Zakładka: WNIOSKODAWCA/PODMIOT REALIZUJĄCY

W sekcji Status wnioskodawcy należy wybrać z listy właściwy status. Po wyborze system tworzy odpowiedni formularz wniosku.

UWAGA: w trakcie tworzenia wniosku można zmienić status wnioskodawcy, ale to wiąże się z koniecznością aktualizacji innych danych w formularzu.

 

W przypadku wnioskowania jako osoba fizyczna, po wypełnieniu sekcji Status wnioskodawcy, zakładka Wnioskodawca w lewym górnym rogu zmieni nazwę na Podmiot realizującynależy w niej podać dane dotyczące jednostki, w której będzie realizowany projekt.

Jako wnioskodawcę można wskazać podmiot figurujący w bazie OPI (przycisk "Wybierz z bazy OPI") lub wprowadzić nowy podmiot (przycisk "Spoza bazy"). Dane wnioskodawcy muszą być kompletne, zgodne z dokumentami rejestrowymi oraz ze stanem faktycznym: należy więc je zweryfikować i uzupełnić.

UWAGA: przed pobraniem jakichkolwiek informacji z bazy OPI należy sprawdzić, czy dane zamieszczone w systemie są aktualne.

Po określeniu Wnioskodawcy/Podmiotu realizującego sekcja ta podzieli się na dwie części:

 • Wnioskodawca/Podmiot realizujący poziom 1
 • Wnioskodawca/Podmiot realizujący poziom 2

Wnioskodawca/Podmiot realizujący poziom 1

 1. Nazwa podmiotu (w języku polskim i angielskim) i adres siedziby
 2. Siedmiocyfrowy identyfikator gminy – należy wpisać numer gminy, na obszarze której podmiot ma siedzibę. Można go odnaleźć używając przycisku Wykaz identyfikatorów (wykaz jest zgodny z Wykazem identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju Głównego Urzędu Statystycznego). Należy wybrać „Przeglądanie” i odszukać właściwą gminę, a przypisany jej siedmiocyfrowy numer wpisać do formularza. Na podstawie tego numeru system wpisze odpowiednią nazwę gminy.
 3. Adres korespondencyjny – telefon, adres e-mail, adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ESP (ePUAP), adres strony internetowej itd. Należy pamiętać, że na adres ESP (ePUAP) wysyłana będzie korespondencja związana z wnioskiem, w tym decyzja dotycząca finansowania. Podanie adresu ESP (ePUAP) jednostki naukowej jest obligatoryjne. Jeżeli te dane zmienią się w trakcie oceny lub wykonywania projektu, należy niezwłocznie powiadomić o tym NCN.
 4. Status organizacyjny – wybiera się z listy oznaczonej kodami od A.1, A.4 do A10 i B.1. W przypadku, kiedy wnioskodawca należy do kategorii szkoły wyższe (A.1), należy dodatkowo określić rodzaj podmiotu sprawującego nadzór, zakres uprawnień do nadawania stopni naukowych oraz profil działalności. W tym celu należy wybrać odpowiednie kategorie z list rozwijanych.
 5. Pytanie: Czy podmiot stanowi jednostkę zaliczaną do sektora finansów publicznych? wymaga odpowiedzi „tak” lub „nie”. Wskazana odpowiedź zostanie przeniesiona do treści oświadczenia osoby upoważnionej/osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu.
 6. Pytanie: Czy podmiot pozostaje pod zarządem komisarycznym lub znajduje się w toku likwidacji albo postępowania upadłościowego? Za pomocą przycisku Edytuj należy wybrać odpowiedź „tak” lub „nie”.

  UWAGA: Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki z postępowania w sprawie przyznania środków finansowych na naukę na zadania, o których mowa w art. 5, wyklucza się wnioskodawcę pozostającego pod zarządem komisarycznym bądź znajdującego się w toku likwidacji albo postępowania upadłościowego.

 7. We wniosku należy podać właściwy numer NIP, REGON i KRS. Jeżeli wnioskodawca nie jest wpisany do rejestru przedsiębiorstw KRS, należy z prawej strony zaznaczyć nie dotyczy.
 8. Kwestionariusz występowania/niewystępowania pomocy publicznej wypełniają WSZYSCY wnioskujący. Kwalifikacja zależy od statusu podmiotu.

  W przypadku, gdy wnioskowane finansowanie będzie stanowić dla podmiotu pomoc publiczną, wówczas zachęcamy do zapoznania się z Instrukcją pomocniczą sporządzania wniosku o finansowanie projektu badawczego i załączników dla podmiotów wnioskujących o pomoc publiczną.

 9. Wielkość przedsiębiorstwa, współpraca z organizacją prowadzącą badania – dotyczy podmiotów wnioskujących o pomoc publiczną. Za pomocą przycisku Edytuj należy wybrać z listy: Mikro, Małe, Średnie, Duże. Mikro, mały, średni albo duży przedsiębiorca – w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;
 10. Pytanie: Czy projekt jest realizowany we współpracy z organizacją prowadzącą badania, o której mowa w art. 2 pkt 83 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu? Przez organizację prowadzącą badania należy rozumieć organizację, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
 11. Dane Kierownika jednostki – należy wpisać dane osoby, która jest upoważniona do reprezentacji podmiotu.

Wnioskodawca/Podmiot realizujący poziom 2

W sekcji Wnioskodawca (poziom 2) należy podać dane z drugiego poziomu wnioskodawcy, jednostki będącej miejscem realizacji.

W tej sekcji należy odpowiedzieć na pytanie: Czy jednostka otrzymuje dotację na działalność statutową z budżetu nauki?

Działalność statutowa jest to realizacja określonych w statucie jednostki naukowej zadań związanych z prowadzonymi przez nią w sposób ciągły badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi.

Jeżeli podmiot nie otrzymuje dotacji na działalność statutową z budżetu nauki, należy dołączyć informacje dotyczące:

 • badań naukowych zrealizowanych w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji pracowników;
 • aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych.

Zakładka: PARTNERZY

W przypadku wniosków składanych przez podmioty złożone w tej zakładce należy podać dane wszystkich członków podmiotu złożonego, oprócz wnioskodawcy/lidera. Dane należy wprowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w części Wnioskodawca.

W przypadku wniosków składanych przez podmioty proste w zakładce tej redaktor wniosku może dodać inny wydział, gdzie projekt będzie realizowany. W celu dodania kolejnego wydziału należy kliknąć „Dodaj wydział”.

Redaktor podczas wypełniania wniosku będzie miał możliwość przypisania z podziałem na poszczególne wydziały np. zadań w planie badawczym, jak również wykonawców.

Zakładka: INFORMACJE OGÓLNE

 1. Tytuł projektu: tytuł podaje się w dwóch tożsamych wersjach językowych, po polsku i po angielsku. Można go dowolnie modyfikować w trakcie przygotowywania wniosku. Tytuł powinien być zwięzły i dobrze charakteryzować tematykę projektu.
 2. Obszar badawczy, a w dalszej kolejności Numer panelu dyscyplin: wiodący obszar badawczy został wybrany podczas zakładania wniosku, w tej zakładce można go zmienić używając przycisku „Wybierz”.
 3. Pomocnicze określenia identyfikujące: wybiera się z listy po naciśnięciu przycisku „Dodaj”. Najpierw wybieramy określenie nadrzędne, tj. NZ, HS lub ST, a następnie określenie z niższego poziomu. Określenia mogą być wybrane spoza panelu i działu, do którego składany jest wniosek. Można wybrać od 1 do 3 pomocniczych określeń identyfikujących, ale co najmniej jedno określenie musi być wybrane w ramach panelu głównego.
 4. Planowany okres realizacji projektu: 12 miesięcy, 24 miesiące albo 36 miesięcy. Okres realizacji projektu liczy się od dnia podpisania umowy.
 5. Liczba wykonawców projektu: obejmuje kierownika oraz pozostałych wykonawców. W tej liczbie nie uwzględnia się wykonawców zbiorowych. Liczba wykonawców wskazana w tej zakładce musi zgadzać się z liczbą wykonawców podaną w części dotyczącej wynagrodzeń.
 6. Słowa kluczowe: nie mogą być identyczne ze słowami podanymi w opisie paneli, mają natomiast dobrze odzwierciedlać tematykę projektu. Polskie i angielskie słowa kluczowe muszą być tożsame, wpisywane słowa należy oddzielać przecinkami lub średnikami.
 7. Planowane nakłady, Ogółem oraz Na pierwszy rok realizacji projektu: te rubryki zostaną uzupełnione automatycznie przez system na podstawie danych z zakładki Kosztorys.
 8. Pytanie: Czy projekt jest realizowany we współpracy międzynarodowej? W przypadku odpowiedzi „tak” należy wskazać kraj, z którym powyższa współpraca międzynarodowa została nawiązana. Informacje te wykorzystywane są do zestawień statystycznych przygotowywanych przez Centrum i nie wpływają na ocenę wniosku.
 9. Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu: dotyczy podmiotów wnioskujących o pomoc publiczną. Termin rozpoczęcia realizacji projektu przypada na dzień 1 kwietnia 2019 r. – system automatycznie wczyta datę.
 10. Lokalizacja projektu: dotyczy podmiotów wnioskujących o pomoc publiczną. Należy podać adres, miejscowość, gminę, powiat, województwo w takiej dokładności, jaka tylko jest możliwa. Jeżeli projekt będzie realizowany w kilku miejscach, należy podać je w kolejności uwzględniającej kryterium jego największej bądź najistotniejszej części (nie więcej niż 2500 znaków).

Zakładka: STRESZCZENIE – wypełniana w języku angielskim

Streszczenie projektu należy sporządzić w języku angielskim. Streszczenie nie może zawierać więcej niż 1 stronę maszynopisu (formatowanie: rozmiar strony A4, typ czcionki Times New Roman, wielkość czcionki przynajmniej 11 pkt, interlinia pojedyncza, marginesy: boczne 2 cm; dolne, górne 1,5 cm). Jedynym akceptowanym formatem jest plik PDF.

Przypominamy, że streszczenie projektu nie może być identyczne ze skróconym opisem projektu badawczego.

Zakładka: POPULARNONAUKOWE STRESZCZENIE PROJEKTU – wypełniana w języku polskim oraz języku angielskim

Popularnonaukowe streszczenie projektu należy sporządzić zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim. Wersje językowe muszą być tożsame. Streszczenie nie może zawierać więcej niż 1 stronę maszynopisu (formatowanie: rozmiar strony A4, typ czcionki Times New Roman, wielkość czcionki przynajmniej 11 pkt, interlinia pojedyncza, marginesy: boczne 2 cm; dolne, górne 1,5 cm). Jedynym akceptowanym formatem jest plik PDF.

Zakładka: UZASADNIENIE BADAŃ PODSTAWOWYCH – wypełniana w języku angielskim

Wypełnienie tej zakładki jest opcjonalne. Uzasadnienie powinno zawierać nie więcej niż 2500 znaków ze spacjami.

Zakładka: WNIOSEK NOWY/SKORYGOWANY

Kierownik projektu zobowiązany jest poinformować Centrum, czy wniosek był już składany w poprzedniej edycji konkursu. Należy udzielić informacji:

 • „Czy wniosek został złożony w ostatniej edycji konkursu OPUS, PRELUDIUM?”

  tak /nie

W przypadku udzielenia odpowiedzi: „tak”, należy podać numer rejestracyjny wniosku złożonego w poprzedniej edycji konkursu OPUS albo PRELUDIUM (format 2017/27/?/???/?????).

Zakładka: EKSPERCI

W tej zakładce wnioskodawca ma możliwość wskazania maksymalnie 3 osób, które nie powinny oceniać wniosku ze względu na możliwy konflikt interesów. Należy podać imię, nazwisko i afiliację. Ostateczny dobór recenzentów należy do NCN.

Zakładka: KIEROWNIK PROJEKTU/WYKONAWCY

UWAGA: w konkursie OPUS 15 ankietę dorobku naukowego przedstawia tylko kierownik projektu.

Liczba wymienionych członków zespołu badawczego musi być zgodna z liczbą wykonawców podaną w zakładce Informacje ogólne.

Kierownika projektu wprowadza się przyciskami Wybierz z bazy OPI lub Spoza bazy.

Najpierw należy wpisać dane kierownika projektu, a następnie kolejne osoby

 • Osoby w bazie OPI wyszukuje się wg numeru PESEL, który jest identyfikatorem każdej z osób w bazie Nauki Polskiej. W razie konieczności dane wprowadzonej osoby należy uaktualnić.
 • Osoby spoza bazy: w formularzu należy wpisać wszystkie wymagane przez system dane (imiona, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, telefon, email, adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ESP (ePUAP), nr PESEL itd.).

UWAGA: dane kierownika projektu należy wypełniać w kolejności chronologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem poprawności danych wczytanych z bazy OPI. W przypadku, gdy redaktor wniosku stwierdzi, że dane wczytane z bazy OPI są nieaktualne lub błędne, należy zgłosić taką informację do bazy Nauka Polska. Ważne są tu w szczególności informacje dotyczące: tytułu, imion, nazwisk, numeru PESEL, jak również miejsc pracy, ponieważ nie mogą być one edytowane w ZSUN/OSF. Zmiana danych może wiązać się z koniecznością wczytania ich ponownie i usunięciem zawartości wszystkich sekcji z ankiety dorobku naukowego tj.: Academic and Research Career, Publication Record itd.

Ankietę dorobku naukowego wypełnia kierownik projektu.

 1. Planowany charakter udziału w realizacji projektu: wypełniany jest automatycznie przez system na podstawie danych podanych wcześniej w formularzu.
 2. Podmiot: w tym miejscu system ZSUN/OSF automatycznie wstawia jednostkę naukową wskazaną jako miejsce realizacji projektu w zakładce Wnioskodawca/Podmiot realizujący.
 3. Dane osobowe: w przypadku osoby pełniącej rolę wykonawcy projektu nie jest możliwe podanie danych osobowych, a jedynie przewidzianej do pełnienia funkcji w projekcie.
 4. Typ zatrudnienia w projekcie - możliwość wyboru z listy:
  • wynagrodzenie pełnoetatowe:

   Kierownik projektu może otrzymać z puli wynagrodzeń etatowych wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku naukowym, o ile spełnia łącznie następujące warunki:

   • w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie pobiera innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich w konkursach NCN;
   • w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie jest zatrudniony na podstawie innej umowy o pracę ani nie pobiera świadczeń emerytalnych z systemu ubezpieczeń społecznych;
  • wynagrodzenie dodatkowe: Ze środków na wynagrodzenie dodatkowe może być finansowane również zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (w pełnym lub częściowym wymiarze czasu pracy) oraz umowy cywilnoprawnej. Członek zespołu naukowego zatrudniony na podstawie umowy o pracę w podmiocie realizującym projekt badawczy nie może otrzymać dodatkowego wynagrodzenia na podstawie umowy cywilnoprawnej.
  • bez wynagrodzenia: w przypadku osób, które zrezygnują z możliwości pobierania wynagrodzenia lub osób, które nie mogą zaplanować swojego wynagrodzenia z uwagi na zatrudnienie z puli wynagrodzeń etatowych ze środków innego projektu NCN lub pobierania stypendium naukowego NCN.

  UWAGA: Szczegółowe informacje o wynagrodzeniach w projekcie znajdują się w dokumencie: Koszty w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki.

 5. Rodzaj stanowiska:
  • pozostałe: na potrzeby realizacji projektu kierownik powinien wybrać tę opcję.
 6. Okres pobierania wynagrodzenia w projekcie: nie musi być równy okresowi realizacji projektu badawczego.
 7. W oknie edycji danych osobowych kierownika projektu należy zaznaczyć odpowiedź na dodatkowe pytania:
  • Czy kierownik projektu posiada stopień naukowy doktora?
  • Czy przed złożeniem wniosku kierownik projektu korzystał z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na zasadach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i wychowawczego, udzielanych na zasadach określonych w kodeksie pracy lub pobierał zasiłek chorobowy lub świadczenia rehabilitacyjne w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji i leczenia:
   • w okresie 5 lat? (ta podsekcja pojawia się tylko w przypadku składania wniosku w panelu NZ lub ST). W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „tak” należy podać liczbę miesięcy. Dodatkowe pytanie o okres 5 lat dla paneli NZ i ST służy na potrzeby doliczenia okresu przebywania na urlopie do okresu, z którego kierownik projektu może wykazywać publikacje naukowe.
 8. Dane osobowe: należy podać adres zamieszkania i do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania. Korespondencja pomiędzy NCN a kierownikiem projektu odbywać się będzie za pośrednictwem adresu skrytki ePUAP lub adresu email. Podanie adresu ESP jest dobrowolne. Jednocześnie przypominamy, że w sytuacji gdy numer PESEL kierownika projektu figuruje w bazie Nauka Polska, system automatycznie wymusi pobranie danych z powyższej bazy.
 9. Miejsca pracy w jednostkach naukowych i innych instytucjach związanych z nauką oraz zajmowane stanowiska: miejsce pracy zaczytają się automatycznie, gdy kierownik projektu wczyta swoje początkowe dane z bazy OPI. W przypadku, gdy dane powyższej osoby zostały wpisane „Spoza bazy”, to wówczas miejsce pracy można wprowadzić przyciskiem „Dodaj z bazy OPI” lub „Dodaj spoza bazy”. W przypadku, gdy kierownik projektu nie posiada miejsca pracy, należy zaznaczyć opcję „Bez miejsca pracy”.
 10. Informacje o całkowitej liczbie cytowań oraz indeksie H: wypełnia wyłącznie kierownik projektu:
  • dla paneli ST i NZ – należy podać łączną liczbę cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji bez autocytowań oraz indeks H (Hirscha). Jeżeli prace danej osoby nie są cytowane, należy wpisać „0” jako liczbę cytowań oraz „0” jako wartość indeksu H. Dane należy wprowadzić z bazy Web of Science™ Core Collection.
  • dla paneli HS – jeśli jest to możliwe, należy podać łączną liczbę cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji bez autocytowań oraz indeks H. Dla paneli HS możliwe jest wybranie opcji N/A, ale tylko w przypadku, gdy dane takie są niemożliwe do podania (np. jeśli osiągnięciem nie są publikacje, a np. dzieła artystyczne itp). Jeśli osiągnięciem naukowym są publikacje preferowanym źródłem jest Web of Science™ Core Collection lub Scopus i podać odpowiednie współczynniki.
 11. Szczegółowa ankieta dorobku naukowego kierownika projektu: poszczególne pozycje należy wpisać zgodnie z wymaganiami systemu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU KARIERY NAUKOWEJ NALEŻY PODAĆ W JĘZYKU ANGIELSKIM.

UWAGA: informacje zawarte w tej części wniosku należy wypełnić w języku angielskim. Poniższe sekcje wypełnia kierownik projektu.

 1. Przebieg kariery naukowej (Academic and Research Career) – należy przedstawić opis kolejnych stopni w karierze naukowej, podając nazwę szkoły wyższej, instytutu lub innej jednostki organizacyjnej, specjalność, datę uzyskania tytułu zawodowego, stopnia naukowego lub tytułu naukowego.

  W tej pozycji należy również podać informacje mogące mieć wpływ na przebieg kariery naukowej oraz osiągnięcia naukowe np. dłuższe przerwy w karierze naukowej, informacje o urlopach macierzyńskich/wychowawczych oraz nazwiska (np. panieńskie) używane w publikacjach.

 2. Publikacje naukowe (Publication Record)
  • Publikacje powinny pochodzić z okresu ostatnich 5 (w przypadku paneli ST i NZ) lub 10 lat (dla panelu HS) przed zgłoszeniem wniosku, wcześniejsze publikacje nie będą brane pod uwagę podczas oceny dorobku.
  • Trzy najważniejsze publikacje spośród zaprezentowanych powyżej należy obowiązkowo załączyć w postaci pliku PDF (pliki pdf nie większy niż 10 MB każdy, w przypadku monografii należy dołączyć plik zawierający co najmniej stronę tytułową, redakcyjną, spis treści i wybór fragmentów zawierających najważniejsze tezy autora). Należy podać: autora/autorów, tytuł, źródło (czasopismo, wydawnictwo itp.), rok wydania, aktualny pięcioletni Impact Factor (IF; jeśli czasopismo nie posiada IF – należy wpisać wartość zero), liczba cytowań bez autocytowań (jeśli podana publikacja nie ma cytowań – należy wpisać wartość zero).

  Kierownik projektu może wykazać prace, które mają się ukazać, pod warunkiem, że publikacja jest przyjęta do druku. Wówczas należy zaznaczyć, że dana publikacja nie jest jeszcze opublikowana (The publication is: Accepted for publication), następnie w zakładce Załączniki dodać list/listy od redakcji potwierdzające przyjęcie prac do druku.

  UWAGA: tytuły publikacji, nazw periodyków lub monografii należy podać w języku oryginalnym (np. języku polskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim).

 3. Projekty badawcze (Research Projects)

  NALEŻY PRZEDSTAWIĆ WYŁĄCZNIE PROJEKTY, W KTÓRYCH PEŁNIŁO/PEŁNI SIĘ ROLĘ KIEROWNIKA.

  Projekty wyłonione w drodze konkursów ogólnokrajowych i/lub międzynarodowych muszą być zakończone w okresie 5 lat przed zgłoszeniem wniosku lub aktualnie realizowane. Przez kierowanie rozumie się również kierowanie/koordynację pracami polskiej grupy badawczej realizującej projekt w ramach konkursów międzynarodowych. W przypadku projektów będących w momencie składania wniosku w trakcie realizacji nie należy podawać daty zakończenia projektu. System sam oznaczy projekt jako będący w trakcie realizacji (Project in progress).

  Nie należy wymieniać projektów, które są/były finansowane ze środków na działalność statutową, ale te które są/były finansowane ze środków finansowych na naukę.

  Realizowane projekty wprowadza się ręcznie przy użyciu przycisku „Add”. Należy podać:

  • charakter udziału w projekcie (Role in the project),
  • tytuł i numer projektu, (tytuł należy podać w języku oryginalnym, a w miarę możliwości przetłumaczyć na język angielski) (Project title in the original language [and, if applicable, title’s translation into English]),
  • numer projektu (Project ID),
  • źródło finansowania (Sources of funding),
  • wysokość finansowania wraz z walutą (Amount of funding/Currency code),
  • miejsce realizacji (Host Institution),
  • okres realizacji (Start date /Finish date),
  • wykaz publikacji (List of the most important publications).

  Ponadto dla każdego projektu konieczne jest podanie wykazu najważniejszych publikacji będących efektem realizacji projektu. Brak podanych publikacji będzie traktowany jako brak efektów realizacji projektów. Publikacje powinny być związane z przedstawianymi projektami i zawierać źródło finansowania. Nie należy podawać prac zgłoszonych do recenzji.

 4. Zbliżone zadania badawcze (Similar research tasks) – powinna zawierać informację o zbliżonych tematycznie zadaniach badawczych objętych wnioskiem o finansowanie złożonym w ramach aktualnie otwartych lub ocenianych konkursów NCN oraz już realizowanych/zakończonych w ramach finansowania z innych źródeł, w ramach aktualnych konkursów NCN przez kierownika projektu. Należy podać: tytuł i numer projektu, imię i nazwisko kierownika projektu, główne zadania badawcze oraz informacje, czy projekt jest realizowany w ramach konkursu NCN, złożony do konkursu NCN, finansowany poza NCN, a jeśli tak, to przez kogo; a także przedstawić wyjaśnienie zasadności finansowania zbliżonych, proponowanych zadań badawczych w świetle powyższych zadań zbliżonych.

  W zakładce tej należy wyjaśnić różnice w wykonywanych/wykonanych zadaniach badawczych w stosunku do proponowanych we wniosku.

  przypadku, gdy projekty o zbliżonych zadaniach badawczych nie zostały zgłoszone do finansowania, należy zaznaczyć „nie dotyczy”.

  Celem podania tej informacji jest rozwianie wątpliwości dotyczących podwójnego finansowania badań.

 5. Doświadczenie naukowe (Research Stays) – należy opisać doświadczenie zdobyte w Polsce i za granicą w ciągu ostatnich 10 lat, przy czym należy podać państwo, nazwę instytucji, rodzaj/charakter pobytu np. stypendium, fellowship, visiting professor oraz okres pobytu.
 6. Wyróżnienia (Prizes/Awards) – należy zawrzeć najważniejsze międzynarodowe i prestiżowe polskie wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych. Należy podać rodzaj wyróżnienia, miejsce i datę jego otrzymania. W tej sekcji należy podać również informacje o innych aktywnościach naukowych np. wykłady plenarne wygłaszane na konferencjach, a w przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości artystycznej i sztuki: aktywny udział w międzynarodowych wystawach, festiwalach, wydarzeniach artystycznych: plastycznych, muzycznych, teatralnych i filmowych. Dopuszczalne jest użycie 1500 znaków.

Jeżeli wypełnienie którejkolwiek części ankiety jest niemożliwe (np. kierownik projektu nie ma wyróżnień), to należy w odpowiedniej zakładce napisać not applicable.


Wykonawcę wprowadza się przyciskiem „Dodaj wykonawcę” , następnie należy podać wymagane dane.

WSZYSCY WYKONAWCY SĄ WYKONAWCAMI BEZIMIENNYMI.

 1. Planowany charakter udziału w realizacji projektu: system automatycznie przypisze rolę, jaką pełni dana osoba w projekcie („wykonawca”). W polu nie ma możliwości podania imienia i nazwiska danej osoby.
 2. Podmiot: system automatycznie przypisze jednostkę, w której będzie realizowany projekt. W przypadku, gdy wnioskodawcą będzie podmiot złożony, należy wskazać właściwą jednostkę.
 3. Rola pełniona w projekcie: w j. angielskim, w tym polu należy podać, jaką rolę będzie pełnić dana osoba, np. laborant, technik, badacz; NIE NALEŻY podawać danych osobowych wykonawców (imię i nazwisko).
 4. Typ zatrudnienia w projekcie, należy wybrać:
  • wynagrodzenie pełnoetatowe: w ramach konkursu OPUS 15 spośród wykonawców z puli wynagrodzeń etatowych może być zatrudniona wyłącznie osoba na stanowisku „typu post-doc” . Od 29 edycji konkursów dla osoby na stanowisku typu post-doc przewidziane jest wynagrodzenie etatowe w wysokości minimum 120 tys. zł rocznie.
  • wynagrodzenie dodatkowe: w ramach konkursu OPUS 15 dla ewentualnych wykonawców można przewidzieć wypłatę wynagrodzenia tylko z puli wynagrodzeń dodatkowych.
  • stypendia naukowe - szczegółowe informacje dotyczące stypendiów naukowych.
  • bez wynagrodzenia.
 5. Rodzaj stanowiska: na potrzeby realizacji projektu należy wybrać:
  • typu post-doc – w przypadku zaangażowania osoby, która uzyskała stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie, przy czym do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z: urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym udzielonym na zasadach określonych w Kodeksie pracy, pobieraniem zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji i leczenia. W takiej sytuacji siedmioletni okres wydłuża się o czas trwania urlopu. W przypadku kobiet wskazany 7-letni okres można przedłużyć o 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko. Kobieta może wybrać bardziej korzystny sposób wskazania przerw w karierze naukowej.

   UWAGA: w konkursie OPUS dopuszcza się zatrudnienie osób na stanowisku typu post-doc pod warunkiem, że łączny okres zatrudnienia wszystkich osób nie przekroczy dwukrotności zaplanowanego czasu trwania projektu. W ramach każdego stanowiska można zatrudnić więcej niż jedną osobę. Najkrótszy możliwy okres zatrudnienia każdej z osób na tym stanowisku to sześć miesięcy.

  • doktorant i/lub student (wykonawca pobierający stypendium naukowe) – stypendium naukowe może być przyznane osobie, która w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie spełnia którekolwiek z poniższych kryteriów:
   • jest studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych II stopnia,
   • jest studentem co najmniej 4 roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich,
   • jest doktorantem,
   • jest uczestnikiem seminarium doktorskiego i pracuje nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej.
  • doktorant – w przypadku zaangażowania osób legitymujących się statusem doktoranta, którzy będą zatrudnieni w projekcie w ramach puli wynagrodzeń dodatkowych.
  • student – w przypadku zaangażowania osób legitymujących się statusem studenta, którzy będą zatrudnieni w projekcie w ramach puli wynagrodzeń dodatkowych.
  • pozostałe – wszystkie osoby nie spełniające powyższych wymogów.
 6. Okres pobierania wynagrodzenia w projekcie (w miesiącach).

Kolejność wykonawców w projekcie można ustawić dowolnie. W tym celu należy wcisnąć przycisk „Ustaw kolejność” i postępować zgodnie ze wskazówkami.

Zakładka: PLAN BADAŃ– wypełniana w języku polskim i w języku angielskim

W planie badań należy przedstawić zadania badawcze, które będą realizowane w ramach projektu.

Dla każdego zadania badawczego należy sprecyzować:

 1. Nazwy zadań badawczych (w języku polskim i angielskim) przedstawiające opisy poszczególnych zadań badawczych – opisy muszą być tożsame.
 2. W przypadku podmiotu złożonego należy dodatkowo wskazać, który z podmiotów wchodzących w jego skład będzie realizował dane zadanie badawcze, wybierając z listy zawierającej wnioskodawcę/lidera oraz partnerów. W przypadku pozostałych podmiotów, zakładka Podmiot realizujący zadanie zostanie wypełniona automatycznie przez system.

Zakładka: KOSZTORYS (w przypadku podmiotów złożonych: KOSZTORYS ZBIORCZY) – wypełniana wyłącznie w języku angielskim

Generator wniosków w ZSUN/OSF nie daje możliwości sprawdzenia poprawności wszystkich danych (nie blokuje niepoprawnych formuł), dlatego należy je uważnie zweryfikować.

Kwoty należy podawać w pełnych złotych. Podane kwoty powinny zawierać VAT (o ile jest on kwalifikowalny). Stawki wynagrodzeń należy podawać w kwotach brutto/brutto, zwracając uwagę na ich zgodność z wyznaczonymi limitami w poszczególnych konkursach.

Na koszty projektu składają się koszty bezpośrednie i koszty pośrednie.

Koszty pośrednie nie mogą przekraczać 40% wnioskowanych kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania. W trakcie realizacji projektu wysokość kosztów pośrednich nie może się zwiększyć, ale może zostać zmniejszona.

Zestawienie planowanego dofinansowania z Narodowego Centrum Nauki wypełnia się automatycznie po wypełnieniu zakładki Kosztorys-podmioty. W przypadku wniosków składanych przez podmioty złożone, koszty wynikają z kosztów podanych w kosztorysach poszczególnych podmiotów.

Koszty przedstawione w kosztorysie należy uzasadnić w części: Kalkulacja poszczególnych pozycji kosztorysu poprzez wypełnienie wszystkich zakładek.

Kosztorys powinien być skalkulowany realistycznie, z zachowaniem zasady efektywności kosztowej czyli uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów. Należy również pamiętać, że wszystkie wydatki ujęte w kosztorysie muszą być uzasadnione z punktu realizacji projektu badawczego.

 1. Wszystkie osoby otrzymujące wynagrodzenie w ramach projektu powinny być uwzględnione w kosztorysie. Zakładka Wynagrodzenia (Investigator/Staff costs) powinna precyzować:
  • Liczbę wykonawców projektu (Number of Investigators) – przenoszona automatycznie przez system z sekcji Kierownik projektu/Wykonawcy.
  • Liczbę osób pobierających wynagrodzenie z puli wynagrodzeń dodatkowych (The number of individuals to constitute the basis for the calculation of additional remuneration budget) – przenoszoną automatycznie przez system z sekcji Kierownik projektu/Wykonawcy.
  • Charakter udziału w projekcie / Typ i rodzaj stanowiska/Forma zatrudnienia w projekcie (Full name/Nature of contribution in the project/Type and character of position) – wypełnia się automatycznie na podstawie danych z sekcji Kierownik projektu/Wykonawcy.
  • Podmiot zatrudniający (Employing entity) – wypełnia automatycznie system.
  • Zakres prac wykonywanych w projekcie (Scope of work within individual project tasks) – zwięzły, ale wyczerpujący opis funkcji, jaką dana osoba będzie pełnić w projekcie.
  • Czas pobierania wynagrodzenia w projekcie w miesiącach (Project-related remuneration period months) – system wypełnia automatycznie.
  • Całkowite planowane wynagrodzenie w projekcie (Total salary cost on grant – PLN) – w tej sekcji należy przedstawić całkowite wynagrodzenie dla poszczególnych osób zaangażowanych do realizacji projektu.
  • Dodatkowe uzasadnienie (Justification of the amount of remuneration) – zakładka pojawia się w sytuacji, gdy przy wyborze wynagrodzenia pełnoetatowego osoby na stanowisku post-doc zostanie przypisane wynagrodzenie wyższe niż 120 tys. zł rocznie. Za pomocą przycisku „Edytuj” można przedstawić szczególne okoliczności uzasadniające wyższe wynagrodzenie.
 2. Aparatura (Planned Equipment). W ramach konkursu możliwe jest wnioskowanie o zakup aparatury naukowo-badawczej – przy czym jednostkowy koszt zakupu aparatury nie może przekraczać wartości odpowiednio 500 tys. zł w dziale nauk ścisłych i technicznych (ST) i w dziale nauk o życiu (NZ) oraz 150 tys. zł w dziale nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce (HS).

  UWAGA: wartość aparatury naukowo-badawczej ustala się zgodnie z ustawą o rachunkowości i obejmuje ona m.in.: koszty transportu, załadunku, wyładunku, ubezpieczenia w drodze, instalacji/montażu, cła i podatku akcyzowego oraz wartość oprogramowania, jeżeli jest traktowane jako część składowa aparatury.

  Należy wprowadzić:

  • Nazwę aparatury naukowo-badawczej (Equipment name) – w języku polskim oraz w języku angielskim.
  • Merytoryczne uzasadnienie (Justification of purchase) – w języku angielskim, przeznaczenie aparatury, uzasadnienie konieczności zakupu.
  • Podmiot realizujący zakup (Purchasing entity) – dla podmiotu złożonego należy wskazać nazwę podmiotu realizującego zakup i dokonującego jego odpisów amortyzacyjnych w okresie realizacji projektu, dla pozostałych podmiotów sekcja zostanie automatycznie wypełniona przez system.
  • Planowany rok zakupu (Year of purchase).
  • Koszt jednostkowy w zł (Unit Cost – PLN).
  • Liczbę sztuk (Amount).
  • Koszt całkowity (Cost – PLN) – wyliczany jest automatycznie poprzez przemnożenie kosztu jednostkowego i liczby zaplanowanych do zakupu sztuk.
  • Wnioskowane dofinansowanie z NCN (Contribution of the NCN – PLN).

   W przypadku podmiotów wnioskujących o otrzymanie pomocy publicznej, kosztem kwalifikowalnym są koszty aparatury naukowo-badawczej i sprzętu, w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane do realizacji projektu. Jeżeli aparatura naukowo-badawcza i sprzęt nie są wykorzystywane do realizacji projektu badawczego przez cały okres ich użytkowania, za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadającej okresowi realizacji projektu.

 3. Inne koszty (Other direct costs): w każdej z poniższych sekcji należy wskazać odpowiedni rodzaj kosztów, ich wysokość oraz powiązanie z planem zadań projektu (uzasadnienie ich wydatkowania). Takimi kosztami są m.in.:
  • Materiały (Materials and small equipment)
  • Usługi obce (Outsourced services)
  • UWAGA: osoby pobierające wynagrodzenia oraz stypendia naukowe w ramach projektu nie mogą świadczyć usług obcych w ramach tego projektu.
  • Wyjazdy służbowe (Conferences and business trips)
  • Wizyty i konsultacje (Visits and consultations)
  • Inne koszty  (Other costs): inne koszty, niemieszczące się w pozostałych kategoriach, w tym koszty upowszechniania wyników.
  • Wykonawcy zbiorowi (Collective investigators): ujęte zbiorczo koszty gratyfikacji dla osób o jednorodzajowym zakresie obowiązków (np. ankieterzy lub uczestnicy badań). Minimalna liczba takich wykonawców to 5 osób. Należy przedstawić szczegółowy kosztorys, w tym cel poniesienia wydatków i łączny koszt, oraz liczbę osób otrzymujących świadczenia, wartość świadczeń jednostkowych i formę świadczeń (pieniężna, rzeczowa). Proszę pamiętać, że sekcja ta nie obejmuje techników i laborantów.
 4. Opis koniecznych kompetencji wykonawców projektu (Investigators’ qualifications): w tej części wniosku kierownik projektu będzie miał możliwość przedstawienia kwalifikacji wymaganych od badaczy zaangażowanych do realizacji projektu, co pozwoli dodatkowo ocenić poziom naukowy planowanych badań i możliwość ich realizacji przez kierownika projektu oraz wykonawców.

Wszystkie informacje należy przedstawić wyłącznie w języku angielskim. Planowane wydatki powinny być zgodne z dokumentem Koszty w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki.

W przypadku wniosków składanych przez podmioty złożone, wymagane dane należy podać z podziałem dla tych poszczególnych podmiotów. Podział danych ze względu na podmioty należy dokonać samodzielnie w polu tekstowym.

Zakładka: KOSZTORYS – PODMIOTY

W przypadku podmiotów innych niż złożone zakładka zawiera tabelaryczne Zestawienie planowanego dofinansowania z Narodowego Centrum Nauki. W przypadku podmiotów złożonych, zakładka składa się z podsekcji odpowiadających każdemu z podmiotów wchodzących w skład podmiotu złożonego. Podmioty złożone wypełniają rubryki odpowiadające każdemu z podmiotów wchodzących w skład podmiotu złożonego.

Sekcja Dofinansowanie poszczególnych kategorii kosztów pojawi się gdy wnioskodawca będzie starał się o pomoc publiczną. Zakładka wypełni się automatycznie po wypełnieniu zakładki Szczegółowe zestawienie wydatków.

Koszty wynagrodzeń muszą być zgodne z sumą indywidualnych wynagrodzeń, podanych w sekcji Kosztorys lub Kosztorys zbiorczy (zakładka: Zestawienie planowanego dofinansowania z NCN / Wynagrodzenia).

Podmiot wnioskujący o pomoc publiczną wypełnia zakładkę Szczegółowe zestawienie wydatków. Pozostałe rubryki, tj. Zestawienie planowanego dofinansowania z NCN oraz Dofinansowanie poszczególnych kategorii kosztów wypełniają się automatycznie na podstawie danych zawartych w Szczegółowym zestawieniu wydatków. Szczegółowe informacje dla wnioskujących o pomoc publiczną zebrane są w Instrukcji pomocniczej sporządzania wniosków dla podmiotów wnioskujących o pomoc publiczną.

Zakładka: OŚWIADCZENIA

Sekcja Oświadczenia zawiera tylko te oświadczenia, w których należy podać i/lub zweryfikować pewne dane. Należy zapoznać się z treścią wszystkich oświadczeń składanych przez kierownika oraz osobę/osoby reprezentującą/-e jednostkę składającą projekt.

UWAGA: w przypadku badań wymagających specjalnej zgody, wnioskodawca nie musi dołączać do wniosku kopii właściwych zgód, natomiast będąc świadomy odpowiedzialności karnej oświadcza, że zadania nimi objęte będą wykonywane dopiero po ich uzyskaniu.

W przypadku, gdy finansowanie projektu będzie stanowiło pomoc publiczną, wnioskodawca zobowiązany jest również wypełnić „Oświadczenie dla Narodowego Centrum Nauki”, w którym zadeklaruje, że do wersji elektronicznej wniosku dołączy określone załączniki.

Zakładka: SKRÓCONY OPIS PROJEKTU BADAWCZEGO w języku angielskim

W tej zakładce należy dołączyć skrócony opis projektu.

Skrócony opis projektu badawczego należy sporządzić w języku angielskim. Opis może zawierać maksymalnie 5 stron maszynopisu wraz z literaturą (formatowanie: rozmiar strony A4 , typ czcionki Times New Roman, wielkość czcionki co najmniej 11 pkt, interlinia pojedyncza, marginesy: boczne 2 cm; górne i dolne 1,5 cm). Jedynym akceptowanym formatem jest plik PDF.

UWAGA: zakładkę należy wypełnić dołączając plik PDF przed zablokowaniem wniosku. Po zablokowaniu zakładka będzie cały czas aktywna. Wnioskodawca ma możliwość pracy nad skróconym opisem projektu badawczego do momentu wysłania wniosku. W celu aktualizacji pliku nie trzeba powracać do edycji całego wniosku. Opis można zaktualizować poprzez zamianę pliku.

Treść podana w plikach PDF musi zawierać następujące informacje:

 • Cel naukowy projektu - problem, jaki wnioskodawca podejmuje się rozwiązać, stawiane pytania lub hipotezy badawcze;
 • Znaczenie projektu - dotychczasowy stan wiedzy, uzasadnienie podjęcia problemu badawczego, uzasadnienie nowatorskiego charakteru badań, znaczenie wyników projektu dla rozwoju danej dziedziny i dyscypliny naukowej;
 • Koncepcja i plan badań - ogólny plan badań, szczegółowe cele badawcze, wyniki badań wstępnych, analiza ryzyk;
 • Metodyka badań - sposób realizacji badań, metody, techniki i narzędzia badawcze, metody analizy i opracowania wyników, urządzenia i aparatura wykorzystywane w badaniach;
 • Literatura - spis literatury przedstawiający pozycje uwzględnione przez autora w opisie projektu badawczego, zawierający pełne dane bibliograficzne.

Zakładka: SZCZEGÓŁOWY OPIS PROJEKTU w języku angielskim

W tej zakładce należy dołączyć szczegółowy opis projektu.

Szczegółowy opis projektu badawczego należy sporządzić w języku angielskim. Opis może zawierać maksymalnie 15 stron maszynopisu wraz z literaturą (formatowanie: rozmiar strony A4 , typ czcionki Times New Roman, wielkość czcionki co najmniej 11 pkt, interlinia pojedyncza, marginesy: boczne 2 cm; górne i dolne 1,5 cm). Jedynym akceptowanym formatem jest plik PDF.

UWAGA: Zakładkę należy wypełnić dołączając plik PDF przed zablokowaniem wniosku. Po zablokowaniu zakładka będzie cały czas aktywna. Wnioskodawca ma możliwość pracy nad szczegółowym opisem projektu badawczego do momentu wysłania wniosku. W celu aktualizacji pliku nie trzeba powracać do edycji całego wniosku. Opis można zaktualizować poprzez zamianę pliku.

Treść podana w plikach PDF musi zawierać następujące informacje:

 • Cel naukowy projektu – problem, jaki wnioskodawca podejmuje się rozwiązać, stawiane pytania lub hipotezy badawcze;
 • Znaczenie projektu – dotychczasowy stan wiedzy, uzasadnienie podjęcia problemu badawczego, uzasadnienie nowatorskiego charakteru badań, znaczenie wyników projektu dla rozwoju danej dziedziny i dyscypliny naukowej;
 • Koncepcja i plan badań – ogólny plan badań, szczegółowe cele badawcze, wyniki badań wstępnych, analiza ryzyk;
 • Metodyka badań – sposób realizacji badań, metody, techniki i narzędzia badawcze, metody analizy i opracowania wyników, urządzenia i aparatura wykorzystywane w badaniach;
 • Literatura – spis literatury przedstawiający pozycje uwzględnione przez autora w opisie projektu badawczego, zawierający pełne dane bibliograficzne.

Zakładka: ZAŁĄCZNIKI

W tej zakładce system podaje listę załączników, które należy dołączyć do elektronicznej wersji wniosku w systemie ZSUN/OSF. Przed zablokowaniem wniosku dodawanie załączników jest opcjonalne. Po zablokowaniu wniosku do NCN możliwa jest zmiana dodanych wcześniej załączników, dodanie brakujących lub dodanie załączników, w tym potwierdzeń złożenia wniosku w konkursie. W celu wysłania wniosku do NCN konieczne jest dołączenie kompletnego zestawu potwierdzeń i załączników.

Załącznik nr 1

[1]1. Informacje dotyczące badań naukowych zrealizowanych w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji afiliowanych w podmiocie wnioskującym /realizującym.

2. Informacja nt. aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych.

Załącznik nr 2[2] Umowa utworzeniu podmiotu złożonego.

(Wymagane elementy umowy o utworzeniu podmiotu złożonego: określenie stron umowy ze wskazaniem lidera, określenie przedmiotu umowy, okres trwania umowy obejmujący okres realizacji projektu badawczego, upoważnienie dla osoby reprezentującej lidera do występowania w imieniu całego podmiotu złożonego w postępowaniu o przyznanie środków finansowych i realizację projektu badawczego, zobowiązanie lidera do przekazywania pozostałym stronom umowy informacji otrzymanych z NCN, podpisy osób uprawnionych do reprezentacji wszystkich podmiotów wchodzących w skład podmiotu złożonego.)

Załącznik nr 3

[3] Oświadczenie o występowaniu /niewystępowaniu pomocy publicznej wraz z kwestionariuszem.

Załącznik nr 4

[4] Dokumenty i oświadczenia przedkładane w związku z ubieganiem się podmiotu o otrzymanie pomocy publicznej:

 1. Wypełniony i podpisany Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie (załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z 29.03.2010 r. Dz. U. z 2010 r. poz. 312, nr 53 z późn. zm.).
 2. Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości.
 3. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej na wnioskowane koszty kwalifikowalne.
 4. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT.
 5. Oświadczenie o braku okoliczności wyłączających możliwość udzielenia pomocy publicznej na realizację projektu badawczego.
 6. Informacja dotycząca amortyzacji aparatury wraz z podaniem stawek amortyzacyjnych.
 7. Oświadczenie dotyczące współpracy przedsiębiorstwa z organizacją prowadzącą badania o niewnoszeniu przez tą organizację wkładu finansowego na rzecz realizacji projektu badawczego.

Załącznik nr 5

[5]Listy od redakcji potwierdzające przyjęcie prac do druku.

 


[1]Dotyczy podmiotów nieotrzymujących dotacji na działalność statutową z budżetu nauki. W przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna należy podać w odniesieniu do podmiotu będącego miejscem realizacji projektu badawczego. Do wniosku należy dołączyć dokument podpisany elektronicznie lub skan tego dokumentu podpisanego odręcznie w formie pliku PDF.

[2]Dotyczy podmiotów złożonych. Do wniosku należy dołączyć dokument podpisany elektronicznie lub skan tego dokumentu podpisanego odręcznie w formie pliku PDF. Wymagane elementy umowy o utworzeniu podmiotu złożonego: określenie stron umowy ze wskazaniem lidera, określenie przedmiotu umowy, okres trwania umowy obejmujący okres realizacji projektu badawczego, upoważnienie dla osoby reprezentującej lidera do występowania w imieniu całego podmiotu złożonego w postępowaniu o przyznanie środków finansowych i realizację projektu badawczego, zobowiązanie lidera do przekazywania pozostałym stronom.

[3]Każdy członek podmiotu złożonego przekazuje oświadczenie o występowaniu/niewystępowaniu pomocy publicznej.

W przypadku podmiotów wnioskujących o udzielenie pomocy publicznej należy dołączyć dokumenty i oświadczenia przedkładane w związku z ubieganiem się podmiotu o otrzymanie pomocy publicznej.

W przypadku podmiotu niewnioskującego o pomoc publiczną do wniosku można dołączyć skan tego dokumentu podpisanego odręcznie w formie pliku PDF lub dokument podpisany elektronicznie.

[4]Dokumenty podpisane elektronicznie należy przedłożyć dla każdego występującego we wniosku podmiotu wnioskującego o pomoc publiczną.

[5] Dotyczy osób, które w ankiecie dorobku naukowego, w sekcji dotyczącej publikacji,  skazały prace przyjęte do druku. Do wniosku należy dołączyć dokument w formie pliku PDF zawierający wszystkie listy potwierdzające przyjęcie prac do druku.

Zakładka: ELEKTRONICZNA WYSYŁKA WNIOSKU

Potwierdzenia złożenia wniosku w konkursie OPUS 15 możliwe jest do wygenerowania i dołączenia po Zablokowaniu wersji wniosku do NCN. Do wniosku w systemie ZSUN/OSF należy dołączyć dwa potwierdzenia.

Wnioski muszą być kompletne. Kompletność sprawdza się w systemie przyciskiem „Sprawdź kompletność”, a następnie „Pokaż szczegóły”. System nie pozwala na wysłanie wniosku, w którym nie zostały wypełnione wymagane pola lub brakuje obowiązkowych załączników. Sprawdzanie kompletności wniosku przez system nie zwalnia Wnioskodawcy z odpowiedzialności za treść zakładek.

Po wypełnieniu poszczególnych zakładek wniosku i sprawdzeniu jego kompletności (1) wniosek należy zablokować poprzez kliknięcie przycisku „Zablokuj wersję do NCN” (2).

Wówczas w pasku po lewej stronie pojawi się zakładka: Elektroniczna wysyłka wniosku.

Po kliknięciu zakładki Elektroniczna wysyłka wniosku pojawia się komunikat informujący, że wniosek został przygotowany w wersji ostatecznej (jego edycja nie jest możliwa) i jest gotowy do wysłania drogą elektroniczną do Narodowego Centrum Nauki. Nie został jeszcze on oznaczony jako „gotowy" i nie jest dostępny dla pracowników NCN. Na tym etapie redaktor wniosku może jeszcze odblokować wniosek klikając przycisk „Powrót do edycji”(3) i nanieść w nim ewentualne korekty.

W tej sekcji należy wygenerować potwierdzenia złożenia wniosku oraz jest możliwość dodania lub zmiany wymaganych załączników (opcje: "zmień plik" lub "usuń plik" oraz sprawdzić klikając przycisk „pokaż plik”). Jeśli wymagane załączniki nie zostały dodane wcześniej, należy dodać je w tej sekcji.

Spersonalizowane „Potwierdzenia” można pobrać z systemu, a następnie załączyć ich podpisane skany lub dokument podpisany elektronicznie.

UWAGA: potwierdzenie musi dotyczyć ostatecznej wersji wniosku. Po zablokowaniu i pobraniu potwierdzeń złożenia wniosku możliwa jest aktualizacja tylko skróconego i szczegółowego opisu projektu badawczego. Pozostałe zakładki nie mogą być już edytowane.

Oryginał potwierdzenia należy przechowywać do dnia zakończenia procesu oceny wniosku, a w przypadku zakwalifikowania projektu badawczego do finansowania do dnia podpisania umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego.

Wymagane załączniki można dołączyć na dwa sposoby: można dołączyć skan podpisanego ręcznie dokumentu lub dołączyć plik podpisany kwalifikowalnym podpisem elektronicznym[6].

W każdej z opcji należy kliknąć przycisk „Załącz plik” i dodać odpowiedni dokument. Obecnie w miejscu „Plik podpisany elektronicznie” istnieje możliwość dodawania plików wyłącznie z rozszerzeniem w formacie PAdES.

Wnioskodawcy, którzy będą chcieli do wniosku dołączyć pliki podpisane podpisem kwalifikowanym lub popisane profilem zaufanym, mogą przesłać je do Centrum za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Wówczas do wniosku, w systemie ZSUN/OSF, należy dołączyć wymagane dokumenty w formacie .pdf (w tym potwierdzenie złożenia wniosku) bez wymaganych podpisów. Te same dokumenty podpisane podpisem kwalifikowanym należy wysłać do Centrum na adres ESP: /ncn/SkrytkaESP najpóźniej do dnia zakończenia naboru wniosków w konkursie (w nazwie wiadomości prosimy wpisać numer ID wniosku oraz nazwę konkursu, w którym składany jest wniosek).

UWAGA: w przypadku, gdy potwierdzenie złożenia wniosku podpisuje inna osoba niż osoba upoważniona do reprezentacji podmiotu, to wówczas należy przesłać do Centrum pełnomocnictwo. Upoważnienie do podpisania dokumentów może zostać zeskanowane i załączone do systemu wraz z potwierdzeniem założenia wniosku lub przesłane na elektroniczną skrzynkę podawczą Narodowego Centrum Nauki.

Wysyłka wniosku do NCN

UWAGA: nie należy wysyłać żadnej wersji papierowej do Narodowego Centrum Nauki. Wniosek uznaje się za skutecznie wysłany wyłącznie drogą elektroniczną.

Po wypełnieniu wniosku i uzupełnieniu go o wymagane przepisami załączniki, wniosek – tylko w wersji elektronicznej – należy wysłać do Narodowego Centrum Nauki, używając przycisku "Wyślij do NCN" (4). Kompletne wykonanie procedury zostanie potwierdzone zmianą statusu wniosku na „wysłany” w nagłówku wniosku.

UWAGA: po wykonaniu tej operacji nie będą możliwe żadne zmiany treści wniosku.


[6] Do wniosku należy dołączyć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub skan tego dokumentu podpisanego odręcznie w formie pliku PDF.