Zakładka: WNIOSKODAWCA/PODMIOT REALIZUJĄCY

Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą występować podmioty wskazane w art. 10 pkt 1-10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016r. poz. 2045, z późn. zm.), czyli:

 1. jednostki naukowe,
 2. konsorcja naukowe,
 3. sieci naukowe i jednostki organizacyjne uczelni niebędące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi,
 4. centra naukowo-przemysłowe,
 5. centra naukowe Polskiej Akademii Nauk,

      5a. centra naukowe uczelni,

 1. biblioteki naukowe,
 2. przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej,
 3. jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 4. osoby fizyczne,
 5. przedsiębiorcy prowadzący badania naukowe w innej formie niż formy określone w pkt. 1-8.

W sekcji Status wnioskodawcy należy wybrać z listy właściwy status. Po wyborze system tworzy odpowiedni formularz wniosku.

UWAGA: w trakcie tworzenia wniosku można zmienić status wnioskodawcy, ale to wiąże się z koniecznością aktualizacji innych danych w formularzu.

W zakładce Wnioskodawca należy zidentyfikować wnioskodawcę: podmiot składający wniosek samodzielnie lub lider podmiotu złożonego, czyli podmiot reprezentujący wszystkich członków podmiotu złożonego. Podmiotami złożonymi są konsorcja naukowe, sieci naukowe, centra naukowo-przemysłowe, centra naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz centra naukowe uczelni (z wyjątkiem centrów naukowych uczelni utworzonych w ramach struktury jednej uczelni). Informacje o pozostałych członkach/uczestnikach podmiotu złożonego (poza liderem) należy wskazać w zakładce Partnerzy.

Osoby fizyczne, o których mowa w art. 10 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r . poz. 2045 z późn. zm.) nie mogą składać wniosków o finansowanie projektów badawczych, które będą realizowane w następujących podmiotach: konsorcja naukowe, sieci naukowe, centra naukowo-przemysłowe, centra naukowe Polskiej Akademii Nauk i centra naukowe uczelni za wyjątkiem centrów naukowych uczelni utworzonych w ramach struktury jednej uczelni oraz w podmiotach, dla których finansowanie stanowiłoby pomoc publiczną. W tych przypadkach wnioskodawcą jest ww. podmiot.

W przypadku wnioskowania jako osoba fizyczna, po wypełnieniu sekcji Status wnioskodawcy: zakładka Wnioskodawca w lewym górnym rogu zmieni nazwę na Podmiot realizujący; należy w niej podać dane dotyczące jednostki, w której realizowany będzie projekt.

UWAGA: przed pobraniem jakichkolwiek informacji z bazy OPI należy sprawdzić, czy dane zamieszczone w systemie są aktualne.

Jako wnioskodawcę można wskazać podmiot figurujący w bazie OPI (przycisk Wybierz z bazy OPI) lub wprowadzić nowy podmiot (przycisk Spoza bazy). Dane wnioskodawcy muszą być kompletne, zgodne z dokumentami rejestrowymi oraz ze stanem faktycznym: należy więc je zweryfikować i uzupełnić. Kolejne okna otwiera się przyciskami Edytuj. Wszystkie wymagane rubryki muszą być starannie wypełnione.

Po określeniu Wnioskodawcy/Podmiot realizujący sekcja ta podzieli się na dwie części:

 • wnioskodawca/Podmiot realizujący poziom 1,
 • wnioskodawca/Podmiot realizujący poziom 2.

Wnioskodawca/Podmiot realizujący poziom 1

 1. Nazwa podmiotu (w języku polskim i angielskim) i adres siedzibynależy podać pełną nazwę podmiotu oraz kompletny adres siedziby. Uczelnie podają informacje w odniesieniu do całej uczelni oraz jednostki podstawowej (zgodnie ze statutem uczelni) planowanej jako miejsce realizacji projektu. 
 2. Siedmiocyfrowy identyfikator gminy  – należy wpisać numer gminy, na obszarze której podmiot ma siedzibę. Można go odnaleźć, używając przycisku Wykaz identyfikatorów (wykaz jest zgodny z Wykazem identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju Głównego Urzędu Statystycznego). Należy wybrać „Przeglądanie” (rys 1) i odszukać właściwą gminę (rys 2), a przypisany jej siedmiocyfrowy numer wpisać do formularza. Na podstawie tego numeru system wpisze odpowiednią nazwę gminy.

Rys 1. Wykaz identyfikatorów Głównego Urzędu Statystycznego- strona startowa

Rys 2. Wykaz identyfikatorów Głównego Urzędu Statystycznego – wybór odpowiedniej gminy

 1. Adres korespondencyjnypoprawnie wprowadzone aktualne dane korespondencyjne (m.in. telefon, adres e-mail, opcjonalnie – fax, adres ESP (ePUAP), www itd.) Dane będą wykorzystywane do przesyłania oficjalnej korespondencji w sprawie projektu. Należy pamiętać, że na adres ESP (ePUAP) wysyłana będzie korespondencja związana z wnioskiem, w tym decyzja dotycząca finansowania. Podanie adresu ESP (ePUAP) jednostki naukowej jest obligatoryjne.  Jeżeli te dane zmienią się w trakcie oceny lub wykonywania projektu, należy niezwłocznie powiadomić o tym NCN.
 2. Status organizacyjny – wybiera się z listy oznaczonej kodami od A.1, A.4 do A10 i B.1. W przypadku, kiedy wnioskodawca należy do kategorii szkoły wyższej (A.1), należy dodatkowo określić rodzaj podmiotu sprawującego nadzór, zakres uprawnień do nadawania stopni naukowych oraz profil działalności. W tym celu należy wybrać odpowiednie kategorie z list rozwijanych.
 3. Pytanie: Czy podmiot stanowi jednostkę zaliczaną do sektora finansów publicznych?  wymaga odpowiedzi „tak” lub „nie”. Wskazana odpowiedź zostanie przeniesiona do treści oświadczenia osoby upoważnionej/osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu.
 4. Pytanie: Czy podmiot pozostaje pod zarządem komisarycznym lub znajduje się w toku likwidacji albo postępowania upadłościowego? Za pomocą przycisku Edytuj należy wybrać odpowiedź „tak” lub „nie”. Za pomocą przycisku Edytuj należy wybrać odpowiedź „tak” lub „nie”. Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 o zasadach finansowania nauki (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 2045 z późn.zm.) z postępowania w sprawie przyznania środków finansowych na naukę na zadania, o których mowa w art. 5, wyklucza się wnioskodawcę pozostającego pod zarządem komisarycznym bądź znajdującego się w toku likwidacji albo postępowania upadłościowego.
 5. We wniosku należy podać właściwy numer NIP, REGON i KRS. Jeżeli wnioskodawca nie jest wpisany do rejestru przedsiębiorstw KRS, należy z prawej strony zaznaczyć nie dotyczy.
 6. Kwestionariusz występowania/niewystępowania pomocy publicznej wypełniają WSZYSCY wnioskujący. Kwalifikacja zależy od statusu podmiotu, który zatrudni kierownika projektu. Zalecamy przed wypełnieniem kwestionariusza skonsultować się z pracownikami działów administracyjno-finansowych instytucji, w których ma być realizowany projekt. Przed wypełnieniem Kwestionariusza należy wybrać Wzór oświadczenia i zapoznać się z tekstem informującym o zasadach występowania pomocy publicznej i kwalifikowania danego podmiotu do kategorii przedsiębiorstw. W celu wypełnienia Kwestionariusza należy użyć przycisku Edytuj oświadczenie, a następnie udzielić odpowiedzi na pytania wygenerowane przez system i je zapisać.

Po wypełnieniu kwestionariusza należy wybrać przycisk Drukuj oświadczenie. Na ekranie otworzy się utworzone przez system Oświadczenie o występowaniu /niewystępowaniu pomocy publicznej wraz z wypełnionym kwestionariuszem. Oświadczenie należy pobrać i przekazać wraz z wnioskiem do podpisu osobie upoważnionej/osobom upoważnionym do reprezentacji podmiotu. Do wniosku należy dołączyć dokument podpisany elektronicznie dla każdego występującego we wniosku podmiotu. W  przypadku  podmiotu  niewnioskującego  o pomoc  publiczną  do  wniosku można  dołączyć skan tego  dokumentu podpisanego odręcznie w formie pliku PDF lub dokument podpisany elektronicznie.. Podpisane oświadczenie jest wymaganym załącznikiem do elektronicznej wersji wniosku.

W przypadku, gdy wnioskowane finansowanie będzie stanowić dla podmiotu pomoc publiczną, wówczas zachęcamy do zapoznania się z Instrukcją pomocniczą sporządzania wniosku o finansowanie projektu badawczego i załączników dla podmiotów wnioskujących o pomoc publiczną.

UWAGA: zmiana w kwestionariuszu może powodować zmiany zakresu wymaganych we wniosku danych.

 1. Wielkość przedsiębiorstwa, współpraca z organizacją prowadzącą badaniadotyczy podmiotów wnioskujących o pomoc publiczną. Mikro, mały, średni albo duży przedsiębiorca – w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu; Za pomocą przycisku Edytuj należy wybrać z listy: Mikro, Małe, Średnie, Duże.
 2. Pytanie: Czy projekt jest realizowany we współpracy z organizacją prowadzącą badania, o której mowa w art. 2 pkt 83 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu? Przez organizację prowadzącą badania należy rozumieć organizację, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. Za pomocą przycisku Edytuj należy wybrać z listy „tak” lub „nie”.
 3. Dane Kierownika jednostki uzupełnia się w następnym oknie, po naciśnięciu przycisku Edytuj. System automatycznie wpisuje nazwę jednostki w formularzu.

Wnioskodawca/Podmiot realizujący poziom 2

 1. W sekcji „Wnioskodawca (poziom 2)” należy odpowiedzieć na pytanie: Czy jednostka otrzymuje dotację na działalność statutową z budżetu nauki? (działalność statutowa jest to realizacja określonych w statucie jednostki naukowej zadań związanych z prowadzonymi przez nią w sposób ciągły badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi) – wymaga odpowiedzi „tak” lub „nie”.

Jeżeli podmiot nie otrzymuje dotacji na działalność statutową z budżetu nauki należy dołączyć informacje dotyczące:

 • badań naukowych zrealizowanych w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji pracowników;
 • aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych.

Zakładka: PARTNERZY

Ta zakładka dotyczy wyłącznie wniosków składanych przez podmioty złożone. Należy w niej podać dane wszystkich, oprócz wnioskodawcy/ lidera, tzn. członków podmiotu złożonego, zgodnie z wytycznymi do części Wnioskodawca.

Partnerów projektu należy wprowadzić w szczególności dla wnioskodawców o statusie konsorcjum naukowego, sieci naukowej, centrum naukowo-przemysłowego, centrum naukowego Polskiej Akademii Nauk lub centrum naukowego uczelni. Status wnioskodawcy można zmienić w sekcji Wnioskodawca. Każdy Partner musi określić, czy finansowanie, o które się ubiega, nie będzie dla podmiotu stanowić pomocy publicznej. W celu poprawnego wypełnienia wniosku należy obowiązkowo wypełnić „Kwestionariusz występowania/niewystępowania pomocy publicznej”.

W sytuacji gdy projekt będzie realizowany na co najmniej dwóch wydziałach tej samej jednostki istnieje możliwość dodania kolejnego wydziału za pomocą przycisku Dodaj wydział. Dane wprowadzone w ten sposób mają charakter wyłącznie informacyjny. Redaktor podczas wypełniania wniosku będzie miał możliwość przypisania z podziałem na poszczególne wydziały np. zadań  w planie badawczym, jak również wykonawców.

Zakładka: INFORMACJE OGÓLNE

 1. Tytuł projektu: podany przy zakładaniu wniosku można dowolnie modyfikować w trakcie przygotowywania wniosku, nie można go natomiast formatować, tj. używać kursywy, podkreśleń, indeksów dolnych i górnych, symboli itd. Tytuł wprowadzany jest za pomocą edytora tekstu w systemie OSF, bez możliwości wklejenia tekstu. Tytuł podaje się w dwóch tożsamych wersjach językowych, po polsku i po angielsku. Tytuł powinien być zwięzły i dobrze charakteryzować tematykę projektu.
 2. Obszar badawczy, a w dalszej kolejności Numer panelu dyscyplin. W tej zakładce można go zmienić, używając przycisku Wybierz.
 3. Pomocnicze określenia identyfikujące: wybiera się z list po naciśnięciu przycisku Dodaj: najpierw wybieramy określenie nadrzędne, tj. NZ, HS lub ST, a następnie określenie z niższego poziomu. Co najmniej jedno z określeń musi być z panelu, do którego składany jest wniosek, pozostałe dwa określenia mogą być wybrane spoza panelu i działu, do którego składany jest wniosek, np. panel: HS6 (Człowiek i życie społeczne: psychologia, pedagogika, socjologia), pomocnicze określenie identyfikujące: NZ4_10 (Neuroobrazowanie). Należy wybrać co najmniej jedno określenie identyfikujące, ale nie można wybrać ich więcej niż trzy.
 4. Planowany okres realizacji projektu: podaje się w miesiącach 12 miesięcy, 24 miesiące albo 36 miesięcy. Czas trwania projektu, a co za tym idzie planowane zadania badawcze, powinny być przemyślane i zaplanowane z najwyższą starannością, ponieważ ewentualne zmiany w harmonogramie projektu po podpisaniu umowy są możliwe tylko w szczególnych przypadkach, za zgodą Dyrektora NCN i po aneksowaniu umowy. Okres realizacji projektu liczy się od dnia podpisania umowy.
 5. Liczba wykonawców projektu: jest to liczba osób zaangażowanych w realizację projektu, obejmuje kierownika, opiekuna naukowego oraz ewentualnego wykonawcę. W liczbie tej nie uwzględnia się wykonawców zbiorowych.  Liczba wykonawców w konkursie PRELUDIUM jest ograniczona: skład zespołu może liczyć maksymalnie 3 osoby. Skład zespołu badawczego, w tym zasadność powołania do zespołu dodatkowego wykonawcy, podlegają ocenie Zespołu Ekspertów.
 6. Słowa kluczowe: nie mogą być identyczne ze słowami podanymi w opisie paneli, mają natomiast dobrze odzwierciedlać tematykę projektu. Polskie i angielskie słowa kluczowe muszą być tożsame, wpisywane słowa należy oddzielać przecinkami lub średnikami.
 7. Planowane nakłady, Ogółem oraz Na pierwszy rok realizacji projektu: te rubryki zostaną uzupełnione automatycznie przez system na podstawie danych z zakładki Kosztorys.
 8. Pytanie: Czy projekt jest realizowany we współpracy międzynarodowej? Należy wybrać „tak” lub „nie”. Po wybraniu odpowiedzi „tak” należy wskazać kraj, z którym powyższa współpraca międzynarodowa jest nawiązana. Te informacje wykorzystywane są do zestawień przygotowywanych przez Centrum i nie wpływają na ocenę wniosku. Za współpracę międzynarodową uważa się realizacje zadań badawczych  wraz z badaczami z zagranicznych instytucji badawczych. 

Za współpracę międzynarodową nie uznaje się:

 • uczestnictwa w konferencjach międzynarodowych,
 • upowszechnienia wiedzy o projekcie zagranicą ,
 • realizacji zadań badawczych przez polski zespół badawczych bez udziału badaczy z zagranicznych instytucji badawczych,
 • współpracy z badaczami z zagranicy zatrudnionymi w polskich jednostkach naukowych.

Na etapie składania wniosku nie jest wymagane przedłożenie potwierdzeń nawiązania współpracy międzynarodowej. Nie są wymagane również żadne potwierdzenia od zagranicznej jednostki o nawiązaniu współpracy w ramach projektu.

 1. Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektudotyczy podmiotów wnioskujących o pomoc publiczną. Termin rozpoczęcia realizacji projektu przypada na dzień 3 kwietnia 2018 r. – data załaduje się automatycznie.
 2. Lokalizacja projektu – dotyczy podmiotów wnioskujących o pomoc publiczną. Należy podać adres, miejscowość, gminę, powiat, województwo w takiej dokładności, jaka jest możliwa, Jeżeli projekt będzie realizowany w kilku miejscach, należy podać je w kolejności uwzględniającej kryterium jego największej bądź najistotniejszej części (maksymalnie 2500 znaków).

Zakładka: STRESZCZENIE– wypełniana w języku polskim i w języku angielskim

Streszczenie projektu należy sporządzić w osobnych plikach w języku polskim i w języku angielskim. Obie wersje językowe muszą być tożsame, należy je załączyć do wniosku za pomocą przycisku Załącz plik – maksymalnie 1 strona zdefiniowanego maszynopisu (formatowanie: rozmiar strony A4, typ czcionki Times New Roman, wielkość czcionki 11-12 pkt, interlinia pojedyncza, marginesy: boczne 2 cm, górne i dolne 1,5 cm). Jedynym akceptowanym formatem jest plik PDF.

Treść streszczenia musi zawierać następujące informacje

 1. Cel prowadzonych badań/hipoteza badawcza (Research project objectives/Research hypothesis)
 2. Zastosowana metoda badawcza/metodyka (Research project methodology)
 3. Wpływ spodziewanych rezultatów na rozwój nauki (Expected impact of the research project on the development of science)

Przypominamy, że streszczenie projektu nie może być identyczne ze skróconym opisem projektu badawczego. Prosimy również o zwrócenie uwagi na umieszczenie właściwych wersji językowych nagłówków w plikach.

Po naciśnięciu przycisku Sprawdź kompletność system powinien zasygnalizować przekroczenie 1 strony.

Zakładka: POPULARNONAUKOWE STRESZCZENIE PROJEKTU – wypełniana w języku polskim i w języku angielskim

Popularnonaukowe streszczenie projektu należy sporządzić w osobnych plikach w języku polskim i w języku angielskim – obie wersje językowe muszą być tożsame,  należy je załączyć do wniosku za pomocą przycisku Załącz plik – maksymalnie 1 strona zdefiniowanego maszynopisu (formatowanie: rozmiar strony A4, typ czcionki Times New Roman, wielkość czcionki 11-12 pkt, interlinia pojedyncza, marginesy: boczne 2 cm, górne i dolne 1,5 cm). Jedynym akceptowanym formatem jest plik PDF.

Popularnonaukowe streszczenie każdego projekt, który otrzyma finansowanie zostanie opublikowane na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki oraz Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI). W ten sposób NCN planuje przybliżyć szerokiemu gronu odbiorców badania finansowane za swoim pośrednictwem ze środków publicznych. W popularnonaukowym streszczeniu projektu należy podać cel projektu, opisać jakie badania podstawowe będą realizowane w projekcie oraz podać powody podjęcia danej tematyki badawczej. Streszczenie powinno zawierać wyłącznie takie dane, które podmiot wnioskujący i kierownik projektu chcieliby udostępnić na tej stronie. Powyższe streszczenie powinno być przedstawione w języku polskim i angielskim.

Po naciśnięciu przycisku Sprawdź kompletność system powinien zasygnalizować przekroczenie 1 strony.

Zakładka: UZASADNIENIE BADAŃ PODSTAWOWYCH – wypełniana w języku angielskim

W tej zakładce kierownik projektu może uzasadnić, że planowane w ramach realizacji projektu badania to badania podstawowe. Podane informacje mogą pomóc Zespołowi Ekspertów w rozwianiu ewentualnych wątpliwość co do charakteru planowanych badań. Należy zwrócić szczególną uwagę na wypełnienie powyższej sekcji w przypadku, gdy projekt może budzić wątpliwości pod tym względem. Szansa wykorzystania wyników badań w praktyce nie dyskwalifikuje ich „podstawowości”. Wypełnienie tej zakładki jest opcjonalne, maksymalnie do 2500 znaków ze spacjami.

Zakładka: WNIOSEK NOWY/SKORYGOWANY

Kierownik projektu zobowiązany jest poinformować Centrum, czy wniosek był już składany w poprzedniej edycji konkursu. Należy udzielić informacji:

 • Czy wniosek został złożony w ostatniej edycji konkursu OPUS, PRELUDIUM?”

Możliwe odpowiedzi: tak/nie. Jeśli wniosek jest składany w konkursach OPUS 13, PRELUDIUM 13, powyższe pytanie odnosi się wyłącznie do wniosków złożonych w konkursach: OPUS 12, PRELUDIUM 12. W przypadku udzielenia odpowiedzi: „tak”, należy podać numer rejestracyjny wniosku złożonego w poprzedniej edycji (format 2016/23/?/???/?????).

Zakładka: EKSPERCI

W tej zakładce wnioskodawca ma możliwość wskazania maksymalnie 3 osób , które nie powinny oceniać wniosku ze względu na możliwy konflikt interesów. Należy podać imię, nazwisko i afiliację. Jednocześnie informujemy, że ostateczny dobór recenzentów należy do NCN.

Zakładka: KIEROWNIK PROJEKTU / OPIEKUN NAUKOWY / WYKONAWCA

Liczba wymienionych członków zespołu badawczego musi być zgodna z liczbą wykonawców  podaną w zakładce Informacje ogólne.

Kierownikiem projektu może być osoba rozpoczynająca karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. Powyższy warunek musi zostać spełniony na dzień zakończenia naboru w konkursie Preludium 13 tj. 22 czerwca  2017 r.  

Kierownika projektu oraz Opiekuna naukowego wprowadza się przyciskami Wybierz z bazy OPI lub Spoza bazy.

Najpierw należy wpisać kierownika projektu, a następnie kolejne osoby

 • Osoby w bazie OPI wyszukuje się wg numeru PESEL, który jest  identyfikatorem każdej z osób w bazie Nauki Polskiej. W razie konieczności dane wprowadzonej osoby należy uaktualnić,
 • Osoby spoza bazy: w formularzu należy wpisać wszystkie wymagane przez system dane (imiona, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, telefon, fax, email, nr PESEL itd.).Jednocześnie przypominamy, że w sytuacji gdy numer PESEL kierownika projektu/opiekuna naukowego figuruje w bazie Nauka Polska, system automatycznie wymusi pobranie danych z powyższej bazy.

UWAGA: dane kierownika projektu należy wypełniać w kolejności chronologicznej ze szczególnym uwzględnieniem poprawności danych zaczytanych za pomocą bazy OPI. W przypadku gdy redaktor wniosku stwierdzi, że dane zaczytane z bazy OPI są nieaktualne lub błędne należy zgłosić taką informację do bazy Nauka Polska. Ważne są tu w szczególności informacje dotyczące: tytułu, imion, nazwisk, numeru PESEL jak również miejsc pracy, ponieważ nie mogą być one edytowane w OSF. Zmiana danych może wiązać się z koniecznością zaczytania ich ponownie i usunięciem zawartości wszystkich sekcji z ankiety dorobku naukowego tj.: Academic and Research Career, Publication Record itd.

Ankietę dorobku naukowego wypełnia kierownik projektu oraz opiekun naukowy.

 1. Planowany charakter udziału w realizacji projektu: wypełniany jest automatycznie przez system na podstawie danych podanych wcześniej w formularzu.
 2. Podmiot: w tym miejscu system OSF automatycznie wstawia jednostkę naukową wskazaną jako miejsce realizacji projektu w zakładce Wnioskodawca/Podmiot realizujący
 3. Dane osobowe: należy wypełnić, używając przycisku Edytuj. W przypadku osób będących wykonawcami projektu nie jest możliwe podanie ich danych osobowych, a jedynie przewidzianej do pełnienia funkcji w projekcie. PESEL nie jest wymagany po zaznaczeniu statusu „obcokrajowiec”. Dane kontaktowe powinny być aktualne, a w przypadku ich zmiany kierownik projektu powinien niezwłocznie powiadomić NCN.

UWAGA:  Zwracamy uwagę, że kierownik projektu powinien prowadzić działalność naukowo-badawczą w miejscu wskazanym jako miejsce realizacji  projektu przez co najmniej 50 % czasu trwania realizacji projektu. Do okresu tego zalicza się niezbędne do realizacji projektu wyjazdy służbowe, w szczególności związane z badaniami terenowymi, udziałem w konferencjach naukowych czy przeprowadzaniem kwerend.

Jeśli wymaga tego tematyka projektu poszczególne badania mogą być prowadzone poza terytorium Polski. Kierownik projektu i wszyscy wykonawcy, dla których zaplanowano wynagrodzenie w ramach zespołu badawczego, muszą być natomiast zatrudnieni przez polski podmiot, któremu zostaną przekazane środki finansowe.

 1. Typ zatrudnienia w projekcie:

wynagrodzenie dodatkowe: w ramach konkursu Preludium dla kierownika projektu i ewentualnego wykonawcy można przewidzieć wypłatę wynagrodzenia tylko z puli wynagrodzeń dodatkowych. Maksymalną miesięczną kwotą, która powinna być podzielona między kierownika projektu i wykonawcę jest 1,5 zł brutto brutto.

UWAGA : w konkursie PRELUDUM opiekun naukowy nie może pobierać wynagrodzenia.

Ze środków na wynagrodzenie dodatkowe może być finansowane również zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (w pełnym lub częściowym wymiarze czasu pracy) oraz oddelegowanie pracownika do wykonywania zadań (czynności) w projekcie. Wybór formy wynagrodzenia zależy wyłącznie od podmiotu realizującego i osób pobierających wynagrodzenie w projekcie.

W konkursie PRELUDIUM nie dopuszcza się:

- pobierania przez kierownika wynagrodzenia w ramach wynagrodzeń etatowych

- zatrudniania osób na stanowisku post-doc

- wypłacania stypendiów naukowych.

 1. bez wynagrodzenia: gdy nie jest przewidziane wynagrodzenie.
 1. Rodzaj stanowiska:
  1. pozostałe: na potrzeby realizacji projektu kierownik powinien wybrać tę opcję.
 2. Okres pobierania wynagrodzenia w projekcie: nie musi być równy okresowi realizacji projektu badawczego.
 3. W oknie edycji danych osobowych kierownika projektu należy zaznaczyć odpowiedź na dodatkowe pytania:
 • Czy kierownik projektu posiada stopień naukowy doktora?

Odpowiedź: „tak” lub „nie”

 • Czy kierownik projektu jest w trakcie studiów doktoranckich? W przypadku odpowiedzi „tak” wygeneruje się dodatkowa sekcja Uczelnia doktoranta należy ją uzupełnić za pomocą przycisków Wybierz z bazy OPI lub Dodaj spoza bazy.
 • Czy przed złożeniem wniosku kierownik projektu korzystał z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na zasadach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i wychowawczego, udzielanych na zasadach określonych w kodeksie pracy lub pobierał zasiłek chorobowy lub świadczenia rehabilitacyjne w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji i leczenia:

- w  okresie 5 lat? (ta podsekcja pojawia się w przypadku wyboru panelu NZ lub ST).

W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „tak” należy podać liczbę miesięcy.

Dodatkowe pytanie o okres 5 lat dla paneli NZ i ST służy na potrzeby doliczenia okresu przebywania na urlopie do okresu, z którego kierownik projektu może wykazywać publikacje naukowe.

 1. Dane adresowe: również wypełnia się po naciśnięciu przycisku Edytuj. Należy podać adres zamieszkania i adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania. Są to dane obowiązkowe w przypadku kierownika projektu. Dane kontaktowe powinny być aktualne, a w przypadku ich zmiany kierownik projektu powinien niezwłocznie powiadomić NCN.
 2. Miejsca pracy w jednostkach naukowych i innych instytucjach związanych z nauką oraz zajmowane stanowiska:  wypełniane są automatycznie na podstawie danych dostępnych w Bazie Nauki Polskiej w przypadku zaciągnięcia danych wnioskodawcy za pomocą przycisku Dodaj z bazy OPI. Jeżeli miejsce pracy nie zostało uzupełnione automatycznie, należy wybrać odpowiednio: Bez miejsca pracy.
 1. Informacje o całkowitej liczbie cytowań oraz indeksie H: wypełniane tylko przez opiekuna naukowego:
 • dla paneli ST i NZ – należy podać łączną liczbę cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji bez autocytowań oraz indeks H (Hirscha). Jeżeli prace danej osoby nie są cytowane, należy wpisać „0” jako liczbę cytowań oraz „0” jako wartość indeksu H. Dane należy wprowadzić z bazy Web of Science™ Core Collection.
 • dla paneli HS – jeśli jest to możliwe należy podać łączną liczbę cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji bez autocytowań oraz indeks H. Dla paneli HS możliwe jest wybranie opcji N/A, ale tylko w przypadku, gdy dane takie są niemożliwe do podania (np. jeśli osiągnięciem nie są publikacje a np. dzieła artystyczne itp). Jeśli osiągnięciem naukowym są publikacje preferowanym źródłem jest Web of Science™ Core Collection lub Scopus  i podać odpowiednie współczynniki.
 1. Szczegółowa ankieta dorobku naukowego: pozycje należy wpisać zgodnie z wymaganiami systemu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU KARIERY NAUKOWEJ NALEŻY PODAĆ W JĘZYKU ANGIELSKIM

UWAGA: w tej sekcji dane mogą być wprowadzone jedynie w formularzu, przy pomocy edytora uruchamianego przyciskiem Edytuj. Nie jest możliwe załączenie ankiety w formacie PDF.

Tę część tylko w języku angielskim wypełniają zarówno kierownik projektu, jak i opiekun naukowy.

 1. Przebieg kariery naukowej (Academic and Research Career) (wypełnia kierownik projektu i opiekun naukowy).

Dla opiekuna naukowego należy przedstawić opis kolejnych stopni w karierze naukowej, z podaniem: nazwy szkoły wyższej, instytutu lub innej jednostki organizacyjnej, specjalności, daty uzyskania tytułu zawodowego, stopnia naukowego lub tytułu naukowego.

Dla kierownika projektu należy podać: nazwę uczelni, instytutu lub innej jednostki organizacyjnej, specjalność, datę uzyskania tytułu zawodowego (magistra, licencjatu), udział w projektach badawczych, staże krajowe i zagraniczne, udział w konferencjach naukowych. Doktoranci dodatkowo wskazują tryb odbywanych studiów doktoranckich oraz otrzymywane stypendia doktoranckie. W tej pozycji należy również podać informacje mogące mieć wpływ na przebieg kariery naukowej oraz osiągnięcia naukowe np. dłuższe przerwy w karierze naukowej, informacje o urlopach macierzyńskich/wychowawczych oraz nazwiska (np. panieńskie) używane w publikacjach.

2. Publikacje naukowe (Publication Record) (wypełnia kierownik projektu i opiekun naukowy). Należy przedstawić informacje o dorobku naukowym:

 • dla paneli ST i NZ należy podać do 10 najważniejszych prac opublikowanych w okresie ostatnich 5 lat przed zgłoszeniem wniosku, z zaznaczeniem publikacji w czasopismach z listy JRC oraz monografii o zasięgu światowym. Publikacje powinny pochodzić z lat 2012-2017, wcześniejsze publikacje nie będą brane pod uwagę podczas oceny dorobku (publikacje przyjęte do druku mogą pochodzić z lat 2012-2022). Do pięcioletniego okresu nie wlicza się okresu urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na zasadach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i wychowawczego, udzielanych na zasadach określonych w kodeksie pracy lub pobierał zasiłek chorobowy lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji i leczenia.

Publikacje należy wprowadzić stosując przycisk Dodaj, a następnie wypełnić dane: autor/autorzy, tytuł, źródło (czasopismo, wydawnictwo itp.), rok wydania, aktualny pięcioletni impact factor (IF; jeśli czasopismo nie posiada IF – należy wpisać wartość zero), liczba cytowań bez autocytowań (jeśli podana publikacja nie ma cytowań – należy wpisać wartość zero).

 • dla paneli HS należy podać do 10 najważniejszych (reprezentatywnych) prac opublikowanych w okresie ostatnich 10 lat przed zgłoszeniem wniosku, w ocenie których brana będzie pod uwagę jakość wydawnictwa, m.in. obecność czasopisma na liście JCR lub porównywalnej (jeśli te listy mają zastosowanie) oraz zasięg krajowy lub światowy monografii. Publikacje powinny pochodzić z lat 2007-2017, wcześniejsze publikacje nie będą brane pod uwagę podczas oceny dorobku (publikacje przyjęte do druku mogą pochodzić z lat 2007-2022). Kolejne publikacje należy dodać za pomocą przycisku Dodaj,  a następnie wypełnić dane: autor/autorzy, tytuł, źródło, rok wydania, jeśli jest to możliwe należy podać aktualny pięcioletni impact factor (IF) oraz podać liczbę cytowań bez autocytowań.

     Kierownik projektu może wykazać prace, które mają się ukazać. Jeśli publikacja jest przyjęta do druku, wówczas należy zaznaczyć, że dana publikacja nie jest jeszcze opublikowana (The publication is: Accepted for publication), następnie w zakładce  Załączniki  dodać      list/listy od redakcji.

3. Dorobek naukowy – sztuka dla paneli HS i/lub nauk o sztuce (Scientific Achievements – Art): do 10  najważniejszych  dokonań  artystycznych  i  artystyczno-naukowych o znaczeniu międzynarodowym i krajowym, np. autorstwo dzieła sztuki i jego publikacja (partytura, nagranie),  reżyseria  filmu, spektaklu teatralnego, operowego, rola pierwszoplanowa, autorstwo indywidualnej wystawy,  udział w zagranicznym lub krajowym festiwalu o zasięgu międzynarodowym, kierownictwo artystyczne międzynarodowego przedsięwzięcia artystycznego.   

UWAGA: tytuły publikacji, nazw periodyków lub monografii należy podać w języku oryginalnym (np. języku polskim, francuskim, niemieckim).

4. Projekty badawcze (Research Projects)

NALEŻY PRZEDSTAWIĆ WYŁĄCZNIE PROJEKTY, W KTÓRYCH PEŁNIŁO/PEŁNI SIĘ ROLĘ KIEROWNIKA

Wypełnia wyłącznie opiekun naukowy. Projekty wyłonione w drodze konkursów ogólnokrajowych i/lub międzynarodowych, muszą być zakończone w okresie 5 lat przed zgłoszeniem wniosku lub aktualnie realizowane. Przez kierowanie rozumie się również kierowanie/koordynację pracami polskiej grupy badawczej realizującej projekt w ramach konkursów międzynarodowych. W przypadku projektów będących w momencie składania wniosku w trakcie realizacji proszę nie podawać daty zakończenia projektu. System sam oznaczy projekt jako będący w trakcie realizacji (Project in progress). Do pięcioletniego okresu nie wlicza się okresu urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na zasadach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i wychowawczego, udzielanych na zasadach określonych w kodeksie pracy lub pobierał zasiłek chorobowy lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji i leczenia.

Nie należy wymieniać projektów, które są/były finansowane ze środków na działalność statutową, ale te które są/były finansowane ze środków finansowych na naukę.

Realizowane projekty wprowadza się ręcznie przy użyciu przycisku Add, po czym należy podać w języku angielskim:

 • charakter udziału w projekcie (Role in the project),
 • tytuł i numer projektu, (tytuł należy podać w języku oryginalnym, a w miarę możliwości przetłumaczyć na język angielski) (Project title in the original language [and, if applicable, title’s translation into English]),
 • numer projektu (Project ID),
 • źródło finansowania (Sources of funding),
 • wysokość finansowania (wraz z walutą) (Amount of funding/Currency code),
 • miejsce realizacji(Host Institution),
 • lata realizacji(Start date /Finish date),
 • wykaz publikacji (List of the most important publications)

Obowiązkowo dla każdego projektu należy podać wykaz najważniejszych publikacji będących efektem realizacji projektu (opublikowanych lub przyjętych do druku, nie należy podawać publikacji wysłanych do czasopisma lub w przygotowaniu). Brak podanych publikacji będzie traktowany jako brak efektów realizacji projektów. Nie należy podawać publikacji niezwiązanych z przedstawianymi projektami, ani prac zgłoszonych do recenzji.

UWAGA: projekty finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki należy wpisać w systemie ręcznie.

5. Zbliżone zadania badawcze (Similar research tasks) (wypełnia kierownik projektu i opiekun naukowy) powinna zawierać informację o zbliżonych tematycznie zadaniach badawczych zgłoszonych do finansowania w ramach aktualnych konkursów NCN, będących w trakcie realizacji lub zakończonych w ramach finansowania z innych źródeł, w tym z NCN. Należy podać: tytuł i numer projektu, imię i nazwisko kierownika projektu, główne zadania badawcze oraz informację, czy projekt jest realizowany w ramach projektu NCN, złożony do konkursu NCN, finansowany poza NCN, a jeśli tak, to przez kogo; a także przedstawić wyjaśnienie zasadności finansowania zbliżonych, proponowanych zadań badawczych, a więc ewentualnych różnic pomiędzy wnioskiem już finansowanym a składanym do oceny. Celem podania tej informacji jest rozwianie wątpliwości dotyczących podwójnego finansowania badań.

W zakładce tej należy wyjaśnić różnice w wykonywanych/wykonanych zadaniach badawczych w stosunku do proponowanych we wniosku

W przypadku gdy kierownik projektu/opiekun naukowy  oraz wykonawca nie uczestniczyli w wykonywaniu podobnych zadań badawczych należy zaznaczyć nie dotyczy.

6. Doświadczenie naukowe (Research Stays) (wypełnia opiekun naukowy). Należy opisać doświadczenie zdobyte w Polsce i za granicą w ciągu ostatnich 10 lat, przy czym należy podać państwo, nazwę instytucji, rodzaj/charakter pobytu (np. stypendium, fellowship, visting profesor) oraz okres pobytu.

7. Wyróżnienia (Prizes/Awards) (wypełnia kierownik projektu i opiekun naukowy). Należy zawrzeć najważniejsze międzynarodowe i polskie wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych. Należy podać rodzaj wyróżnienia, miejsce i datę jego otrzymania. W tej sekcja należy podać również informacje o innych aktywnościach naukowych (wykłady plenarne wygłaszane na konferencjach, a w przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki aktywny udział w międzynarodowych wystawach, festiwalach, wydarzeniach artystycznych: plastycznych, muzycznych, teatralnych i filmowych). Dopuszczalne jest użycie 1500 znaków.

Jeżeli wypełnienie którejkolwiek części ankiety jest niemożliwe (np. kierownik projektu nie ma wyróżnień), to należy w odpowiedniej zakładce napisać „not applicable”.

Wykonawcę wprowadza się przyciskiem Dodaj wykonawcę, następnie należy podać wymagane dane.

W konkursie PRELUDIUM liczba członków zespołu zaangażowanych w realizację projektu nie przekracza trzech. Poza kierownikiem i opiekunem, jednym z członków zespołu zaangażowanym w realizację projektu może być wykonawca. Wykonawcą nie może być samodzielnym pracownikiem naukowym.

WYKONAWCA JEST WYKONAWCĄ BEZIMIENNYM

 1. Planowany charakter udziału w realizacji projektu: system automatycznie przypisze rolę jaką pełni dana osoba w projekcie („wykonawca”). W polu nie ma możliwości podania imienia i nazwiska danej osoby.
 2. Podmiot: system automatycznie przypisze jednostkę, w którym będzie realizowany projekt. W przypadku gdy wnioskodawcą będzie podmiot złożony, należy wskazać właściwą jednostkę.
 3. Rola pełniona w projekcie: w j. angielskim, w tym polu należy podać, jaką rolę będzie pełnić dana osoba, np. laborant, technik, badacz; NIE NALEŻY podawać danych osobowych wykonawców (imię i nazwisko).
 4. Typ zatrudnienia w projekcie: na potrzeby realizacji projektu należy wybrać:
  • wynagrodzenia dodatkowe: w ramach konkursu Preludium 13 dla ewentualnego wykonawcy można przewidzieć wypłatę wynagrodzenia tylko z puli wynagrodzeń dodatkowych;
  • bez wynagrodzenia.
 5. Rodzaj stanowiska: na potrzeby realizacji projektu należy wybrać:
 6. pozostałe
 7. Okres pobierania wynagrodzenia w projekcie (w miesiącach).

Zakładka: PLAN BADAŃ – wypełniana w języku polskim i w języku angielskim

W planie badań należy przedstawić zadania badawcze, które będą realizowane w ramach projektu.

Zadania badawcze to syntetyczny opis planowanych badań. Zadania powinny być formułowane jasno, wyraźnie, jednoznacznie i konkretnie.

Zadaniami badawczymi nie są: czynności związane z  logistyką projektu, takie jak np. przegląd literatury, zakup aparatury,  zakup aparatury lub materiałów, prace redakcyjne, wyjazdy na konferencje, przygotowanie publikacji.

Zadaniami badawczymi są: analiza i opracowanie wyników badań.

Plan badań otwiera się przyciskiem Edytuj. Kolejne zadania wpisuje się po naciśnięciu przycisku Dodaj zadanie; zadania można usunąć przyciskiem U (usuń).

Dla każdego zadania badawczego należy sprecyzować:

 1. Nazwę zadania badawczego (w języku polskim i angielskim) przedstawiające opisy poszczególnych zadań badawczych –opisy  muszą być tożsame.
 2. W przypadku podmiotu złożonego należy dodatkowo wskazać, który z podmiotów wchodzących w jego skład będzie realizował dane zadanie badawcze, wybierając z listy zawierającej wnioskodawcę/lidera oraz partnerów. W przypadku pozostałych podmiotów, zakładka Podmiot realizujący zadanie zostanie wypełniona automatycznie przez system.

Zakładka: KOSZTORYS (w przypadku podmiotów złożonych: KOSZTORYS ZBIORCZY) - wypełniana wyłącznie w języku angielskim

UWAGA: naukowcy, którzy chcą złożyć wniosek w konkursach NCN: OPUS 13, PRELUDIUM 13 muszą przygotować kosztorys projektu zgodnie z nowymi wytycznymi Rady NCN, określonymi w dokumencie będącym załącznikiem nr 4 do Regulaminu – Koszty w projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki.

Należy dostosować się do limitów finansowych określonych w warunkach konkursu dotyczących np. kwoty całkowitej, o którą można wnioskować, wysokości kosztów pośrednich, limitu środków na wynagrodzenia, dopuszczalnych kosztów aparatury naukowo-badawczej. Generator wniosków w OSF nie daje możliwości sprawdzenia poprawności wszystkich danych (nie blokuje niepoprawnych formuł), dlatego należy je uważnie zweryfikować.

Wszystkie koszty powinny być skalkulowane precyzyjnie i realistycznie, nie mogą być ani przeszacowany, ani niedoszacowany. Każda pozycja w kosztorysie musi być racjonalnie i przekonująco uzasadniona. Kosztorysy powinny mieć poziom ogólności, który umożliwi Ekspertom ocenę zasadności poniesienia poszczególnych wydatków, a równocześnie – ze względu na nadmiernie precyzyjne specyfikacje – nie wykluczy możliwości dokonania planowanych zakupów po uzyskaniu finansowania.

Kwoty należy podawać w pełnych złotych. Podane kwoty powinny zawierać VAT (o ile jest on kwalifikowalny). Stawki wynagrodzeń należy podawać w kwotach brutto/brutto, zwracając uwagę na ich zgodność z wyznaczonymi limitami w poszczególnych konkursach.

W konkursie nie ma limitu środków, które można przeznaczyć na dany rok kalendarzowy, natomiast wysokość finansowania zależy od długości trwania projektu i nie może przekraczać odpowiednio:

 • 60 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 miesięcy;
 • 120 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 miesięcy;
 • 180 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 miesięcy.

Na koszty projektu składają się koszty bezpośrednie i koszty pośrednie.

Koszty bezpośrednie są to koszty związane bezpośrednio z realizacją projektu: koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, koszty aparatury oraz inne koszty bezpośrednie, np. koszty podróży, konferencji, materiałów, odczynników, usług obcych.

Koszty pośrednie są to koszty ogólne funkcjonowania jednostki związane z realizacją projektu, np. koszty administracji i zarządzania, wynajęcia lub amortyzacji budynków i aparatury, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, wody, elektryczności, ogrzewania, ubezpieczenia, wyposażenia biurowego, zatrudnienia personelu administracyjnego.

Koszty pośrednie nie mogą przekraczać 20% wnioskowanych kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów aparatury. W trakcie realizacji projektu wysokość kosztów pośrednich nie może się zwiększyć, ale może się zmniejszyć.

Jednostka jest zobowiązana do uzgodnienia z kierownikiem projektu zagospodarowania co najmniej 25% wartości kosztów pośrednich. Forma porozumienia pomiędzy kierownikiem i jednostką powinna być ustalona na początku realizacji projektu.

Jedną z części budżetu której górny limit został określony jest wysokość budżetu wynagrodzeń. Kolejnym ograniczeniem jest to, że w ramach konkursu możliwe jest wnioskowanie o zakup aparatury naukowo-badawczej, której koszt nie może przekraczać 30% wysokości wnioskowanych środków na realizację projektu.

Kosztorys określa wysokość środków planowanych na realizację projektu w kolejnych latach kalendarzowych. W konkursie PRELUDIUM 13 nie ma ograniczenia limitu środków, które można przeznaczyć na dany rok kalendarzowy.

Zestawienie planowanego dofinansowania z Narodowego Centrum Nauki zawartość tabeli wypełnia się automatycznie po wypełnieniu tabeli w zakładce Kosztorys-podmioty. W przypadku wniosków składanych przez podmioty złożone, koszty wynikają z kosztów podanych w kosztorysach poszczególnych podmiotów.

Koszty przedstawione w kosztorysie należy uzasadnić w części Kalkulacja poszczególnych pozycji kosztorysu, poprzez wypełnienie wszystkich zakładek. Wszystkie planowane wydatki powinny być uzasadnione merytorycznie, logicznie, klarownie i zwięźle: w taki sposób, żeby wpisywane treści były zrozumiałe nie tylko dla autora wniosku, ale  zwłaszcza  dla oceniających Ekspertów. Nie wystarczy np. w zakładce Wynagrodzenia/zakres prac wykonywanych w projekcie (Scope of work within individual project tasks) opisać obowiązki kierownika jako „kierowanie projektem badawczym”.

 1. Wszystkie osoby otrzymujące wynagrodzenie w ramach projektu powinny być uwzględnione w kosztorysie.  Zakładka Wynagrodzenia (Investigator/Staff costs) powinna precyzować:
  • Liczbę wykonawców projektu (Number of Investigators) –  przenoszoną automatycznie przez system z sekcji Informacje ogólne.
  • Liczbę osób pobierającą wynagrodzenie z puli wynagrodzeń dodatkowych (The number of individuals to constitute the basis for the calculation of additional remuneration budget) – przenoszona automatycznie przez system z sekcji Informacje ogólne.
 • Charakter udziału  w projekcie/Typ i rodzaj stanowiska/Forma zatrudnienia w projekcie (Full name/Nature of contribution in the project/Type and character of position) – wypełnia się automatycznie na podstawie danych z sekcji kierownik projektu / Wykonawcy).
 • Podmiot zatrudniający (Employing entity) – wypełnia automatycznie system.
 • Zakres prac wykonywanych w projekcie (Scope of work within individual project tasks) – zwięzły, ale wyczerpujący opis funkcji jaką dana osoba będzie pełnić w projekcie.
 • Czas pobierania wynagrodzenia  w projekcie w miesiącach (Project-related remuneration period (months)) – system wypełnia automatycznie.
 • Całkowite planowane wynagrodzenie w projekcie (Total salary cost on grant – PLN). W tej sekcji należy przedstawić całkowite wynagrodzenie dla poszczególnych osób zaangażowanych do realizacji projektu.

Suma wnioskowanych wynagrodzeń w tabeli Wynagrodzenia musi być równa całkowitym kosztom wynagrodzeń ujętym w tabeli Zestawienie planowanego dofinansowania z NCN (wiersz Wynagrodzenia wraz z pochodnymi). W przypadku błędu system wygeneruje komunikat o niezgodności. Przypominamy, że Rada NCN uchwaliła dokument: Koszty w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, precyzujący maksymalny limit budżetu wynagrodzeń.

W konkursie PRELUDIUM 13 limit na wszystkie wynagrodzenia dodatkowe wynosi 1,5 tys. zł miesięcznie. Kwota ta może zostać podzielona pomiędzy kierownika projektu i ewentualnego wykonawcę lub może być przeznaczona tylko dla kierownika.

W przypadku gdy wnioskodawca pobiera stypendium naukowe w ramach środków finansowanych przez Centrum w innym projekcie, nie może pobierać jednocześnie wynagrodzenia dodatkowego w konkursie PRELUDIUM. Prosimy o zwrócenie uwagi na zapisy dokumentu jw., które jasno precyzują, że „w okresie pobierania stypendium naukowego wykonawca nie pobiera wynagrodzenia ze środków NCN”.

 1. Aparatura (Planned equipment). Przyciskiem Dodaj, tworzy się wykaz planowanej do zakupienia lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej. Przypominamy, że w konkursie PRELUDIUM wartość aparatury nie może przekroczyć 30% wartości projektu.

W zakładce Aparatura należy umieścić koszty, które można zaksięgować w ramach trzech wymienionych poniżej kategorii.

 • Aparatura naukowo-badawcza (wg definicji GUS) rozumiana jest jako zestaw/zestawy urządzeń badawczych, pomiarowych lub laboratoryjnych o małym stopniu uniwersalności i wysokich parametrach technicznych (zazwyczaj wyższych o kilka rzędów dokładności pomiaru w stosunku do typowej aparatury stosowanej dla celów produkcyjnych lub eksploatacyjnych), która zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości obowiązującymi w podmiocie realizującym projekt zaliczana jest do środków trwałych. Zakup aparatury naukowo-badawczej nie może być głównym celem projektu.
 • Inne urządzenia, w tej pozycji należy ująć inne urządzenia niespełniające definicji aparatury naukowo-badawczej, które zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości obowiązującymi w podmiocie realizującym projekt zaliczane są do środków trwałych.
 • Oprogramowanie, w tej pozycji wykazywane jest zakupione na potrzeby projektu oprogramowanie, które zgodnie z zasadami (polityką rachunkowości) obowiązującymi w podmiocie realizującym projekt zaliczane jest do wartości niematerialnych i prawnych. Wartość aparatury naukowo-badawczej ustala się zgodnie z ustawą o rachunkowości i obejmuje ona m.in.: koszty transportu, załadunku, wyładunku, ubezpieczenia w drodze, instalacji/montażu, cła i podatku akcyzowego oraz wartość oprogramowania, jeżeli jest traktowane jako część składowa aparatury.

Wartość aparatury naukowo-badawczej ustala się zgodnie z ustawą o rachunkowości i obejmuje ona m.in.: koszty transportu, załadunku, wyładunku, ubezpieczenia w drodze, instalacji/montażu, cła i podatku akcyzowego oraz wartość oprogramowania, jeżeli jest traktowane jako część składowa aparatury.

We wniosku w systemie OSF powyższa zakładka nie została podzielona na trzy części. Powyższe zestawienie ma na celu pomóc Państwu w przyporządkowaniu kosztu do zakładki Aparatura.

Należy wprowadzić:

 • Nazwę aparatury naukowo-badawczej (Equipment name)w języku polskim oraz w języku angielskim.
 • Merytoryczne uzasadnienie (Justification of purchase) – w języku angielskim, przeznaczenie aparatury, uzasadnienie konieczności zakupu.
 • Podmiot realizujący zakup (Purchasing entity) – dla podmiotu złożonego należy wskazać nazwę podmiotu realizującego zakup i dokonującego jego odpisów amortyzacyjnych w okresie realizacji projektu, dla pozostałych podmiotów sekcja zostanie automatycznie wypełniona przez system.
 • Planowany rok zakupu (Year of purchase).
 • Koszt jednostkowy w zł (Unit Cost – PLN).
 • Liczbę sztuk (Amount).
 • Koszt całkowity (Cost – PLN) – wyliczany jest automatycznie poprzez przemnożenie kosztu jednostkowego i liczby zaplanowanych do zakupu sztuk.
 • Wnioskowane dofinansowanie z NCN (Contribution of the NCN – PLN).

Podmiot wnioskujący o 100% kosztu aparatury przenosi wartość z pola ‘Koszt’ do pola ‘Wnioskowane dofinansowanie z NCN (zł)'.

W przypadku podmiotów wnioskujących o otrzymanie pomocy publicznej  kosztem kwalifikowalnym są koszty aparatury naukowo badawczej i sprzętu, w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane do realizacji projektu, Jeżeli aparatura naukowo-badawcza i sprzęt  nie są wykorzystywane do realizacji projektu badawczego przez cały okres ich użytkowania, za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadającej okresowi realizacji projektu.

 1. Inne koszty (Other direct costs): w każdej z poniższych sekcji należy wskazać odpowiedni rodzaj kosztów, ich wysokość oraz powiązanie z planem zadań projektu (uzasadnienie ich wydatkowania). Takimi kosztami są m. in.
  • Materiały (Materials and small equipment ): koszty zakupu środków nietrwałych (np. odczynników), przeznaczonych do bezpośredniego zużycia przy realizacji projektu oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego i biurowego niezaliczanego do środków trwałych, w tym m.in.: surowce, półprodukty, odczynniki, materiały biurowe, artykuły piśmiennicze, drobny sprzęt laboratoryjny, sprzęt informatyczny/biurowy (np. komputer, drukarka, skaner, monitor, kserokopiarka), inne urządzenia, o ile zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości podmiotu realizującego nie są zaliczane do środków trwałych.
  • Usługi obce (Outsourced services): w tej kategorii ujmowane są koszty dotyczące usług nabywanych od podmiotów zewnętrznych (instytucjonalnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), w tym m.in.:
   • koszty zakupu usług badawczych (analizy laboratoryjne, opracowania statystyczne, badania ankietowe itp.),
   • koszty zakupu innych usług specjalistycznych, niezbędnych dla prawidłowej realizacji projektu (korekty językowe, usługi edytorskie, graficzne, doradcze, monitoringowe itp.),
   • koszty usług pocztowych, kurierskich lub transportowych bezpośrednio związanych z realizacją konkretnego zadania badawczego,
   • w szczególnych sytuacjach – podczas prowadzenia badań z udziałem osób badanych, za kwalifikowalne uznaje się koszty wynajmu sali, cateringu itp. niezbędne do realizacji zadań badawczych.

Osoby pobierające wynagrodzenia w ramach projektu nie mogą świadczyć usług obcych w ramach tego projektu.

 • Wyjazdy służbowe (Conferences and business trips):  koszty wyjazdów służbowych członków zespołu badawczego, w tym m.in.:
 • koszty udziału w seminariach / konferencjach związanych z tematyką projektu,
 • koszty wyjazdów (w tym delegacji) niezbędnych dla realizacji projektu np. kwerendy, badania terenowe itp.

Koszty wyjazdów służbowych obejmują:

 • diety i zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 77 ze zn. 5 § 2 Kodeksu pracy,
 • ubezpieczenie osobowe,
 • opłaty konferencyjne,
 • inne uzasadnione i niezbędne do realizacji projektu koszty takie jak: wizy, koszty wymaganych szczepień itp.
 • Wizyty i konsultacje (Visits and consultations): koszty przyjazdów/wizyt współpracowników zewnętrznych i/lub konsultantów oraz koszty spotkań. W tej kategorii kwalifikowalne są wyłącznie koszty osobowe w postaci: diet, zwrotu kosztów podróży i noclegów.
 • Inne koszty (Other costs):  inne koszty, niemieszczące się w pozostałych kategoriach, w tym koszty upowszechniania wyników.
  • koszty zakupu danych / baz danych lub dostępu do nich,
  • specjalistyczne publikacje / pomoce naukowe i fachowe,
  • koszty publikacji wyników badań (o ile spełniają warunki określone w umowie),
  • koszty zgłoszenia patentów.
 • Wykonawcy zbiorowi (Collective investigators):  ujęte zbiorczo koszty gratyfikacji dla osób o jednorodzajowym zakresie obowiązków (np. ankieterzy lub uczestnicy badań). Minimalna liczba takich wykonawców to 5 osób. Należy przedstawić szczegółowy kosztorys, w tym cel poniesienia wydatków i łączny koszt, oraz liczbę osób otrzymujących świadczenia, wartość świadczeń jednostkowych i formę świadczeń (pieniężna, rzeczowa). Proszę pamiętać, że sekcja ta nie obejmuje techników i laborantów.

UWAGA: koszty związane z obsługą administracyjną projektu nie powinny być umieszczone w sekcji Inne koszty, pokrywa się je z kosztów pośrednich.

Wszystkie informacje należy przedstawić wyłącznie w języku angielskim. Zwracamy szczególną uwagę na przestrzeganie regulacji dotyczących kwalifikowalności kosztów zawartych w dokumencie Koszty w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki.

W przypadku wniosków składanych przez podmioty złożone, wymagane dane należy podać z podziałem dla tych poszczególnych podmiotów. Podział danych ze względu na podmioty należy dokonać samodzielnie w polu tekstowym.

Zakładka: KOSZTORYS – PODMIOTY

W przypadku podmiotów innych niż złożone zakładka zawiera tabelaryczne Zestawienie planowanego dofinansowania z Narodowego Centrum Nauki. W przypadku podmiotów złożonych, zakładka składa się z podsekcji odpowiadających każdemu z podmiotów wchodzących w skład podmiotu złożonego. Podmioty złożone wypełniają rubryki odpowiadające każdemu z podmiotów wchodzących w skład podmiotu złożonego.

Należy podać, z rozbiciem na kolejne lata kalendarzowe: koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, koszty aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania, inne koszty bezpośrednie oraz koszty pośrednie. Koszty realizacji projektu ogółem stanowią sumę powyższych kosztów dla poszczególnych lat kalendarzowych.

Zakładka jest prosta lub rozbudowana w zależności od tego, czy projekt objęty jest pomocą publiczną, określoną w sekcji Wnioskodawca.

Sekcja Dofinansowanie poszczególnych kategorii kosztów pojawi się gdy wnioskodawca będzie starał się o pomoc publiczną. Zakładka wypełni się automatycznie po wypełnieniu zakładki Szczegółowe zestawienie wydatków.

Koszty wynagrodzeń muszą być zgodne z sumą indywidualnych wynagrodzeń, podanych w sekcji Kosztorys lub Kosztorys zbiorczy (zakładka:  Zestawienie planowanego dofinansowania z NCN/Wynagrodzenia). System tworzy komunikat o ewentualnej niezgodności.

Podmiot wnioskujący o pomoc publiczną wypełnia zakładkę Szczegółowe zestawienie wydatków. Pozostałe rubryki, tj. Zestawienie planowanego dofinansowania z NCN oraz Dofinansowanie poszczególnych kategorii kosztów, wypełniają się automatycznie na podstawie danych zawartych w Szczegółowym zestawieniu wydatków. Szczegółowe informacje dla wnioskujących o pomoc publiczną zebrane są w instrukcji pomocniczej sporządzania wniosku o finansowanie projektu badawczego i załączników dla podmiotów wnioskujących o pomoc publiczną. Przed rozpoczęciem wypełniania powyższej zakładki prosimy o zapoznanie się z instrukcją zamieszczoną w tej zakładce, przycisk pokaż/ukryj instrukcje oraz instrukcja dotycząca pomocy publicznej.

Zakładka: OŚWIADCZENIA

Przed wypełnieniem tej sekcji należy obowiązkowo wypełnić sekcję Wnioskodawca/Podmiot realizujący.

Sekcja Oświadczenia zawiera tylko te oświadczenia, w których należy podać i/lub zweryfikować specyficzne dane. Należy zapoznać się z treścią wszystkich oświadczeń składanych przez kierownika oraz osobę/osoby reprezentującą/-e jednostkę składającą projekt. Uzupełnienie poszczególnych oświadczeń jest możliwe za pomocą przycisku Edytuj.

Kierownik projektu/osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu będącego wnioskodawcą  deklaruje, czy ubiega się o finansowanie zadań badawczych objętych wnioskiem również z innych źródeł. Jeśli tak, musi podać to źródło i podać szczegółowe dane złożonego tam projektu. W przypadku zaakceptowania wniosku do finansowania przez NCN i innego grantodawcę, wnioskodawca musi wybrać jedno źródło finansowania. Jeśli podczas rozpatrywania wniosku w NCN wniosek uzyska finansowanie z innego źródła, wnioskodawca zobowiązany jest wycofać wniosek z postępowania konkursowego w NCN.

Kierownik/osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu będącego wnioskodawcą deklaruje, czy proponowane badania wymagają specjalnej zgody odpowiedniej komisji np. komisji bioetycznej. Jeśli badania będą nasuwać wątpliwości etyczne, kierownik może je wyjaśnić w oknie: Opis działań podjętych w celu zapewnienia wykonywania badań zgodnie z zasadami dobrej praktyki w danej dziedzinie/dyscyplinie naukowej (maks. 2,5 tys. znaków ze spacjami). Należy wówczas przedstawić numery uzyskanych zgód lub wyjaśnić, dlaczego zgoda nie jest konieczna. W przypadku gdy wnioskodawca na etapie składania wniosku nie posiada jeszcze wymaganych zgód – a będą one konieczne, może opisać proces zaawansowania w ubieganiu się o nie.

W przypadku badania klinicznych podlegających ustawie z dnia 6 września 2001 r. z późn. zm. o prawie farmaceutycznym lub ustawie z dnia 20 maja 2010 r. z późn. zm. o wyrobach medycznych pojawi się dodatkowa sekcja Szczegółowe uzasadnienie niekomercyjnego charakteru badania klinicznego planowanego z zastosowaniem produktu leczniczego lub wyrobu medycznego ( maks.2,5 tys. znaków ze spacjami).

Wnioskodawca nie musi dołączać do wniosku kopii właściwych zgód, natomiast będąc świadomy odpowiedzialności karnej oświadcza, że zadania nimi objęte będą wykonywane dopiero po ich uzyskaniu.

Wnioskodawca nie musi dołączać do wniosku kopii właściwych zgód, natomiast będąc świadomy odpowiedzialności karnej oświadcza, że zadania nimi objęte będą wykonywane dopiero po ich uzyskaniu.

UWAGA: kierownik projektu oświadcza czy jest autorem/współautorem szczegółowego i skróconego opisu projektu badawczego. W przypadku współautorstwa należy wymienić wszystkich pozostałych współautorów.

Prosimy o zwrócenie uwagi na zagadnienia ujęte w sekcji „Oświadczenia”:

 • Ponadto wnioskodawca/osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu będącego miejscem realizacji projektu i kierownik projektu oświadczają, że zapoznali się z zasadami doręczania decyzji Dyrektora Narodowego Centrum Nauki.

Jednocześnie należy pamiętać, że:

 • wnioskodawca/podmiot realizujący ma obowiązek wskazania we wniosku adresu Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP), na który doręczane będą pisma dotyczące wniosku o finansowanie, w tym decyzje dyrektora NCN odnośnie przyznania finansowania. Niepodanie adresu ESP (ePUAP) we wniosku uniemożliwi jego wysłanie w systemie OSF.
 • kierownik projektu/osoba fizyczna może wskazać adres skrytki ePUAP opcjonalnie. W przypadku braku adresu skrytki ePUAP doręczenie decyzji będzie realizowane poprzez wysłanie informacji na adres e-mail kierownika projektu wskazany we wniosku.

W przypadku gdy finansowanie projektu będzie stanowiło pomoc publiczną wnioskodawca zobowiązany jest również wypełnić „Oświadczenie dla Narodowego Centrum Nauki”, w którym zadeklaruje, że do wersji elektronicznej wniosku dołączy określone załączniki.

Wniosek o udzielenie pomocy publicznej składa się z następujących dokumentów:

 1. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. – Dz. U. z 2010 r., poz. 312, nr 53 z późn. zm.),
 2. sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości,
 3. oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej na wnioskowane koszty kwalifikowalne,
 4. oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT,
 5. oświadczenie o braku okoliczności wyłączających udzielenie pomocy publicznej na realizację projektu badawczego,
 6. informacja dotycząca amortyzacji aparatury wraz z podaniem stawek amortyzacyjnych,
 7. oświadczenie dotyczące współpracy przedsiębiorstwa z organizacją prowadzącą badania o niewnoszeniu przez tę organizację wkładu finansowanego na rzecz realizacji projektu badawczego.

Zakładka: SKRÓCONY OPIS PROJEKTU BADAWCZEGO w języku polskim

Skrócony opis projektu badawczego należy sporządzić w osobnym pliku wyłącznie w języku polskim. Plik należy załączyć do wniosku za pomocą przycisku Załącz plik – maksymalnie 5 stron zdefiniowanego maszynopisu wraz z literaturą (formatowanie: rozmiar strony A4 , typ czcionki Times New Roman, wielkość czcionki 11-12 pkt, interlinia pojedyncza, marginesy: boczne 2 cm, górne i dolne 1,5 cm). Jedynym akceptowanym formatem jest plik PDF.

Przypominamy, że w pierwszym etapie merytorycznej oceny wniosku oceniany jest jedynie formularz i skrócony opis projektu. Na tym etapie szczegółowy opis projektu badawczego nie będzie dostępny dla ekspertów. W związku z tym, opis skrócony nie może być identyczny ze streszczeniem projektu. Powinien zawierać wszystkie istotne informacje o projekcie, przedstawione w sposób merytoryczny, logiczny i jasny. Skrócony opis musi być przygotowany w taki sposób, żeby był zrozumiały nie tylko dla bardzo wąskiego grona ekspertów w konkretnej, ściśle zdefiniowanej dziedzinie, której dotyczy dany projekt, ale tak, żeby mógł być oceniony przez szersze grono ekspertów zajmujących się pokrewnymi dziedzinami. W opisie należy unikać ogólników oraz wyrażeń typu: „wydaje się, że…”, „warto przeanalizować”, „projekt może…” itp.; język opisu powinien być staranny.

UWAGA: treść podana w plikach PDF musi zawierać następujące informacje.

 • Cel naukowy projektu – opis problemu, którego rozwiązania podejmuje się wnioskodawca, hipotezy badawcze;
 • Znaczenie projektu – dotychczasowy stan wiedzy, uzasadnienie podjęcia problemu badawczego, uzasadnienie nowatorskiego charakteru badań, znaczenie wyników projektu dla rozwoju danej dziedziny i dyscypliny naukowej oraz rozwoju cywilizacyjnego;
 • Koncepcja i plan badań – ogólny plan badań, szczegółowe cele badawcze, wyniki badań wstępnych, analiza ryzyk;
 • Metodyka badań– sposób realizacji badań, metody, techniki i narzędzia badawcze, metody analizy i opracowania wyników, urządzenia i aparatura wykorzystywane w badaniach;
 • Literatura- spis literatury przedstawiający pozycje uwzględnione przez autora w skróconym opisie projektu badawczego, zawierający pełne dane bibliograficzne.

Po naciśnięciu przycisku Sprawdź kompletność system powinien zasygnalizować przekroczenie 5 stron.

Zakładka: SZCZEGÓŁOWY OPIS PROJEKTU w języku angielskim

Szczegółowy opis projektu badawczego należy sporządzić w osobnym pliku wyłącznie w języku angielskim. Plik należy załączyć do wniosku za pomocą przycisku Załącz plik – maksymalnie 15 stron zdefiniowanego maszynopisu wraz z literaturą (formatowanie: rozmiar strony A4 , typ czcionki Times New Roman, wielkość czcionki 11-12 pkt, interlinia pojedyncza, marginesy: boczne 2 cm, górne i dolne 1,5 cm). Jedynym akceptowanym formatem jest plik PDF.

Przypominamy, że w drugim etapie merytorycznej oceny wniosku oceniany jest jedynie formularz i szczegółowy opis projektu. Szczegółowy opis projektu badawczego należy przygotować dla wszystkich paneli (HS, ST i NZ) w języku angielskim.

UWAGA: treść podana w plikach PDF musi zawierać następujące informacje.

 • Research Project Objectives: scientific problem aimed to be solved by the proposed project, project research hypotheses;
 • Significance of the project: state of the art, justification for tackling specific scientific problems by the proposed project, pioneering nature of the project, the impact of the project results on the development of the research field and scientific discipline, economic and societal impact;
 • Work plan: outline of the work plan, critical paths, state of prelinimary and initial research indicating feasibility of research objectives;
 • Research Methodology: underlying scientific methodology, data reduction and treatment schemes, type and degree of access to the equipment to be used in the proposed research;
 • Literature references.

Po naciśnięciu przycisku Sprawdź kompletność system powinien zasygnalizować przekroczenie 15 stron.

Zakładka: ZAŁĄCZNIKI

W tej zakładce system podaje listę załączników, które należy dołączyć do elektronicznej wersji wniosku w systemie OSF. Przed zablokowaniem wniosku dodawanie załączników jest opcjonalne. Po zablokowaniu wniosku do NCN możliwa jest zmiana dodanych wcześniej załączników, dodanie brakujących lub dodanie załączników, w tym potwierdzeń złożenia wniosku w konkursie. W celu wysłania wniosku do NCN konieczne jest dołączenie kompletnego zestawu potwierdzeń i załączników.  

Lista załączników zależy od typu wniosku, w przypadku konkursu PRELUDIUM 13 są to:

Załącznik 1[1] Podmiot nieotrzymujący dotacji na działalność statutową z budżetu nauki przekazuje informacje dotyczące:

 • badań naukowych zrealizowanych w tej jednostce w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji pracowników tej jednostki,
 • aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych.

UWAGA: osoba fizyczna podaje w tym punkcie dane instytucji, w której zamierza realizować projekt.

Załącznik 2[2]  Umowa o utworzeniu podmiotu złożonego.

Załącznik 3[3] Kwestionariusz występowania/niewystępowania pomocy publicznej.

Załącznik 4[4] Dokumenty i oświadczenia przedkładane w związku z ubieganiem się podmiotu o otrzymanie pomocy publicznej:

1.Wypełniony i podpisany Formularz informacji przed stawianych przy ubieganiu się o pomoc inną  niż  pomoc  w  rolnictwie  lub  rybołówstwie  (załącznik  nr  1  do rozporządzenia  Rady Ministrów z 29.03.2010 r. Dz. U. z 2010 r., poz. 312, nr 53 z późn. zm.).

2.Sprawozdania   finansowe   za   okres   3   ostatnich   lat obrotowych,  sporządzane  zgodnie z przepisami o rachunkowości.

3.Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej na wnioskowane koszty kwalifikowalne.

4.Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT.

5.Oświadczenie o braku okoliczności wyłączających możliwość udzielenia pomocy publicznej na realizację projektu badawczego.

6.Informacja dotycząca amortyzacji aparatury wraz z podaniem stawek amortyzacyjnych.

7.Oświadczenie  dotyczące  współpracy  przedsiębiorstwa  z  organizacją  prowadzącą  badania o niewnoszeniu  przez  tą  organizację  wkładu  finansowego  na  rzecz  realizacji  projektu badawczego.

Załącznik 5 List/y od redakcji potwierdzający/e przyjęcie publikacji do druku publikacji, możliwość dodania potwierdzenia przyjęcia do druku od redakcji w przypadku gdy publikacja została zaakceptowana do druku.

UWAGA: każdy członek podmiotu złożonego przekazuje oświadczenie o występowaniu/niewystępowaniu pomocy publicznej wyłącznie w wersji elektronicznej.

W przypadku podmiotów wnioskujących o udzielenie pomocy publicznej należy dołączyć dokumenty i oświadczenia przedkładane w związku z ubieganiem się podmiotu o otrzymanie pomocy publicznej.

(Wzory i rodzaje dokumentów podane są w sekcji Oświadczenia)

Potwierdzenia złożenia wniosku w konkursie PRELUDIUM 13, możliwe jest do wygenerowania i dołączenia po Zablokowaniu wersji wniosku do NCN. Do wniosku w systemie OSF należy dołączyć dwa potwierdzenia.

Wnioski muszą być kompletne. Kompletność sprawdza się w systemie przyciskiem Sprawdź kompletność, a następnie Pokaż szczegóły. System nie pozwala na wysłanie wniosku, w którym nie zostały wypełnione wymagane pola lub brakuje obowiązkowych załączników. Sprawdzanie kompletności wniosku przez system nie zwalnia Wnioskodawcy z odpowiedzialności za treść zakładek.


[1] Dotyczy  podmiotów  nieotrzymujących  dotacji  na  działalność  statutową  z  budżetu  nauki.  W  przypadku,  gdy wnioskodawcą  jest  osoba  fizyczna należy  podać  w  odniesieniu  do  podmiotu  będącego  miejscem  realizacji projektu  badawczego. Do  wniosku  należy  dołączyć  dokument  odpisany  elektronicznie  lub  skan  tego  dokumentu podpisanego odręcznie w formie pliku PDF.

[2] Dotyczy  podmiotów  złożonych. Do  wniosku  należy  dołączyć  dokument  podpisany  elektronicznie  lub  skan tego dokumentu podpisanego odręcznie w formie pliku PDF.

[3] Do wniosku należy dołączyć dokument podpisany elektronicznie dla każdego występującego we wniosku podmiotu. W  przypadku  podmiot u  niewnioskującego  o

pomoc  publiczną  do  wniosku można  dołączyć skan tego  dokumentu podpisanego odręcznie w formie pliku PDF lub dokumentu podpisanego elektronicznie.

[4] Dokumenty   podpisane elektronicznie należy  przedłożyć  dla  każdego  występującego  we  wniosku  podmiotu wnioskującego o pomoc publiczną.

Zakładka: ELEKTRONICZNA WYSYŁKA WNIOSKU

Po wypełnieniu poszczególnych zakładek wniosku i sprawdzeniu jego kompletności (1) wniosek należy zablokować poprzez kliknięcie przycisku  Zablokuj wersję do NCN (2).

 

Po kliknięciu zakładki Elektroniczna wysyłka wniosku pojawia się komunikat informujący, że wniosek został przygotowany w wersji ostatecznej (jego edycja nie jest możliwa) i jest gotowy do wysłania drogą elektroniczną do Narodowego Centrum Nauki. Nie został jeszcze oznaczony jako „gotowy" i nie jest dostępny dla pracowników NCN, wówczas redaktor wniosku może jeszcze odblokować wniosek klikając (przycisk „Powrót do edycji”(3)) i nanieść w nim ewentualne korekty.

W tej sekcji należy wygenerować potwierdzenia złożenia wniosku oraz jest możliwość dodania lub zmiany wymaganych załączników (opcje: zmień plik lub usuń plik oraz sprawdzić klikając przycisk pokaż plik). Jeśli wymagane załączniki nie zostały dodane wcześniej należy dodać je w tej sekcji.

Spersonalizowane „Potwierdzenia” można pobrać z systemu, a następnie załączyć ich podpisane skany lub dokument podpisany elektronicznie.

UWAGA: potwierdzenie musi dotyczyć ostatecznej wersji wniosku. Oryginał potwierdzenia  należy  przechowywać  do  dnia  zakończenia  procesu  oceny  wniosku, a  w  przypadku zakwalifikowania projektu badawczego do finansowania do dnia podpisania umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego.
UWAGA: nie należy wysyłać żadnej wersji papierowej do Narodowego Centrum Nauki. Wniosek uznaje się za skutecznie wysłany wyłącznie drogą elektroniczną.

Wymagane załączniki można dołączyć na dwa sposoby: można dołączyć skan podpisanego ręcznie dokumentu lub dołączyć plik podpisany elektronicznie.

W każdej z opcji należy kliknąć przycisk „Załącz plik” i dodać odpowiedni dokument. Obecnie w miejscu „Plik podpisany elektronicznie” istnieje możliwość dodawania plików wyłącznie z rozszerzeniem w formacie .PAdES.

Wnioskodawcy, którzy będą chcieli do wniosku dołączyć pliki podpisane podpisem kwalifikowanym lub popisane profilem zaufanym, mogą przesłać je do Centrum za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Wówczas do wniosku, w systemie OSF, należy dołączyć wymagane dokumenty w formacie .pdf (w tym potwierdzenie złożenia wniosku) bez wymaganych podpisów. Te same dokumenty podpisane podpisem kwalifikowanym należy wysłać do Centrum na adres ESP: /ncn/SkrytkaESP najpóźniej do dnia zakończenia naboru wniosków w konkursie (w nazwie wiadomości prosimy wpisać numer ID wniosku oraz nazwę konkursu, w którym składany jest wniosek).

UWAGA: w przypadku gdy potwierdzenie złożenia wniosku podpisuje inna osoba niż osoba upoważniona do reprezentacji podmiotu to wówczas należy przesłać do Centrum pełnomocnictwo. Upoważnienie do podpisania dokumentów może zostać zeskanowane i załączone do systemu wraz z potwierdzeniem założenia wniosku lub przesłane na elektroniczną skrzynkę podawczą Narodowego Centrum Nauki.

Wysyłka wniosku do NCN

Po wypełnieniu wniosku i uzupełnieniu go o wymagane przepisami załączniki, wniosek – tylko w wersji elektronicznej – należy wysłać do Narodowego Centrum Nauki, używając przycisku "Wyślij do NCN"(4). Kompletne wykonanie procedury zostanie potwierdzone zmianą statusu wniosku na „wysłany” w nagłówku wniosku.

UWAGA: po wykonaniu tej operacji nie będą możliwe żadne zmiany treści wniosku./sites/default/files/obrazki/preludium_13_rys.1.jpg