Powrót do sekcji Raportowanie projektów z NCN

 1. Jakie publikacje należy wykazywać w raporcie?

  W raporcie należy wykazywać publikacje stanowiące efekt projektu. Możliwe jest wykazanie publikacji w podziale na:

  • publikacje w czasopismach,
  • publikacje książkowe/ rozdziały w publikacjach książkowych,
  • teksty w publikacjach pokonferencyjnych.

  Jako „teksty w publikacjach pokonferencyjnych” należy załączyć teksty publikacji o ile zawierają informacje o finansowaniu przez NCN. Informacje o konferencjach, streszczeniach, posterach i inne materiały konferencyjne należy zamieścić w sekcji: „Upowszechnianie wyników - rezultaty projektu badawczego.”

  W raporcie należy wykazać wyłącznie publikacje, które powstały w wyniku realizacji projektu/stażu podoktorskiego i zawierają odwołanie z podaniem:

  • numeru rejestracyjnego lub numeru decyzji lub numeru umowy, projektu/stażu podoktorskiego;
  • pełnej nazwy agencji przyznającej środki na finansowanie projektu/stażu podoktorskiego.

  Prosimy o nie stosowanie skrótów nazwy instytucji finansującej. Zalecamy podanie nazwy agencji w języku polskim lub angielskim (National Science Centre) lub odpowiednika odwołania w języku obcym.

Przykład: „Praca powstała w wyniku realizacji projektu badawczego o nr 2011/01/B/NZ1/00001 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki”.

Publikacji nie zawierających wzmianki wymaganej umową nie należy wykazywać, ponieważ nie mogą być brane pod uwagę w ocenie raportu z realizacji projektu/ stażu podoktorskiego. Publikacja może być wykazana w raporcie w przypadku dokonania erraty lub corrigendum wprowadzających odpowiedni zapis do treści publikacji.

 1. Jak w systemie OSF dołączyć do raportu publikacje?

  Publikacje prezentujące wyniki realizowanego projektu badawczego należy zamieścić używając przycisku „Dodaj” i wypełniając dane dotyczące publikacji. Publikację załącza się do raportu w postaci pliku PDF (zalecane).

  Publikację można również dodać poprzez podanie linku (w przypadku publikacji elektronicznych dostępnych online), który będzie odnośnikiem do trwałego miejsca zdeponowania pełnej wersji publikacji i zapewni do niej bezpośredni dostęp podczas weryfikacji i oceny raportu oraz podczas oceny kolejnych wniosków o finansowanie projektów badawczych/ stażu podoktorskiego składanych do NCN przez autora/autorów. Powinny to być przykładowo: strona internetowa wydawcy lub platforma publikacyjna, serwis abstraktowy/indeksujący (np. PubMed), strona internetowa uczelni/instytucji lub autora. Jednak ze względu na możliwy utrudniony dostęp do pełnych wersji publikacji zalecamy podanie PDF.

  Zalecamy podawanie linków w uniwersalnym formacie dostępnym dla publikacji posiadających numer DOI (Digital Object Identifier) – http://dx.doi.org/ <nr DOI>. Przykładowo dla artykułu o nr DOI 10.1007/s11107-011-0336-9, adres artykułu należy wskazać w formacie: http://dx.doi.org/10.1007/s11107-011-0336-9.

  Zwracamy uwagę, że opiekun projektu lub ekspert oceniający raport MUSI mieć dostęp do pełnej treści publikacji.

  W przypadku braku pewności, czy pełna wersja publikacji będzie dostępna pod wskazanym linkiem, sugerujemy załączenie pliku PDF.

 1. Jakie publikacje należy wykazywać w raporcie (złożone do recenzji/ przyjęte do druku/ opublikowane)?

  W raporcie rocznym można ująć publikację, jeżeli w momencie składania raportu posiada co najmniej status „złożona” do redakcji/recenzji (wyłącznie za potwierdzeniem redakcji). Przede wszystkim należy wykazać prace „przyjęte” do druku (wyłącznie za potwierdzeniem redakcji) oraz „opublikowane”. Nie należy wykazywać prac „w przygotowaniu”. Status poszczególnych publikacji wybiera się z listy rozwijanej i będzie go można zmienić w kolejnym raporcie.

 2. Czy i w jakiej formie należy przesyłać do NCN potwierdzenie przyjęcia publikacji do druku?

  W przypadku zamieszczenia publikacji o statusie „przyjęta”, należy w systemie OSF dołączyć otrzymane z redakcji potwierdzenie przyjęcia publikacji poprzez dodanie go do pliku PDF obejmującego publikację.

 3. Jaką datę należy wprowadzić w formularzu raportu rocznego, wykazując i dołączając publikacje?

  Dla publikacji ze statusem „złożona” i „przyjęta” należy podać odpowiednio datę złożenia/ przyjęcia publikacji (rok), natomiast dla publikacji ze statusem „opublikowana” – rzeczywistą datę publikacji (rok).

  Dla każdej nowo dodanej publikacji, niezależnie od statusu należy podać datę złożenia publikacji do redakcji. Data powinna być spójna z datą received/submitted wskazaną w publikacji. Począwszy od konkursów SONATA 13, SONATA BIS 7, MAESTRO 9, HARMONIA 9, OPUS 14, PRELUDIUM 14, SONATINA 2 data złożenia nie może być datą wcześniejszą od terminu uprawomocnienia się decyzji o przyznaniu finansowania. We wcześniejszych konkursach data złożenia publikacji do redakcji nie może być datą wcześniejszą od daty zawarcia umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego.

 4. Czy istnieje możliwość aktualizacji danych publikacji wykazanej w poprzednich raportach?

  Tak, możliwość aktualizacji publikacji istnieje w kolejnym składanym raporcie. W przypadku konieczności zmiany istotnych danych należy zgłosić taką potrzebę (telefonicznie, mailowo, pisemnie) do opiekuna projektu w NCN, który odblokuje do edycji rekord z danymi.

 5. Jak wypełnić pola z danymi bibliograficznymi publikacji, jeśli któreś z nich nie dotyczy danej publikacji np. tom?

  Należy wpisać „nie dotyczy”.

 6. W jaki sposób wypełnić pole z danymi bibliograficznymi dotyczącymi Impact Factor w przypadku opublikowania pracy w czasopiśmie bez przyznanego wskaźnika Impact Factor?

  Należy wpisać „0”.

 7. Jaką wartość Impact Factor należy wykazać?

  Ze względu na fakt, że wartości IF za dany rok kalendarzowy publikowane są w Journal Citation Reports w roku kolejnym, sugerujemy wskazanie IF obowiązującego dla czasopisma w roku ukazania się publikacji lub wskaźnika pięcioletniego.

 8. W jaki sposób w przypadku projektów realizowanych w ramach konkursu PRELUDIUM kierownicy mogą wykazać i załączyć rozprawę doktorską?

  Narodowe Centrum Nauki nie wymaga załączania do raportu rocznego czy końcowego rozprawy doktorskiej. Rozprawa doktorska nie stanowi formy rozliczenia projektu realizowanego w ramach konkursu PRELUDIUM i nie jest brana pod uwagę przy ocenie jego realizacji.

  Natomiast, w przypadku chęci zamieszczenia informacji o rozprawie doktorskiej uwzględniającej uzyskane w projekcie rezultaty, informację należy wykazać w zakładce „Inne formy upowszechniania wyników” w sekcji „Upowszechnianie wyników – rezultaty projektu badawczego”.

 9. W jaki sposób wykazać w raporcie publikacje z otwartym dostępem (Open Access)?

  W przypadku projektów zakwalifikowanych do finansowania począwszy od konkursów OPUS 9, PRELUDIUM 9, SONATA 9, MAESTRO 7, HARMONIA 7, SONATA BIS 5 oraz projektów realizowanych w ramach dwustronnych i wielostronnych programów międzynarodowych od 17 edycji dla każdej publikacji wykazanej w raporcie jest konieczne wskazanie, czy zapewniono do niej otwarty dostęp. W przypadku zapewnienia otwartego dostępu, należy wskazać model dostępu (złoty/zielony) oraz koszty w zł poniesione ze środków projektu w związku z udostępnieniem publikacji w otwartym dostępie.

  Wskazówki odnośnie poprawnego raportowania znajdują się na stronie NCN: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2019-08-30-wskazowki-dot-raportowania-publikacji.

 10. W jaki sposób wykazać w raporcie rozdziały wchodzące w skład pracy zbiorowej?

  W przypadku, gdy wszystkie rozdziały książki stanowią efekt realizacji projektu badawczego/ stażu podoktorskiego pracę zbiorową należy wykazać jednokrotnie.

  Jeżeli część rozdziałów książki stanowi efekt realizacji projektu, wówczas każdy z tych rozdziałów należy wykazać odrębnie w zakładce „Wykaz publikacji”.