Powrót do sekcji Raportowanie projektów z NCN

 1. Czy w „Zestawieniu kosztów” jest możliwość wprowadzenia zmian w kosztach planowanych, np. w drodze aneksu do umowy, zgody kierownika jednostki na przesunięcia środków?

  W raporcie końcowym należy wykazać zmiany w kosztorysie wprowadzone na drodze aneksu poprzez udzielenie odpowiedzi „Tak” na pytanie „Czy zostały zawarte z Narodowym Centrum Nauki aneksy korygujące kosztorys?” i wypełnienie kolumn „Planowane (koszty zgodne z aneksem)” dla każdego roku zgodnie z zawartym aneksem.

 2. Czy w „Kosztach poniesionych ze środków projektu” należy wykazywać kwoty z groszami?

  Tak.

 3. Czy w przypadku projektów realizowanych w ramach konkursów OPUS 1, PRELUDIUM 1, SONATA 1, HARMONIA 1 i MAESTRO 1 w sekcji „Zestawienie kosztów” należy uwzględnić w kosztach planowanych koszty planowanej do zakupienia/wytworzenia aparatury?

  Nie, koszty planowane są polem/polami nieedytowalnymi. Należy natomiast wydzielić koszty poniesione na aparaturę, mimo że w kosztorysie do umowy koszty te ujęte były w kategorii „Innych kosztów bezpośrednich”. Wykazane poniesione koszty na aparaturę w poszczególnych latach oraz w kolumnie „Razem poniesione” muszą być zgodne z kosztami aparatury wykazanymi w sekcji „Wykaz aparatury” (w poszczególnych latach oraz w kolumnie „Razem”).

 4. W jakich sytuacjach należy udzielić odpowiedzi „Nie” na pytanie o zgodność kosztów poniesionych w trakcie realizacji projektu/stażu podoktorskiego/stypendium doktorskiego z kosztami planowanymi w umowie o realizację i finansowanie projektu?

  Odpowiedzi negatywnej należy udzielić w przypadku zmian wprowadzonych za zgodą Narodowego Centrum Nauki lub za zgodą kierownika jednostki. W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „Nie” należy opisać zakres wprowadzonych zmian.

  W sytuacji, gdy suma kosztów wydatkowanych jest niższa niż 50% kosztów planowanych, również zaleca się udzielenie odpowiedzi negatywnej i przedstawienie wyjaśnień w polu tekstowym, gdyż niski procent wydatkowania środków może świadczyć o zaistnieniu przeszkód w realizacji projektu/stażu podoktorskiego/stypendium doktorskiego.

 5. Czy i jak należy wykazać odsetki od środków otrzymanych od NCN na finansowanie projektu?

  Począwszy od konkursów PRELUDIUM 4, SONATA 4, OPUS 4, MAESTRO 4, HARMONIA 4, FUGA 3,  SONATA BIS 2,  SYMFONIA 1 w polu tym należy wskazać sumę odsetek bankowych uzyskanych od środków przekazanych na realizację projektu. Podlegają one zwrotowi na rachunek bankowy Narodowego Centrum Nauki.

  Dla pozostałych konkursów pole to jest opcjonalne.