Powrót do sekcji Raportowanie projektów z NCN

W jakich przypadkach i jak należy uzupełniać sekcję „Wartość dodana realizacji projektu”?

Sekcję tą należy uzupełnić w przypadku raportów końcowych dotyczących projektów z konkursów: SONATA, SONATA BIS, HARMONIA, MAESTRO.

W przypadku projektów z konkursów SONATA, w których we wniosku jako cel określono utworzenie nowego zespołu naukowego należy przedstawić krótką informację na temat nowego zespołu naukowego, skomentować jego skład, podział zadań, kompetencje członków zespołu. Należy wskazać czy planowana jest dalsza współpraca w ramach powołanego w projekcie nowego zespołu naukowego wykraczająca poza realizację projektu objętego raportem oraz w jakim obszarze. Maksymalna długość opisu to 1500 znaków.

W przypadku projektów z konkursów SONATA, w których we wniosku wskazano jako cel stworzenie unikatowego warsztatu naukowego należy przedstawić zwięzłą informację na temat unikatowego warsztatu naukowego i krótko go scharakteryzować oraz wyjaśnić na czym polega jego unikatowość. Maksymalna długość opisu to 1500 znaków.

W przypadku projektów z konkursów SONATA, w których we wniosku wskazano jako cel utworzenie zarówno nowego zespołu naukowego, jak i unikatowego warsztatu naukowego należy zamieścić opisy dotyczące obydwu tych aspektów.

W projektach z konkursów SONATA BIS należy przedstawić krótką informację na temat nowego zespołu naukowego, zgodnie z ww. wytycznymi dotyczącymi tej sekcji w zakresie zespołu naukowego w projektach zrealizowanych w ramach konkursów SONATA.

W projektach z konkursów HARMONIA w sekcji „Wartość dodana” należy krótko (maksymalnie 1500 znaków) opisać wpływ i wyniki:

  • współpracy z parterem lub partnerami z zagranicznej instytucji naukowej lub
  • osiągnięte w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwu- lub wielostronnej lub
  • osiągnięte przy wykorzystaniu wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.

W projektach z konkursów MAESTRO w sekcji „Wartość dodana” należy opisać pionierski charakter projektu, wykazać i uzasadnić, że projekt jest przełomowy w swej dziedzinie. Maksymalna długość opisu to 1500 znaków.