Powrót do sekcji Raportowanie projektów z NCN

 1. Dla jakich typów konkursów wypełnia się sekcję „Wykonane zadania badawcze”?

  Sekcja jest dostępna dla projektów finansowanych w ramach konkursów na projekty badawcze (nie dotyczy staży podoktorskich oraz stypendiów doktorskich czyli konkursów FUGA i ETIUDA).

 2. Jakich zmian można dokonać w sekcji „Wykonane zadania badawcze”?

  Edycja jest możliwa poprzez: dodanie, usunięcie, zmianę treści oraz kolejności zadań badawczych. Każdorazowa edycja zadania badawczego powoduje podświetlenie go na czerwono. Uwaga! Nie ma możliwości powrotu do stanu pierwotnego.

  Edycja zadań badawczych (dodanie, usunięcie, zmiana treści) w raporcie końcowym potwierdza dokonanie zmian w projekcie dopuszczalnych tylko w przypadku zawarcia aneksu do umowy. Wówczas w polu tekstowym pod harmonogramem/planem badań należy zamieścić opis dokonanych zmian i ich uzasadnienie, odwołując się do odpowiedniego aneksu.

  Nie należy usuwać niezrealizowanych zadań badawczych.

 3. Czy można dokonać modyfikacji okresu realizacji poszczególnych zadań badawczych wymienionych w sekcji „Wykonane zadania badawcze”?

  Nie. Pole „Planowany czas trwania” jest nieedytowalne i stanowi informację poglądową o planowanym czasie trwania poszczególnych zadań badawczych zadeklarowanym w załączniku nr 1 do umowy – „Harmonogramie wykonania projektu” /„Planie badań”. W raporcie końcowym nie przedstawia się rzeczywistego czasu trwania zadań badawczych.

 4. W jaki sposób należy wykazać rozbieżność w realizacji poszczególnych zadań badawczych w stosunku do załącznika nr 1 do umowy – „Harmonogramu wykonania projektu” /„Planu badań”?

  W sytuacji, gdy realizacja zadań badawczych nie przebiegała zgodnie z umową np. wskutek przyczyn technicznych, należy opisać i wyjaśnić przyczyny rozbieżności realizacji projektu w stosunku do harmonogramu/planu badań oraz środki przedsięwzięte w celu efektywnej realizacji projektu w polu tekstowym umieszczonym pod zestawieniem zadań badawczych.