na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przez rokiem wystąpienia z wnioskiem, ogłoszonym przez Narodowe Centrum Nauki 15 września 2012 r. przygotowana w oparciu o następujące dokumenty:

 1. Ogłoszenie o konkursie przeprowadzanym w oparciu o warunki ustalone przez Radę NCN;
 2. Uchwała Rady NCN nr 70/2012 z 13.09.2012 r. określająca warunki przeprowadzania konkursu SONATA BIS 2, wraz z załącznikami:
  • załącznik nr 1 – panele NCN,
  • załącznik nr 2 – zakres danych wymaganych we wniosku składanym przez osobę fizyczną lub podmiot określony w art. 10 pkt 1-8 i 10 ustawy z 30.04.2010 r. o zasadach finansowania nauki, z wyłączeniem przedsiębiorcy oraz podmiotów złożonych,
  • załącznik nr 2a – zakres danych wymaganych we wniosku składanym przez przedsiębiorcę lub podmiot złożony,
  • załącznik nr 3  – Regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w zakresie projektów badawczych oraz staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora;
 3. Szczegółowy tryb sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów (Zarządzenie Dyrektora NCN nr 36 z 31.08.2012 r.).

UWAGA: Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z treścią wyżej wymienionych dokumentów oraz na bieżąco śledzić informacje podawane na stronie NCN; niniejsza instrukcja ma charakter informacyjny.

Formularze wniosków wraz z szczegółowymi wytycznymi znajdują się w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania), dostępnym na stronie internetowej Ośrodka Przetwarzania Informacji (OPI), za pośrednictwem którego należy przygotować i złożyć wniosek o finansowanie.