Przejdź do:

Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą występować następujące podmioty wskazane w art. 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r . Nr 96, poz. 615, z późn. zm.):

 • jednostka naukowa;
 • konsorcjum naukowe;
 • sieć naukowa;
 • jednostka organizacyjna uczelni niebędąca podstawową jednostką organizacyjną;
 • centrum naukowo-przemysłowe;
 • centrum naukowe Polskiej Akademii Nauk;
 • centrum naukowe uczelni;
 • biblioteka naukowa;
 • przedsiębiorca mający status centrum badawczo-rozwojowego;
 • jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • osoba fizyczna;
 • przedsiębiorca prowadzący badania naukowe w innej formie organizacyjnej niż wymienione powyżej.

Kierownik projektu może występować jako osoba fizyczna bądź z ramienia podmiotu, w którym zamierza realizować badania. Przez osobę fizyczną rozumieć należy osobę, która w momencie składania wniosku nie jest zatrudniona w podmiocie, w którym będzie realizowany projekt. Osoby fizyczne nie mogą składać wniosków o finansowanie projektów, które będą realizowane w następujących podmiotach: przedsiębiorstwa (w tym podmioty sektora publicznego ubiegające się o pomoc publiczną), konsorcja naukowe, sieci naukowe, centra naukowo-przemysłowe, centra naukowe Polskiej Akademii Nauk i centra naukowe uczelni. W tych przypadkach wnioskodawcą jest ww. podmiot. Osoby fizyczne wskazują we wniosku jednostkę, w której będzie realizowany projekt.

Środki finansowe są przekazywane wyłącznie podmiotowi realizującemu projekt i zatrudniającemu kierownika projektu. W przypadku wniosku złożonego przez osobę fizyczną, warunkiem finansowania projektu jest zatrudnienie tej osoby przez podmiot realizujący projekt (akceptowalne jest zatrudnienie na umowę o pracę, umowę o dzieło, umowę zlecenie).  NCN zawiera umowę o realizację i finansowanie projektu z kierownikiem projektu i podmiotem go zatrudniającym.

WARUNKI, KTÓRE MUSI SPEŁNIAĆ WNIOSKODAWCA I PROJEKT BADAWCZY

W ramach konkursu rozpatrywane są projekty badawcze:

 • Mające na celu powołanie przez kierownika projektu nowego zespołu naukowego, prowadzącego nowatorskie badania naukowe o charakterze podstawowym, złożonego z osób nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu naukowego profesora, w tym nowo zatrudnionych, które dotychczas nie współpracowały ze sobą - jako odrębny zespół - przy realizacji projektów badawczych, finansowanych w drodze konkursu.
 • Kierowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (w latach 2002-2012). Wszystkie osoby, w przypadku których stopień doktora został nadany po dniu 31 grudnia 2001 mogą aplikować w konkursie. Do wymaganego okresu 10 lat nie wlicza się urlopu macierzyńskiego i wychowawczego udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie Pracy, o ile kierownik projektu może je potwierdzić odpowiednim dokumentem. Przykładowo, w przypadku osób, które po otrzymaniu stopnia doktora korzystały z półrocznego urlopu macierzyńskiego do konkursu kwalifikują się osoby, których stopień doktora został nadany po dniu 30 czerwca 2001. Stopień doktora musi być oficjalnie zatwierdzony na dzień złożenia wniosku. Osoby, które uzyskały stopień w roku 2012 mogą zostać poproszone o dostarczenie dokumentu potwierdzającego nadanie stopnia doktora. Kierownik może, ale nie musi, mieć stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora – o ile spełnia warunek dotyczący uzyskania doktoratu w przeciągu ostatnich 10 lat.

Projekty badawcze są realizowane przez zespoły badawcze, w skład których wchodzi kierownik projektu oraz dowolna liczba wykonawców. Poza kierownikiem projektu, wśród wykonawców projektu nie może być samodzielnych pracowników naukowych (osób posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora). W zespole badawczym nie wskazuje się głównych wykonawców. Ocenie w toku konkursu podlega wyłącznie dorobek kierownika projektu, pozostali wykonawcy nie przedstawiają ankiety dorobku naukowego.

Skład zespołu badawczego nie podlega obostrzeniom formalnym w zakresie wieku członków zespołu, ich obywatelstwa ani kraju rezydencji. Kluczowe jest zatrudnienie kierownika i wykonawców projektu (w formie umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia) przez polski podmiot, do którego zostaną przekazane środki finansowe.

Każda z osób wchodzących w skład zespołu badawczego musi oszacować procent czasu pracy, który poświęci realizacji projektu w ramach swoich obowiązków zawodowych. Należy określić (szacunkowo), jaki procent własnego czasu pracy dany wykonawca przeznaczy na rzecz zadań związanych z realizacją projektu. Suma czasu, który poświęca dana osoba na obecnie realizowane oraz zgłaszane do finansowania projekty oraz inne obowiązki zawodowe nie może przekraczać 100%.

W konkursach ogłoszonych w tym samym dniu (tj. w danej edycji konkursów) można występować w charakterze kierownika projektu tylko w jednym wniosku, niezależnie od rodzaju konkursu. Przykładowo: zgłoszenie wniosku do konkursu SONATA 3 w V edycji konkursów (ogłoszonych 15.03.2012 r.) uniemożliwia złożenie wniosku przez tego samego kierownika w konkursach PRELUDIUM 3, OPUS3 i SONATA BIS 1. Składanie przez zespół badawczy kilku wniosków w danej edycji konkursowej jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy projekty kierowane są przez różne osoby. Dozwolone jest kierowanie więcej niż jednym projektem badawczym zgłoszonym/finansowanym w różnych edycjach konkursów np. OPUS 3 i SONATA 4. Pamiętać należy jednak, że kierownikiem projektu typu SONATA lub SONATA BIS) można być tylko raz. Osoba będąca już kierownikiem lub wykonawcą w projekcie finansowanym przez NCN może składać kolejny wniosek, jeśli czas poświęcony przez nią na realizację projektów, w których uczestniczy lub planuje uczestniczyć (i innych zobowiązań wynikających z obowiązków w miejscu pracy) nie przekroczą 100% deklarowanego czasu pracy.

Nie jest dopuszczalne wielokrotne finansowanie tych samych zadań badawczych w projektach realizowanych przez dany zespół. Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić w części „Zbliżone zadania badawcze” zbliżone tematycznie projekty finansowane z różnych źródeł (w tym z NCN) lub rozpatrywane w ramach aktualnych konkursów NCN. Przedstawianie tych projektów ma na celu wykazanie różnic pomiędzy zgłaszanym projektem a innymi projektami. Wniosek podlegający ocenie w aktualnie trwającym postępowaniu konkursowym lub rozpatrywany w ramach postępowania odwoławczego nie może być złożony ponownie do czasu uzyskania decyzji ostatecznej.

Projekt badawczy musi obejmować badania podstawowe. Wnioskodawca jest proszony o przedstawienie uzasadnienia spełniania kryterium badań podstawowych w proponowanym projekcie. Wniosek musi dotyczyć dyscyplin naukowych uwzględnionych w podziale zatwierdzonym przez Radę NCN i zostać złożony do właściwego panelu odpowiadającego tematyce wniosku.

Wniosek wraz z załącznikami musi być przygotowany w dwóch językach: polskim oraz angielskim, w oparciu o szczegółowe wytyczne. Zgłoszony wniosek musi być kompletny. Kompletność wniosku można sprawdzić w systemie OSF za pomocą opcji „Sprawdź kompletność”.

Okres realizacji projektu nie może być krótszy niż 36 miesięcy i nie może przekraczać 60 miesięcy. W przypadku projektów dłuższych niż 36 miesięcy, po upływie 30 miesięcy realizacja projektu jest opiniowana przez Zespół Ekspertów, który decyduje o możliwości przedłużenia finansowania o dalszy okres (nieprzekraczający 24 miesięcy).

Podmiot wnioskujący (z wyjątkiem osoby fizycznej), który nie otrzymuje dotacji na działalność statutową z budżetu nauki przekazuje dodatkowe informacje dotyczące badań naukowych zrealizowanych w ostatnich 2 latach, wraz z wykazem publikacji pracowników oraz posiadanej aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych.

Zadania objęte wnioskiem nie mogą być finansowane ze środków pochodzących z innych źródeł (wymagane jest oświadczenie podmiotu przystępującego do konkursu o niefinansowaniu zadań objętych wnioskiem z innych źródeł). Celem tego oświadczenia jest wykluczenie podwójnego finansowania, czyli zapewnienie, że wydatki ponoszone w ramach projektu finansowanego przez NCN nie były, nie są i nie będą pokryte z innych źródeł.

Wysokość finansowania nie może przekraczać 1,5 mln zł na cały okres 60 miesięcy.

Przypominamy, że koszt zakupu pojedynczego aparatu naukowo-badawczego finansowanego ze środków NCN nie może przekraczać wartości odpowiednio 500 000 zł dla paneli ST oraz NZ i 150 000 zł dla paneli HS.

Koszty pośrednie w projekcie nie mogą przekraczać 30% wnioskowanych kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów aparatury.

Jeżeli zgłaszany projekt obejmuje badania związane z wymogiem uzyskania dodatkowych zezwoleń (właściwej komisji bioetycznej, lokalnej komisji etycznej do spraw przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach, zgody wymaganej na podstawie przepisów o ochronie przyrody lub przepisów o organizmach genetycznie modyfikowanych) wnioskodawca składa wraz z wnioskiem kopię wymaganych zgód (zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej - w formacie PDF). Wnioskodawca deklaruje we wniosku, czy odpowiednia zgoda jest konieczna dla przeprowadzenia planowanych badań, a deklaracja jest weryfikowana przez Zespół Ekspertów.