Procedura wydawania decyzji o przyznaniu środków finansowych w przypadku wniosków złożonych przez osoby fizyczne począwszy od konkursów ogłoszonych w dniu 15 września 2017 r. tj. OPUS 14 i PRELUDIUM 14


UWAGA: w związku z wprowadzonymi ułatwieniami w realizacji grantów, począwszy od konkursów OPUS 14 i PRELUDIUM 14 zostaną zlikwidowane oświadczenia o zatrudnianiu kierownika projektu, które jednostka przedstawiała po wydaniu promesy, a przed otrzymaniem decyzji o finansowaniu projektu.

Kierownik projektu, który składał wniosek jako osoba fizyczna, po zakwalifikowaniu projektu do finansowania uzyskuje promesę finansowania.

W związku z tym, że na etapie składania wniosku osoba/osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu wskazanego jako miejsce realizacji projektu składa/-ją oświadczenie o zobowiązaniu do zatrudnienia kierownika projektu (wnioskodawcy), nie ma potrzeby przedłożenia ponownie takiego oświadczenia po wydaniu promesy finansowania. Oświadczenie złożone we wniosku jest równoznaczne z wnioskiem o przyznanie środków na realizację projektu na rzecz podmiotu wskazanego jako miejsce jego realizacji.

Po uprawomocnieniu się promesy finansowania, Dyrektor Narodowego Centrum Nauki wyda decyzję przyznającą podmiotowi będącemu miejscem realizacji projektu środki finansowe, z zastrzeżeniem konieczności przedłożenia w formie elektronicznej w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia tej decyzji adresatowi:

  1. projektu umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym w standardzie PAdES przez osobę/y umocowaną/e do podpisywania umów w imieniu podmiotu będącego miejscem realizacji projektu oraz przez kierownika projektu badawczego,
  2. dokumentu lub kopii dokumentu potwierdzającego, że wnioskodawca został zatrudniony w formie wskazanej we wniosku.

Termin na przesłanie powyższych dokumentów liczony jest od dnia skutecznego doręczenia decyzji jej adresatowi tj. podmiotowi, któremu przyznane zostały środki finansowe.

Dokumenty należy przesłać w formie elektronicznej na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Centrum: /ncn/SkrytkaESP.

Projekt umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego wraz z załącznikami będzie dostępny w systemie ZSUN/OSF (Zintegrowany System Usług dla Nauki/ Obsługa Strumieni Finansowania) administrowanym przez OPI (Ośrodek Przetwarzania Informacji) na stronie www.osf.opi.org.pl po wydaniu decyzji o przyznaniu środków finansowych.

Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy o Narodowym Centrum Nauki (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1071, z późn. zm.) warunkiem zawarcia umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego jest zatrudnienie osoby, która uzyskała promesę finansowania przez podmiot, o którym mowa w art. 10 pkt. 1-8 i 10 ustawy o zasadach finansowania nauki. W związku z powyższym przepisem, termin początkowy zatrudnienia nie może być późniejszy niż termin zawarcia umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego.

Po podpisaniu przez Dyrektora NCN, umowa o realizację i finasowanie projektu badawczego zostanie odesłana na adres ESP podmiotu realizującego oraz adres skrytki ePUAP kierownika projektu (w przypadku kiedy kierownik nie podał adresu ePUAP, umowa zostanie odesłana na jego adres e-mail). Obsługę procesu podpisywania decyzji zapewnia Dział Obsługi Wniosków, natomiast w sprawie umów należy kontaktować się z pracownikami Działu Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców.