Powrót do sekcji Raportowanie projektów z NCN

 1. Kogo należy uwzględnić w sekcji „Zespół projektowy”?

  W sekcji „Zespół projektowy” należy uwzględnić wszystkie osoby biorące udział w realizacji projektu oraz otrzymujące z tego tytułu wynagrodzenie. Dane kierownika projektu i kluczowych wykonawców (w projektach z konkursów OPUS oraz SONATA 1 – główni wykonawcy, w projektach z konkursów PRELUDIUM – promotor/opiekun naukowy, w projektach z konkursów HARMONIA – partner zagraniczny) zostają automatycznie wprowadzone przez system OSF z wniosku. Pozostałych wykonawców (w tym wykonawców posiadających we wniosku status „bezimiennych” lub „zbiorowych”) należy dodać w sekcji „Zespół projektowy”.

  W sytuacji, kiedy na etapie wniosku planowano, że wykonawca otrzyma wynagrodzenie, a faktycznie w trakcie realizacji projektu nie zostało mu ono wypłacone, osobę taką należy dodać do zespołu projektowego, w polu „Planowane wynagrodzenie” należy wpisać zaplanowaną kwotę wynagrodzenia, w polu „Koszty poniesione na wynagrodzenie” – „0” oraz wyjaśnić rozbieżność w polu tekstowym. W przypadku, gdy na etapie wniosku nie planowano wynagrodzenia dla danego wykonawcy, a faktycznie je otrzymał lub w trakcie realizacji projektu został włączony do zespołu projektowego za zgodą kierownika jednostki, w polu „Planowane wynagrodzenie” należy wpisać „0”, w polu „Koszty poniesione na wynagrodzenie” – kwotę faktycznie wypłaconego wynagrodzenia oraz wyjaśnić rozbieżność w polu tekstowym.

  Planowane wynagrodzenie powinno zostać określone dla każdego z wykonawców na cały okres realizacji projektu.

  Uwaga! Nie należy usuwać kierownika i innych kluczowych wykonawców z wykazu zespołu projektowego nawet jeżeli doszło do rezygnacji lub usunięcia wykonawcy ze składu zespołu.

  W konkursach SONATA nie należy wskazywać samodzielnych pracowników naukowych w sytuacji, gdy stopień/tytuł osoba ta uzyskała przed rozpoczęciem realizacji projektu.

 2. Czy powinno się uwzględniać w sekcji „Zespół projektowy” osoby, które nie otrzymywały wynagrodzenia w projekcie, ale realizowały zadania badawcze?

  Nie, w sekcji „Zespół projektowy” należy wskazać tylko osoby realizujące zadania badawcze w ramach projektu i otrzymujące wynagrodzenie. Wyjątkiem są osoby nieotrzymujące wynagrodzenia a będące kluczowymi wykonawcami, m.in. opiekun/promotor w projektach z konkursów PRELUDIUM, partner zagraniczny w projektach z konkursów HARMONIA itp. (w przypadku tych wykonawców w polu „forma zatrudnienia” widoczna jest adnotacja „Bez wynagrodzenia”). Dane takich osób zostaną uzupełnione w sekcji „Zespół projektowy” automatycznie.

  Osoby, które wykonywały zadania badawcze, a dla których nie zaplanowano wynagrodzenia na etapie składania wniosku i nie zostało ono wypłacone podczas realizacji projektu można wymienić w polu tekstowym.

 3. Jak w projektach z konkursów PRELUDIUM wykazać zmianę promotora/opiekuna naukowego w sekcji „Zespół projektowy”?

  W przypadku zmiany promotora lub opiekuna naukowego należy w sekcji „Zespół projektowy” dodać osobę, która wskutek zawarcia aneksu do umowy przejęła w projekcie rolę promotora/opiekuna naukowego oraz w polu tekstowym wpisać wyjaśnienie dokonanej zmiany. Jednocześnie nie należy usuwać z sekcji „Zespół projektowy” osoby pierwotnie pełniącej w projekcie rolę promotora/opiekuna naukowego. Należy pamiętać, że osoba pełniąca w projekcie rolę opiekuna naukowego nie musi być promotorem doktoratu kierownika projektu.

 4. Jak zaktualizować dane kluczowych wykonawców, głównych wykonawców i wykonawców?

  Zmiana danych wykonawców następuje na prośbę kierownika projektu skierowaną do opiekuna projektu w NCN (telefonicznie, mailowo, pisemnie), który następnie odblokowuje rekord do edycji. Po dokonaniu zmiany danych opiekun powinien zostać o tym fakcie poinformowany, by rekord został ponownie zablokowany.

  Możliwość zaznaczenia opcji „Obcokrajowiec” jest dostępna po odblokowaniu danych osobowych przez opiekuna projektu.

 5. Jak postępować w przypadku projektów z konkursów OPUS 1, SONATA 1, PRELUDIUM 1, HARMONIA 1, MAESTRO 1, w których we wniosku nie wskazywano planowanej formy zatrudnienia oraz stawki wynagrodzenia dla wykonawców będących członkami zespołu projektowego?

  W sekcji „Zespół projektowy” należy wpisać faktyczną (a nie planowaną) formę zatrudnienia, planowaną na etapie wniosku wysokość wynagrodzenia oraz w polu „Koszty poniesione na wynagrodzenia” rzeczywiste wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń w projekcie.

 6. Jak w sekcji „Zespół projektowy” należy ująć tzw. „wykonawców bezimiennych”?

  W sekcji tej, należy dodać do zespołu projektowego tylko te osoby, określone na etapie wniosku jako „wykonawcy bezimienni”, które otrzymywały wynagrodzenie, niezależnie czy miało to miejsce okresowo (np. przez 6 miesięcy) czy też w sposób ciągły przez cały okres realizacji projektu. Należy wpisać konkretne dane dotyczące „wykonawcy bezimiennego”, tj. tytuł/stopień naukowy, imię, nazwisko, rolę w projekcie, formę zatrudnienia, planowane wynagrodzenie, koszty poniesione na wynagrodzenie. Oznacza to, że wykonawca bezimienny ma zostać dodany do wykazu „Zespołu projektowego” dopiero w sytuacji, gdy zostanie faktycznie włączony w jego prace i otrzyma wynagrodzenie. Nie należy umieszczać na liście wykonawcy bezimiennego wpisując jako imię np. „wykonawca” a jako nazwisko „bezimienny”.

 7. Jak wykazać w sekcji „Zespół projektowy” tzw. „wykonawcę zbiorowego”?

  Należy użyć opcji „Dodaj wykonawcę grupowego” i podać ogólną nazwę wykonawcy np. ankieterzy, laboranci itp. Dane dotyczące formy zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia należy podać łącznie dla wszystkich osób ujętych pod określeniem „wykonawcy zbiorowego”, konieczne jest też podanie najwyższej stawki wynagrodzenia jaka została wypłacona w tej grupie. W polu „Zakres prac w projekcie” należy skomentować charakter udziału w projekcie.

  Uwaga! Wprowadzenie wykonawcy zbiorowego jest możliwe gdy grupa liczy co najmniej 10 osób, dlatego koniecznym jest podanie liczby osób wchodzących w skład grupy. Przy podaniu liczby mniejszej niż 10 system uniemożliwi edycję danych wykonawcy zbiorowego. W sytuacji, gdy dla osób realizujących projekt pod określeniem „wykonawcy zbiorowego” przewidziane są różne formy zatrudnienia należy wprowadzić „wykonawcę zbiorowego” tyle razy ile form zatrudnienia jest stosowanych (np. dla osób zatrudnionych w ramach umowy o pracę będzie to „Wykonawca zbiorowy nr 1”, dla osób zatrudnionych w ramach umowy o dzieło – „Wykonawca zbiorowy nr 2”).

 8. Czy zakres prac w projekcie dla poszczególnych wykonawców powinien być bardzo szczegółowo opisany czy wystarczy podać krótki opis?

  W polu „Zakres prac w projekcie” należy wymienić zadania badawcze wykonywane w całym okresie realizacji projektu i/lub przedstawić krótki opis prac przez niego zrealizowanych.

 9. Jak należy wypełnić dane w przypadku, jeśli członek zespołu projektowego otrzymuje wynagrodzenie ze środków projektu w ramach kilku różnych form zatrudnienia, np. umowy o pracę i umowy o dzieło/zlecenia?

  Wykonawcę tego należy w sekcji „Zespół projektowy” ująć kilkukrotnie tj. tyle razy ile form zatrudnienia dotyczy danej osoby. Wynika to z braku możliwości wybrania dla jednego wykonawcy jednocześnie kilku form zatrudnienia.