Powrót do sekcji Raportowanie projektów z NCN

 1. Jakie publikacje należy wykazywać w raporcie?

  W raporcie należy wykazać wyłącznie publikacje, które powstały w wyniku realizacji projektu/stażu podoktorskiego (konkurs FUGA) lub w okresie realizacji stypendium doktorskiego (konkurs ETIUDA) i zawierają odwołanie z podaniem:

  • numeru rejestracyjnego projektu/stażu/stypendium;
  • pełnej nazwy agencji przyznającej środki na finansowanie projektu/stażu/stypendium
  lub odpowiednik odwołania w języku obcym.

  Przykład: „Praca powstała w wyniku realizacji projektu badawczego o nr 2011/01/B/NZ1/00001 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki”. Prosimy o nie stosowanie skrótów nazwy instytucji finansującej. Zalecamy podanie nazwy agencji w języku polskim lub angielskim (National Science Centre).

  W raporcie nie należy ujmować publikacji niezawierających wzmianki wymaganej umową, ponieważ nie będą brane pod uwagę w ocenie raportu z realizacji projektu/stażu/stypendium.

 2. Jak w systemie OSF dołączyć do raportu publikacje?

  Publikacje prezentujące wyniki zrealizowanego projektu badawczego/stażu podoktorskiego/odbytego stypendium doktorskiego należy zamieścić używając przycisku „Dodaj” i wypełniając dane dotyczące publikacji. Publikację załącza się do raportu poprzez podanie linku (w przypadku publikacji elektronicznych dostępnych online), który będzie odnośnikiem do trwałego miejsca zdeponowania pełnej wersji publikacji i zapewni do niej dostęp podczas weryfikacji i oceny raportu oraz podczas oceny kolejnych wniosków o finansowanie projektów badawczych/staży podoktorskich/stypendiów doktorskich składanych do NCN przez autora/autorów. Powinny to być przykładowo: strona internetowa wydawcy lub platforma publikacyjna, serwis abstraktowy/indeksujący (np. PubMed), strona internetowa uczelni/instytucji lub autora.

  Zalecamy podawanie linków w uniwersalnym formacie dostępnym dla publikacji posiadających numer DOI (Digital Object Identifier) – http://dx.doi.org/<nr-DOI>. Przykładowo dla artykułu o nr DOI 10.1007/s11107-011-0336-9, adres artykułu należy wskazać w formacie: http://dx.doi.org/10.1007/s11107-011-0336-9.

  Drugą opcją umożliwiającą dołączenie publikacji do raportu jest załączenie pliku PDF. Należy tak postąpić w przypadku każdej pracy finansowanej ze środków Narodowego Centrum Nauki, do której nie można uzyskać dostępu za pośrednictwem Internetu.

  W przypadku braku pewności, czy pełna wersja publikacji będzie dostępna pod wskazanym linkiem, sugerujemy załączenie pliku PDF.

 3. Jakie publikacje należy wykazywać w raporcie (złożone do recenzji /przyjęte do druku/opublikowane)?

  W raporcie końcowym można ująć publikację, jeżeli w momencie składania raportu posiada co najmniej status „złożona” do redakcji/recenzji (wyłącznie za potwierdzeniem redakcji). Przede wszystkim należy wykazać prace „przyjęte” do druku oraz „opublikowane”. Nie należy wykazywać prac „w przygotowaniu”. Status poszczególnych publikacji wybiera się z listy rozwijanej. Pole to będzie otwarte do edycji po rozliczeniu raportu końcowego i zamknięciu projektu przez Narodowe Centrum Nauki, co umożliwi aktualizację listy publikacji. Przypominamy, że publikacje z realizacji prowadzonych projektów badawczych/staży podoktorskich/stypendiów doktorskich wykazane w raporcie końcowym są brane pod uwagę przy ocenie kolejnego wniosku o finansowanie badań składanego przez autora/autorów. Dlatego też w interesie badaczy jest dopełnienie obowiązku aktualizacji listy publikacji.

 4. Czy i w jakiej formie należy przesyłać do NCN potwierdzenie przyjęcia publikacji do druku?

  W przypadku otrzymania potwierdzenia przyjęcia publikacji do druku, należy zamieścić tę informację w wersji elektronicznej raportu poprzez dołączenie do pliku PDF publikacji listu od redakcji. Nie wymaga się załączania potwierdzenia przyjęcia publikacji do druku do papierowej wersji raportu.

 5. Jaką datę należy wprowadzić w formularzu raportu końcowego, wykazując i dołączając publikacje?

  Dla publikacji ze statusem „złożona” i „przyjęta” należy podać planowaną datę publikacji (rok), natomiast dla publikacji ze statusem „opublikowana” – rzeczywistą datę publikacji (rok).

 6. Czy istnieje możliwość zmiany linku/pliku z załączoną publikacją w przypadku zmiany statusu publikacji?

  Tak, aktualizacja linku lub pliku z publikacją jest możliwa po złożeniu raportu końcowego i dokonaniu jego rozliczenia oraz zamknięcia projektu/stażu/stypendium przez NCN.

 7. Jak wypełnić pola z danymi bibliograficznymi publikacji, jeśli któreś z nich nie dotyczy danej publikacji np. tom?

  Należy wpisać „nie dotyczy”.

 8. W jaki sposób wypełnić pole z danymi bibliograficznymi dotyczącymi Impact Factor w przypadku opublikowania pracy w czasopiśmie bez przyznanego wskaźnika Impact Factor?

  Należy wpisać „0”.

 9. Jaką wartość Impact Factor należy wykazać?

  Ze względu na fakt, że wartości IF za dany rok kalendarzowy publikowane są w Journal Citation Reports w roku kolejnym, sugerujemy wskazanie IF obowiązującego dla czasopisma w roku ukazania się publikacji lub wskaźnika pięcioletniego.

 10. W jaki sposób w przypadku projektów realizowanych w ramach konkursu PRELUDIUM kierownicy mogą wykazać i załączyć rozprawę doktorską?

  Narodowe Centrum Nauki nie wymaga załączania do raportu końcowego rozprawy doktorskiej. Rozprawa doktorska nie stanowi formy rozliczenia projektu realizowanego w ramach konkursu PRELUDIUM i nie jest brana pod uwagę przy ocenie jego realizacji.

  Natomiast, w przypadku chęci zamieszczenia informacji o rozprawie doktorskiej uwzględniającej uzyskane w projekcie rezultaty, pracę należy wykazać w raporcie końcowym, w zakładce „Inne formy upowszechniania wyników” w sekcji „Upowszechnianie wyników – rezultaty projektu badawczego”.