Instrukcja dotyczy składania wniosku i wypełniania poszczególnych zakładek w polskiej wersji językowej systemu ZSUN/OSF.

Zakładka: WNIOSKODAWCA

Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą wystąpić niżej wymienione podmioty:

1) jednostki naukowe;

2) konsorcja naukowe;

3) sieci naukowe i jednostki organizacyjne uczelni niebędące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi;

4) centra naukowo-przemysłowe;

5) centra naukowe Polskiej Akademii Nauk;

5a) centra naukowe uczelni;

6) biblioteki naukowe;

7) przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1710, z 2016 r. poz. 1206 oraz z 2017 r. poz. 1089 i 2201);

8) jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

10) przedsiębiorcy prowadzący badania naukowe w innej formie organizacyjnej niż formy określone w pkt 1–8.

UWAGA: z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego w konkursie HARMONIA 10 nie może wystąpić osoba fizyczna.

W sekcji Status wnioskodawcy należy wybrać z listy właściwy status. Po wyborze system tworzy odpowiedni formularz wniosku.

Jako wnioskodawcę można wskazać podmiot figurujący w bazie OPI (przycisk Wybierz z bazy OPI) lub wprowadzić nowy podmiot (przycisk Spoza bazy). Przed pobraniem jakichkolwiek informacji z bazy OPI należy sprawdzić, czy dane zamieszczone w systemie są aktualne.

Dane wnioskodawcy muszą być kompletne i zgodne ze stanem faktycznym.

W przypadku błędnych lub nieaktualnych danych należy skontaktować się z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji Państwowym Instytutem Badawczym (OPI PIB), pod numerami telefonów: (22) 351-71-01, (22) 351-71-04, (22) 351-70-89.

UWAGA: w trakcie tworzenia wniosku można zmienić status wnioskodawcy, ale to wiąże się z koniecznością aktualizacji innych danych w formularzu.

Po określeniu Wnioskodawcy sekcja ta podzieli się na dwie części:

 • Wnioskodawca poziom 1
 • Wnioskodawca poziom 2

Wnioskodawca poziom 1

1. Nazwa podmiotu (w języku polskim i angielskim) i adres siedziby

2. Siedmiocyfrowy identyfikator gminy – należy wpisać numer gminy, na obszarze której podmiot ma siedzibę. Można go odnaleźć, używając przycisku Wykaz identyfikatorów (wykaz jest zgodny z Wykazem identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju Głównego Urzędu Statystycznego). Należy wybrać „Przeglądanie” i odszukać właściwą gminę, a przypisany jej siedmiocyfrowy numer wpisać do formularza. Na podstawie tego numeru system wpisze odpowiednią nazwę gminy. 

3. Adres korespondencyjny – telefon, adres e-mail, adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ESP (ePUAP), adres strony internetowej. Należy pamiętać, że na adres ESP (ePUAP) wysyłana będzie korespondencja związana z wnioskiem, w tym decyzja dotycząca finansowania. Podanie adresu ESP (ePUAP) jednostki naukowej jest obligatoryjne. Jeżeli te dane zmienią się w trakcie oceny wniosku, należy niezwłocznie powiadomić o tym NCN.

4. Status organizacyjny – wybiera się z listy oznaczonej kodami od A.1, A.4 do A.10 i B.1. W przypadku, kiedy wnioskodawca należy do kategorii szkoły wyższej (A.1), należy dodatkowo określić rodzaj podmiotu sprawującego nadzór, zakres uprawnień do nadawania stopni naukowych oraz profil działalności. W tym celu należy wybrać odpowiednie kategorie z list rozwijanych.

5. Pytanie: Czy podmiot stanowi jednostkę zaliczaną do sektora finansów publicznych? wymaga odpowiedzi „tak” lub „nie”. Wskazana odpowiedź zostanie przeniesiona do treści oświadczenia osoby upoważnionej/osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu.

6. Pytanie: Czy podmiot pozostaje pod zarządem komisarycznym lub znajduje się w toku likwidacji albo postępowania upadłościowego? Za pomocą przycisku Edytuj należy wybrać odpowiedź „tak” lub „nie”.

UWAGA: Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki z postępowania w sprawie przyznania środków finansowych na naukę na zadania, o których mowa w art. 5, wyklucza się wnioskodawcę pozostającego pod zarządem komisarycznym bądź znajdującego się w toku likwidacji albo postępowania upadłościowego.

7. We wniosku należy podać właściwy numer NIPREGON i KRS. Jeżeli wnioskodawca nie jest wpisany do rejestru przedsiębiorstw KRS, należy z prawej strony zaznaczyć nie dotyczy;

8. Kwestionariusz występowania/niewystępowania pomocy publicznej wypełniają WSZYSCY wnioskujący. Kwalifikacja zależy od statusu podmiotu. W przypadku podmiotów złożonych przekazuje oświadczenie o występowaniu/niewystępowaniu pomocy publicznej składa każdy członek podmiotu złożonego. W przypadku, gdy wnioskowane finansowanie będzie stanowić dla podmiotu pomoc publiczną, wówczas zachęcamy do zapoznania się z Instrukcją pomocniczą sporządzania wniosku o finansowanie projektu badawczego i załączników dla podmiotów wnioskujących o pomoc publiczną.

9. Wielkość przedsiębiorstwa, współpraca z organizacją prowadzącą badania – dotyczy podmiotów wnioskujących o pomoc publiczną. Za pomocą przycisku Edytuj należy wybrać z listy: Mikro, Małe, Średnie, Duże. Mikro, mały, średni albo duży przedsiębiorca – w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;

10. Pytanie: Czy projekt jest realizowany we współpracy z organizacją prowadzącą badania, o której mowa w art. 2 pkt 83 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu? Przez organizację prowadzącą badania należy rozumieć organizację, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

11. Dane Kierownika jednostki - należy wpisać dane osoby, która jest upoważniona do reprezentacji podmiotu.

W przypadku, gdy wymagane dokumenty będą podpisane przez osobę/ osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania podmiotu należy pamiętać o dołączeniu upoważnienia/ pełnomocnictwa.

Wnioskodawca poziom 2

W sekcji „Wnioskodawca (poziom 2)” należy podać dane drugiego poziomu wnioskodawcy.

Następnie należy odpowiedzieć na pytanie: Czy jednostka otrzymuje dotację na działalność statutową z budżetu nauki?

(Działalność statutowa jest to realizacja określonych w statucie jednostki naukowej zadań związanych z prowadzonymi przez nią w sposób ciągły badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi.)

Jeżeli podmiot nie otrzymuje dotacji na działalność statutową z budżetu nauki należy dołączyć informacje dotyczące:

 • badań naukowych zrealizowanych w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji pracowników;
 • aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych.

Do wniosku należy dołączyć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub skan tego dokumentu podpisanego odręcznie w formie pliku PDF.

Zakładka: PARTNERZY

W przypadku wniosków składanych przez podmioty proste w zakładce tej redaktor wniosku może dodać inny wydział, gdzie projekt będzie realizowany. W celu dodania kolejnego wydziału należy kliknąć „Dodaj wydział”.

Redaktor podczas wypełniania kolejnych zakładek we wniosku, będzie miał możliwość przypisania poszczególnych wydziałów np. do realizacji poszczególnych zadań w planie badawczym, jak również wykonawców.

W przypadku wniosków składanych przez podmioty złożone w zakładce tej należy podać dane wszystkich członków podmiotu złożonego, oprócz wnioskodawcy/lidera Dane należy wprowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w części Wnioskodawca.

Zakładka: INFORMACJE OGÓLNE

 1. Rodzaj współpracy międzynarodowej. Za pomocą przycisku Edytuj należy wybrać jedną z czterech możliwych form współpracy międzynarodowej, w ramach której realizowany będzie projekt badawczy. Dodatkowo należy określić, czy jest to współpraca rozpoczynana czy kontynuowana.

UWAGA: Za współpracę międzynarodową uważa się realizację zadań badawczych wraz z badaczami z zagranicznych instytucji badawczych. Za współpracę międzynarodową nie uznaje się: uczestnictwa w konferencjach międzynarodowych, upowszechniania wiedzy o projekcie za granicą, realizacji zadań badawczych przez zespół polski za granicą bez udziału badaczy z zagranicznych instytucji badawczych, współpracy z badaczami z zagranicy zatrudnionymi w polskich jednostkach badawczych.

W konkursie rozpatrywane będą projekty badawcze, realizowane:

 1. w ramach współpracy międzynarodowej nawiązanej bezpośrednio z partnerem lub partnerami z zagranicznych instytucji naukowych;
 2. w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwustronnej;
 3. w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy wielostronnej;
 4. przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych
 1. Zagraniczna/e instytucja/e naukowa/e. Zakładka pojawia się w przypadku wyboru formy współpracy międzynarodowej określonej w punktach: a, b albo c. Należy podać nazwę instytucji (dane należy wprowadzać w języku oryginalnym, bez znaków diakrytycznych, natomiast w przypadku instytucji spoza obszaru Unii Europejskiej – w języku angielskim) oraz adres siedziby.

Jeśli kierownik projektu współpracuje z więcej niż jednym partnerem zagranicznym, za pomocą przycisku Dodaj należy wprowadzić nazwy wszystkich instytucji, z których pochodzą partnerzy zagraniczni.

 1. Nazwa programu lub inicjatywy międzynarodowej ogłaszanej we współpracy dwu- lub wielostronnej. Zakładka pojawi się w przypadku wyboru formy współpracy międzynarodowej określonej w punktach b i c. W tym miejscu należy podać (za pomocą przycisku Edytuj):
  1. Rodzaj programu lub inicjatywy międzynarodowej – należy wybrać z listy rozwijalnej program, w którym bierze się udział. W przypadku braku na liście danego programu, należy wybrać opcję Inne i wprowadzić dany program lub inicjatywę.
  2. Nr programu/Nazwa programu – pole to jest opcjonalne. Należy wypełnić, jeśli program lub inicjatywa posiada swoją specyficzną dodatkową nazwę lub numer.
  3. Czy projekt został zgłoszony do MNiSW jako temat do programu lub protokołu wykonawczego do umowy międzynarodowej o współpracy naukowej i naukowo-technicznej z zagranicą (tzw. wymiana osobowa)? Należy zaznaczyć jedną z opcji: „tak” lub „nie”.
 1. Infrastruktura badawcza. Zakładka pojawia się w przypadku wyboru współpracy międzynarodowej wskazanej w punkcie „d”. Dane (po kliknięciu przycisku Dodaj) należy podać w języku oryginalnym, bez znaków diakrytycznych. Jeżeli do realizacji projektu planowane jest wykorzystanie więcej niż jednego wielkiego urządzenia badawczego należy wymienić wszystkie nazwy planowanej do wykorzystania wielkiej infrastruktury badawczej.
 2. Tytuł projektu: tytuł podaje się w dwóch tożsamych wersjach językowych, po polsku i po angielsku. Można go dowolnie modyfikować w trakcie przygotowywania wniosku. Tytuł powinien być zwięzły i dobrze charakteryzować tematykę projektu.
 3. Obszar badawczy, a w dalszej kolejności Numer panelu dyscyplin: jeżeli wiodący obszar badawczy został wybrany podczas zakładania wniosku w tej zakładce można go zmienić, używając przycisku Wybierz.
 4. Pomocnicze określenia identyfikujące: wybiera się z listy po naciśnięciu przycisku Dodaj. Najpierw wybieramy grupę nauk, tj. NZ, HS lub ST, a następnie określenie z niższego poziomu. Określenia mogą być wybrane spoza panelu i działu, do którego składany jest wniosek. Można wybrać od 1 do 3 pomocniczych określeń identyfikujących, ale co najmniej jedno określenie musi być wybrane w ramach panelu głównego, do którego składany jest wniosek.
 5. Planowany okres realizacji projektu: 12 miesięcy, 24 miesiące albo 36 miesięcy. Okres realizacji projektu liczy się od dnia podpisania umowy.
 6. Liczba wykonawców projektu: obejmuje kierownika projektu, partnera lub partnerów zagranicznych oraz pozostałych wykonawców. Do wykonawców projektu nie zalicza się wykonawców zbiorowych. Liczba wykonawców wskazana w tej zakładce musi zgadzać się z liczbą wykonawców podaną w części dotyczącej wynagrodzeń.
 7. Słowa kluczowe: należy podać zarówno w języku polskim i angielski, słowa kluczowe nie mogą być identyczne ze słowami podanymi w opisie paneli, mają natomiast dobrze odzwierciedlać tematykę projektu. Wpisywane słowa należy oddzielać przecinkami lub średnikami. Słowa kluczowe w obu wersjach językowych muszą być tożsame.
 8. Planowane nakłady, Ogółem oraz Na pierwszy rok realizacji projektu: te rubryki zostaną uzupełnione automatycznie przez system na podstawie danych z zakładki Kosztorys.
 9. Pytanie: Czy projekt jest realizowany we współpracy międzynarodowej? W przypadku odpowiedzi „tak” należy wskazać kraj, z którym powyższa współpraca międzynarodowa została nawiązana. Informacje te wykorzystywane są do zestawień statystycznych przygotowywanych przez Centrum i nie wpływają na ocenę wniosku.
 1. Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu: dotyczy podmiotów wnioskujących o pomoc publiczną. Termin rozpoczęcia realizacji projektu przypada na dzień 1 lipca 2019 r. system automatycznie wprowadza datę.
 1. Lokalizacja projektu – dotyczy podmiotów wnioskujących o pomoc publiczną. Należy podać adres, miejscowość, gminę, powiat, województwo w takiej dokładności jaka jest możliwa. Jeżeli projekt będzie realizowany w kilku miejscach należy podać je w kolejności uwzględniającej kryterium jego największej bądź najistotniejszej części (nie więcej niż 2500 znaków).

Zakładka: STRESZCZENIE – wypełniana w języku angielskim

Streszczenie projektu należy sporządzić w języku angielskim i nie może przekraczać 1 strony maszynopisu (formatowanie: rozmiar strony A4, typ czcionki Times New Roman, wielkość czcionki przynajmniej 11 pkt, interlinia pojedyncza, marginesy: boczne 2 cm, dolne, górne 1,5 cm). Jedynym akceptowanym formatem jest plik PDF.

UWAGA: streszczenie projektu nie może być identyczne ze skróconym opisem projektu badawczego.

Zakładka: POPULARNONAUKOWE STRESZCZENIE PROJEKTU − wypełniana w języku polskim i angielskim

Popularnonaukowe streszczenie projektu należy sporządzić zarówno w języku polskim i w języku angielskim. Wersje językowe muszą być tożsame. Streszczenie nie może zawierać więcej niż 1 stronę maszynopisu (formatowanie: rozmiar strony A4, typ czcionki Times New Roman, wielkość czcionki przynajmniej 11 pkt, interlinia pojedyncza, marginesy: boczne 2 cm, dolne, górne 1,5 cm). Jedynym akceptowanym formatem jest plik PDF.

Zakładka: UZASADNIENIE BADAŃ PODSTAWOWYCH – wypełniana w języku angielskim

Wypełnienie tej zakładki jest opcjonalne.

Uzasadnienie powinno zawierać nie więcej niż 2500 znaków ze spacjami.

Zakładka: EKSPERCI

W tej zakładce wnioskodawca ma możliwość wskazania maksymalnie 3 osób, które nie powinny oceniać wniosku ze względu na możliwy konflikt interesów. Należy podać imię, nazwisko i afiliację. Ostateczny dobór recenzentów należy do NCN.

Zakładka: KIEROWNIK PROJEKTU/PARTNERZY ZAGRANICZNI/WYKONAWCY

UWAGA: w konkursie HARMONIA 10 ankietę dorobku naukowego przedstawia kierownik projektu oraz partner zagraniczny/wiodący partner zagraniczny.

Najpierw należy wpisać dane kierownika projektu, partnera zagranicznego, a następnie kolejnych wykonawców:

Kierownika projektu oraz Partnera zagranicznego wprowadza się przyciskami Wybierz z bazy OPI lub Spoza bazy.

 • Osoby w bazie OPI wyszukuje się wg numeru PESEL, który jest identyfikatorem każdej osoby w bazie Nauki Polskiej.

W przypadku błędnych lub nieaktualnych danych należy skontaktować się z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji Państwowym Instytutem Badawczym (OPI PIB), pod poniższymi numerami telefonów: (22) 351-71-01, (22) 351-71-04, (22) 351-70-89.

 • Osoby spoza bazy: w formularzu należy wpisać wszystkie wymagane przez system dane (imiona, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, telefon, email, adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ESP (ePUAP), numer PESEL).

UWAGA: dane kierownika projektu należy wypełniać w kolejności chronologicznej ze szczególnym uwzględnieniem poprawności danych wczytanych z bazy OPI. W przypadku gdy redaktor wniosku stwierdzi, że dane wczytane z bazy OPI są nieaktualne lub błędne należy zgłosić taką informację do OPI. Ważne są tu w szczególności informacje dotyczące: stopnia i tytułu naukowego, imion, nazwisk, numeru PESEL jak również miejsc pracy, ponieważ nie mogą być one edytowane w systemie ZSUN/OSF.

UWAGA: NCN nie dokonuje aktualizacji danych. W przypadku błędnych lub nieaktualnych danych w bazie OPI należy skontaktować się bezpośrednio z bazą OPI pod numerami telefonów: (22) 351-71-0,1 (22) 351-71-04, (22) 351-70-89.

Zmiana danych może wiązać się z koniecznością wczytania ich ponownie i usunięciem zawartości wszystkich sekcji z ankiety dorobku naukowego tj.: Academic and Research Career, Publication Record itd.

ANKIETA DOROBKU NAUKOWEGO wypełnia kierownik projektu i wiodący partner zagraniczny (sekcja wypełniana w języku angielskim)

 1. Planowany charakter udziału w realizacji projektu: wypełniany jest automatycznie przez system na podstawie danych podanych wcześniej w formularzu.
 2. Podmiot: w tym miejscu system ZSUN/OSF automatycznie wstawia jednostkę naukową wskazaną jako miejsce realizacji projektu w zakładce Wnioskodawca.
 3. Dane osobowe: należy wypełnić używając opcji Edytuj.
 4. Typ zatrudnienia w projekcie − możliwość wyboru z listy:

wynagrodzenie dodatkowe: w ramach konkursu HARMONIA 10 dla kierownika projektu i wykonawców z polskich jednostek można przewidzieć wypłatę wynagrodzenia tylko z puli wynagrodzeń dodatkowych. W konkursie HARMONIA budżet wynagrodzeń dodatkowych w przeliczeniu na każdy miesiąc realizacji projektu wynosi, dla kierownika i wszystkich innych wykonawców, łącznie co najwyżej 5 tys. zł.

Ze środków na wynagrodzenia dodatkowe może być finansowane również zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (w pełnym lub częściowym wymiarze czasu pracy) oraz umowy cywilnoprawnej.

UWAGA: członek zespołu naukowego zatrudniony na podstawie umowy o pracę w podmiocie realizującym projekt badawczy nie może otrzymać dodatkowego wynagrodzenia na podstawie umowy cywilnoprawnej.

bez wynagrodzenia: opcję tę należy wybrać w przypadku osób, które zrezygnują z możliwości pobierania wynagrodzenia lub osób, które nie mogą zaplanować swojego wynagrodzenia z uwagi na zatrudnienie z puli wynagrodzeń etatowych ze środków innego projektu NCN lub pobierania stypendium naukowego NCN.

UWAGA: szczegółowe informacje dotyczące wynagrodzeń w projekcie znajdują się w dokumencie Koszty w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki.

UWAGA: w konkursie HARMONIA 10 nie dopuszcza się:

 • zaplanowania i pobierania wynagrodzenia przez wykonawców z jednostki partnera zagranicznego;
 • pobierania przez kierownika projektu wynagrodzenia w ramach wynagrodzeń etatowych;
 • zatrudniania osób na stanowisku post-doc;
 • wypłacania stypendiów naukowych.
 1. Rodzaj stanowiska:
 • pozostałe: na potrzeby realizacji projektu należy wybrać tę opcję.
 1. Okres pobierania wynagrodzenia w projekcie: należy podać planowany okres pobierania wynagrodzenia, który nie musi być równy okresowi realizacji projektu badawczego.
 2. W oknie edycji danych osobowych kierownika projektu należy zaznaczyć odpowiedź na dodatkowe pytania:
 • Czy kierownik projektu posiada stopień naukowy doktora?

Należy wybrać odpowiedź: TAK albo NIE

W przypadku odpowiedzi TAK należy odpowiedzieć na pytania dotyczące przerw w karierze naukowej:

 • Czy kierownik projektu przed rokiem wystąpienia z wnioskiem korzystał z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i wychowawczego, udzielanych na zasadach określonych w kodeksie pracy lub pobierał zasiłek chorobowy lub świadczenia rehabilitacyjne w związku z niezdolnością do pracy w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej.

W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy podać liczbę miesięcy.

 • w okresie 5 lat? (ta podsekcja pojawia się tylko w przypadku składania wniosku w panelu NZ lub ST). Dodatkowe pytanie o okres 5 lat dla paneli NZ i ST służy na potrzeby doliczenia okresu przebywania na urlopie do okresu, z którego kierownik projektu może wykazywać publikacje naukowe.
 • w okresie 7 lat?

Na podstawie udzielonych odpowiedzi w części dotyczącej 7 lat, system określi czy kierownik projektu jest osobą rozpoczynającą karierę naukową.

UWAGA: dla paneli ST i NZ należy wprowadzić przerwy, zarówno w okresie 5 jak i 7 lat.

 1. Dane adresowe: należy podać adres zamieszkania i korespondencyjny, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania. Korespondencja pomiędzy NCN a kierownikiem projektu, odbywać się będzie za pośrednictwem adresu skrytki ePUAP lub adresu email. Podanie adresu ESP jest dobrowolne.

UWAGA: w sytuacji gdy numer PESEL kierownika projektu figuruje w bazie OPI, system automatycznie pobierze dane z bazy Nauka Polska.

 1. Miejsca pracy w jednostkach naukowych i innych instytucjach związanych z nauką oraz zajmowane stanowiska: miejsce pracy pojawi się automatycznie, gdy kierownik projektu wczyta swoje dane z bazy OPI.

W przypadku gdy dane powyższej osoby zostały wpisane „Spoza bazy OPI” to wówczas miejsce pracy można wprowadzić przyciskiem „Dodaj z bazy OPI” lub „Dodaj spoza bazy”.

 1. Informacje o całkowitej liczbie cytowań oraz indeksie H: wypełnia wyłącznie kierownik projektu:  
 • dla paneli ST i NZ – należy podać łączną liczbę cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji bez autocytowań oraz indeks H (Hirscha). Jeżeli prace danej osoby nie są cytowane, należy wpisać „0” jako liczbę cytowań oraz „0” jako wartość indeksu H. Dane należy wprowadzić z bazy Web of Science™ Core Collection.
 • dla paneli HS – jeśli jest to możliwe należy podać łączną liczbę cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji bez autocytowań oraz indeks H. Dla paneli HS możliwe jest wybranie opcji N/A, ale tylko w przypadku, gdy dane takie są niemożliwe do podania (np. jeśli osiągnięciem nie są publikacje, a np. dzieła artystyczne). Jeśli osiągnięciem naukowym są publikacje, to preferowanym źródłem sprawdzenia jest Web of Science™ Core Collection lub Scopus.
 1. Szczegółowa ankieta dorobku naukowego kierownika projektu: poszczególne pozycje należy wpisać zgodnie z wymaganiami systemu.

UWAGA: informacje zawarte w tej części wniosku należy wypełnić w języku angielskim. Poniższe sekcje wypełnia kierownik projektu i wiodący partner zagraniczny.

Jeżeli wypełnienie którejkolwiek części ankiety jest niemożliwe (np. kierownik projektu nie ma wyróżnień), to należy w odpowiedniej zakładce napisać „not applicable”

 1. Przebieg kariery naukowej (Academic and Research Career) – (wypełnia kierownik projektu i wiodący partner zagraniczny) należy przedstawić opis kolejnych stopni w karierze naukowej, podając nazwę szkoły wyższej, instytutu lub innej jednostki organizacyjnej, specjalność, datę uzyskania tytułu zawodowego, stopnia naukowego lub tytułu naukowego. W tej sekcji należy również podać informacje mogące mieć wpływ na przebieg kariery naukowej oraz osiągnięcia naukowe np. dłuższe przerwy w karierze naukowej, informacje o urlopach macierzyńskich/wychowawczych oraz nazwiska (np. panieńskie) używane w publikacjach.

W zakładce tej jest również możliwość wypisania projektów, które zostały zakwalifikowane do finansowania w konkursach NCN, jednak ich realizacja jeszcze się nie rozpoczęła, ponieważ na dzień składania wniosku umowa nie została podpisana).

 1. Publikacje naukowe (Publication Record) - (wypełnia kierownik projektu i wiodący partner zagraniczny)
 • należy wykazać od 3 do 10 najważniejszych prac naukowych. W przypadku paneli ST i NZ publikacje powinny być opublikowane w okresie ostatnich 5 lat, a w przypadku panelu HS w okresie ostatnich 10 lat przed zgłoszeniem wniosku. Wcześniejsze publikacje nie będą brane pod uwagę podczas oceny dorobku.
 • 3 spośród wymienionych wyżej publikacji należy dołączyć do ankiety dorobku naukowego jako pliki PDF (pliki nie mogą być większe niż 10 MB każdy).

W przypadku monografii należy dołączyć plik zawierający co najmniej stronę tytułową, redakcyjną, spis treści i wybór fragmentów zawierających najważniejsze tezy autora. Ponadto wypełniając zakładkę trzeba wpisać następujące dane bibliograficzne: imię i nazwisko autora/autorów, tytuł publikacji, źródło (czasopismo, wydawnictwo itp.), rok wydania, aktualny pięcioletni Impact Factor (IF; jeśli czasopismo nie posiada IF – należy wpisać wartość 0), liczba cytowań publikacji bez autocytowań (jeśli podana publikacja nie ma cytowań – należy wpisać wartość zero).

UWAGA: w przypadku załączenia więcej niż 3 publikacji system będzie komunikował błąd podczas sprawdzania kompletności wniosku.

Kierownik projektu może wykazać prace, które mają się ukazać, pod warunkiem, że  publikacja jest przyjęta do druku. Wówczas należy zaznaczyć, że dana publikacja nie jest jeszcze opublikowana (ma status Accepted for publication), następnie w zakładce Załączniki trzeba dodać list/listy od redakcji potwierdzające przyjęcie tej pracy do druku.

UWAGA: tytuły publikacji, periodyków lub monografii powinny być wpisane w języku oryginalnym publikacji (np. języku polskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim).

 1. Dorobek naukowy w ramach nauk o sztuce (HS): muzyka, sztuki plastyczne, film (Scientific Achievements – Art.) do 10 najważniejszych dokonań artystycznych i artystyczno-naukowych o znaczeniu międzynarodowym i krajowym, np. autorstwo dzieła sztuki i jego publikacja (partytura, nagranie), reżyseria filmu, spektaklu teatralnego, operowego, rola pierwszoplanowa, autorstwo indywidualnej wystawy, udział w zagranicznym lub krajowym festiwalu o zasięgu międzynarodowym, kierownictwo artystyczne międzynarodowego przedsięwzięcia artystycznego.
 1.  Projekty badawcze (Research Projects)

NALEŻY PRZEDSTAWIĆ WYŁĄCZNIE PROJEKTY, W KTÓRYCH PEŁNIŁO/PEŁNI SIĘ ROLĘ KIEROWNIKA.

W sekcji tej należy wskazać projekty które są/były finansowane ze środków finansowych przeznaczonych na naukę i zostały wyłonione w drodze konkursów ogólnopolskich lub międzynarodowych. Nie należy wymieniać projektów, które są/były finansowane ze środków na działalność statutową. Projekty muszą być zakończone w okresie 5 lat przed zgłoszeniem wniosku lub aktualnie realizowane.

Przez występowanie w roli kierownika projektu rozumie się również kierowanie/koordynację pracami grupy badawczej w projektach lub programach międzynarodowych.

W zakładce tej nie ma możliwości wypisania projektów, które zostały zakwalifikowane do finansowania w konkursach NCN, jednak ich realizacja jeszcze się nie rozpoczęła (brak podpisanej umowy).

W przypadku projektów będących w momencie składania wniosku w trakcie realizacji nie należy podawać daty ich zakończenia. System automatycznie oznaczy projekt jako będący w trakcie realizacji (Project in progress).

Projekty wprowadza się ręcznie przy użyciu przycisku Add. Należy podać:

 • charakter udziału w projekcie (Role in the project),
 • tytuł projektu − należy podać w języku oryginalnym, a w miarę możliwości przetłumaczyć na język angielski (Project title in the original language and, if applicable, title’s translation into English),
 • numer projektu (Project ID),
 • źródło finansowania (Sources of funding),
 • wysokość finansowania − należy wpisać kwotę i walutę, w jakiej przyznano finansowanie (Amount of funding/Currency code),
 • miejsce realizacji (Host Institution),
 • data rozpoczęcia i zakończenia projektu (Start date /Finish date),
 • wykaz publikacji (List of the most important publications).

Ponadto dla każdego projektu wymienionego w ankiecie konieczne jest podanie wykazu najważniejszych publikacji będących efektem realizacji zadań badawczych w projekcie. Nie należy podawać publikacji zgłoszonych do recenzji. Nie podanie publikacji  będzie traktowane jako brak efektów realizacji projektu/projektów.

 1. Zbliżone zadania badawcze (Similar research tasks) – (wypełnia tylko kierownik projektu) W zakładce tej trzeba podać informacje o zbliżonych tematycznie zadaniach badawczych realizowanych lub zrealizowanych przez kierownika projektu finansowanych zarówno ze środków NCN oraz z innych źródeł.

Należy podać: tytuł i numer projektu, imię i nazwisko kierownika projektu, główne zadania badawcze oraz informacje, źródło finansowania oraz wyjaśnić zasadności finansowania planowanych we wniosku zadań w świetle powyższych zadań zbliżonych.

Celem podania tej informacji jest rozwianie wątpliwości dotyczących podwójnego finansowania zadań badawczych.

W przypadku, gdy kierownik projektu dotychczas nie realizował/nie realizuje zbliżonych tematycznie zadań badawczych należy zaznaczyć nie dotyczy.

 1. Doświadczenie naukowe (Research Stays) – (wypełnia kierownik projektu) należy opisać doświadczenie zdobyte w Polsce i za granicą w ciągu ostatnich 10 lat, przy czym należy podać państwo, nazwę instytucji, rodzaj/charakter pobytu np. stypendium, fellowship, visiting professor, oraz okres pobytu.
 1. Wyróżnienia (Prizes/Awards) (wypełnia kierownik projektu) - w zakładce tej powinno się wpisać najważniejsze międzynarodowe i prestiżowe polskie wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych. Należy podać rodzaj wyróżnienia, miejsce i datę jego otrzymania oraz informacje o innych aktywnościach naukowych np. wykłady plenarne wygłaszane na konferencjach, a w przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości artystycznej i sztuki: aktywny udział w międzynarodowych wystawach, festiwalach, wydarzeniach artystycznych: plastycznych, muzycznych, teatralnych i filmowych (nie więcej niż 1500 znaków).
 1. Współpraca międzynarodowa (International cooperation) – zakładka pojawia się wyłącznie w przypadku zaznaczenia w zakładce Informacje ogólne opcji: Rodzaj współpracy międzynarodowej: Kontynuowana. W zakładce należy podać publikacje powstałe w ramach dotychczasowej współpracy z partnerem zagranicznym, w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych.

DODAWANIE PARTNERA ZAGRANICZNEGO

Partnera zagranicznego wprowadza się przyciskiem Wybierz z bazy OPI lub Spoza bazy

Liczba partnerów zagranicznych jest nieograniczona.

 1. Planowany charakter udziału w realizacji projektu: należy wybrać w systemie rolę jaką pełni dana osoba w projekcie „Wiodący partner zagraniczny” lub „Partner zagraniczny”.
 • Wiodący partner zagraniczny – osoba wybrana spośród wszystkich partnerów zagranicznych wymienionych we wniosku, której dorobek będzie podlegał ocenie Zespołu Ekspertów. W projekcie może występować tylko jeden wiodący partner zagraniczny. W przypadku współpracy tylko z jednym partnerem zagranicznym należy nadać mu status wiodącego partnera zagranicznego,
 • Partner zagraniczny – osoba/osoby, z którymi została nawiązana współpraca międzynarodowa.
 1. Podmiot: system automatycznie przypisze jednostkę, w której będzie realizowany projekt. W przypadku gdy wnioskodawcą będzie podmiot złożony, należy wskazać właściwą jednostkę
 1. Zagraniczna jednostka naukowa: pojawia się automatycznie przy uzupełnieniu wszelkich informacji w zakładce Informacje ogólne,
 1. Dane osobowe: należy wypełnić używając opcji Edytuj.
 1. Typ zatrudnienia/Rodzaj stanowiska/Okres pobierania wynagrodzenia: system automatycznie wstawi: bez wynagrodzenia, z uwagi na fakt, że w projekcie nie przewiduje się wynagrodzenia dla partnera zagranicznego i wykonawcy zagranicznego.
 1. Dane adresowe: należy wypełnić używając opcji Edytuj. Należy podać adres zamieszkania jest obowiązkowy w przypadku kierownika projektu.
 1. Miejsca pracy w jednostkach naukowych i innych instytucjach związanych z nauką oraz zajmowane stanowiska wypełniane są automatycznie na podstawie danych dostępnych w bazie Nauki Polskiej.

Jeżeli miejsce pracy nie zostało uzupełnione automatycznie, należy wybrać odpowiednio: Bez miejsca pracy, Dodaj z bazy OPI lub Dodaj spoza bazy. W ostatnim wypadku należy uzupełnić wszystkie wymagane dane.

 1. Informacje o całkowitej liczbie cytowań oraz indeksie H: sekcja ta pojawi się wyłącznie w przypadku Wiodącego partnera zagranicznego projektu.
 1. Szczegółowa ankieta dorobku – sekcja ta pojawi się wyłącznie w przypadku Wiodącego partnera projektu.

DODAWANIE WYKONAWCÓW

WSZYSCY WYKONAWCY SĄ WYKONAWCAMI BEZIMIENNYMI.

Wykonawcę wprowadza się przyciskiem Dodaj wykonawcę, a następnie należy podać wymagane dane.

Liczba wymienionych członków zespołu badawczego musi być zgodna z liczbą wykonawców podaną w zakładce Informacje ogólne.

1. Planowany charakter udziału w realizacji projektu:  należy wybrać w systemie rolę jaką pełni dana osoba w projekcie „Wykonawca” lub „Wykonawca zagraniczny”.

 • Wykonawca krajowy,
 • Wykonawca zagraniczny.

2. Podmiot: system automatycznie przypisze jednostkę, w której będzie realizowany projekt. W przypadku gdy wnioskodawcą będzie podmiot złożony, należy wskazać właściwą jednostkę.

3. Zagraniczna jednostka naukowa: sekcja pojawi się wyłącznie przy wyborze opcji „Wykonawca zagraniczny”.

4. Rola pełniona w projekcie: w tym polu należy podać (w języku angielskim) jaką rolę będzie pełnić dana osoba, np. laborant, technik, badacz;

5. Typ zatrudnienia w projekcie: na potrzeby realizacji projektu, wybór z listy: wynagrodzenie dodatkowe, bez wynagrodzenia.

• bez wynagrodzenia − w przypadku wykonawców zagranicznych  system automatycznie zaznaczy powyższą opcję.

• wynagrodzenie dodatkowe − w ramach konkursu HARMONIA 10 można zaplanować  wynagrodzenia tylko z puli wynagrodzeń dodatkowych. W konkursie HARMONIA budżet wynagrodzeń dodatkowych w przeliczeniu na każdy miesiąc realizacji projektu wynosi, dla kierownika i wszystkich innych wykonawców, łącznie co najwyżej 5 tys. zł.

6. Rodzaj stanowiska: na potrzeby realizacji projektu należy wybrać: pozostałe.

7. Okres pobierania wynagrodzenia w projekcie (w miesiącach). należy podać planowany okres pobierania wynagrodzenia, który nie musi być równy okresowi realizacji projektu badawczego.

UWAGA: Kolejność wykonawców w projekcie można ustawić dowolnie. W tym celu należy wcisnąć przycisk Ustaw kolejność i postępować zgodnie ze wskazówkami.

Zakładka: PLAN BADAŃ – wypełniana w języku polskim i angielskim

W planie badań należy przedstawić zadania badawcze, które będą realizowane w ramach projektu.

Nazwy zadań badawczych w języku polskim i angielskim przedstawiające opisy poszczególnych zadań badawczych – opisy muszą być tożsame. W przypadku podmiotu złożonego należy dodatkowo wskazać, który z podmiotów będzie realizował dane zadanie badawcze (należy wybrać z listy: wnioskodawcę/lidera albo partnera/ów).

W przypadku pozostałych podmiotów, zakładka Podmiot realizujący zadanie zostanie wypełniona automatycznie przez system.

Zakładka: KOSZTORYS (w przypadku podmiotów złożonych: KOSZTORYS ZBIORCZY) – wypełniana wyłącznie w języku angielskim

Wszystkie informacje należy przedstawić wyłącznie w języku angielskim. Planowane wydatki powinny być zgodne z dokumentem Koszty w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki.

Kosztorys powinien być skalkulowany realistycznie, z zachowaniem zasady efektywności kosztowej czyli uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów. Należy pamiętać, że wszystkie wydatki ujęte w kosztorysie, muszą być uzasadnione i powiązane z realizacja zadań badawczych w projekcie. Wszystkie koszty należy zaplanować zgodnie z warunkami konkursu, wewnętrznymi regulacjami jednostki, w których realizowany będzie projekt oraz przepisami powszechnie obowiązującymi.

Kwoty należy podawać w pełnych złotych. Podane kwoty powinny zawierać VAT (o ile jest on kwalifikowalny).

UWAGA: system nie weryfikuje automatycznie poprawności wprowadzanych kwot.

Na koszty projektu składają się koszty bezpośrednie i koszty pośrednie.

Koszty pośrednie nie mogą przekraczać 40% wnioskowanych kosztów bezpośrednich. W trakcie realizacji projektu wysokość kosztów pośrednich nie może się zwiększyć, ale może zostać zmniejszona. Stawki wynagrodzeń należy podawać w kwotach brutto/brutto, zwracając uwagę na ich zgodność z wyznaczonymi limitami w poszczególnych konkursach.

Zestawienie planowanego dofinansowania z Narodowego Centrum Nauki wypełnia się automatycznie po wypełnieniu zakładki Kosztorys-podmioty. W przypadku wniosków składanych przez podmioty złożone, koszty wynikają z kosztów podanych w kosztorysach poszczególnych podmiotów.

Koszty przedstawione w kosztorysie należy uzasadnić w części: Kalkulacja poszczególnych pozycji kosztorysu poprzez wypełnienie wszystkich zakładek.

W konkursie HARMONIA 10 nie ma możliwości zakupu, wytworzenia lub modernizacji aparatury naukowo-badawczej. Do aparatury naukowo-badawczej nie zalicza się sprzętu komputerowego lub laboratoryjnego.

Kosztorys określa wysokość środków planowanych na realizację projektu w kolejnych latach kalendarzowych. W konkursie HARMONIA 10 wysokość finansowania na cały okres finansowania projektu nie może przekroczyć:

 • 500 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 miesięcy;
 • 1 mln zł dla projektów trwających 24 miesiące,
 • 1,5 mln zł dla projektów trwających 36 miesięcy,

UWAGA: w przypadku wniosków, których okres realizacji wynosi 24 albo 36 miesięcy nie ma ograniczenia limitu środków, które można przeznaczyć na dany rok kalendarzowy.

 1. Wszystkie osoby otrzymujące wynagrodzenie w ramach projektu powinny być uwzględnione w kosztorysie. 

Zakładka Wynagrodzenia (Investigator/Staff costs) powinna precyzować:

 • Liczba wykonawców projektu (Number of Investigators) – przenoszona jest automatycznie przez system z sekcji Kierownik projektu/Wykonawcy.
 • Liczba osób, pobierająca wynagrodzenie z puli wynagrodzeń dodatkowych (The number of individuals to constitute the basis for the calculation of additional remuneration budget) – przenoszona jest automatycznie przez system z sekcji Kierownik projektu/Wykonawcy.
 • Charakter udziału w projekcie/Typ i rodzaj stanowiska/Forma zatrudnienia w projekcie (Full name/Nature of contribution in the project / Type and character of position) – zakładka wypełniana jest automatycznie na podstawie danych z sekcji Kierownik projektu/Wykonawcy.
 • Podmiot zatrudniający (Employing entity) – zakładka wypełniana jest automatycznie przez system.
 • Zakres prac wykonywanych w projekcie (Scope of work within individual project tasks) – zwięzły, ale wyczerpujący opis obowiązków jakie dana osoba będzie pełnić w projekcie.
 • Czas pobierania wynagrodzenia w projekcie w miesiącach (Project-related remuneration period months) – zakładka wypełniana jest automatycznie przez system.
 • Całkowite planowane wynagrodzenie w projekcie (Total salary cost on grant – PLN) W tej sekcji należy przedstawić całkowite wynagrodzenie dla poszczególnych osób zaangażowanych do realizacji projektu. Ze środków projektu nie mogą być finansowane wynagrodzenia dla partnera (w tym partnera wiodącego) i wykonawcy zagranicznego, jak również zadania badawcze realizowane przez zagraniczną instytucję naukową, w której prowadzi działalność naukową partner lub partnerzy zagraniczni wymienieni we wniosku.
 1. Inne koszty (Other direct costs): w każdej z poniższych sekcji należy wskazać odpowiedni rodzaj kosztów, ich wysokość oraz powiązanie z planem zadań projektu (uzasadnienie ich wydatkowania). Takimi kosztami są m.in.:
 • Materiały i drobny sprzęt (Materials and small equipment)
 • Usługi obce (Outsourced services)

UWAGA: osoby pobierające wynagrodzenia w ramach projektu nie mogą świadczyć usług obcych w ramach tego projektu.

 • Wyjazdy służbowe (Conferences and business trips)
 • Wizyty i konsultacje (Visits and consultations)
 • Inne koszty (Other costs): inne koszty, niemieszczące się w pozostałych kategoriach, w tym koszty upowszechniania wyników badań.
 • Wykonawcy zbiorowi (Collective investigators): ujęte zbiorczo koszty gratyfikacji dla osób o jednorodzajowym zakresie obowiązków (np. ankieterzy lub uczestnicy badań). Minimalna liczba takich wykonawców to 5 osób. Należy przedstawić szczegółowy kosztorys, w tym cel poniesienia wydatków i łączny koszt, oraz liczbę osób otrzymujących świadczenia, wartość świadczeń jednostkowych i formę świadczeń (pieniężna, rzeczowa). Proszę pamiętać, że sekcja ta nie obejmuje techników i laborantów.
 1. Opis kompetencji wykonawców projektu (Investigators’ qualifications): w tej części wniosku kierownik będzie miał możliwość przedstawienia kwalifikacji wymaganych od wykonawców  projektu, co pozwoli dodatkowo ocenić możliwość wykonania projektu przez zespół badaczy.

Wszystkie informacje należy przedstawić wyłącznie w języku angielskim. Planowane wydatki powinny być zgodne z dokumentem Koszty w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki.

W przypadku wniosków składanych przez podmioty złożone, wymagane dane należy podać z podziałem dla tych poszczególnych podmiotów. Podział danych ze względu na podmioty należy dokonać samodzielnie w polu tekstowym. 

Zakładka: KOSZTORYS – PODMIOTY

W przypadku wniosków składanych przez podmioty złożone, wymagane dane należy podać z podziałem dla tych poszczególnych podmiotów. Podział danych ze względu na podmioty

należy dokonać samodzielnie w polu tekstowym. 

W przypadku podmiotów innych niż złożone zakładka zawiera tabelaryczne Zestawienie planowanego dofinansowania z Narodowego Centrum Nauki. W przypadku podmiotów złożonych, zakładka składa się z podsekcji odpowiadających każdemu z podmiotów wchodzących w skład podmiotu złożonego. Podmioty złożone wypełniają rubryki odpowiadające każdemu z podmiotów wchodzących w skład podmiotu złożonego.

Koszty wynagrodzeń muszą być zgodne z sumą indywidualnych wynagrodzeń, podanych w sekcji Kosztorys lub Kosztorys zbiorczy (zakładka: Zestawienie planowanego dofinansowania z NCN / Wynagrodzenia).

Podmiot wnioskujący o pomoc publiczną wypełnia zakładkę Szczegółowe zestawienie wydatków. Pozostałe rubryki, tj. Zestawienie planowanego dofinansowania z NCN oraz Dofinansowanie poszczególnych kategorii kosztów wypełniają się automatycznie na podstawie danych zawartych w Szczegółowym zestawieniu wydatków. Szczegółowe informacje dla wnioskujących o pomoc publiczną zebrane są w Instrukcji pomocniczej sporządzania wniosków dla podmiotów wnioskujących o pomoc publiczną.

Zakładka: OŚWIADCZENIA

Należy zapoznać się z treścią wszystkich oświadczeń składanych przez kierownika oraz osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu będącego wnioskodawcą.

Kierownik projektu/osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu będącego wnioskodawcą deklaruje, czy proponowane badania wymagają specjalnej zgody odpowiedniej komisji np. komisji bioetycznej. Jeśli badania będą nasuwać wątpliwości etyczne, kierownik może je wyjaśnić w oknie: Opis działań podjętych w celu zapewnienia wykonywania badań zgodnie z zasadami dobrej praktyki w danej dziedzinie / dyscyplinie naukowej (maks. 2,5 tys. znaków ze spacjami).

W przypadku gdy wnioskodawca na etapie składania wniosku nie posiada jeszcze wymaganych zgód, a będą one konieczne, może opisać proces zaawansowania w ubieganiu się o nie.

Jeżeli do realizacji projektu nie są wymagane żadne zgody, w sekcji „Opis działań podjętych w celu zapewnienia wykonywania badań zgodnie z zasadami dobrej praktyki w danej dziedzinie…” system automatycznie wczyta informację „bd” − brak danych, dzięki czemu informacje w systemie będą kompletne.

W przypadku badań klinicznych podlegających ustawie z dnia 6 września 2001 r. z późn. zm. o prawie farmaceutycznym lub ustawie z dnia 20 maja 2010 r. z późn. zm. o wyrobach medycznych wygeneruje się dodatkowa sekcja Szczegółowe uzasadnienie niekomercyjnego charakteru badania klinicznego planowanego z zastosowaniem produktu leczniczego lub wyrobu medycznego (maks.2,5 tys. znaków ze spacjami).

UWAGA: w przypadku badań wymagających specjalnej zgody, wnioskodawca nie musi dołączać do wniosku kopii właściwych zgód, natomiast będąc świadomy odpowiedzialności karnej oświadcza, że zadania nimi objęte będą wykonywane dopiero po ich uzyskaniu.

Zakładka: SKRÓCONY OPIS PROJEKTU BADAWCZEGO w języku angielskim

Skrócony opis projektu badawczego należy przygotować w języku angielskim. Opis może zawierać maksymalnie 5 stron maszynopisu wraz z literaturą (formatowanie: rozmiar strony A4, typ czcionki Times New Roman, wielkość czcionki co najmniej 11 pkt, interlinia pojedyncza, marginesy: boczne 2 cm, górne i dolne 1,5 cm). Jedynym akceptowanym formatem jest plik PDF.

UWAGA: zakładkę należy wypełnić dołączając plik PDF przed zablokowaniem wniosku. Po zablokowaniu zakładka będzie cały czas aktywna. Wnioskodawca ma możliwość pracy nad skróconym opisem projektu badawczego do momentu wysłania wniosku. W celu aktualizacji pliku nie trzeba powracać do edycji całego wniosku. Opis można zaktualizować poprzez zamianę pliku.

Skrócony opis projektu badawczego musi zawierać następujące informacje:

 • Cel naukowy projektu – problem, jaki wnioskodawca podejmuje się rozwiązać, hipotezy badawcze;
 • Znaczenie projektu – dotychczasowy stan wiedzy, uzasadnienie podjęcia problemu badawczego, uzasadnienie nowatorskiego charakteru badań, znaczenie wyników projektu dla rozwoju danej dziedziny i dyscypliny naukowej;
 • Koncepcja i plan badań – ogólny plan badań, szczegółowe cele badawcze, wyniki badań wstępnych, analiza ryzyk;
 • Metodyka badań – sposób realizacji badań, metody, techniki i narzędzia badawcze, metody analizy i opracowania wyników, urządzenia i aparatura wykorzystywane w badaniach;
 • Uzasadnienie wyboru wiodącego partnera zagranicznego i celowości współpracy międzynarodowej, udziału w programie, inicjatywie międzynarodowej we współpracy dwu- lub wielostronnej lub wykorzystania wielkiego międzynarodowego urządzenia badawczego − adekwatność wyboru partnera w stosunku do badań proponowanych we wniosku, znaczenie projektu dla współpracy międzynarodowej, korzyści płynące ze współpracy międzynarodowej, wartość dodana wynikająca ze współpracy z partnerem zagranicznym, zakres współpracy;
 • Informacje o zasadach uczestnictwa w programie, inicjatywie międzynarodowej we współpracy wielostronnej lub zasady wykorzystania wielkiego międzynarodowego urządzenia badawczego − jakie obowiązują zasady, jakie koszty ponosi strona polska, a co jest już opłacone/zapewnione (powyższa sekcja nie pojawi się przy wyborze współpracy międzynarodowej nawiązanej bezpośrednio z partnerem/ partnerami z zagranicznych instytucji);
 • Literatura − spis literatury przedstawiający pozycje uwzględnione przez autora w opisie projektu badawczego, zawierający pełne dane bibliograficzne.

Zakładka: SZCZEGÓŁOWY OPIS PROJEKTU BADAWCZEGO w języku angielskim

Szczegółowy opis projektu badawczego należy sporządzić w języku angielskim. Opis może zawierać maksymalnie 15 stron maszynopisu wraz z literaturą (formatowanie: rozmiar strony A4, typ czcionki Times New Roman, wielkość czcionki co najmniej 11 pkt, interlinia pojedyncza, marginesy: boczne 2 cm, górne i dolne 1,5 cm). Jedynym akceptowanym formatem jest plik PDF.

UWAGA: zakładkę należy wypełnić dołączając plik PDF przed zablokowaniem wniosku. Po zablokowaniu zakładka będzie cały czas aktywna. Wnioskodawca ma możliwość pracy nad szczegółowym opisem projektu badawczego do momentu wysłania wniosku. W celu aktualizacji pliku  nie trzeba powracać do edycji całego wniosku. Opis można zaktualizować poprzez zamianę pliku.

Szczegółowy opis projektu badawczego musi zawierać następujące informacje:

 • Cel naukowy projektu – problem, jaki wnioskodawca podejmuje się rozwiązać, stawiane pytania lub hipotezy badawcze;
 • Znaczenie projektu – dotychczasowy stan wiedzy, uzasadnienie podjęcia problemu badawczego, uzasadnienie nowatorskiego charakteru badań, znaczenie wyników projektu dla rozwoju danej dziedziny i dyscypliny naukowej
 • Koncepcja i plan badań – ogólny plan badań, szczegółowe cele badawcze, wyniki badań wstępnych, analiza ryzyk;
 • Metodyka badań – sposób realizacji badań, metody, techniki i narzędzia badawcze, metody analizy i opracowania wyników, urządzenia i aparatura wykorzystywane w badaniach;
 • Uzasadnienie wyboru wiodącego partnera zagranicznego i celowości współpracy międzynarodowej, udziału w programie, inicjatywie międzynarodowej we współpracy dwu- lub wielostronnej lub wykorzystania wielkiego międzynarodowego urządzenia badawczego − adekwatność wyboru partnera w stosunku do badań proponowanych we wniosku, znaczenie projektu dla współpracy międzynarodowej, korzyści płynące ze współpracy międzynarodowej, wartość dodana wynikająca ze współpracy z partnerem zagranicznym, zakres współpracy;
 • Informacje o zasadach uczestnictwa w programie, inicjatywie międzynarodowej we współpracy wielostronnej lub zasady wykorzystania wielkiego międzynarodowego urządzenia badawczego − jakie obowiązują zasady, jakie koszty ponosi strona polska, a co jest już opłacone/zapewnione (powyższa sekcja nie pojawi się przy wyborze współpracy międzynarodowej nawiązanej bezpośrednio z partnerem/ partnerami z zagranicznych instytucji);
 • Literatura − spis literatury przedstawiający pozycje uwzględnione przez autora w opisie projektu badawczego, zawierający pełne dane bibliograficzne.

Zakładka: ZAŁĄCZNIKI

W tej zakładce system podaje listę załączników, które należy dołączyć do elektronicznej wersji wniosku w systemie ZSUN/OSF. Przed zablokowaniem wniosku dodawanie załączników jest opcjonalne. Po zablokowaniu wniosku do NCN możliwa jest zmiana dodanych wcześniej załączników, dodanie brakujących lub dodanie załączników, w tym potwierdzeń złożenia wniosku w konkursie. W celu wysłania wniosku do NCN konieczne jest dołączenie kompletnego zestawu potwierdzeń i załączników.

Wymagane załączniki można dołączyć na dwa sposoby: można dołączyć skan podpisanego ręcznie dokumentu lub dołączyć plik podpisany kwalifikowalnym podpisem  elektronicznym.

W każdej z opcji należy kliknąć przycisk „Załącz plik” i dodać odpowiedni dokument. Obecnie w miejscu „Plik podpisany elektronicznie” istnieje możliwość dodawania plików wyłącznie z rozszerzeniem w formacie PAdES.

Załącznik nr 1. [1]

1. Informacje dotyczące badań naukowych zrealizowanych w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji afiliowanych w podmiocie wnioskującym /realizującym.

2. Informacje na temat aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych.

Załącznik nr 2. [2] Umowa o utworzeniu podmiotu złożonego

Wymagane elementy umowy o utworzeniu podmiotu złożonego:

 • określenie stron umowy ze wskazaniem lidera,
 • określenie przedmiotu umowy,
 • okres trwania umowy obejmujący okres realizacji projektu badawczego,
 •  upoważnienie dla osoby reprezentującej lidera do występowania w imieniu całego podmiotu złożonego w postępowaniu o przyznanie środków finansowych i realizację projektu badawczego,
 • zobowiązanie lidera do przekazywania pozostałym stronom umowy informacji otrzymanych z NCN,
 • podpisy osób uprawnionych do reprezentacji wszystkich podmiotów wchodzących w skład podmiotu złożonego.

Załącznik nr 3.[3]

Oświadczenie o występowaniu/niewystępowaniu pomocy publicznej wraz z kwestionariuszem.

Załącznik nr 4.[4]

Dokumenty i oświadczenia przedkładane w związku z ubieganiem się podmiotu o otrzymanie pomocy publicznej:

1. Wypełniony i podpisany Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie (załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z 29.03.2010 r.).

2. Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości.

3. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej na wnioskowane koszty kwalifikowalne.

4. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT.

5. Oświadczenie o braku okoliczności wyłączających możliwość udzielenia pomocy publicznej na realizację projektu badawczego.

6. Informacja dotycząca amortyzacji aparatury wraz z podaniem stawek amortyzacyjnych.

7. Oświadczenie dotyczące współpracy przedsiębiorstwa z organizacją prowadzącą badania o niewnoszeniu przez tą organizację wkładu finansowego na rzecz realizacji projektu badawczego.

Załącznik nr 5.[5]

Określenie ram współpracy między partnerami instytucjonalnymi w zakresie realizacji projektu badawczego (w języku angielskim)

Elementy, które powinien zawierać dokument:

 1. Określenie partnerów z każdej ze stron (imię i nazwisko, stopień/tytuł naukowy, nazwa jednostki lub instytucji, państwo, telefon, e-mail).
 2. Cele nawiązywanej/ kontynuowanej współpracy międzynarodowej.
 3. Podział zadań między partnerów projektu (harmonogram), charakter wsparcia i zaangażowania instytucji partnerskich oraz informacje dotyczące udostępnianej infrastruktury.

Załącznik nr 6.[6]

Dokument potwierdzający udział  w programie lub inicjatywie międzynarodowej

Załącznik nr 7.[7]

Dokument potwierdzający możliwość wykorzystania wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych

Załącznik nr 8.[8]

List/y od redakcji potwierdzający/e przyjęcie publikacji do druku

Załącznik nr 9.[9]

Oświadczenia partnerów zagranicznych

Zakładka: ELEKTRONICZNA WYSYŁKA WNIOSKU

Wnioski muszą być kompletne. Kompletność sprawdza się w systemie przyciskiem Sprawdź kompletność, a następnie Pokaż szczegóły. System nie pozwala na wysłanie wniosku, w którym nie zostały wypełnione wymagane pola lub brakuje obowiązkowych załączników. Sprawdzanie kompletności wniosku przez system nie zwalnia Wnioskodawcy z odpowiedzialności za treść zakładek.

Po wypełnieniu poszczególnych zakładek wniosku i sprawdzeniu jego kompletności (1) wniosek należy zablokować poprzez kliknięcie przycisku Zablokuj wersję do NCN (2).

Wówczas w pasku po lewej stronie pojawi się zakładka: Elektroniczna wysyłka wniosku.

Po kliknięciu zakładki Elektroniczna wysyłka wniosku pojawia się komunikat informujący, że wniosek został przygotowany w wersji ostatecznej (jego edycja nie jest możliwa) i jest gotowy do wysłania drogą elektroniczną do Narodowego Centrum Nauki. Wniosek nie został jeszcze oznaczony jako „gotowy" i nie jest dostępny dla pracowników NCN, wówczas redaktor wniosku może go jeszcze odblokować klikając (przycisk „Powrót do edycji”(3)) i nanieść w nim ewentualne korekty.

W tej sekcji należy wygenerować potwierdzenia złożenia wniosku. Jest tu także możliwość dodania lub zmiany wymaganych załączników (opcje: zmień plik lub usuń plik oraz sprawdzenia dołączonych dokumentów klikając przycisk pokaż plik). Jeśli wymagane załączniki nie zostały dodane wcześniej, należy dodać je w tej sekcji.

Spersonalizowane „Potwierdzenia” można pobrać z systemu, a następnie załączyć ich podpisane skany lub dokument podpisany elektronicznie. Do wniosku w systemie ZSUN/OSF należy dołączyć dwa potwierdzenia.

Oryginał potwierdzenia należy przechowywać do dnia zakończenia procesu oceny wniosku, a w przypadku zakwalifikowania projektu badawczego do finansowania do dnia podpisania umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego.

W przypadku gdy potwierdzenie złożenia wniosku podpisuje inna osoba niż osoba upoważniona do reprezentacji podmiotu to wówczas należy przesłać do Centrum pełnomocnictwo. Upoważnienie do podpisania dokumentów może zostać zeskanowane i załączone do systemu wraz z potwierdzeniem założenia wniosku lub przesłane na elektroniczną skrzynkę podawczą Narodowego Centrum Nauki.

Potwierdzenia złożenia wniosku można dołączyć na dwa sposoby: można dołączyć skan podpisanego ręcznie dokumentu lub dołączyć plik podpisany kwalifikowalnym podpisem  elektronicznym.

W każdej z opcji należy kliknąć przycisk „Załącz plik” i dodać odpowiedni dokument. Obecnie w miejscu „Plik podpisany elektronicznie” istnieje możliwość dodawania plików wyłącznie z rozszerzeniem w formacie PAdES.

UWAGA: potwierdzenie musi dotyczyć ostatecznej wersji wniosku. Po zablokowaniu i pobraniu potwierdzeń złożenia wniosku możliwa jest aktualizacja tylko skróconego i szczegółowego opisu projektu badawczego. Pozostałe zakładki nie mogą być edytowane.

Wysyłka wniosku do NCN

Po wypełnieniu wniosku i uzupełnieniu go o wymagane przepisami załączniki, wniosek – tylko w wersji elektronicznej – należy wysłać do Narodowego Centrum Nauki, używając przycisku "Wyślij do NCN" (4). Kompletne wykonanie procedury zostanie potwierdzone zmianą statusu wniosku na „wysłany” w nagłówku wniosku.

UWAGA: nie należy wysyłać wersji papierowej wniosku do Narodowego Centrum Nauki. Wniosek uznaje się za skutecznie wysłany wyłącznie drogą elektroniczną.

UWAGA: po wykonaniu tej operacji nie będą możliwe żadne zmiany treści wniosku.

[1] Dotyczy podmiotów nieotrzymujących dotacji na działalność statutową z budżetu nauki. Do wniosku należy dołączyć dokument podpisany elektronicznie lub skan tego dokumentu podpisanego odręcznie w formie pliku PDF.

[2] Dotyczy podmiotów złożonych. Do wniosku należy dołączyć dokument podpisany elektronicznie lub skan tego dokumentu podpisanego odręcznie w formie pliku PDF.

[3] Każdy członek podmiotu złożonego przekazuje oświadczenie o występowaniu/niewystępowaniu pomocy publicznej.

W przypadku podmiotów wnioskujących o udzielenie pomocy publicznej należy dołączyć dokumenty i oświadczenia przedkładane w związku z ubieganiem się podmiotu o otrzymanie pomocy publicznej.

W przypadku podmiotu niewnioskującego o pomoc publiczną do wniosku można dołączyć skan tego dokumentu podpisanego odręcznie w formie pliku PDF lub dokument podpisany elektronicznie.

[4] Dokumenty podpisane elektronicznie należy przedłożyć dla każdego występującego we wniosku podmiotu wnioskującego o pomoc publiczną.

[5] Dokument powinien zawierać podpisy: kierownika projektu oraz podpis partnera zagranicznego, będącego indywidualnym uczonym.

[6] Dotyczy projektu badawczego realizowanego w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwu- lub wielostronnej. Do wniosku należy dołączyć dokument podpisany kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub skan tego dokumentu podpisanego odręcznie w formie pliku pdf.

[7] Dotyczy projektu badawczego realizowanego przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Do wniosku należy dołączyć dokument podpisany kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub skan tego dokumentu podpisanego odręcznie w formie pliku pdf.

[8] Dotyczy osób, które w ankiecie dorobku naukowego wskazały prace przyjęte do druku. Do wniosku należy dołączyć dokument w formie pliku PDF zawierający wszystkie listy potwierdzające przyjęcie prac do druku.

[9] Do wniosku należy dołączyć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub skan tego dokumentu podpisanego odręcznie w formie pliku PDF dla każdego partnera zagranicznego wymienionego we wniosku.