Powrót do sekcji Raportowanie projektów z NCN

 1. Dla jakich typów konkursów wypełnia się sekcję „Wykonane zadania badawcze”?

  Sekcja jest dostępna dla projektów finansowanych w ramach konkursów na projekty badawcze (nie dotyczy staży podoktorskich zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu FUGA).

 2. Jakich zmian można dokonać w sekcji „Wykonane zadania badawcze”?

  Edycja jest możliwa poprzez: dodanie, usunięcie, zmianę treści oraz kolejności zadań badawczych. Każdorazowa edycja zadania badawczego powoduje podświetlenie go na czerwono. UWAGA: po dokonaniu zmiany powrót do stanu pierwotnego jest niemożliwy.

  Po dokonaniu wspomnianej edycji w polu tekstowym pod wykazem zadań badawczych należy zamieścić opis dokonanych zmian i ich uzasadnienie. Zmiany muszą mieć potwierdzenie w zawartych aneksach do umowy lub zgodach kierownika jednostki (od konkursów OPUS 9, PRELUDIUM 9, SONATA 9, MAESTRO 7, HARMONIA 7, SONATA BIS 5 oraz w projektach realizowanych w ramach dwustronnych i wielostronnych programów międzynarodowych od 17 edycji).

  Począwszy od konkursów SONATA 13, SONATA BIS 7, MAESTRO 9, HARMONIA 9, OPUS 14, PRELUDIUM 14, SONATINA 2 zmiany merytoryczne w projektach mógł wprowadzić kierownik projektu o ile nie jest to sprzeczne z wewnętrznymi regulacjami Jednostki.

  We wszystkich realizowanych projektach zgodnie z pismem Dyrektora NCN z 6 lutego 2018 r. (regulacje obowiązujące od 1 lutego 2018 r.) kierownik projektu, o ile nie jest to sprzeczne z wewnętrznymi regulacjami jednostki, mógł dokonać zmian merytorycznych w projekcie. Zasadność dokonanych zmian zostanie oceniona na etapie rozliczenia końcowego projektu, bądź podczas ewentualnej kontroli.

  Jednostka i kierownik projektu zobowiązani są do poinformowania Centrum o zmianach w raporcie rocznym obejmującym rok dokonania danej zmiany oraz w raporcie końcowym. Informacja w raporcie rocznym o danej zmianie powinna uwzględniać datę zawarcia aneksu/ uzyskania zgody kierownika jednostki/ wprowadzenia zmiany przez kierownika projektu.

 3. Czy z wykazu „Wykonanych zadań badawczych” należy usunąć zadania badawcze, które nie były realizowane w danym okresie sprawozdawczym?

  Nie. Wszystkie zadania badawcze wymienione we wniosku automatycznie zostają zaimportowane do raportu.

  Nie należy usuwać zadań badawczych niezrealizowanych w danym okresie sprawozdawczym, a planowanych do realizacji w kolejnych latach trwania projektu.

 4. Czy można dokonać modyfikacji okresu realizacji poszczególnych zadań badawczych wymienionych w sekcji „Wykonane zadania badawcze”?

  Nie. Pole „Planowany czas trwania” jest nieedytowalne i stanowi informację poglądową o planowanym czasie trwania poszczególnych zadań badawczych zadeklarowanym w Załączniku nr 1 do umowy – „Harmonogramie wykonania projektu”. W raporcie rocznym nie przedstawia się rzeczywistego czasu trwania zadań badawczych. W przypadku projektów, w których w „Planie badań” stanowiącym załącznik do umowy nie określono czasu trwania zadań badawczych w raporcie czas trwania zadań badawczych przyjmuje wartość „0”.

 5. W jaki sposób należy wykazać rozbieżność w realizacji poszczególnych zadań badawczych w stosunku do „Harmonogramu wykonania projektu”/„Planu badań” stanowiącego załącznik do umowy?

  W sytuacji, gdy realizacja zadań badawczych nie przebiegała zgodnie z umową np. wskutek przyczyn technicznych, w polu tekstowym umieszczonym pod zestawieniem zadań badawczych, należy opisać i wyjaśnić przyczyny rozbieżności realizacji projektu w stosunku do „Harmonogramu”/”Planu badań” oraz środki przedsięwzięte w celu efektywnej realizacji projektu.

  Począwszy od konkursów OPUS 9, PRELUDIUM 9, SONATA 9, MAESTRO 7, HARMONIA 7, SONATA BIS 5 oraz w projektach realizowanych w ramach dwustronnych i wielostronnych programów międzynarodowych od 17 edycji wszelkie zmiany merytoryczne dokonane za zgodą kierownika jednostki należy opisać w polu edytowalnym pod zakładką „Wykonane zadania badawcze”.

  Począwszy od konkursów SONATA 13, SONATA BIS 7, MAESTRO 9, HARMONIA 9, OPUS 14, PRELUDIUM 14, SONATINA 2 zmiany merytoryczne w projektach mógł wprowadzić kierownik projektu o ile nie jest to sprzeczne z wewnętrznymi regulacjami Jednostki.

  We wszystkich realizowanych projektach zgodnie z pismem Dyrektora NCN z 6 lutego 2018 r. (regulacje obowiązujące od 1 lutego 2018 r.) kierownik projektu, o ile nie jest to sprzeczne z wewnętrznymi regulacjami jednostki, mógł dokonać zmian merytorycznych w projekcie. Zasadność dokonanych zmian zostanie oceniona na etapie rozliczenia końcowego projektu, bądź podczas ewentualnej kontroli.

  Jednostka i kierownik projektu zobowiązani są do poinformowania Centrum o zmianach w raporcie rocznym obejmującym rok dokonania danej zmiany oraz w raporcie końcowym. Informacja w raporcie rocznym o danej zmianie powinna uwzględniać datę zawarcia aneksu/ uzyskania zgody kierownika jednostki/ wprowadzenia zmiany przez kierownika projektu.

  Jeżeli wprowadzona zmiana merytoryczna wpływa na treść zadań badawczych, plan badań powinien zostać zaktualizowany.