Przejdź do:

1.Zakładka: WNIOSKODAWCA

W sekcji Status wnioskodawcy należy z listy wybrać właściwy status. Po wyborze system tworzy odpowiedni formularz wniosku. UWAGA: W trakcie tworzenia wniosku można zmienić status wnioskodawcy, ale to wiąże się z koniecznością aktualizacji innych danych w formularzu.

W sekcji Wnioskodawca należy zidentyfikować wnioskodawcę: podmiot składający wniosek samodzielnie lub lidera podmiotu złożonego, czyli podmiot reprezentujący wszystkich członków podmiotu złożonego. Podmiotami złożonymi są konsorcja naukowe, sieci naukowe, centra naukowo-przemysłowe, centra naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz centra naukowe uczelni (z wyjątkiem centrów naukowych uczelni utworzonych w ramach struktury jednej uczelni). Informacje o pozostałych członkach/uczestnikach podmiotu złożonego (poza liderem) podawane są w zakładce Partnerzy.

Jako wnioskodawcę można wskazać podmiot figurujący w bazie OPI (przycisk Wybierz z bazy OPI) lub wprowadzić nowy podmiot (przycisk Dodaj spoza bazy). Dane wnioskodawcy muszą być kompletne, zgodne z dokumentami rejestrowymi oraz ze stanem faktycznym: należy więc je zweryfikować i uzupełnić. Kolejne okna otwiera się przyciskami Edytuj. Wszystkie wymagane rubryki muszą być starannie wypełnione.

 1. Nazwa podmiotu (w języku polskim i angielskim) i adres siedziby – należy podać pełną nazwę podmiotu oraz kompletny adres siedziby.   
 2. Siedmiocyfrowy identyfikator gminy – należy wpisać numer gminy, na obszarze której podmiot ma siedzibę. Można go odnaleźć, używając przycisku Wykaz identyfikatorów (wykaz jest zgodny z wykazem identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju Głównego Urzędu Statystycznego). Należy odszukać właściwą gminę, a przypisany jej siedmiocyfrowy numer wpisać do formularza. Na podstawie tego numeru system wpisze odpowiednią nazwę gminy.
 3. Adres korespondencyjny – poprawnie wprowadzone aktualne dane korespondencyjne (m.in. telefon, adres e-mail, opcjonalnie – fax, www itd.) umożliwią szybką i skuteczną komunikację; dane będą wykorzystywane do przesyłania oficjalnej korespondencji w sprawie projektu. Jeżeli te dane zmienią się w trakcie oceny lub wykonywania projektu, należy niezwłocznie powiadomić o tym NCN.
 4. Status organizacyjny – wybiera się z listy oznaczonej kodami od A.1 do B.1. W przypadku, kiedy  wnioskodawca należy do kategorii szkoły wyższej (A.1), podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni (A.2) lub jednostki organizacyjnej uczelni niebędącej podstawową jednostką organizacyjną (A.3), należy dodatkowo określić rodzaj podmiotu sprawującego nadzór oraz zakres uprawnień do nadawania stopni naukowych oraz profil działalności. W tym celu należy wybrać odpowiednie kategorie z list rozwijanych.
 5. Pytanie [w sekcji Wnioskodawca (poziom 2)]  Czy jednostka otrzymuje dotację na działalność statutową z budżetu nauki? (działalność statutowa jest to realizacja określonych w statucie jednostki naukowej zadań związanych z prowadzonymi przez nią w sposób ciągły badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi) – wymaga odpowiedzi tak lub nie.

  Jeżeli podmiot nie otrzymuje dotacji na działalność statutową z budżetu nauki, zarówno do wersji elektronicznej wniosku, jak i do wersji papierowej dołącza informacje dotyczące:

  • badań naukowych zrealizowanych w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji pracowników;
  • aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych.
 6. Pytanie Czy podmiot stanowi jednostkę zaliczaną do sektora finansów publicznych? również wymaga odpowiedzi tak lub nie. Wskazana odpowiedź zostanie przeniesiona do treści oświadczenia osoby upoważnionej / osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu.
 7. We wniosku należy podać właściwy numer NIP, REGON i KRS. Jeżeli wnioskodawca nie jest wpisany do rejestru przedsiębiorstw KRS, należy z prawej strony zaznaczyć nie dotyczy; można podać również numer EDG (numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej).
 8. Kwestionariusz niewystępowania pomocy publicznej wypełniają WSZYSCY wnioskujący. Kwalifikacja zależy od statusu podmiotu zatrudniającego kierownika projektu. Na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki znajduje się baza linków do formularzy zawierających informacje dotyczące statusów niektórych jednostek, z których można skorzystać przy wypełnianiu tej sekcji wniosku. Jeśli danych Państwa jednostki nie ma w wykazie, zalecamy przed wypełnieniem kwestionariusza skonsultować się z pracownikami działów administracyjno-finansowych instytucji, w których ma być realizowany projekt. Przed wypełnieniem Kwestionariusza należy wybrać Wzór oświadczenia i zapoznać się z tekstem informującym o zasadach występowania pomocy publicznej i kwalifikowania danego podmiotu do kategorii przedsiębiorstw. Kwestionariusz uzupełnia się po naciśnięciu przycisku Edytuj oświadczenie, odpowiadając na pytania wygenerowane przez system. Po udzieleniu odpowiedzi należy je zapisać. Jeśli w wyniku udzielonych odpowiedzi okaże się, że wnioskowane finansowanie stanowiłoby dla wnioskodawcy pomoc publiczną, wówczas nie będzie możliwości uzupełnienia dalszych części wniosku. Oznacza to jednocześnie, że taki podmiot nie może złożyć wniosku w konkursie  Po wypełnieniu Kwestionariusza należy wybrać przycisk Drukuj oświadczenie. Na ekranie otworzy się utworzone przez system Oświadczenie o niewystępowaniu pomocy publicznej wraz z wypełnionym kwestionariuszem. Oświadczenie należy wydrukować i przekazać wraz z wnioskiem do podpisu osobie upoważnionej /osobom upoważnionym do reprezentacji podmiotu. Podpisane oświadczenie należy dołączyć do papierowej wersji wniosku: jest to obligatoryjny załącznik do wniosku. UWAGA: zmiana w Kwestionariuszu może powodować zmiany zakresu wymaganych danych.
 9. Dane kierownika jednostki uzupełnia się w następnym oknie, po naciśnięciu przycisku Edytuj. System automatycznie wpisuje nazwę jednostki w formularzu.

2.Zakładka: PARTNERZY

Ta zakładka jest aktywna wyłącznie w przypadku wniosków składanych przez podmioty złożone. Należy w niej podać dane wszystkich, oprócz lidera, członków podmiotów złożonych: zgodnie z wytycznymi do części Wnioskodawca.

3.Zakładka: INFORMACJE OGÓLNE

 1. Rodzaj współpracy międzynarodowej. Należy wybrać (za pomocą przycisku Edytuj) jedną z czterech OPCJI współpracy, w ramach której realizowany będzie projekt oraz określić, czy jest to współpraca rozpoczynana czy kontynuowana.
 2. Zagraniczna/e instytucja/e naukowa/e. Zakładka pojawia się w przypadku wyboru opcji współpracy międzynarodowej z punktów 1-3. Należy podać nazwę instytucji (dane należy wprowadzać w języku oryginalnym, bez znaków diakrytycznych, natomiast w przypadku instytucji spoza obszaru Unii Europejskiej – w języku angielskim) oraz adres siedziby. Jeśli kierownik projektu współpracuje z więcej niż jednym partnerem zagranicznym, za pomocą przycisku Dodaj należy wprowadzić nazwy wszystkich instytucji, z których pochodzą partnerzy zagraniczni.
 3. Nazwa programu lub inicjatywy międzynarodowej ogłaszanej we współpracy dwu- lub wielostronnej. Zakładka dostępna jest w przypadku wyboru OPCJI 2 i 3 współpracy międzynarodowej. Należy podać (za pomocą przycisku Edytuj):
  1. Rodzaj programu lub inicjatywy międzynarodowej – należy wybrać z listy rozwijalnej program, w którym bierze się udział lub, jeśli brak na liście danego programu, wybrać opcję Inne i wprowadzić dany program lub inicjatywę.
  2. Nr programu/Nazwa programu – pole to jest opcjonalne. Należy wypełnić, jeśli program lub inicjatywa posiada swoją specyficzną dodatkową nazwę lub numer.
  3. Czy projekt został zgłoszony do MNiSW jako temat do programu lub protokołu wykonawczego do umowy międzynarodowej o współpracy naukowej i naukowo-technicznej z zagranicą (tzw. wymiana osobowa)? Należy zaznaczyć jedną z opcji: TAK lub NIE. 
 4. Infrastruktura badawcza. Zakładka pojawia się w przypadku wyboru opcji 4 współpracy międzynarodowej. Dane można wprowadzić za pomocą przycisku Dodaj (dane należy wprowadzać w języku oryginalnym, bez znaków diakrytycznych). Jeśli projekt realizowany jest na więcej niż jednym wielkim urządzeniu badawczym, należy wymienić wszystkie nazwy wielkiej infrastruktury badawczej.
 5. Tytuł projektu podany przy zakładaniu wniosku można dowolnie modyfikować w trakcie przygotowywania wniosku, nie można go natomiast formatować, tj. użyć kursywy, podkreśleń, indeksów dolnych i górnych, symboli itd. Tytuł wprowadzany jest za pomocą edytora tekstu w systemie OSF, bez możliwości wklejenia tekstu. Tytuł podaje się w dwóch tożsamych wersjach językowych, po polsku i po angielsku. Tytuł powinien być zwięzły i dobrze charakteryzować tematykę projektu.
 6. Nr panelu dyscyplin: w tej zakładce można go zmienić.
 7. Pomocnicze określenia identyfikujące wybiera się z list po naciśnięciu przycisku Dodaj: najpierw wybieramy określenie nadrzędne, tj. NZ, HS lub ST, a następnie określenie z niższego poziomu. Co najmniej jedno z określeń musi być z panelu do którego składany jest wniosek, pozostałe dwa określenia mogą być wybrane spoza panelu i działu, do którego składany jest wniosek, np. panel: HS6 (Człowiek i życie społeczne: psychologia, pedagogika, socjologia), pomocnicze określenie identyfikujące: NZ4_10 (Neuroobrazowanie). Należy wybrać co najmniej jedno określenie identyfikujące, ale nie można wybrać ich więcej niż trzy.
 8. Planowany okres realizacji projektu podaje się w miesiącach. Okres realizacji projektu liczy się od dnia podpisania umowy.
 9. Liczba wykonawców projektu jest to sumaryczna liczba wszystkich osób zaangażowanych w realizację projektu (w tym kierownik projektu, wiodący partner zagraniczny, partnerzy zagraniczni oraz wykonawcy krajowi). Liczba wykonawców projektu nie jest ograniczona, ale skład zespołu badawczego, w tym zasadność powołania do zespołu poszczególnych osób i koszty związane z ich zatrudnieniem, podlegają ocenie Zespołu Ekspertów. Liczba wykonawców musi być zgodna z liczbą wykonawców wprowadzoną w części dotyczącej wynagrodzeń.
 10. Słowa kluczowe nie mogą być identyczne ze słowami podanymi w opisie paneli i mają natomiast dobrze odzwierciedlać tematykę projektu. Polskie i angielskie słowa kluczowe muszą być tożsame, wpisywane słowa należy oddzielać przecinkami lub średnikami.
 11. Czy projekt jest realizowany we współpracy międzynarodowej należy wybrać TAK lub NIE. Te informacje wykorzystywane są do zestawień przygotowywanych przez NCN i nie wpływają na ocenę wniosku.
 12. Planowane nakłady, Ogółem oraz Na pierwszy rok realizacji projektu: te rubryki zostaną uzupełnione automatycznie przez system na podstawie danych z sekcji Kosztorys.

4.Zakładka: STRESZCZENIE – wypełniana w języku polskim i angielskim

Tekst streszczenia wprowadza się w obu językach, polskim i angielskim. Treść streszczenia można albo (a) wpisać bezpośrednio w formularzu, albo (b) w osobnym pliku, który załącza się do wniosku: pliki muszą być zapamiętane w formacie PDF.

 1. Przycisk Edytuj otwiera okna w zakładkach, tekst wpisuje się w edytorze. W formularzu należy otworzyć i wypełnić wszystkie kolejne zakładki. Przypominamy, że wpisywany tekst trzeba zapamiętywać każdorazowo, w każdej zakładce.
 2. Treść podana w plikach PDF musi mieć taką samą strukturę jak w formularzu, tzn. tekst musi być podzielony na sekcje:
  1. Cel badań / Hipoteza (Research project objectives / Hypothesis)
  2. Metoda badawcza (Research methodology)
  3. Wpływ rezultatów (Research project impact)
  4. Współpraca międzynarodowa (Benefits from collaboration with a foreign partner, value added resulting from international collaboration)

Przypominamy, że streszczenie projektu nie może być identyczne ze skróconym opisem projektu badawczego. UWAGA: jeżeli streszczenie będzie dołączone w odrębnym pliku, proszę pootwierać kolejne zakładki w systemie i przeczytać krótkie wyjaśnienia dotyczące treści żądanej w każdym punkcie.

Zarówno podczas tworzenia pliku PDF, jak i zamieszczania streszczenia poprzez wypełnianie  poszczególnych zakładek, powinien być zachowany sumaryczny limit jednej strony (sprawdzenie objętości tekstu w systemie odbywa się na poziomie pliku wygenerowanego z tekstu zawartego w zakładkach lub dołączonego pliku PDF). Prosimy o zwrócenie uwagi na umieszczenie właściwych wersji językowych nagłówków w pliku PDF.

5.Zakładka: UZASADNIENIE  BADAŃ PODSTAWOWYCH– wypełniana wyłącznie w języku angielskim

W tej zakładce kierownik projektu ma obowiązek uzasadnić, że składany projekt dotyczy badań podstawowych.

6.Zakładka: INFORMACJA NA TEMAT WNIOSKU – wypełniana wyłącznie w języku angielskim

W tej zakładce kierownik projektu może poinformować, czy wniosek był już składany do NCN. Kierownik może podać numer rejestracyjny poprzedniego wniosku oraz wymienić zarzuty sformułowane przez ekspertów i zamieścić odpowiedzi na nie, a także wyjaśnić co zostało zmienione w projekcie.

Proszę mieć na uwadze, że ze względu na nowe postępowanie konkursowe, wprowadzenie zmian we wniosku zgodnie z zaleceniami ekspertów i ekspertów zewnętrznych nie gwarantuje uzyskania finansowania w konkursie, w którym składany jest wniosek.

7.Zakładka: KIEROWNIK PROJEKTU / PARTNERZY ZAGRANICZNI / WYKONAWCY

Liczba wymienionych członków zespołu badawczego musi być zgodna z liczbą wykonawców podana w zakładce Informacje ogólne.

Dana osoba nie może pełnić w projekcie więcej niż jednej roli (np. osoba mająca we wniosku status kierownika projektu nie może mieć w tym samym wniosku statusu wykonawcy).

Kierownika projektu oraz partnera zagranicznego wprowadza się przyciskami Wybierz z bazy OPI, Spoza bazy lub „Moi” wykonawcy. Najpierw należy wpisać kierownika projektu, a następnie kolejne osoby:

 • Osoby w bazie OPI wyszukuje się wg numeru PESEL, który jest  identyfikatorem każdej z osób w Bazie Nauki Polskiej. W razie konieczności dane wprowadzonej osoby należy uaktualnić, otwierając okno przyciskiem Edytuj. Należy pamiętać, aby nadać każdej osobie odpowiedni status (wiodący partner zagraniczny, partner zagraniczny) oraz wybrać podmiot, z ramienia którego dana osoba występuje (w projektach, dla których wnioskodawca składa wniosek samodzielnie – jako podmiot pojedynczy, system wypełnia podmiot automatycznie).
 • Osoby spoza bazy mogą być (a) konkretnie wskazane: wtedy w formularzu podaje się ich dane, albo (b) mogą nie być znane z imienia i nazwiska w trakcie  przygotowywania wniosku: wtedy w formularzu zaznacza się odpowiednią opcję.
 • W przypadku zatrudniania obcokrajowca należy zaznaczyć opcję obcokrajowiec oraz wprowadzić datę urodzenia oraz kraj pochodzenia osoby.
 • W oknie Edytuj wprowadza się dane wykonawcy, określa rolę wykonawcy w projekcie (wykonawca, partner zagraniczny, wykonawca zagraniczny) oraz podaje:

  Typ zatrudnienia w projekcie:

  1. nowe i pełnoetatowe dla osób nowozatrudnianych w projekcie na pełny etat;
  2. nowe inne: dla osób nowozatrudnianych w projekcie w innym wymiarze czasu pracy;
  3. istniejące: dla osób już zatrudnionych w jednostce;
  4. bez wynagrodzenia.

  Rodzaj stanowiska:

  1. typu post-doc pełnoetatowe stanowisko pracy przeznaczone dla osoby rozpoczynającej karierę naukową, która uzyskała stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie. Do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy;
  2. typu doktorant – zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2012, poz. 572, z późn. zm.), pod pojęciem doktoranta należy rozumieć uczestnika studiów doktoranckich;
  3. doktorant-stypendysta;
  4. pozostałe: dla wszystkich innych rodzajów stanowisk.

  Czas pobierania wynagrodzenia  w projekcie – sumaryczna liczba miesięcy pobierania wynagrodzenia dla każdego z członków zespołu.

  Wykonawcę wprowadza się przez naciśnięcie guzika Dodaj wykonawcę oraz podanie wymaganych danych.

  UWAGA: w polu Rola pełniona w projekcie NIE WOLNO podawać danych osobowych wykonawców (imię i nazwisko)

  Ważne: stypendium może być przyznane tylko w drodze konkursu, co oznacza, że nie można zaplanować tej formy wynagrodzenia dla osób wymienianych z imienia i nazwiska lub pobierających w ramach projektu stypendium w trybie zgodnym z zasadami zawartymi w regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, wprowadzonym uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 50/2013 z 3 czerwca 2013 r.

Liczba osób: tylko w przypadku wykonawców, wykonawców zagranicznych i/lub personelu pomocniczego należy podać planowaną liczbę osób wykonujących tę samą rolę w projekcie [np. wykonawca (rola: pielęgniarka, ankieter itp.) w liczbie 3 osób].

WAŻNE: w przypadku planowania stypendium należy zapoznać się z regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki.

 • Stypendium może być zaplanowane tylko dla osób wymienionych w pkt. I. 2 regulaminu i musi mieścić się w przedziale 500-3000 zł miesięcznie.
 • Stypendium musi być zaplanowane na okres 6-36 miesięcy.
 • Stypendysta wybierany jest w drodze konkursu. Nie można więc zaplanować stypendium dla konkretnej osoby, kandydata nie można wymienić z imienia i nazwiska.

Ankietę dorobku naukowego wypełniają kierownik projektu oraz wiodący partner zagraniczny.

 1. Planowany charakter udziału w realizacji projektu wypełniany jest automatycznie przez system na podstawie danych podanych przy wprowadzaniu nowego członka zespołu badawczego.
 2. Dane osobowe należy wypełnić używając opcji Edytuj. PESEL nie jest wymagany po zaznaczeniu statusu obcokrajowiec.  Dane kontaktowe powinny być aktualne, a w przypadku ich zmiany kierownik projektu powinien niezwłocznie powiadomić NCN. Członkowie zespołu badawczego wskazują podmiot, z ramienia którego występują: dla podmiotów złożonych system wprowadza nazwę lidera (w przypadku kierownika) lub umożliwia wybór z listy zawierającej wnioskodawcę/lidera oraz partnerów; dla pozostałych podmiotów informacja wprowadzona jest automatycznie.
 3. W przypadku kierownika projektu należy dodatkowo uzupełnić dwa pola:
  • Kierownik projektu spełnia kryteria określone dla osoby rozpoczynającej karierę naukową, zgodnie z art. 2 pkt. 3 ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki;
  • Kierownik projektu jest w trakcie studiów doktoranckich? W przypadku odpowiedzi tak pojawia się dodatkowa zakładka Uczelnia doktoranta, w której należy wskazać jednostkę, w której kierownik projektu odbywa studia doktoranckie. Możliwy jest wybór jednostki z bazy OPI lub dodanie jednostki spoza bazy.
  • Czy w ostatnich pięciu latach przed złożeniem wniosku korzystał(a) Pani/Pan z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na zasadach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i wychowawczego, udzielanych na zasadach określonych w kodeksie pracy? W przypadku odpowiedzi tak pojawia się pole, w którym należy wpisać liczbę miesięcy urlopu.
 4. Dane adresowe należy wypełnić używając opcji Edytuj: adres zamieszkania jest obowiązkowy w przypadku kierownika projektu.
 5. Miejsca pracy w jednostkach naukowych i innych instytucjach związanych z nauką oraz zajmowane stanowiska wypełniane są automatycznie na podstawie danych dostępnych w Bazie Nauki Polskiej.
 6. Informacje o całkowitej liczbie cytowań oraz indeksie H wypełniane są tylko przez kierownika projektu i wiodącego partnera zagranicznego:
  • dla paneli ST i NZ – należy podać łączną liczbę cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji bez autocytowań oraz indeks H. Jeżeli prace danej osoby nie są cytowane, należy wpisać 0 jako liczbę cytowań oraz 0 jako wartość indeksu H.
  • dla paneli HS – jeśli jest to możliwe należy podać łączną liczbę cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji bez autocytowań oraz indeks H.
  • Dane o dorobku naukowym (liczbie cytowań i indeksie Hirscha) dla paneli ST i NZ należy podawać wg Web of Science ™ Core Collection a dla paneli HS wg Web of Science ™ Core Collection lub Publish or Perish. Wartości pięcioletniego Impact Factor czasopism należy podawać za Journal Citation Reports (Thomson Reuters).
  • Dodatkowo dla paneli HS możliwe jest wybranie opcji  N/A, ale tylko w przypadku, gdy dane takie są niemożliwe do podania (np. jeśli osiągnięciem nie są publikacje a np. dzieła artystyczne itp). Jeśli osiągnieciem naukowym są publikacje należy wybrać odpowiednio WoS lub Publish or Perish i podać odpowiednie współczynniki.
 1. Szczegółowa ankieta dorobku. UWAGA: w tej sekcji dane mogą być wprowadzone jedynie w formularzu, przy pomocy edytora uruchamianego przyciskiem Edytuj; nie jest możliwe załączenie ankiety w formacie PDF.
  • Przebieg kariery naukowej (Academic and Research Career) – tę część tylko w języku angielskim wypełniają zarówno kierownik projektu, jak i wiodący partner zagraniczny) – należy przedstawić opis kolejnych stopni w karierze naukowej, z podaniem: nazwy szkoły wyższej, instytutu lub innej jednostki organizacyjnej, specjalności, daty uzyskania tytułu zawodowego, stopnia naukowego lub tytułu naukowego.
  • Dorobek naukowy (Publication Record) – należy przedstawić informacje o dorobku naukowym kierownika projektu oraz wiodącego partnera zagranicznego. Tytuły prac należy podać w języku oryginalnym. Należy podać pełne dane bibligraficzne (tomy, tytuły stron):
   • dla paneli ST i NZ należy podać do 10 najważniejszych (reprezentatywnych) prac opublikowanych w okresie ostatnich 5 lat przed zgłoszeniem wniosku. Publikacje powinny pochodzić z lat 2009-2014, wcześniejsze publikacje nie będą brane pod uwagę podczas oceny dorobku. Kolejne publikacje należy wprowadzić za pomocą przycisku Dodaj, a następnie wypełnić dane: autor/autorzy; tytuł; źródło (czasopismo, wydawnictwo itp.); rok wydania; aktualny pięcioletni Impact factor (IF; jeśli czasopismo nie posiada IF – należy wpisać wartość zero); liczba cytowań bez autocytowań (jeśli podana publikacja nie ma cytowań – należy wpisać wartość zero).
   • dla paneli HS należy podać do 10 najważniejszych (reprezentatywnych) prac opublikowanych w okresie ostatnich 10 lat przed zgłoszeniem wniosku. Publikacje powinny pochodzić z lat 2004-2014, wcześniejsze publikacje nie będą brane pod uwagę podczas oceny dorobku. Kolejne publikacje należy dodać stosując przycisk Dodaj,  a następnie wypełnić dane: autor/autorzy; tytuł; źródło; rok wydania; jeśli jest to możliwe należy podać aktualny pięcioletni Impact factor (IF) oraz podać liczbę cytowań bez autocytowań.
   • Dorobek naukowy– sztuka (Scientific Achievements – Art) dla paneli HS i/lub nauk o sztuce: muzyka, sztuki plastyczne, teatr, film, należy podać do 10 najważniejszych dokonań artystycznych i artystyczno-naukowych o znaczeniu międzynarodowym i krajowym, np. autorstwo dzieła sztuki i jego publikacja (partytura, nagranie CD), reżyseria filmu, spektaklu teatralnego, operowego, rola pierwszoplanowa, autorstwo indywidualnej wystawy, udział w zagranicznym lub krajowym festiwalu o zasięgu międzynarodowym, kierownictwo artystyczne międzynarodowego przedsięwzięcia artystycznego).
  • W zakładce Projekty badawcze (Research projects) tylko dla kierownika projektu należy przedstawić zakończone w okresie 5 lat przed zgłoszeniem wniosku (czyli w latach 2009-2014) i aktualnie realizowane projekty badawcze wyłonione w drodze konkursów ogólnokrajowych i/lub międzynarodowych. Nie należy wymieniać projektów, które są/były finansowane ze środków na działalność statutową, ale te które są/były finansowane ze środków finansowych na naukę. NALEŻY PRZEDSTAWIĆ WYŁĄCZNIE PROJEKTY, W KTÓRYCH PEŁNIŁO SIĘ ROLĘ KIEROWNIKA. Jeśli osoba wypełniająca ankietę nie realizowała wcześniej projektów, należy użyć przycisku Nie dotyczy. Realizowane projekty wprowadza się przyciskiem Dodaj, po czym należy podać w języku angielskim: charakter udziału w projekcie, tytuł i numer projektu, źródło finansowania, wysokość finansowania (wraz z walutą) oraz miejsce realizacji. Obowiązkowo dla każdego projektu należy podać wykaz najważniejszych publikacji będących efektem realizacji projektu. Brak podanych publikacji będzie traktowany jako brak efektów realizacji projektów. Nie należy podawać publikacji niezwiązanych z przedstawianymi projektami ani prac zgłoszonych do recenzji. W opublikowanych pracach musi być podane źródło finansowania. Informacje należy podać w języku angielskim, ale tytuły publikacji, nazwy periodyków lub monografii należy podać w języku, w którym się ukazały, np. polskim, francuskim, niemieckim.
  • Zakładka Zbliżone zadania badawcze (Similar research tasks) – tę część wypełnia tylko kierownik projektu. Powinna ona zawierać informację o zbliżonych tematycznie zadaniach badawczych wnioskowanych do finansowania w ramach aktualnych konkursów NCN, będących w trakcie realizacji lub zakończonych w ramach finansowania z innych źródeł, w tym z NCN. Należy podać: tytuł i numer projektu, imię i nazwisko kierownika projektu, główne zadania badawcze oraz informację, czy projekt jest realizowany w ramach projektu NCN, złożony do konkursu NCN, finansowany poza NCN, a jeśli tak, to przez kogo; a także przedstawić wyjaśnienie zasadności finansowania zbliżonych, proponowanych zadań badawczych a więc ewentualnych różnic pomiędzy wnioskiem już finansowanym a składanym do oceny. Informacje należy podać w języku angielskim. Celem podania tej informacji jest rozwianie wątpliwości dotyczących podwójnego finansowania badań. Informacje należy podać w języku angielskim.
  • Zakładka Doświadczenie naukowe (Research Stays) tę część wypełnia tylko kierownik projektu. Powinna opisywać doświadczenie zdobyte w Polsce i za granicą w ciągu ostatnich 10 lat, przy czym należy podać państwo, nazwę instytucji, rodzaj/charakter pobytu np. stypendium, fellowship, visting professor, oraz okres pobytu. Informacje należy podać w języku angielskim.
  • Zakładka Wyróżnienia (Prizes/Awards) – tę część wypełnia tylko kierownik projektu. Powinna zawierać najważniejsze międzynarodowe i polskie wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, przy czym należy podać rodzaj wyróżnienia, miejsce i datę jego otrzymania.
  • Zakładka Współpraca międzynarodowa (International cooperation) – zakładka pojawia się tylko w przypadku zaznaczenia opcji: Rodzaj współpracy międzynarodowej: Kontynuowana w Informacjach ogólnych. W zakładce należy podać publikacje powstałe w ramach dotychczasowej współpracy, w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych.

Jeśli wybrano Współpraca rozpoczynana zakładka nie pojawi się. Jeżeli wypełnienie którejkolwiek części ankiety jest niemożliwe (np. kierownik projektu nie ma wyróżnień), to należy w odpowiedniej zakładce napisać not applicable.

Informacje dodatkowe, inne niż wymagane w formularzu, nie będą oceniane.

8.Zakładka: PLAN BADAŃ – WYPEŁNIANA W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM

W planie badań należy przedstawić zadania badawcze, które będą realizowane w ramach projektu.

Zadania badawcze to syntetyczny opis planowanych badań. Zadania powinny być formułowane jasno, wyraźnie, jednoznacznie i konkretnie. Zadaniami badawczymi nie są czynności związane z  logistyką projektu, takie jak np. zakup aparatury, materiałów, prace redakcyjne, wyjazdy na konferencje, przygotowanie publikacji, itp.; są natomiast analiza i opracowanie wyników badań.

Plan badań otwiera się przyciskiem Edytuj. Kolejne zadania wpisuje się po naciśnięciu przycisku Dodaj zadanie; zadania można usunąć przyciskiem U (usuń).

Dla każdego zadania badawczego należy sprecyzować:

 1. Nazwę zadania badawczego (w języku polskim i angielskim).
 2. Opisy poszczególnych zadań badawczych wpisywanych w języku polskim i angielskim MUSZĄ być tożsame.
 3. W przypadku podmiotu złożonego należy dodatkowo wskazać, który z podmiotów wchodzących w jego skład będzie realizował dane zadanie badawcze, wybierając z listy zawierającej wnioskodawcę/lidera oraz partnerów. W przypadku pozostałych podmiotów, zakładka Podmiot realizujący zostanie wypełniona automatycznie przez system.

9.Zakładka: KOSZTORYS (w przypadku podmiotów złożonych: KOSZTORYS ZBIORCZY) – wszystkie opisy wypełniane w języku angielskim

Kosztorys określa wysokość środków planowanych na realizację projektu w kolejnych latach kalendarzowych.

Kwoty powinny być zaokrąglone do pełnych złotych.

W konkursie nie ma limitu środków, które można przeznaczyć na dany rok kalendarzowy, natomiast wysokość finansowania nie może przekraczać 2 mln zł na cały okres realizacji projektu.

W konkursie nie dopuszcza się finansowania zakupu, wytworzenia lub modernizacji aparatury naukowo-badawczej.

Przedstawiony w projekcie kosztorys powinien być skalkulowany precyzyjnie  i realistycznie, nie może być ani przeszacowany, ani niedoszacowany; każda pozycja w kosztorysie musi być racjonalnie i przekonująco uzasadniona. Kosztorys jest rygorystycznie oceniany przez Zespół Ekspertów i może być powodem niezakwalifikowania projektu do finansowania. Jakakolwiek korekta proponowanego przez wnioskodawcę kosztorysu nie jest możliwa, tym samym zakwalifikowane projekty są finansowane w całości wnioskowanej kwoty.

Na koszty projektu składają się koszty bezpośrednie i koszty pośrednie.

 1. Koszty bezpośrednie są to koszty związane bezpośrednio z realizacją projektu: koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz inne koszty bezpośrednie, np. materiałów, odczynników, usług obcych, koszty podróży.
 2. Koszty pośrednie są to koszty ogólne funkcjonowania jednostki związane z realizacją projektu, np. koszty administracji i zarządzania, wynajęcia lub amortyzacji budynków i aparatury, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, wody, elektryczności, ogrzewania, ubezpieczenia, wyposażenia biurowego, zatrudnienia personelu administracyjnego. Koszty pośrednie nie mogą przekraczać 30% wnioskowanych kosztów. W trakcie projektu wysokość kosztów pośrednich nie może się zwiększyć, ale może się zmniejszyć.

Zestawienie planowanego dofinansowania z Narodowego Centrum Nauki zawartość tabeli wypełnia się automatycznie po wypełnieniu zakładki Kosztorys – podmioty. W przypadku wniosków składanych przez podmioty złożone, koszty wynikają z kosztów podanych w kosztorysach poszczególnych podmiotów.

Koszty przedstawione w kosztorysie należy uzasadnić w części Kalkulacja poszczególnych pozycji kosztorysu, poprzez wypełnienie wszystkich zakładek. Wszystkie planowane wydatki powinny być uzasadnione merytorycznie, logicznie, klarownie i zwięźle; w taki sposób, żeby wpisywane treści były zrozumiałe nie tylko dla autora wniosku, ale – zwłaszcza – dla oceniających ekspertów. Nie wystarczy np. w zakładce Wynagrodzenia/zakres prac wykonywanych w projekcie opisać obowiązki kierownika jako kierowanie projektem badawczym.

Zakładka Wynagrodzenia (Investigator/Staff costs) powinna precyzować:

 1. Wszystkie osoby otrzymujące wynagrodzenie w ramach projektu powinny być uwzględnione w kosztorysie.
  • Liczbę wykonawców projektu, przenoszoną automatycznie przez system z sekcji Informacje ogólne.
  • Dla każdej osoby należy podać:
   • Charakter udziału  w projekcie – wypełnia system na podstawie danych z sekcji Kierownik projektu/partnerzy zagraniczni/wykonawcy;
   • Podmiot zatrudniający – wypełnia automatycznie system;
   • Zakres prac wykonywanych w projekcie  – zwięzły opis w j. angielskim;
   • Czas pobierania wynagrodzenia w projekcie (w miesiącach); wypełnia automatycznie system na podstawie danych z sekcji  Kierownik projektu/partnerzy zagraniczni/wykonawcy;
   • Procent czasu pracy poświęconego na realizację projektu w ramach wszystkich obowiązków zawodowych – dla każdego członka zespołu badawczego należy określić (szacunkowo), jaki procent własnego czasu pracy dany wykonawca przeznaczy na rzecz zadań związanych z realizacją projektu;

    Poprawna kalkulacja czasu może wyglądać tak:

    1. Dana osoba jest zatrudniona na pełny etat (40 h tygodniowo), projekt realizuje w czasie swojej pracy przez 2 h dziennie, przez 5 dni roboczych w tygodniu. Wykazuje zatem, że 25% czasu swojej pracy przeznaczy  na wykonanie  projektu (10 h z 40 h przepracowanych w ciągu tygodnia).
    2. Dana osoba jest zatrudniona na pełny etat (40 h tygodniowo), deklaruje, że projekt będzie wykonywała poza swoimi obowiązkami zawodowymi, przez 2 h dziennie, przez 5 dni roboczych w tygodniu. Wykazuje zatem, że 20% czasu swojego czasu pracy przeznaczy na wykonanie realizację projektu (10 h z 50 h przepracowanych w ciągu tygodnia).

    Niepoprawna kalkulacja czasu może zawierać np. takie błędy:

    1. Suma czasu, który poświęca dana osoba na zgłaszane i już wykonywane projekty przekracza 100%.
    2. Suma czasu, który poświęca dana osoba na zgłaszane i już wykonywane projekty oraz inne swoje obowiązki zawodowe przekracza 100%.
    3. Czas na realizację projektu wynoszący 0% wskazuje, że członek zespołu badawczego nie będzie brał udziału w realizacji projektu, a w konsekwencji podważa zasadność włączenia go do zespołu.
    4. Czas wykonywania projektu jest podzielony między członków zespołu, np. kierownika – 50%, wykonawcę 1 – 25%, wykonawcę 2 – 25%. Taka kalkulacja daje w sumie 100%, ale w żaden sposób nie wykazuje, ile swojego czasu pracy badacze przeznaczają na wykonanie projektu.
    5. Osoba realizująca zadania badawcze objęte projektem przez 2 z 20 miesięcy jego trwania wykazuje 10%, osoba realizująca zadania przez cały okres realizacji projektu wykazuje 100%.
    6. Kwotę za jednostkę czasu (np. godz., dzień, miesiąc);
    7. Całkowite planowane wynagrodzenie w projekcie;
    8. Forma zatrudnienia w projekcie (umowa o pracę wraz z podaniem wymiaru etatu, umowa zlecenie, umowa o dzieło, stypendium naukowe). Należy odnieść się wyłącznie do zatrudnienia finansowanego ze środków projektu, nie należy przedstawiać formy zatrudnienia członka zespołu nie związanej z realizacją projektu.

    Suma wnioskowanych wynagrodzeń w tabeli Wynagrodzenia musi być równa całkowitym kosztom wynagrodzeń ujętym w tabeli Zestawienie planowanego dofinansowania z NCN (wiersz wynagrodzenia wraz z pochodnymi). W przypadku błędu system wygeneruje komunikat o niezgodności;

    UWAGA: Ze środków projektu nie mogą być finansowane wynagrodzenia dla partnera (w tym partnera wiodącego) i wykonawcy zagranicznego, jak również zadania badawcze realizowane przez zagraniczną instytucję naukową, w której prowadzi działalność naukową partner lub partnerzy zagraniczni wymienieni we wniosku.

 2. W zakładce Inne koszty (Other costs) (w języku angielskim) wskazuje się i uzasadnia kwoty przeznaczone na sfinansowanie innych kosztów realizacji projektu oraz powiązanie tych kosztów z planowanymi badaniami. Takimi kosztami są m. in.:
  1. Materiały (Materials): zakup środków nietrwałych, np. odczynników;
  2. Usługi obce (Outsourcing and subcontracting): koszty dotyczące usług nabywanych od podmiotów zewnętrznych (instytucjonalnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą np. wykonanie badań ankietowych na wskazanej populacji).
  3. Wyjazdy służbowe (Travel and subsistence costs): koszty wyjazdów służbowych członków zespołu badawczego.
  4. Wizyty i konsultacje (Visits and consultations): koszty przyjazdów/wizyt współpracowników zewnętrznych i/lub konsultantów oraz koszty spotkań.
  5. Inne koszty (Other costs): Inne koszty, niemieszczące się w pozostałych kategoriach, w tym koszty upowszechniania wyników.

  UWAGA: Koszty związane z obsługą administracyjną projektu oraz kosztami jednostki wraz z serwisem sprzętu nie mogą być umieszczone w zakładce Inne koszty, pokrywa się je z kosztów pośrednich.

  W każdej z wyżej wymienionych zakładek (od a do e) należy wskazać odpowiedni rodzaj kosztów, ich wysokość oraz powiązanie z planem zadań projektu (uzasadnienie ich wydatkowania). Wszystkie informacje należy przedstawić wyłącznie w języku angielskim. Zwracamy szczególną uwagę na przestrzeganie regulacji dotyczących kwalifikowalności kosztów, patrz katalog kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych.

 3. W przypadku wniosków składanych przez podmioty złożone, wymagane dane należy podać z podziałem dla tych poszczególnych podmiotów. Podział danych ze względu na podmioty należy dokonać samodzielnie w polu tekstowym.
 4. Zakładka Procedura zatrudniania  (Recruitment procedure) (w języku angielskim)  powinna zawierać opis procedury naboru i zatrudniania pracowników niezbędnych do wykonania projektu badawczego. W przypadku wniosków składanych przez podmioty złożone, wymagane dane należy podać z podziałem dla tych poszczególnych podmiotów. Podział danych ze względu na podmioty należy dokonać samodzielnie w polu tekstowym. Nie należy podawać danych osobowych, kwalifikacji osób oraz opisu stanowisk. W sekcji tej można również wyjaśnić ekspertom warunki zatrudnienia członków zespołu badawczego, w tym czas pracy w projekcie oraz związane z nim wynagrodzenie.

10.ZAKŁADKA: KOSZTORYS – PODMIOTY

W przypadku podmiotów innych niż złożone zakładka zawiera Zestawienie planowanego dofinansowania z Narodowego Centrum Nauki. W przypadku podmiotów złożonych zakładka składa się z podsekcji odpowiadających każdemu z podmiotów wchodzących w skład podmiotu złożonego. Podmioty złożone wypełniają rubryki odpowiadające każdemu z podmiotów wchodzących w skład podmiotu złożonego.

Wnioskodawcy wypełniają Zestawienie planowanego dofinansowania z NCN po otwarciu przyciskiem Edytuj. W przypadku podmiotów złożonych system wymaga wypełnienia kilku osobnych tabel, po jednej dla każdego podmiotu wskazanego w sekcji Wnioskodawca oraz w sekcji Partnerzy.

Należy podać, z rozbiciem na kolejne lata kalendarzowe: koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, koszty aparatury, inne koszty bezpośrednie oraz koszty pośrednie. Koszty realizacji projektu ogółem stanowią sumę powyższych kosztów dla poszczególnych lat kalendarzowych.

11.ZAKŁADKA: OŚWIADCZENIA

Przed wypełnieniem tej sekcji należy wypełnić sekcję Wnioskodawca.

Sekcja Oświadczenia zawiera tylko te oświadczenia, w których należy podać i/lub zweryfikować specyficzne dane wprowadzane do treści oświadczeń. Komplet wymaganych oświadczeń dostępny jest do wglądu poprzez przycisk: wydruk wniosku. Należy zapoznać się z treścią wszystkich oświadczeń składanych przez kierownika oraz osobę/osoby reprezentującą/-e jednostkę składającą projekt.

W sekcji Oświadczenia kierownik deklaruje, czy ubiega się o finansowanie zadań badawczych objętych wnioskiem również z innych źródeł. Jeśli tak, musi szczegółowo to opisać. W przypadku zaakceptowania wniosku do finansowania przez NCN i innego grantodawcę, Wnioskodawca musi wybrać jedno źródło finansowania. Jeśli podczas rozpatrywania wniosku w NCN wniosek uzyska finansowanie z innego źródła, wnioskodawca zobowiązany jest wycofać wniosek z konkursu NCN.

W sekcji Oświadczenia kierownik projektu deklaruje, czy proponowane badania wymagają specjalnej zgody odpowiedniej komisji np. komisji bioetycznej, patrz Informacje Ogólne, pkt. 10.

12.Zakładka: SKRÓCONY OPIS PROJEKTU BADAWCZEGO

Przypominamy, że w pierwszym etapie merytorycznej oceny wniosku oceniany jest jedynie formularz i skrócony opis projektu. Na tym etapie szczegółowy opis projektu badawczego nie będzie dostępny dla ekspertów. W związku z tym opis skrócony powinien zawierać wszystkie istotne informacje o projekcie, przedstawione w sposób merytoryczny, logiczny i jasny. Skrócony opis musi być przygotowany w taki sposób, żeby był zrozumiały nie tylko dla bardzo wąskiego grona ekspertów w konkretnej, ściśle zdefiniowanej dziedzinie, której dotyczy dany projekt, ale tak, żeby mógł być oceniony przez szersze grono ekspertów zajmujących się pokrewnymi dziedzinami. W opisie należy unikać ogólników oraz wyrażeń typu: wydaje się, że …., warto przeanalizować, projekt może… itp.; język opisu powinien być staranny.

Przypominamy również, że skrócony opis nie może być identyczny ze streszczeniem projektu. Dla wszystkich paneli wymagana jest jedynie wersja polskojęzyczna. Objętość skróconego opisu wraz z literaturą nie może przekroczyć 5 stron zdefiniowanego maszynopisu (objętość tekstu jest weryfikowana na poziomie pliku PDF wygenerowanego z systemu lub dołączonego do wniosku).

Skrócony opis  można sporządzić na dwa sposoby:

 1. Bezpośrednio w formularzu w systemie OSF: do kolejnych zakładek wpisuje się żądaną treść. Zakładki otwiera się przyciskiem Edytuj, a wpisany tekst zapamiętuje przy pomocy przycisku Zapisz w każdym oknie.
 2. W osobnym pliku, który należy załączyć do wniosku. Jedynym akceptowanym formatem jest PDF. Tekst pliku musi mieć taką samą strukturę jak treść, która byłaby wpisana do zakładek w formularzu. Musi więc zawierać następujące punkty:
  • Cel naukowy – problem jaki wnioskodawca podejmuje się rozwiązać, hipotezy badawcze;
  • Znaczenie projektu – dotychczasowy stan wiedzy, uzasadnienie podjęcia problemu badawczego, uzasadnienie nowatorskiego charakteru badań, znaczenie wyników projektu dla rozwoju danej dziedziny i dyscypliny naukowej oraz rozwoju cywilizacyjnego;
  • Koncepcja i plan badań – ogólny plan badań, szczegółowe cele badawcze, wyniki badań wstępnych;
  • Metodyka – sposób realizacji badań, metody, techniki i narzędzia badawcze, metody analizy i opracowania wyników, urządzenia i aparatura wykorzystywane w badaniach;
  • Współpraca międzynarodowa  (Uzasadnienie celowości współpracy międzynarodowej, udziału w programie, inicjatywie międzynarodowej we współpracy dwu- lub wielostronnej lub wykorzystania wielkiego międzynarodowego urządzenia badawczego) – znaczenie projektu dla współpracy międzynarodowej, korzyści płynące ze współpracy międzynarodowej, wartość dodana wynikająca ze współpracy z partnerem/ partnerami zagranicznymi, zakres współpracy;
  • Zasady uczestnictwa (Informacje o zasadach uczestnictwa w programie, inicjatywie międzynarodowej we współpracy wielostronnej lub zasady wykorzystania wielkiego międzynarodowego urządzenia badawczego) - jakie obowiązują zasady udziału w programie lub dostępu do wielkiego międzynarodowego urządzenia badawczego, jakie koszty ponosi strona polska, a co jest już opłacone/zapewnione;
  • Literatura.

UWAGA: Proszę przed sporządzeniem opisu w odrębnym pliku pootwierać kolejne zakładki w systemie i przeczytać krótkie wyjaśnienia dotyczące treści żądanej w każdym punkcie.

13.Zakładka: SZCZEGÓŁOWY OPIS PROJEKTU

Przypominamy, że w drugim etapie merytorycznej oceny wniosku oceniany jest jedynie formularz i szczegółowy opis projektu. Szczegółowy opis projektu badawczego należy przygotować dla wszystkich paneli (HS, ST i NZ) w języku angielskim.

Objętość szczegółowego opisu wraz z literaturą nie może przekroczyć 15 stron zdefiniowanego maszynopisu (objętość tekstu jest weryfikowana na poziomie pliku PDF wygenerowanego z systemu lub dołączonego do wniosku).

Szczegółowy opis można sporządzić na dwa sposoby, analogicznie jak skrócony:

 1. Bezpośrednio w formularzu w systemie OSF: do kolejnych zakładek wpisuje się żądaną treść. Zakładki otwiera się przyciskiem Edytuj, a wpisany tekst zapamiętuje przyciskiem Zapisz w każdym oknie.
 2. W osobnym pliku, który należy załączyć do wniosku. Jedynym akceptowanym formatem jest PDF. Tekst pliku musi mieć taką samą strukturę jak treść, która byłaby wpisana do zakładek w formularzu. Musi więc zawierać następujące punkty:
  • Objective: scientific problem aimed to be solved by the proposed project, project's research hypotheses;
  • Significance: state of the art, justification for tackling specific scientific problems by the proposed project, pioneering nature of the project, the impact of the project results on the development of the research field and scientific discipline, economic and societal impact
  • Work plan: outline of the work plan, critical paths, state of pre-exisitng and initial research indicating feasibility of research objectives;
  • Methodology: underlying scientific methodology, data reduction and treatment schemes, type and degree of access to the equipment to be used in the proposed research;
  • International collaboration: significance of the project for international collaboration, benefits of international cooperation, value added of collaboration with foreign partner(s), scope of cooperation;
  • Conditions of participation: rules for participation, costs covered by Polish funding institution, costs already covered/items already provided;
  • Literature references.

UWAGA: Proszę przed sporządzeniem opisu w odrębnym pliku pootwierać kolejne zakładki w systemie i przeczytać krótkie wyjaśnienia dotyczące treści żądanej w każdym punkcie.

14.ZAŁĄCZNIKI

W tej zakładce system podaje listę załączników, które należy dodać do drukowanej wersji wniosku oraz przekazać do systemu OSF (przycisk Załącz plik). Lista załączników zależy od treści wniosku.

Każdy wnioskodawca przekazuje oświadczenie o niewystępowaniu pomocy publicznej wraz z kwestionariuszem wyłącznie w wersji papierowej.

Podmiot niebędący osobą fizyczną nieotrzymujący dotacji na działalność statutową z budżetu nauki przekazuje w formie pisemnej informacje dotyczące:

 • badań naukowych zrealizowanych w tej jednostce w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji pracowników tej jednostki oraz wykazem patentów, wdrożeń lub innych zastosowań wyników badań,
 • aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych.

Podmioty złożone przekazują w wersji papierowej potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o utworzeniu konsorcjum naukowego, sieci naukowej, centrum naukowo-przemysłowego, centrum naukowego Polskiej Akademii Nauk, centrum naukowego uczelni.

Do wniosku należy również dołączyć w formie pliku PDF oraz w wersji papierowej następujące dokumenty poświadczające współpracę:

 1. Dokument określający ramy współpracy między partnerami  w zakresie realizacji projektu badawczego, w przypadku projektu realizowanego w ramach współpracy międzynarodowej nawiązanej bezpośrednio z partnerem lub partnerami z zagranicznych instytucji naukowych (OPCJA 1).
 2. Dokument określający ramy współpracy między partnerami w zakresie realizacji projektu badawczego oraz  dokument potwierdzający udział w programie lub inicjatywie międzynarodowej, w przypadku projektu realizowanego w ramach programów lub inicjatyw międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwu- lub wielostronnej (OPCJA 2,3).
 3. Dokument potwierdzający możliwość wykorzystania wielkich międzynarodowych urządzeń, w przypadku projektu badawczego realizowanego przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych (OPCJA 4).

W szczególnych sytuacjach mogą być wymagane dodatkowe załączniki, np. zaświadczenie o urlopie macierzyńskim/wychowawczym.