie/kosztach całkowitych/liczbie sztuk zakupionej aparatury naukowo-badawczej dokonana/e za pisemną zgodą kierownika jednostki/Narodowego Centrum Nauki/aneksem do umowy. W polu tekstowym należy zamieścić opis dokonanych zmian.

  W przypadku odpowiedzi „tak” pole tekstowe nie jest dostępne do edycji (nie ma możliwości skomentowania zakupionej/wytworzonej aparatury, jeśli jej zakup bądź wytworzenie przebiegały zgodnie z planem zawartym we wniosku).

 4. W jaki sposób można usunąć rekord błędnie wykazanej aparatury?

  W celu usunięcia rekordu błędnie wpisanej pozycji aparatury należy wskazać jako koszty planowane i poniesione 0 zł. Możliwość usunięcia rekordu (opcja „usuń”) pojawi się w następstwie wyżej opisanej czynności.