Powrót do sekcji Raportowanie projektów z NCN

 1. W jaki sposób wypełnić sekcję „Wykaz aparatury”?

  Sekcja „Wykaz aparatury” nie dotyczy konkursu FUGA, HARMONIA 2-9 oraz SONATINA.

  Koszty aparatury poniesione ze środków projektu (w poszczególnych latach oraz „Razem”) wykazane w sekcji „Wykaz aparatury” muszą być zgodne z sumą kosztów aparatury (w poszczególnych latach oraz kolumną „Razem poniesione”) wykazaną w sekcji „Zestawienie kosztów”.

  Konkursy OPUS 1, PRELUDIUM 1, SONATA 1, HARMONIA 1, MAESTRO 1

  W kosztorysie projektu badawczego nie wyszczególniano kosztów aparatury w postaci odrębnej kategorii kosztów. Koszty te uwzględnione były w kategorii „Inne koszty bezpośrednie”. W związku z tym, dla raportów rocznych z realizacji projektów z ww. konkursów należy najpierw uzupełnić sekcję poprzez wskazanie wszystkich pozycji aparatury wymienionych we wniosku, w polu „Opis planowanej do zakupienia lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej”. W ten sposób dane wprowadzone do raportu rocznego zostaną automatycznie wypełnione w raportach rocznych składanych w kolejnych latach trwania projektu oraz w raporcie końcowym. Jeśli aparatura została zakupiona/wytworzona w okresie sprawozdawczym, którego dotyczy raport, należy wskazać koszty aparatury poniesione ze środków projektu w danym roku/latach. W przypadku gdy zaplanowana aparatura nie została jeszcze zakupiona/wytworzona, w polu „Koszty aparatury poniesione ze środków projektu” należy wpisać „0” w danym roku sprawozdawczym/latach sprawozdawczych.

  Konkursy OPUS 2, PRELUDIUM 2, SONATA 2, MAESTRO 2

  „Koszty aparatury” zostały wydzielone jako osobna pozycja w kosztorysie we wniosku, natomiast sekcję „Wykaz aparatury” należy wypełnić analogicznie jak dla projektów z konkursów OPUS 1, PRELUDIUM 1, SONATA 1, HARMONIA 1, MAESTRO 1 (patrz wyżej).

  Konkursy OPUS 3, PRELUDIUM 3, SONATA 3, SONATA BIS 1 oraz kolejne konkursy

  Sekcja „Wykaz aparatury” będzie uzupełniona automatycznie przez system OSF na podstawie informacji podanych we wniosku w polu „Wykaz planowanej do zakupienia lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej”. Podczas sporządzania raportu należy zweryfikować, czy zakupiona aparatura jest zgodna z zaplanowaną we wniosku oraz wskazać koszty aparatury poniesione ze środków projektu w poszczególnych latach trwania projektu. W przypadku, gdy zaplanowana aparatura nie została jeszcze zakupiona/wytworzona, w polu „Koszty aparatury poniesione ze środków projektu” należy wpisać „0” w danym roku sprawozdawczym/latach sprawozdawczych.

  UWAGA: Nie należy usuwać poszczególnych pozycji aparaturowych z wykazu.

 2. Jak należy wypełnić sekcję „Wykaz aparatury” w przypadku rezygnacji lub zakupu dodatkowej aparatury naukowo-badawczej?

  W przypadku rezygnacji z zakupu zaplanowanej we wniosku aparatury, w „Wykazie aparatury” należy wskazać nazwę aparatury, kwotę oraz liczbę sztuk aparatury zgodnie z informacjami zawartymi we wniosku. W polu „Koszty aparatury poniesione ze środków projektu” należy wpisać „0” (w przypadku całkowitej rezygnacji) lub kwotę pomniejszoną o koszt aparatury, z której zrezygnowano (w przypadku rezygnacji z zaplanowanej liczby sztuk). Należy udzielić odpowiedzi negatywnej na pytanie „Czy zakupiona aparatura jest zgodna z wnioskiem?” i w polu tekstowym zamieścić opis dokonanej zmiany. Jeśli zgoda na rezygnację z zaplanowanej aparatury została udzielona przez NCN/kierownika jednostki, należy w odpowiednim polu dodać informację o zawarciu aneksu/ otrzymaniu zgody kierownika jednostki na wprowadzanie zmian.

  W przypadku zakupu dodatkowej, nieplanowanej pierwotnie we wniosku aparatury należy wykazać ją w „Wykazie aparatury” podając nazwę i liczbę sztuk. W polu „Planowane koszty” oraz „Planowana liczba sztuk” należy wpisać „0”, w polu „Koszty aparatury poniesione ze środków projektu” należy wpisać faktycznie poniesioną kwotę. Należy udzielić odpowiedzi negatywnej na pytanie „Czy zakupiona aparatura jest zgodna z wnioskiem?” i w polu tekstowym zamieścić opis dokonanej zmiany. Jeśli zgoda na zakup dodatkowej, nieplanowanej pierwotnie aparatury została udzielona przez NCN/kierownika jednostki, należy w odpowiednim polu dodać informację o zawarciu aneksu/ otrzymaniu zgody kierownika jednostki na wprowadzanie zmian.

  Począwszy od konkursów SONATA 13, SONATA BIS 7, MAESTRO 9, HARMONIA 9, OPUS 14, PRELUDIUM 14 i SONATINA 2 zmiany w projektach zaplanowanej do zakupienia lub wytworzenia aparaturze naukowo-badawczej, urządzeniach i oprogramowaniu mógł wprowadzić kierownik projektu o ile nie jest to sprzeczne z wewnętrznymi regulacjami Jednostki.

  We wszystkich realizowanych projektach zgodnie z pismem Dyrektora NCN z 6 lutego 2018 r. (regulacje obowiązujące od 1 lutego 2018 r.) kierownik projektu, o ile nie jest to sprzeczne z wewnętrznymi regulacjami jednostki, mógł dokonać zmian w zaplanowanej do zakupienia lub wytworzenia aparaturze naukowo – badawczej, urządzeniach i oprogramowaniu w ramach kwoty zaplanowanej we wniosku. Zasadność dokonanych zmian zostanie oceniona na etapie rozliczenia końcowego projektu, bądź podczas ewentualnej kontroli.

  Jednostka i kierownik projektu zobowiązani są do poinformowania Centrum o wszystkich zmianach w raporcie rocznym obejmującym rok dokonania danej zmiany oraz w raporcie końcowym.

 3. W jakich przypadkach należy zaznaczyć odpowiedź „nie” na pytanie „Czy zakupiona aparatura jest zgodna z wnioskiem?”

  Odpowiedzi „nie” należy udzielić w sytuacji, gdy nastąpiła zmiana/y w asortymencie/ kosztach całkowitych/liczbie sztuk zakupionej aparatury naukowo-badawczej dokonana/e za pisemną zgodą kierownika jednostki/ Narodowego Centrum Nauki lub aneksem do umowy, czy przez kierownika projektu. W polu tekstowym należy zamieścić opis dokonanych zmian.

  W przypadku odpowiedzi „tak” pole tekstowe nie jest dostępne do edycji (nie ma możliwości skomentowania zakupionej/wytworzonej aparatury, jeśli jej zakup bądź wytworzenie przebiegały zgodnie z planem zawartym we wniosku).

  Informacja w raporcie rocznym o danej zmianie powinna uwzględniać datę zawarcia aneksu/ uzyskania zgody kierownika jednostki/wprowadzenia zmiany przez kierownika projektu.

 4. W jaki sposób można usunąć rekord błędnie wykazanej aparatury?

  Usunięcie błędnie dodanego rekordu aparatury jest możliwe jedynie gdy raport ma status „w przygotowaniu”. W celu usunięcia rekordu błędnie wpisanej pozycji aparatury należy wskazać jako koszty planowane i poniesione 0 zł. Możliwość usunięcia rekordu (opcja „usuń”) pojawi się w następstwie wyżej opisanej czynności.