Powrót do sekcji Raportowanie projektów z NCN

  1. Czy sekcja ta może pozostać niewypełniona?

    Nie, w sekcji tej musi zostać wypełnione przynajmniej jedno pole.

  2. Czy w przypadku udziału w konferencji naukowej w sekcji „Upowszechnianie wyników ” dopuszcza się zamieszczanie streszczeń konferencyjnych?

    Nie, w sekcji tej w polu dotyczącym udziału w konferencjach i sympozjach należy zamieścić jedynie krótki opis zawierający maksymalnie 2000 znaków (w przypadku pozostałych form upowszechniania wyników opis może zawierać maksymalnie 300 znaków). Istnieje natomiast możliwość przedstawienia wystąpienia konferencyjnego (o ile zostało opublikowane w materiałach konferencyjnych) w sekcji „Wykaz publikacji”.

  3. Jakie informacje należy zawrzeć w polu: „Zamieszczanie pozycji w publicznej bazie danych”?

    W polu tym należy ująć informacje dotyczące zamieszczenia wyników projektu w publicznych bazach danych takich jak np. PubMed, ChemProt, PDB, GenBank itp.