Powrót do sekcji Raportowanie projektów z NCN

 1. Co powinien zawierać „Popularyzatorski opis rezultatów projektu/badań prowadzonych w obrębie stażu/rezultatów uzyskanych w ramach realizacji stypendium doktorskiego”?

  „Popularyzatorski opis rezultatów projektu/badań prowadzonych w obrębie stażu/rezultatów uzyskanych w ramach realizacji stypendium doktorskiego”, z uwagi na możliwość opublikowania jego treści w celach popularyzujących osiągnięcia naukowe grantobiorców NCN, powinien być zrozumiały dla szerokiego grona odbiorców, dlatego też należy unikać w nim hermetycznego języka, wysoce specjalistycznej terminologii i szczegółowości np. w opisie metod.

  W „Opisie” tym należy uwzględnić najważniejsze zrealizowane zadania, działania badawcze podjęte na rzecz realizacji celów projektu/stażu/odbycia stypendium, przedstawić znaczenie projektu tj. wpływ na rozwój dyscypliny i na istniejący stan wiedzy oraz wskazać potencjalne znaczenie społeczne przeprowadzonych badań.

 2. W jakim języku należy sporządzić „Popularyzatorski opis rezultatów projektu/badań prowadzonych w obrębie stażu/rezultatów uzyskanych w ramach realizacji stypendium doktorskiego”?

  Opis należy sporządzić w języku polskim i angielskim.

 3. Ile stron powinien liczyć „Popularyzatorski opis rezultatów projektu/badań prowadzonych w obrębie stażu/rezultatów uzyskanych w ramach realizacji stypendium doktorskiego”?

  Opis może mieć objętość maksymalnie jednej strony zdefiniowanego maszynopisu: rozmiar strony – A4, typ czcionki – Times New Roman, wielkość czcionki – przynajmniej 11 pkt, interlinia – pojedyncza, marginesy boczne – 2 cm, dolne – 1,5 cm), odrębnie dla wersji polsko i anglojęzycznej.

 4. Czy na płycie CD dołączonej do papierowej wersji raportu końcowego należy zapisać cały „Popularyzatorski opis rezultatów projektu/badań prowadzonych w obrębie stażu/rezultatów uzyskanych w ramach realizacji stypendium doktorskiego”?

  Nie, „Popularyzatorski opis rezultatów (…)” w pełnej wersji należy zamieścić w formularzu raportu końcowego w systemie OSF. Opis ten będzie też elementem papierowej wersji (wydruku) raportu końcowego przesłanej do NCN. Natomiast na płycie CD dołączonej do papierowej wersji raportu końcowego można (fakultatywnie) zapisać tylko dodatkowe materiały graficzne typu: zdjęcia, rysunki, modele, filmy.