Przejdź do:

Instrukcja przygotowania i składania wniosku w konkursie SONATA 10 – wypełnianie zakładek formularza

1. Zakładka: WNIOSKODAWCA/PODMIOT REALIZUJĄCY

Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą występować podmioty wskazane w art. 10  ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.), czyli:

 1. jednostki naukowe;
 2. konsorcja naukowe;
 3. sieci naukowe i jednostki organizacyjne uczelni niebędące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi;
 4. centra naukowo-przemysłowe;
 5. centra naukowe Polskiej Akademii Nauk;

5a) centra naukowe uczelni;

 1. biblioteki naukowe;
 2. przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30.05.2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej;
 3. jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. osoby fizyczne;
 5. przedsiębiorcy prowadzący badania naukowe w innej formie niż formy określone w pkt. 1-8.

W sekcji Status wnioskodawcy należy z listy wybrać właściwy status. Po wyborze system tworzy odpowiedni formularz wniosku.

UWAGA: w trakcie tworzenia wniosku można zmienić status wnioskodawcy, ale to wiąże się z koniecznością aktualizacji innych danych w formularzu.

W sekcji Wnioskodawca należy zidentyfikować wnioskodawcę: podmiot składający wniosek samodzielnie lub lider podmiotu złożonego, czyli podmiot reprezentujący wszystkich członków podmiotu złożonego. Podmiotami złożonymi są konsorcja naukowe, sieci naukowe, centra naukowo-przemysłowe, centra naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz centra naukowe uczelni (z wyjątkiem centrów naukowych uczelni utworzonych w ramach struktury jednej uczelni). Informacje o pozostałych członkach/uczestnikach podmiotu złożonego (poza liderem) podawane są w zakładce Partnerzy.

Osoby fizyczne, o których mowa w art. 10 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r . Nr 96, poz. 615 z późn. zm.) nie mogą składać wniosków o finansowanie projektów badawczych, które będą realizowane w następujących podmiotach: konsorcja naukowe, sieci naukowe, centra naukowo-przemysłowe, centra naukowe Polskiej Akademii Nauk i centra naukowe uczelni za wyjątkiem centrów naukowych uczelni utworzonych w ramach struktury jednej uczelni. W tych przypadkach wnioskodawcą jest ww. podmiot.

W przypadku wnioskowania jako osoba fizyczna, po wypełnieniu sekcji Status wnioskodawcy: zakładka Wnioskodawca w lewym górnym rogu zmieni nazwę na Podmiot realizujący: należy w niej podać dane dotyczące jednostki, w której będzie wykonywany projekt.

UWAGA: uprzejmie informujemy, że przed pobraniem jakichkolwiek informacji z bazy OPI należy sprawdzić, czy dane w powyższym systemie są aktualne. Jeśli którekolwiek z danych są nieaktualne prosimy o niezwłoczny kontakt z działem technicznym OPI pod adresem e-mail: aktualizacja@opi.org.pl

Jako wnioskodawcę można wskazać podmiot figurujący w bazie OPI (przycisk: Wybierz z bazy OPI) lub wprowadzić nowy podmiot (przycisk: Dodaj spoza bazy). Dane wnioskodawcy muszą być kompletne, zgodne z dokumentami rejestrowymi oraz ze stanem faktycznym: należy więc je zweryfikować i uzupełnić. Kolejne okna otwiera się przyciskami Edytuj. Wszystkie wymagane rubryki muszą być starannie wypełnione.

Przed wypełnieniem części pól formularza należy uzyskać odpowiednie dane z jednostki, w której będzie realizowany projekt, zobacz baza linków do formularzy danych jednostek. Proszę pamiętać, że jeśli baza nie zawiera odnośnika do formularza z danymi Państwa jednostki, uprzejmie prosimy o kontakt z działem administracyjnym lub finansowym właściwym dla Państwa jednostki.

Po określeniu Wnioskodawcy/Podmiotu realizującego sekcja ta podzieli się na dwie części:

 • Wnioskodawca/Podmiot realizujący poziom 1
 • Wnioskodawca/Podmiot realizujący poziom 2

Wnioskodawca/Podmiot realizujący poziom 1

 1. Nazwa podmiotu (w języku polskim i angielskim) i adres siedziby – należy podać pełną nazwę podmiotu oraz kompletny adres siedziby.   
 2. Siedmiocyfrowy identyfikator gminy – należy wpisać numer gminy, na obszarze której podmiot ma siedzibę. Można go odnaleźć używając przycisku Wykaz identyfikatorów (wykaz jest zgodny z Wykazem identyfikatorów i nazw jednostek podziału terytorialnego kraju Głównego Urzędu Statystycznego). Należy odszukać właściwą gminę, a przypisany jej siedmiocyfrowy numer wpisać do formularza. Na podstawie tego numeru system wpisze odpowiednią nazwę gminy.
 3. Adres korespondencyjny – poprawnie wprowadzone aktualne dane korespondencyjne (m.in. telefon, adres e-mail, opcjonalnie – fax, www itd.) umożliwią szybką i skuteczną komunikację; dane będą wykorzystywane do przesyłania oficjalnej korespondencji w sprawie projektu. Jeżeli te dane zmienią się w trakcie oceny lub wykonywania projektu, należy niezwłocznie powiadomić o tym NCN.
 4. Status organizacyjny – wybiera się z listy oznaczonej kodami od A.1 do B.1. W przypadku, kiedy  wnioskodawca należy do kategorii szkoły wyższej (A.1), podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni (A.2) lub jednostki organizacyjnej uczelni niebędącej podstawową jednostką organizacyjną (A.3), należy dodatkowo określić rodzaj podmiotu sprawującego nadzór oraz zakres uprawnień do nadawania stopni naukowych oraz profil działalności. W tym celu należy wybrać odpowiednie kategorie z list rozwijanych.
 5. Pytanie Czy podmiot stanowi jednostkę zaliczaną do sektora finansów publicznych? również wymaga odpowiedzi tak lub nie. Wskazana odpowiedź zostanie przeniesiona do treści oświadczenia osoby upoważnionej/osób upoważnionych do reprezentowania  podmiotu.
 6. Pytanie: Czy podmiot pozostaje pod zarządem komisarycznym lub znajduje się w toku likwidacji albo postępowania upadłościowego? Za pomocą przycisku EDYTUJ należy wybrać odpowiedź TAK lub NIE.
 7. We wniosku należy podać właściwy numer NIP, REGON i KRS. Jeżeli wnioskodawca nie jest wpisany do rejestru przedsiębiorstw KRS, należy z prawej strony zaznaczyć nie dotyczy; można podać również numer EDG (numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej).
 8. Kwestionariusz występowania/niewystępowania pomocy publicznej wypełniają WSZYSCY wnioskujący. Kwalifikacja zależy od statusu podmiotu zatrudniającego kierownika projektu. Na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki znajduje się baza linków do formularzy zawierających informacje dotyczące statusów niektórych jednostek, z których można skorzystać przy wypełnianiu tej sekcji wniosku. Jeśli danych Państwa jednostki nie ma w wykazie, zalecamy przed wypełnieniem kwestionariusza skonsultować się z pracownikami działów administracyjno-finansowych instytucji, w których ma być realizowany projekt. Przed wypełnieniem Kwestionariusza należy wybrać Wzór oświadczenia i zapoznać się z tekstem informującym o zasadach występowania pomocy publicznej i kwalifikowania danego podmiotu do kategorii przedsiębiorstw. Kwestionariusz uzupełnia się po naciśnięciu przycisku Edytuj oświadczenie, odpowiadając na pytania wygenerowane przez system. Po udzieleniu odpowiedzi należy je zapisać. Jeżeli wnioskowane finansowanie będzie stanowić pomoc publiczną to podmiot wnioskuje o udzielenie pomocy publicznej. Po wypełnieniu Kwestionariusza należy wybrać przycisk Drukuj oświadczenie. Na ekranie otworzy się utworzone przez system Oświadczenie o występowaniu/niewystępowaniu pomocy publicznej wraz z wypełnionym kwestionariuszem. Oświadczenie należy wydrukować i przekazać wraz z wnioskiem do podpisu osobie upoważnionej/osobom upoważnionym do reprezentacji podmiotu. Podpisane oświadczenie należy dołączyć do papierowej wersji wniosku: jest to obligatoryjny załącznik do wniosku.

  W przypadku, gdy wnioskowane finansowanie będzie stanowić dla podmiotu pomoc publiczną, wówczas zachęcamy do zapoznania się z „Instrukcją pomocniczą sporządzania wniosku o finansowanie projektu badawczego i załączników dla podmiotów wnioskujących o pomoc publiczną (Instrukcja pomoc publiczna)

  UWAGA: zmiana w kwestionariuszu może powodować zmiany zakresu danych wymaganych we wniosku.

 9. Wielkość przedsiębiorstwa – dotyczy podmiotów wnioskujących o pomoc publiczną. Mikro, mały, średni albo duży przedsiębiorca – w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. Za pomocą przycisku Edytuj należy wybrać z listy : Mikro-, Małe, Średnie, Duże.
 10. Czy projekt jest realizowany we współpracy z organizacją prowadzącą badania, o której mowa w art. 2 pkt 83 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu? Przez organizację prowadzącą badania należy rozumieć organizację, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. Za pomocą przycisku Edytuj należy wybrać z listy : TAK lub NIE.
 11. Dane kierownika jednostki uzupełnia się w następnym oknie. System automatycznie wpisuje nazwę jednostki w formularzu.

Wnioskodawca/Podmiot realizujący poziom 2

 1. W sekcji „Wnioskodawca (poziom 2)”: Czy jednostka otrzymuje dotację na działalność statutową z budżetu nauki? (działalność statutowa jest to realizacja określonych w statucie jednostki naukowej zadań związanych z prowadzonymi przez nią w sposób ciągły badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi) – wymaga odpowiedzi tak lub nie. Jeżeli podmiot nie otrzymuje dotacji na działalność statutową z budżetu nauki, zarówno do wersji elektronicznej wniosku, jak i do wersji papierowej dołącza informacje dotyczące:
  • badań naukowych zrealizowanych w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji pracowników;
  • aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych.

2. Zakładka: PARTNERZY

Ta zakładka dotyczy wyłącznie wniosków składanych przez podmioty złożone. Należy w niej podać dane wszystkich, oprócz lidera, członków podmiotów złożonych: zgodnie z wytycznymi do części Wnioskodawca.

Partnerów projektu można wprowadzić wyłącznie dla wnioskodawców o statusie konsorcjum, sieci naukowej, centrum naukowo-przemysłowego, centrum naukowego Polskiej Akademii Nauk lub centrum naukowego uczelni. Status wnioskodawcy można zmienić w sekcji Wnioskodawca.

Każdy Partner musi określić, czy finansowanie, o które się ubiega, nie będzie dla podmiotu stanowić pomocy publicznej. W celu poprawnego wypełnienia wniosku należy obowiązkowo wypełnić „Kwestionariusz występowania/niewystępowania pomocy publicznej”.

3. Zakładka: INFORMACJE OGÓLNE

Zakładkę należy uzupełnić dane za pomocą przycisku Edytuj.

 1. Tytuł projektu podany przy zakładaniu wniosku można dowolnie modyfikować w trakcie przygotowywania wniosku, nie można go natomiast formatować, tj. użyć kursywy, podkreśleń, indeksów dolnych i górnych, symboli itd. Tytuł wprowadza się tylko w systemie OSF, nie można go np. skopiować. Tytuł podaje się w dwóch wersjach językowych po polsku i po angielsku, treść musi być tożsama. Tytuł powinien być zwięzły i dobrze charakteryzować tematykę projektu.
 2. Obszar badawczy, a w dalszej kolejności Numer panelu dyscyplin. W tej zakładce można go zmienić.
 3. Pomocnicze określenia identyfikujące wybiera się z list po naciśnięciu przycisku Dodaj: najpierw wybieramy określenie nadrzędne, tj. NZ, HS lub ST, a następnie określenie z niższego poziomu. Określenia mogą być wybrane spoza panelu i działu, do którego składany jest wniosek, np. panel: HS6 (Człowiek i życie społeczne: psychologia, pedagogika, socjologia), pomocnicze określenie identyfikujące: NZ4_10 (Neuroobrazowanie), ale co najmniej jedno pomocnicze określenie identyfikujące musi być wybrane  w ramach panelu głównego.
 4. Planowany okres realizacji projektu podaje się w miesiącach (12 miesięcy/24 miesiące/36 miesięcy). Czas trwania projektu, a co za tym idzie planowane zadania badawcze, powinny być przemyślane i zaplanowane z najwyższą starannością, ponieważ  ewentualne zmiany w planie badań projektu po podpisaniu umowy są możliwe tylko w szczególnych przypadkach, za zgodą dyrektora NCN i po aneksowaniu umowy. Okres realizacji projektu liczy się od dnia podpisania umowy.
 5. Liczba wykonawców projektu (bez wykonawców zbiorowych) jest to liczba osób zaangażowanych w realizację projektu, obejmuje kierownika oraz wszystkich wykonawców. Liczba wykonawców nie jest ograniczona, ale skład zespołu badawczego, w tym zasadność powołania do zespołu poszczególnych osób i koszty związane z ich zatrudnieniem, podlegają ocenie Zespołu Ekspertów. Liczba wykonawców wskazana w tej zakładce musi zgadzać się z liczbą wykonawców podaną w części dotyczącej wynagrodzeń. Wśród osób realizujących projekt może być co najwyżej jeden pracownik naukowy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, ale wyłącznie jako współpracownik spoza podmiotu zatrudniającego kierownika projektu (w przypadku uczelni, przez podmiot rozumiany jest wydział).
 6. Słowa kluczowe nie mogą być identyczne ze słowami podanymi w opisie paneli,  mają natomiast dobrze odzwierciedlać tematykę projektu. Polskie i angielskie słowa kluczowe muszą być tożsame, wpisywane słowa należy oddzielać przecinkami lub średnikami.
 7. Planowane nakłady, ogółem oraz na pierwszy rok realizacji projektu: te rubryki zostaną uzupełnione automatycznie przez system na podstawie danych z sekcji Kosztorys.
 8. Czy projekt jest realizowany we współpracy międzynarodowej? Należy wybrać TAK lub NIE. Po wybraniu odpowiedzi „tak” należy wskazać kraj, z którym powyższa współpraca międzynarodowa jest nawiązana. Te informacje wykorzystywane są do zestawień przygotowywanych przez NCN i nie wpływają na ocenę wniosku. Za współpracę międzynarodową uważa się realizację zadań badawczych  wraz z badaczami z zagranicznych instytucji badawczych.

  Za współpracę międzynarodową nie uznaje się:

  • uczestnictwa w konferencjach międzynarodowych,
  • upowszechniania wiedzy o projekcie za granicą,
  • realizacji zadań badawczych przez zespół polski za granicą bez udziału badaczy z zagranicznych instytucji badawczych,
  • współpracy z badaczami z zagranicy zatrudnionymi w polskich jednostkach badawczych.

  Na etapie składania wniosku nie jest wymagane przedłożenie potwierdzeń nawiązania współpracy międzynarodowej. Nie są wymagane również żadne potwierdzenia od zagranicznej jednostki o nawiązaniu współpracy w ramach projektu.

 9. Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu dotyczy podmiotów wnioskujących o pomoc publiczną. Termin rozpoczęcia realizacji projektu przypada na dzień 1 października 2016 r. – data załaduje się automatycznie.
 10. Lokalizacja projektu – dotyczy podmiotów wnioskujących o pomoc publiczną. Należy podać adres, miejscowość, gminę, powiat, województwo w takiej dokładności jaka jest możliwa. Jeżeli projekt będzie realizowany  w kilku miejscach należy podać je w kolejności uwzględniającej kryterium jego największej bądź najistotniejszej części. (maksymalnie 2500 znaków).

4. Zakładka: STRESZCZENIE

Maksymalnie 1 strona zdefiniowanego maszynopisu (rozmiar strony: A4, typ czcionki: Times New Roman, wielkość czcionki: 11-12 pkt, interlinia: pojedyncza, marginesy: boczne po 2 cm, dolne i górne – po 1,5 cm).

Streszczenie należy załączyć w postaci plików PDF w obu językach, polskim i angielskim. Obie wersje językowe muszą być tożsame.

Treść streszczenia musi być podzielona na następujące sekcje:

 1. Cel prowadzonych badań/hipoteza badawcza (Research project objectives/Research hypothesis)
 2. Zastosowana metoda badawcza/metodyka (Research project methodology)
 3. Wpływ spodziewanych rezultatów na rozwój nauki, cywilizacji, społeczeństwa (Expected impact of the research project on the development of science, civilization and society).

Przypominamy, że streszczenie projektu nie może być identyczne ze skróconym opisem projektu badawczego.

Podczas tworzenia pliku PDF należy zachować sumaryczny limit 1 strony zdefiniowanego maszynopisu[1]. Prosimy o zwrócenie uwagi na umieszczenie właściwych wersji językowych nagłówków w plikach.

Po naciśnięciu przycisku Sprawdź kompletność system powinien zasygnalizować przekroczenie 1 strony.

5. Zakładka: POPULARNONAUKOWE STRESZCZENIE PROJEKTU - wypełniana w j. polskim i j. angielskim.

Maksymalnie 1 strona zdefiniowanego maszynopisu (rozmiar strony: A4, typ czcionki: Times New Roman, wielkość czcionki: 11-12 pkt, interlinia: pojedyncza, marginesy: boczne po 2 cm, dolne i górne – po 1,5 cm).

Popularnonaukowe streszczenie projektu należy załączyć w postaci plików PDF w obu językach, polskim i angielskim. Obie wersje językowe muszą być tożsame.

Popularnonaukowe streszczenie każdego projektu, który otrzyma finansowanie zostanie opublikowane na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki. W ten sposób NCN planuje przybliżyć szerokiemu gronu odbiorców badania finansowane za swoim pośrednictwem ze środków publicznych. W popularnonaukowym streszczeniu projektu należy podać cel projektu, opisać jakie badania podstawowe będą realizowane w projekcie oraz podać powody podjęcia danej tematyki badawczej. Streszczenie powinno zawierać wyłącznie takie dane, które podmiot wnioskujący i kierownik projektu chcieliby udostępnić na tej stronie. Powyższe streszczenie powinno być przedstawione w języku polskim i angielskim.

Po naciśnięciu przycisku Sprawdź kompletność system powinien zasygnalizować przekroczenie 1 strony.

6. Zakładka: UZASADNIENIE BADAŃ PODSTAWOWYCH – wypełniana w j. angielskim

W tej zakładce kierownik projektu może uzasadnić, że planowane w ramach realizacji projektu badania to badania podstawowe. Podane informacje mogą pomóc Zespołowi Ekspertów w rozwianiu ewentualnych wątpliwości co do charakteru planowanych badań. Należy zwrócić szczególną uwagę na wypełnienie powyższej sekcji w przypadku, gdy projekt może budzić wątpliwości pod tym względem. Szansa wykorzystania wyników badań w praktyce nie dyskwalifikuje ich „podstawowości”. Wypełnienie tej zakładki jest opcjonalne, maksymalnie do 2500 znaków ze spacjami.

7. Zakładka: WNIOSEK NOWY/SKORYGOWANY – wypełniana w języku angielskim

Kierownik projektu jest zobowiązany poinformować Centrum, czy wniosek był już składany w poprzedniej edycji konkursu. Należy udzielić następujących informacji:

 • Czy wniosek został złożony w ostatniej edycji konkursu OPUS, PRELUDIUM, SONATA?”

Możliwe odpowiedzi: tak/nie. Jeśli wniosek jest składany w konkursach OPUS 10, PRELUDIUM 10 lub SONATA 10, powyższe pytanie odnosi się wyłącznie do wniosków złożonych w konkursach: OPUS 9, PRELUDIUM 9 lub SONATA 9. W przypadku udzielenia odpowiedzi: „tak”, należy podać numer rejestracyjny wniosku złożonego w poprzedniej edycji (format 2015/17/?/???/?????).

Gdy odpowiedź na powyższe pytanie brzmi: „nie”, możliwa będzie edycja odpowiedzi na kolejne pytanie:

 • Wniosek składany po raz pierwszy”.

Możliwe odpowiedzi: tak/nie.

 • Information on the past submission(s) of the proposal (in English)”.

Kierownik projektu w tej sekcji może podać numer rejestracyjny poprzedniego wniosku (złożonego w innych edycjach konkursów), wymienić zarzuty sformułowane przez Ekspertów i zamieścić odpowiedzi na nie, a także wyjaśnić, co zostało zmienione w projekcie. Proszę podać wszystkie informacje w języku angielskim. Jeśli kierownik wymienia zarzuty sformułowane przez ekspertów po polsku, należy je przetłumaczyć na język angielski (do 10000 znaków).

Proszę mieć na uwadze, że ze względu na nowe postępowanie konkursowe, wprowadzenie zmian we wniosku zgodnie z zaleceniami ekspertów i ekspertów zewnętrznych nie gwarantuje uzyskania finansowania w konkursie, w którym składany jest wniosek.

8. Zakładka: KIEROWNIK PROJEKTU/ WYKONAWCY

UWAGA: w konkursie SONATA 10 nie ma możliwości wskazania w projekcie głównych wykonawców, a ankietę dorobku naukowego przedstawia tylko kierownik projektu.

Liczba wymienionych członków zespołu badawczego musi być zgodna z liczbą wykonawców podaną w zakładce Informacje ogólne.

Dana osoba nie może pełnić w projekcie więcej niż jednej roli (np. osoba mająca we wniosku status kierownika projektu nie może mieć w tym samym wniosku statusu wykonawcy).

Kierownikiem projektu może być osoba, która nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem uzyskała stopień naukowy doktora i tylko dla niej oceniana jest ankieta dorobku naukowego. Dla konkursu ogłoszonego w 2015 r., kierownik projektu powinien mieć stopień naukowy doktora nadany w okresie pomiędzy 01 stycznia 2008 r., a dniem zakończenia naboru wniosków w konkursie SONATA 10 tj. 15 grudnia 2015 r.

Wśród osób realizujących projekt może być co najwyżej jeden pracownik naukowy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, ale wyłącznie jako współpracownik spoza podmiotu zatrudniającego kierownika projektu. W przypadku uczelni przez jednostkę naukową należy rozumieć wydział.

W konkursie SONATA nie ma możliwości przyznania wykonawcom stypendiów naukowych, jak również zatrudnienia osób na stanowisku typu post-doc.

Kierownika projektu wprowadza się przyciskami Wybierz z bazy OPI lub Spoza bazy.

 • osoby w bazie OPI wyszukuje się wg numeru PESEL, który jest  identyfikatorem każdej z osób w Bazie Nauki Polskiej. W razie konieczności dane wprowadzonej osoby należy uaktualnić, otwierając okno przyciskiem Edytuj.
 • osoby spoza bazy: w formularzu należy wpisać wszystkie wymagane przez system dane (imiona, nazwisko, tytuł/stopień naukowy, telefon, fax, email, nr PESEL itd.).

Ankietę dorobku naukowego wypełnia kierownik projektu

 1. Planowany charakter udziału w realizacji projektu wypełniany jest automatycznie przez system na podstawie danych podanych przy wprowadzaniu nowego członka zespołu badawczego.
 2. Podmiot: w tym miejscu system OSF automatycznie wstawia jednostkę naukową wskazaną jako miejsce realizacji projektu w zakładce Wnioskodawca/Podmiot realizujący.
 3. Dane osobowe należy w razie konieczności uzupełnić używając opcji Edytuj. PESEL nie jest wymagany po zaznaczeniu statusu „obcokrajowiec”. Dane kontaktowe powinny być aktualne, a w przypadku ich zmiany kierownik projektu powinien niezwłocznie powiadomić NCN.

  Typ zatrudnienia w projekcie:

  • wynagrodzenie pełnoetatowe: dla kierownika projektu można zaplanować wynagrodzenie w ramach budżetu wynagrodzeń etatowych pod warunkiem, że nie jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub mianowania w podmiocie prowadzącym działalność dydaktyczną lub naukowo badawczą lub jest zatrudniony jako pracownik naukowy, naukowo-dydaktyczny lub badawczo-techniczny na podstawie umowy o pracę na czas oznaczony, z terminem zakończenia tej umowy upływającym nie później niż 18 miesięcy od dnia zakończenia naboru wniosków w konkursie. W okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie pobierał innego wynagrodzenia w żadnej formie z projektów finansowanych przez NCN oraz w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę u innego pracodawcy, jak również nie będzie pobierał w tym czasie świadczeń emerytalnych z systemu ubezpieczeń społecznych.

   W przypadku gdy kierownik projektu w momencie składania wniosku spełnia warunek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas oznaczony upływający nie później niż 18 miesięcy od dnia zakończenia naboru wniosków w konkursie i zaplanował dla siebie w ramach budżetu wynagrodzeń wynagrodzenie etatowe, zobowiązany będzie również do wypełnienia sekcji: „Zatrudnienie kierownika projektu” ang. PI’s full time employment. Informacje wymagane w tej zakładce wskazane będą w dalszej części instrukcji.

  • wynagrodzenie dodatkowe: w przypadku, gdy kierownik posiada zatrudnienie w jednostce naukowej na czas nieoznaczony lub na czas oznaczony z terminem zakończenia tej umowy upływającym później niż 18 miesięcy od dnia zakończenia naboru wniosków w konkursie, istnieje możliwość zaplanowania dla kierownika wynagrodzenia w ramach budżetu wynagrodzeń dodatkowych.
  • bez wynagrodzenia: w przypadku osób które zrezygnują z możliwości pobierania wynagrodzenia lub osób, które nie mogą zaplanować swojego wynagrodzenia z uwagi na zatrudnienie z puli wynagrodzeń etatowych ze środków innego projektu NCN lub pobierania stypendium naukowego NCN.

  Rodzaj stanowiska:

  • pozostałe: na potrzeby realizacji projektu kierownik powinien wybrać tę opcję.

  W przypadku kierownika projektu należy odpowiedzieć na dodatkowe pytania:

  • Czy kierownik projektu posiada stopień naukowy doktora?
  • Czy  przed złożeniem wniosku kierownik projektu korzystał z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na zasadach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i wychowawczego, udzielanych na zasadach określonych w kodeksie pracy lub pobierał zasiłek chorobowy lub świadczenia rehabilitacyjne w związku z niezdolnością do pracy w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji i leczenia

   W przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK należy podać liczbę miesięcy.

   • - w okresie 5 lat? (ta podsekcja pojawia się w przypadku wyboru panelu NZ lub ST)
   • - w okresie 7 lat?

  Na podstawie udzielonych odpowiedzi system sam określi czy kierownik projektu jest osobą rozpoczynającą karierę naukową.

 4. Dane adresowe należy wypełnić używając opcji Edytuj: należy podać adres zamieszkania i adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania.
 5. Miejsca pracy w jednostkach naukowych i innych instytucjach związanych z nauką oraz zajmowane stanowiska wypełniane są automatycznie na podstawie danych dostępnych w Bazie Nauki Polskiej. Jeżeli miejsce pracy nie zostało uzupełnione automatycznie, należy wybrać odpowiednio: Bez miejsca pracy, Dodaj z bazy OPI lub Dodaj spoza bazy. W ostatnim wypadku należy uzupełnić wszystkie wymagane dane.
 6. Informacje o całkowitej liczbie cytowań oraz indeksie H wypełniane są tylko przez kierownika projektu:
  • dla paneli ST i NZ – należy podać łączną liczbę cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji bez autocytowań oraz indeks H. Jeżeli prace danej osoby nie są cytowane, należy wpisać „0” jako liczbę cytowań oraz „0” jako wartość indeksu H. Dane o dorobku naukowym (liczbie cytowań i indeksie Hirscha) dla paneli ST i NZ należy podawać wg Web of Science ™ Core Collection. Wartości pięcioletniego Impact Factor czasopism należy podawać za Journal Citation Reports (Thomson Reuters).
  • dla paneli HS – jeśli jest to możliwe należy podać łączną liczbę cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji bez autocytowań oraz indeks H. Dla paneli HS możliwe jest wybranie opcji  N/A, ale tylko w przypadku, gdy dane takie są niemożliwe do podania (np. jeśli osiągnięciem nie są publikacje a np. dzieła artystyczne itp). Jeśli osiągnieciem naukowym są publikacje należy wybrać Web of Science ™ Core Collection lub Scopus.i podać odpowiednie współczynniki.
 7. Szczegółowa ankieta dorobku kierownika projektu – pozycje należy wpisać zgodnie z wymaganiami systemu.

PONIŻSZE INFORMACJE NALEŻY PODAĆ W JĘZYKU ANGIELSKIM

UWAGA! W tej sekcji dane mogą być wprowadzone jedynie w formularzu, przy pomocy edytora uruchamianego przyciskiem Edytuj. Nie jest możliwe załączenie ankiety w formacie pliku PDF.

 1. Przebieg kariery naukowej (Academic and Research Career) – należy przedstawić opis kolejnych stopni w karierze naukowej, z podaniem: nazwy szkoły wyższej, instytutu lub innej jednostki organizacyjnej, specjalności, daty uzyskania tytułu zawodowego, stopnia naukowego lub tytułu naukowego. W tej pozycji należy również podać informacje mogące mieć wpływ na przebieg kariery naukowej oraz osiągnięcia naukowe [dłuższe przerwy w karierze naukowej, informacje o urlopach macierzyńskich/wychowawczych oraz nazwiska (np. panieńskie) używane w publikacjach]. W przypadku, gdy kierownik planuje swoje wynagrodzenie w ramach budżetu wynagrodzeń etatowych, a termin wygaśnięcia stosunku pracy przypada nie później niż 18 miesięcy od dnia zakończenia naboru wniosków, powinien ująć taką informację, a szczegółowe uzasadnienie przedstawić w zakładce: „Kosztorys zbiorczy”, a dalej w sekcji: „Zatrudnienie kierownika projektu” ang. PI’s full time employment.
 2. Publikacje naukowe (Publication Record) – należy przedstawić informacje o dorobku naukowym:
  • dla paneli ST i NZ należy podać od 1 do 10 najważniejszych (reprezentatywnych) prac opublikowanych w okresie ostatnich 5 lat przed zgłoszeniem wniosku. Publikacje powinny pochodzić z lat 2010-2015, wcześniejsze publikacje nie będą brane pod uwagę podczas oceny dorobku. Do 5-letniego okresu nie wlicza się okresu urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na zasadach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i wychowawczego, udzielanych na zasadach określonych w kodeksie pracy lub okresu pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji i leczenia. Należy obowiązkowo załączyć jedną najważniejszą publikację spośród zaprezentowanych powyżej w formacie PDF. Kolejne publikacje należy wprowadzić stosując przycisk Dodaj, a następnie wypełnić dane: autor/autorzy; tytuł w oryginalnym języku publikacji; źródło (czasopismo, wydawnictwo itp.); rok wydania; aktualny pięcioletni impact factor (IF; jeśli czasopismo nie posiada IF – należy wpisać wartość zero); liczba cytowań bez autocytowań (jeśli podana publikacja nie ma cytowań – należy wpisać wartość zero).
  • dla paneli HS należy podać od 1 do 10 najważniejszych (reprezentatywnych) prac opublikowanych w okresie ostatnich 10 lat przed zgłoszeniem wniosku, w których ocenie brana będzie pod uwagę jakość wydawnictwa, m.in. obecność czasopisma na liście JCR lub porównywalne (jeśli te listy mają zastosowanie) oraz zasięg krajowy lub światowy monografii. Publikacje powinny pochodzić z lat 2005-2015, wcześniejsze publikacje nie będą brane pod uwagę podczas oceny dorobku. Należy obowiązkowo załączyć jedną najważniejszą publikację spośród zaprezentowanych powyżej w formacie PDF. Kolejne publikacje należy dodać za pomocą przycisku Dodaj,  a następnie wypełnić dane: autor/autorzy; tytuł w oryginalnym języku publukacji; źródło; rok wydania; jeśli jest to możliwe należy podać aktualny pięcioletni impact factor (IF) oraz podać liczbę cytowań bez autocytowań.
  • Dorobek naukowy – sztuka dla paneli HS i/lub nauk o sztuce (Scientific Achievements – Art): do 10  najważniejszych  dokonań  artystycznych  i  artystyczno-naukowych  o  znaczeniu międzynarodowym i krajowym, np. autorstwo dzieła sztuki i  jego  publikacja  (partytura, nagranie),  reżyseria  filmu,  spektaklu teatralnego,  operowego,  rola  pierwszoplanowa, autorstwo   indywidualnej wystawy,  udział w   zagranicznym   lub   krajowym   festiwalu  o   zasięgu międzynarodowym,   kierownictwo   artystyczne   międzynarodowego przedsięwzięcia artystycznego.

   UWAGA: tytuły publikacji, nazwy periodyków lub monografii należy podać w języku oryginalnym (np. języku polskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim).

 3. Projekty badawcze (Research Projects)

  NALEŻY PRZEDSTAWIĆ WYŁĄCZNIE PROJEKTY, W KTÓRYCH PEŁNIŁO SIĘ ROLĘ KIEROWNIKA. Projekty wyłonione w drodze konkursów ogólnokrajowych i/lub międzynarodowych, muszą być zakończone w okresie 5 lat przed zgłoszeniem wniosku lub aktualnie realizowane. W przypadku projektów będących w momencie składania wniosku w trakcie realizacji proszę nie podawać daty zakończenia projektu. System sam oznaczy projekt jako będący w trakcie realizacji. Do 5-letniego okresu nie wlicza się okresu urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na zasadach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i wychowawczego, udzielanych na zasadach określonych w kodeksie pracy lub okresu pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji i leczenia.

  Nie należy wymieniać projektów, które są/były finansowane ze środków na działalność statutową, ale te które są/były finansowane ze środków finansowych na naukę. Realizowane projekty wprowadza się przyciskiem Dodaj, po czym należy podać w języku angielskim:

  • charakter udziału w projekcie (Principal Investigator),
  • tytuł i numer projektu (tytuł należy podać w języku angielskim),
  • źródło finansowania,
  • wysokość finansowania (wraz z walutą),
  • miejsce realizacji,
  • lata realizacji,
  • wykaz publikacji.

  Obowiązkowo dla każdego projektu należy podać wykaz najważniejszych publikacji będących efektem realizacji projektu. Brak podanych publikacji będzie traktowany jako brak efektów realizacji projektów. Nie należy podawać publikacji niezwiązanych z przedstawianymi projektami ani prac zgłoszonych do recenzji. W opublikowanych pracach musi być podane źródło finansowania.

 4. Zbliżone zadania badawcze (Similar research tasks) powinna zawierać informację o zbliżonych tematycznie zadaniach badawczych objętych wnioskiem o finansowanie złożonym w ramach aktualnie otwartych lub ocenianych konkursów NCN przez kierownika projektu lub innych wykonawców projektu, będących w trakcie realizacji lub zakończonych w ramach finansowania z innych źródeł, w tym z NCN. Należy podać: tytuł i numer projektu, imię i nazwisko kierownika projektu, główne zadania badawcze oraz informację, czy projekt jest realizowany w ramach konkursu NCN, złożony do konkursu NCN, finansowany poza NCN, a jeśli tak, to przez kogo; a także przedstawić wyjaśnienie zasadności finansowania zbliżonych, proponowanych zadań badawczych w świetle powyższych zadań zbliżonych. Celem podania tej informacji jest rozwianie wątpliwości dotyczących podwójnego finansowania badań.
 5. Doświadczenie naukowe (Research Stays) powinna opisywać doświadczenie zdobyte w Polsce i za granicą w ciągu ostatnich 10 lat, przy czym należy podać państwo, nazwę instytucji, rodzaj/charakter pobytu (np. stypendium, fellowship, visiting-professor) oraz okres pobytu.
 6. Wyróżnienia (Prizes/Awards) powinna zawierać najważniejsze międzynarodowe i polskie wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych, przy czym należy podać rodzaj wyróżnienia, miejsce i datę jego otrzymania. W tej zakładce należy podać również informacje o innych aktywnościach naukowych (wykłady plenarne wygłaszane na konferencjach, a w przypadku działalności naukowej w zakresie twórczości i sztuki: aktywny udział w międzynarodowych wystawach, festiwalach, wydarzeniach artystycznych: plastycznych, muzycznych, teatralnych i filmowych). Maksymalnie 5 wyróżnień, dopuszczalne jest użycie 1500 znaków.

Jeżeli wypełnienie którejkolwiek części ankiety jest niemożliwe (np. kierownik projektu nie ma wyróżnień), to należy w odpowiedniej zakładce napisać not applicable.

Wykonawcę wprowadza się przyciskiem Dodaj wykonawcę następnie należy podać wymagane dane.

Liczba wykonawców jest nieograniczona.

WSZYSCY WYKONAWCY SĄ WYKONAWCAMI BEZIMIENNYMI

 1. Planowany charakter udziału w realizacji projektu: system automatycznie przypisze rolę, jaką pełni dana osoba w projekcie (wykonawca). W polu nie ma możliwości podania imienia i nazwiska danej osoby.
 2. Podmiot: system automatycznie przypisze jednostkę, w której będzie realizowany projekt.
 3. Rola pełniona w projekcie:  w  j. angielskim, w tym polu należy podać, jaką rolę będzie pełnić dana osoba, np. laborant, technik, badacz; NIE NALEŻY podawać danych osobowych wykonawców (imię i nazwisko).
 4. Typ zatrudnienia: na potrzeby realizacji projektu należy wybrać:
  • wynagrodzenie dodatkowe:  w ramach konkursu SONATA 10 dla ewentualnych wykonawców można przewidzieć wypłatę wynagrodzenia tylko z puli wynagrodzeń dodatkowych,
  • bez wynagrodzenia.
 5. Rodzaj stanowiska: na potrzeby realizacji projektu należy wybrać:
  • doktorant – w przypadku zaangażowania osób legitymujących się statusem  doktoranta, którzy będą zatrudnieni w projekcie w ramach puli wynagrodzeń dodatkowych,
  • student – w przypadku zaangażowania osób legitymujących się statusem studenta, którzy będą zatrudnieni w projekcie w ramach puli wynagrodzeń dodatkowych,
  • pozostałe – wszystkie osoby nie spełniające powyższych wymogów.
 6. Okres pobierania wynagrodzenia w projekcie (w miesiącach).

Kolejność wykonawców w projekcie można ustawić dowolnie. W tym celu należy użyć przycisk Ustaw kolejność i postępować zgodnie ze wskazówkami.

9. Zakładka: PLAN BADAŃ

W planie badań należy przedstawić zadania badawcze, które będą realizowane w ramach projektu.

Zadania badawcze to syntetyczny opis planowanych badań. Zadania powinny być formułowane jasno, wyraźnie, jednoznacznie i konkretnie. Zadaniami badawczymi nie są: czynności związane z  logistyką projektu, takie jak zakup aparatury, materiałów, prace redakcyjne, wyjazdy na konferencje, przygotowanie publikacji; zadaniami badawczymi są: analiza i opracowanie wyników badań.

Plan badań otwiera się przyciskiem Edytuj. Kolejne zadania wpisuje się po naciśnięciu przycisku Dodaj zadanie; zadania można usunąć przyciskiem U (usuń). 

Dla każdego zadania badawczego należy sprecyzować:

 1. Nazwę zadania badawczego (w języku polskim i angielskim).
 2. Opisy poszczególnych zadań badawczych, wpisywane w języku polskim i angielskim – muszą być tożsame.
 3. W przypadku podmiotu złożonego należy dodatkowo wskazać, który z podmiotów wchodzących w jego skład będzie realizował dane zadanie badawcze, wybierając z listy zawierającej wnioskodawcę/lidera oraz partnerów. W przypadku pozostałych podmiotów, zakładka Podmiot realizujący zostanie wypełniona automatycznie przez system.

10. Zakładka: KOSZTORYS (w przypadku podmiotów złożonych: KOSZTORYS ZBIORCZY)

WSZYSTKIE OPISY WYPEŁNIANE W JĘZYKU ANGIELSKIM

UWAGA: naukowcy, którzy chcą złożyć wniosek w konkursach NCN: OPUS 10, PRELUDIUM 10 i SONATA 10 muszą przygotować kosztorys projektu zgodnie z nowymi wytycznymi Rady NCN, określonymi w dokumencie będącym załącznikiem nr 4 do Regulaminu – Koszty w projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki.

Należy dostosować się do limitów finansowych określonych w warunkach konkursu dotyczących np. wysokości kosztów pośrednich, limitu środków na wynagrodzenia, dopuszczalnych kosztów aparatury naukowo-badawczej. Generator wniosków w OSF nie daje możliwości sprawdzenia poprawności wszystkich danych (nie blokuje niepoprawnych formuł), dlatego należy je uważnie zweryfikować.

Wszystkie koszty powinny być skalkulowane precyzyjnie  i realistycznie, nie mogą być ani przeszacowane, ani niedoszacowane. Każda pozycja w kosztorysie musi być racjonalnie i przekonująco uzasadniona. Kosztorysy powinny mieć poziom ogólności, który umożliwi ekspertom ocenę zasadności poniesienia poszczególnych wydatków, a równocześnie – ze względu na nadmiernie precyzyjne specyfikacje – nie wykluczy możliwości dokonania planowanych zakupów po uzyskaniu finansowania.

Kwoty należy podawać w pełnych złotych. Podane kwoty powinny zawierać VAT (o ile jest on kwalifikowalny). Stawki wynagrodzeń należy podawać w kwotach brutto/brutto, zwracając uwagę na ich zgodność z wyznaczonymi limitami w poszczególnych konkursach.

Na koszty projektu składają się koszty bezpośrednie i koszty pośrednie.

 • Koszty bezpośrednie są to koszty związane bezpośrednio z realizacją projektu: koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, koszty aparatury oraz inne koszty bezpośrednie, np. koszty podróży, konferencji, materiałów, odczynników, usług obcych.
 • Koszty pośrednie są to koszty ogólne funkcjonowania jednostki związane z realizacją projektu, np. koszty administracji i zarządzania, wynajęcia lub amortyzacji budynków i aparatury, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, wody, elektryczności, ogrzewania, ubezpieczenia, wyposażenia biurowego, zatrudnienia personelu administracyjnego. Koszty pośrednie nie mogą przekraczać 20% wnioskowanych kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów aparatury. W trakcie realizacji projektu wysokość kosztów pośrednich nie może się zwiększyć, ale może się zmniejszyć.

Jednostka jest zobowiązana do uzgodnienia z kierownikiem projektu zagospodarowania co najmniej 25% wartości kosztów pośrednich. Forma porozumienia pomiędzy kierownikiem i jednostką powinna być ustalona na początku realizacji projektu. Nie ma potrzeby przedstawiać Narodowemu Centrum Nauki do wglądu powyższych ustaleń.

Jedną z części budżetu, której górny limit został określony, jest wysokość budżetu wynagrodzeń. Kolejnym ograniczeniem jest to, że w ramach konkursu możliwe jest wnioskowanie o zakup aparatury naukowo-badawczej, mającej na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego, przy czym jednostkowy koszt zakupu aparatury nie może przekraczać wartości odpowiednio 500 tys. zł w dziale nauk ścisłych i technicznych (ST) i w dziale nauk o życiu (NZ) oraz 150 tys. zł w dziale nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce (HS).

Kosztorys określa wysokość środków planowanych na realizację projektu w kolejnych latach kalendarzowych. W konkursie SONATA 10 nie ma ograniczenia wysokości środków, które można przeznaczyć na dany rok kalendarzowy.

Zestawienie planowanego dofinansowania z Narodowego Centrum Nauki: zawartość tabeli wypełnia się automatycznie po wypełnieniu zakładki Kosztorys-podmioty. W przypadku wniosków składanych przez podmioty złożone, koszty wynikają z kosztów podanych w kosztorysach poszczególnych podmiotów.

Koszty przedstawione w kosztorysie należy uzasadnić w części: Kalkulacja poszczególnych pozycji kosztorysu, poprzez wypełnienie wszystkich zakładek. Wszystkie planowane wydatki powinny być uzasadnione merytorycznie, logicznie, klarownie i zwięźle; w taki sposób, żeby wpisywane treści były zrozumiałe nie tylko dla autora wniosku, ale zwłaszcza dla oceniających ekspertów. Nie wystarczy np. w zakładce Wynagrodzenia / zakres prac wykonywanych w projekcie (Scope of work within individual project tasks) opisać obowiązki kierownika jako „kierowanie projektem badawczym”.

 1. Wszystkie osoby otrzymujące wynagrodzenie w ramach projektu powinny być uwzględnione w kosztorysie. Zakładka Wynagrodzenia (Investigator/Staff costs) powinna precyzować:
  • Liczbę wykonawców projektu (Number of Investigators) – przenoszoną automatycznie przez system z sekcji Informacje ogólne.
  • Liczbę osób pobierających wynagrodzenie z puli wynagrodzeń dodatkowych (The number of individuals to constitute the basis for the calculation of additional remuneration budget) – przenoszoną automatycznie przez system z sekcji Kierownik projektu/Wykonawcy.
  • Charakter udziału  w projekcie/Typ i rodzaj stanowiska/Forma zatrudnienia w projekcie (Full name/Nature of contribution in the project/Type and character of position) –  wypełnia się automatycznie na podstawie danych z sekcji Kierownik projektu/Wykonawcy.
  • Podmiot zatrudniający (Employing entity) – wypełnia automatycznie system.
  • Zakres prac wykonywanych w projekcie (Scope of work within individual project tasks) – zwięzły, ale wyczerpujący opis funkcji, jaką dana osoba będzie pełnić w projekcie.
  • Czas pobierania wynagrodzenia  w projekcie (Project-related remuneration period months)/w miesiącach/ – system wypełnia automatycznie.
  • Całkowite planowane wynagrodzenie w projekcie (Total salary cost on grant – PLN)
  • Dodatkowe uzasadnienie (Justification of the amount of remuneration) – zakładka pojawia się w sytuacji, gdy przy wyborze wynagrodzenia pełnoetatowego kierownik projektu przewidzi dla siebie wynagrodzenie wyższe niż 85 tys. zł rocznie. Za pomocą przycisku  Edytuj uzasadnienie kierownik projektu ma możliwość przedstawienia szczególnych okoliczności uzasadniających wyższe wynagrodzenie.

  Suma wnioskowanych wynagrodzeń w tabeli Wynagrodzenia musi być równa całkowitym kosztom wynagrodzeń ujętym w tabeli Zestawienie planowanego dofinansowania z NCN (wiersz Wynagrodzenia wraz z pochodnymi i stypendia naukowe). W przypadku błędu, system wygeneruje komunikat o niezgodności. Przypominamy, że Rada NCN uchwaliła dokument: Koszty w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, precyzujący maksymalny limit budżetu wynagrodzeń.

  Przy obliczaniu wysokości budżetu wynagrodzeń dodatkowych ze składu zespołu (kierownik projektu i wykonawcy) wyłącza się osoby, które w okresie realizacji projektu będą:

  • zatrudnione w oparciu o pełnoetatowe stanowisko pracy w tym lub innym projekcie NCN,
  • będą pobierać stypendia naukowe w ramach tego lub innego projektu NCN.

  Wynagrodzenie etatowe dla kierownika projektu (rocznie):

  • maksymalne wynagrodzenie w konkursie SONATA 10 to 85 tys. zł

  Jeśli zatrudnienie w danym roku będzie krótsze niż 12 miesięcy, kwotę należy proporcjonalnie obniżyć. Stawkę roczną należy podzielić przez 12 i pomnożyć przez liczbę planowanych miesięcy zatrudnienia.

  Istnieje możliwość wskazania wyższej kwoty wynagrodzenia, a uzasadnienie szczególnych okoliczności powinno być przedstawione we wniosku. Należy pamiętać, że zasadność podwyższenia wynagrodzenia podlega ocenie przez Zespół Ekspertów.

  W przypadku, gdy kierownik planuje swoje zatrudnienie pełnoetatowe, powinien przedstawić w zakładce „Zatrudnienie kierownika projektu” uzasadnienie spełnienia warunków dla takiego zatrudnienia.

  Wynagrodzenie dodatkowe dla kierownika projektu oraz wykonawców (miesięcznie):

  Maksymalna kwota na dodatkowe wynagrodzenia jest uzależniona od wielkości zespołu badawczego, z wyłączeniem osób, dla których wynagrodzenie dodatkowe nie może być planowane.

  Kierownik może zrezygnować z pobierania wynagrodzenia dodatkowego na rzecz wykonawcy.

  W przypadku, gdy kierownik projektu nie planuje swojego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy z puli wynagrodzeń etatowych, wynagrodzenia dodatkowe mogą wynieść maksymalnie:

  • 1,5 tys. zł dla jednej osoby,
  • 2,5 tys. zł dla dwóch lub więcej osób, z czego co najwyżej 1,5 tys. zł dla kierownika projektu;

  W przypadku, gdy kierownik projektu planuje swoje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy z puli wynagrodzeń etatowych, wynagrodzenia dodatkowe mogą wynieść maksymalnie:

  • 1 tys. zł dla jednej lub więcej osób.

  Należy pamiętać, że maksymalny budżet wynagrodzeń dodatkowych w projekcie powinien zostać oszacowany na podstawie kwot podanych powyżej. Wszystkie sumy należy przemnożyć przez okres realizacji projektu (w miesiącach). Uzyskana w ten sposób kwota stanowić będzie maksymalny budżet wynagrodzeń z puli wynagrodzeń dodatkowych.

  * Wszystkie kwoty są kwotami brutto brutto ze wszystkimi narzutami pracodawcy. Ze wskazanych kwot mogą zostać poniesione również pozapłacowe koszty pracodawcy, w tym składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz inne elementy wynagrodzenia (np. premie) finansowane przez podmiot zatrudniający. Ze środków tych pokrywane jest także dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastka, jeżeli podmiot zatrudniający zobowiązany jest do jej wypłacenia.

 2. Zakładka Aparatura (Planned Equipment). Przyciskiem Dodaj, tworzy się wykaz planowanej do zakupienia lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej. Przypominamy, że w ramach konkursu możliwe jest wnioskowanie o zakup aparatury naukowo-badawczej mającej również na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego – przy czym jednostkowy koszt zakupu aparatury nie może przekraczać wartości odpowiednio 500 tys. zł w dziale nauk ścisłych i technicznych (ST) i w dziale nauk o życiu (NZ) oraz 150 tys. zł w dziale nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce (HS).

  W zakładce Aparatura należy umieścić koszty, które można zaksięgować w ramach trzech wymienionych poniżej kategorii.

  • Aparatura naukowo-badawcza (wg definicji GUS) rozumiana jest jako zestaw/zestawy urządzeń badawczych, pomiarowych lub laboratoryjnych o małym stopniu uniwersalności i wysokich parametrach technicznych (zazwyczaj wyższych o kilka rzędów dokładności pomiaru w stosunku do typowej aparatury stosowanej dla celów produkcyjnych lub eksploatacyjnych), która zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości obowiązującymi w podmiocie realizującym projekt zaliczana jest do środków trwałych. Zakup aparatury naukowo-badawczej nie może być głównym celem projektu.
  • Inne urządzenia: w tej pozycji należy ująć inne urządzenia niespełniające definicji aparatury naukowo-badawczej, które zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości obowiązującymi w podmiocie realizującym projekt zaliczane są do środków trwałych.
  • Oprogramowanie: w tej pozycji wykazywane jest zakupione na potrzeby projektu oprogramowanie, które zgodnie z zasadami (polityką rachunkowości) obowiązującymi w podmiocie realizującym projekt zaliczane jest do wartości niematerialnych i prawnych. Wartość aparatury naukowo-badawczej ustala się zgodnie z ustawą o rachunkowości i obejmuje ona m.in.: koszty transportu, załadunku, wyładunku, ubezpieczenia w drodze, instalacji/montażu, cła i podatku akcyzowego oraz wartość oprogramowania, jeżeli jest traktowane jako część składowa aparatury.

  We wniosku w systemie OSF powyższa zakładka nie została podzielona na trzy części. Powyższe zestawienie ma na celu pomóc Państwu w przyporządkowaniu kosztu do zakładki Aparatura.

  Należy wprowadzić:

  • Nazwę aparatury naukowo-badawczej (Equipment name)w języku polskim oraz w języku angielskim.
  • Merytoryczne uzasadnienie (Justification of purchase)w języku angielskim, przeznaczenie aparatury, uzasadnienie konieczności zakupu.
  • Podmiot realizujący zakup (Purchasing entity) – dla podmiotu złożonego należy wskazać nazwę podmiotu realizującego zakup i dokonującego jego odpisów amortyzacyjnych w okresie realizacji projektu, dla pozostałych podmiotów sekcja zostanie automatycznie wypełniona przez system.
  • Planowany rok zakupu (Year of purchase).
  • Koszt jednostkowy (Unit Cost – PLN).
  • Liczbę sztuk (Amount).
  • Koszt całkowity (Cost – PLN) – wyliczany jest automatycznie poprzez przemnożenie kosztu jednostkowego i liczby kupowanych sztuk.
  • Wnioskowane dofinansowanie z NCN (Contribution of the NCN – PLN).

  W przypadku podmiotów wnioskujących o otrzymanie pomocy publicznej  kosztem kwalifikowalnym są koszty aparatury naukowo-badawczej i sprzętu, w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane do realizacji projektu. Jeżeli aparatura naukowo-badawcza i sprzęt  nie są wykorzystywane do realizacji projektu badawczego przez cały okres ich użytkowania, za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadającej okresowi realizacji projektu.

 3. Zakładka Inne koszty (Other costs). W każdej z poniższych sekcji należy wskazać odpowiedni rodzaj kosztów, ich wysokość oraz powiązanie z planem zadań projektu (uzasadnienie ich wydatkowania). Takimi kosztami są m.in.:
  • Materiały (Materials) – koszty zakupu środków nietrwałych (np. odczynników), przeznaczonych do bezpośredniego zużycia przy realizacji projektu oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego i biurowego niezaliczanego do środków trwałych, w tym m.in.: surowce, półprodukty, odczynniki, materiały biurowe, artykuły piśmiennicze, drobny sprzęt laboratoryjny, sprzęt informatyczny/biurowy (np. komputer, drukarka, skaner, monitor, kserokopiarka), inne urządzenia, o ile zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości podmiotu realizującego nie są zaliczane do środków trwałych.
  • Usługi obce (Outsourcing and subcontracting) – w tej kategorii ujmowane są koszty dotyczące usług nabywanych od podmiotów zewnętrznych (instytucjonalnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), w tym m.in.:
   • koszty zakupu usług badawczych (analizy laboratoryjne, opracowania statystyczne, badania ankietowe itp.),
   • koszty zakupu innych usług specjalistycznych niezbędnych dla prawidłowej realizacji projektu (korekty językowe, usługi edytorskie, graficzne, doradcze, monitoringowe itp.),
   • koszty usług pocztowych, kurierskich lub transportowych bezpośrednio związanych z realizacją konkretnego zadania badawczego,
   • w szczególnych sytuacjach – podczas prowadzenia badań z udziałem osób badanych, za kwalifikowalne uznaje się koszty wynajmu sali, cateringu itp. niezbędne do realizacji zadań badawczych.

   Osoby pobierające wynagrodzenia oraz stypendia naukowe w ramach projektu nie mogą świadczyć usług obcych w ramach tego projektu.

  • Wyjazdy służbowe (Travel and subsistence costs) – koszty wyjazdów służbowych członków zespołu badawczego, w tym m.in.:
   • koszty udziału w seminariach/konferencjach związanych z tematyką projektu,
   • koszty wyjazdów (w tym delegacji) niezbędnych dla realizacji projektu np. kwerendy, badania terenowe itp.

    Koszty wyjazdów służbowych obejmują:

    • diety i zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775§ 2 Kodeksu pracy,
    • ubezpieczenie osobowe,
    • opłaty konferencyjne,
    • inne uzasadnione i niezbędne do realizacji projektu koszty takie jak: wizy, koszty wymaganych szczepień itp. 
  • Wizyty i konsultacje (Visits and consultations)koszty przyjazdów/wizyt współpracowników zewnętrznych i/lub konsultantów oraz koszty spotkań. W tej kategorii kwalifikowalne są wyłącznie koszty osobowe w postaci: diet, zwrotu kosztów podróży i noclegów.
  • Inne koszty (Other costs)inne koszty, niemieszczące się w pozostałych kategoriach, w tym koszty upowszechniania wyników.
   • koszty zakupu danych/baz danych lub dostępu do nich,
   • specjalistyczne publikacje/pomoce naukowe i fachowe,
   • koszty publikacji wyników badań (o ile spełniają warunki określone w umowie),
   • koszty zgłoszenia patentów.
  • Wykonawcy zbiorowi (Collective investigators) – ujęte zbiorczo koszty gratyfikacji dla osób o jednorodzajowym zakresie obowiązków (np. ankieterzy lub uczestnicy badań). Minimalna liczba takich wykonawców to 5 osób. Należy przedstawić szczegółowy kosztorys, w tym cel poniesienia wydatków i łączny koszt, oraz liczbę osób otrzymujących świadczenia, wartość świadczeń jednostkowych i formę świadczeń (pieniężna, rzeczowa). Proszę pamiętać, że sekcja ta nie obejmuje techników i laborantów.
 4. Zakładka Opis koniecznych kompetencji wykonawców projektu (Investigators qualifications) – w tej części wniosku kierownik projektu będzie miał możliwość przedstawienia kwalifikacji wymaganych od badaczy zaangażowanych do realizacji projektu, co pozwoli dodatkowo ocenić poziom naukowy planowanych badań i możliwość ich realizacji przez kierownika projektu oraz wykonawców.
 5. Zakładka Zatrudnienie kierownika projektu (PI’s full time employment) – zakładka uaktywnia się wyłącznie w przypadku wskazania dla kierownika projektu opcji: wynagrodzenie pełnoetatowe. Kierownik projektu powinien w tej zakładce uzasadnić spełnienie kryteriów wynagrodzenia pełnoetatowego oraz przedstawić swój aktualny stan zatrudnienia.

UWAGA: koszty związane z obsługą administracyjną projektu nie powinny być umieszczone w zakładce Inne koszty, pokrywa się je z kosztów pośrednich.

Wszystkie informacje należy przedstawić wyłącznie w języku angielskim. Zwracamy szczególną uwagę na przestrzeganie regulacji dotyczących kwalifikowalności kosztów zawartych w dokumencie „Koszty w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki”.

W przypadku wniosków składanych przez podmioty złożone, wymagane dane należy podać z podziałem dla tych poszczególnych podmiotów. Podział danych ze względu na podmioty należy dokonać samodzielnie w polu tekstowym.

11. ZAKŁADKA: KOSZTORYS – PODMIOTY

W przypadku podmiotów innych niż złożone zakładka zawiera tabelaryczne Zestawienie planowanego dofinansowania z Narodowego Centrum Nauki. W przypadku podmiotów złożonych, zakładka składa się z podsekcji odpowiadających każdemu z podmiotów wchodzących w skład podmiotu złożonego. Podmioty złożone wypełniają rubryki odpowiadające każdemu z podmiotów wchodzących w skład podmiotu złożonego.

Należy podać, z rozbiciem na kolejne lata kalendarzowe: koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi i stypendia naukowe, koszty aparatury, inne koszty bezpośrednie oraz koszty pośrednie. Koszty realizacji projektu ogółem stanowią sumę powyższych kosztów dla poszczególnych lat kalendarzowych.

Zakładka jest prosta lub rozbudowana w zależności od tego, czy projekt objęty jest pomocą publiczną, określoną wcześniej w sekcji Wnioskodawca.

Sekcja Dofinansowanie poszczególnych kategorii kosztów pojawi się, gdy wnioskodawca będzie starał  się o pomoc publiczną. Zakładka wypełni się automatycznie po wypełnieniu zakładki Szczegółowe zestawienie wydatków.

Koszty ujęte w kolumnie „Razem” w wierszu „Koszty realizacji projektu ogółem” muszą być zgodne z kwotą w kolumnie „Dofinansowanie z NCN” w wierszu „Razem” w sekcji „Harmonogram”. Koszty wynagrodzeń muszą być zgodne z sumą indywidualnych wynagrodzeń, podanych w sekcji Kosztorys lub Kosztorys zbiorczy (zakładka: Zestawienie planowanego dofinansowania z NCN/Wynagrodzenia). System tworzy komunikat o ewentualnej niezgodności.

Podmiot wnioskujący o pomoc publiczną wypełnia zakładkę Szczegółowe zestawienie wydatków. Pozostałe rubryki, tj. Zestawienie planowanego dofinansowania z NCN oraz Dofinansowanie poszczególnych kategorii kosztów, wypełniają się automatycznie na podstawie danych zawartych w „Szczegółowym zestawieniu wydatków”. Szczegółowe informacje dla wnioskujących o pomoc publiczną zebrane są w instrukcji pomocniczej sporządzania wniosku o finansowanie projektu badawczego i załączników dla podmiotów wnioskujących o pomoc publiczną. Przed rozpoczęciem wypełniania powyżej zakładki prosimy o zapoznanie się z instrukcją zamieszczoną w tej zakładce, przycisk pokaż/ukryj instrukcje oraz instrukcja dotyczącą pomocy publicznej.

12. ZAKŁADKA: OŚWIADCZENIA

Przed wypełnieniem tej sekcji należy wypełnić sekcję Wnioskodawca.

Sekcja Oświadczenia zawiera tylko te oświadczenia, w których należy podać i/lub zweryfikować specyficzne dane. Należy zapoznać się z treścią wszystkich oświadczeń składanych przez kierownika oraz osobę/osoby reprezentującą/-e jednostkę składającą projekt. Uzupełnienie poszczególnych oświadczeń jest możliwe za pomocą przycisku Edytuj.

W sekcji Oświadczenia kierownik/osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu będącego wnioskodawcą deklaruje, czy ubiega się o finansowanie zadań badawczych objętych wnioskiem również z innych źródeł. Jeśli tak, musi podać to źródło i szczegółowo opisać dane złożonego tam projektu. W przypadku zaakceptowania wniosku do finansowania przez NCN i innego grantodawcę, wnioskodawca musi wybrać jedno źródło finansowania. Jeśli podczas rozpatrywania wniosku w NCN wniosek uzyska finansowanie z innego źródła, wnioskodawca zobowiązany jest wycofać wniosek z postępowania konkursowego w NCN.

W sekcji Oświadczenia, kierownik/osoba upoważniona do reprezentowania podmiotu będącego wnioskodawcą deklaruje, czy proponowane badania wymagają specjalnej zgody odpowiedniej komisji np. komisji bioetycznej. Jeśli badania będą nasuwać wątpliwości etyczne, kierownik może je wyjaśnić w oknie: Opis działań podjętych w celu zapewnienia wykonywania badań zgodnie z zasadami dobrej praktyki w danej dziedzinie/dyscyplinie naukowej (maks. 2,5 tys. znaków ze spacjami). Należy wówczas przedstawić numery uzyskanych zgód lub wyjaśnić, dlaczego zgoda nie jest konieczna. W przypadku gdy wnioskodawca na etapie składania wniosku nie posiada jeszcze wymaganych zgód – a będą one konieczne, może opisać proces zaawansowania w ubieganiu się o nie.

Wnioskodawca nie musi dołączać do wniosku kopii właściwych zgód, natomiast będąc świadomy odpowiedzialności karnej oświadcza, że zadania nimi objęte będą wykonywane dopiero po ich uzyskaniu.

W przypadku, gdy finansowanie projektu będzie stanowiło pomoc publiczną wnioskodawca zobowiązany jest również wypełnić „Oświadczenie dla Narodowego Centrum Nauki”, w którym zadeklaruje, że do wersji papierowej wniosku dołączy określone załączniki.

Wniosek o udzielenie pomocy publicznej składa się z następujących dokumentów:

 1. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. – Dz. U. z 2010 r., poz. 312, nr 53 z późn. zm.),
 2. sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości,
 3. oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej na wnioskowane koszty kwalifikowalne,
 4. oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT,
 5. oświadczenie o braku okoliczności wyłączjących udzielenie pomocy publicznej na realizację projektu badawczego,
 6. informacja dotycząca amortyzacji aparatury wraz z podaniem stawek amortyzacyjnych,
 7. oświadczenie dotyczące współpracy przedsiębiorstwa z organizacją prowadzącą badania o niewnoszeniu przez tą organizację wkładu finansowanego na rzecz realizacji projektu badawczego.

13.Zakładka: SKRÓCONY OPIS PROJEKTU BADAWCZEGO w języku polskim

Maksymalnie 5 stron zdefiniowanego maszynopisu (rozmiar strony: A4, typ czcionki: Times New Roman, wielkość czcionki: 11-12 pkt, interlinia: pojedyncza, marginesy: boczne po 2 cm, dolne i górne – po 1,5 cm).

Przypominamy, że na pierwszym etapie oceny merytorycznej wniosku oceniany jest jedynie formularz i skrócony opis projektu. Na tym etapie szczegółowy opis projektu badawczego nie będzie dostępny dla ekspertów. W związku z tym, opis skrócony powinien zawierać wszystkie istotne informacje o projekcie, przedstawione w sposób merytoryczny, logiczny i jasny. Skrócony opis musi być przygotowany w taki sposób, żeby był zrozumiały nie tylko dla bardzo wąskiego grona ekspertów w konkretnej, ściśle zdefiniowanej dziedzinie, której dotyczy dany projekt, ale tak, żeby mógł być oceniony przez szersze grono Ekspertów zajmujących się pokrewnymi dziedzinami. W opisie należy unikać ogólników oraz wyrażeń typu: wydaje się, że …., warto przeanalizować, projekt może… itp. Język opisu powinien być staranny.

Przypominamy również, że skrócony opis nie może być identyczny ze streszczeniem projektu. Dla wszystkich paneli wymagana jest jedynie wersja polskojęzyczna. Objętość tekstu w skróconym opisie wraz z literaturą nie może przekroczyć 5 stron zdefiniowanego maszynopisu. Objętość tekstu jest weryfikowana na poziomie pliku PDF wygenerowanego z systemu lub dołączonego do wniosku.

Skrócony opis  można sporządzić jedynie w osobnym pliku, który należy załączyć do wniosku. Akceptowanym formatem jest PDF.

UWAGA: treść podana w plikach PDF musi zawierać następujące sekcje, tzn. tekst musi być podzielony na:

 • Cel naukowy – opis problemu, którego rozwiązania podejmuje się wnioskodawca, hipotezy badawcze;
 • Znaczenie projektu – dotychczasowy stan wiedzy, uzasadnienie podjęcia problemu badawczego, uzasadnienie nowatorskiego charakteru badań, znaczenie wyników projektu dla rozwoju danej dziedziny i dyscypliny naukowej oraz rozwoju cywilizacyjnego;
 • Koncepcja i plan badań – ogólny plan badań, szczegółowe cele badawcze, wyniki badań wstępnych;
 • Metodyka – sposób realizacji badań, metody, techniki i narzędzia badawcze, metody analizy i opracowania wyników, urządzenia i aparatura wykorzystywane w badaniach;
 • Literatura.

Po naciśnięciu przycisku Sprawdź kompletność system powinien zasygnalizować przekroczenie 1 strony.

14.Zakładka: SZCZEGÓŁOWY OPIS PROJEKTU w języku angielskim

Maksymalnie 15 stron zdefiniowanego maszynopisu (rozmiar strony: A4, typ czcionki: Times New Roman, wielkość czcionki: 11-12 pkt, interlinia: pojedyncza, marginesy: boczne po 2 cm, dolne i górne – po 1,5 cm).

Przypominamy, że na drugim etapie oceny merytorycznej wniosku oceniany jest jedynie formularz i szczegółowy opis projektu. Szczegółowy opis projektu badawczego należy przygotować dla wszystkich paneli (HS, ST i NZ) w języku angielskim.

Objętość szczegółowego opisu wraz z literaturą nie może przekroczyć 15 stron zdefiniowanego maszynopisu. Objętość tekstu jest weryfikowana na poziomie pliku PDF wygenerowanego z systemu lub dołączonego do wniosku.

Szczegółowy opis można sporządzić jedynie w osobnym pliku, który należy załączyć do wniosku (analogicznie jak skrócony). Akceptowanym formatem jest PDF.

UWAGA: treść podana w plikach PDF musi zawierać następujące sekcje, tzn. tekst musi być podzielony na:

 • Objectives: scientific problem aimed to be solved by the proposed project, project scientific hypotheses;
 • Significance: state of the art, justification for tackling specific scientific problems by the proposed project, pioneering nature of the project, the impact of the project results on the development of the research field and scientific discipline, economic and societal impact;
 • Work plan: outline of the work plan, critical paths, state of pre-exisitng and initial research indicating feasibility of research objectives;
 • Methodology: underlying scientific methodology, data reduction and treatment schemes, type and degree of access to the equipment to be used in the proposed research;
 • Literature references.

Po naciśnięciu przycisku Sprawdź kompletność system powinien zasygnalizować przekroczenie 1 strony.

15.Zakładka: ZAŁĄCZNIKI

W tej zakładce system podaje listę załączników, które należy dodać do drukowanej wersji wniosku oraz przekazać do systemu OSF (przycisk Załącz plik). Lista załączników zależy od treści wniosku.

UWAGA: każdy wnioskodawca przekazuje oświadczenie o występowaniu/niewystępowaniu pomocy publicznej wyłącznie w wersji papierowej. Nie ma możliwości załączenia tego dokumentu w systemie OSF w sekcji Załączniki.

Podmiot niebędący osobą fizyczną nieotrzymujący dotacji na działalność statutową z budżetu nauki przekazuje w formie pisemnej informacje dotyczące:- wersja elektroniczna wniosku

 • badań naukowych zrealizowanych w tej jednostce w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji pracowników tej jednostki oraz wykazem patentów, wdrożeń lub innych zastosowań wyników badań,
 • aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych.

UWAGA: osoba fizyczna podaje w tym punkcie dane instytucji, w której zamierza realizować projekt.

Podmioty złożone załączają umowę o utworzeniu konsorcjum naukowego, sieci naukowej, centrum naukowo-przemysłowego, centrum naukowego Polskiej Akademii Nauk, centrum naukowego uczelni.

W szczególnych sytuacjach mogą być wymagane dodatkowe załączniki, np. zaświadczenie o urlopie macierzyńskim/wychowawczym/ojcowskim etc.

W przypadku podmiotów wnioskujących o udzielenie pomocy publicznej należy dołączyć dokumenty i oświadczenia przedkładane w związku z ubieganiem się podmiotu o otrzymanie pomocy publicznej.

(Wzory i rodzaje dokumentów podane są w sekcji Oświadczenia) – wersja papierowa wniosku

Zakres wymaganych podpisów:

 • w przypadku wnioskodawcy będącego osobą fizyczną wersję papierową wniosku podpisuje wyłącznie wnioskodawca;
 • w przypadku wnioskodawcy niebędącego osobą fizyczną np. jednostka naukowa wersję papierową wniosku podpsuje osoba upoważniona do reprezentacji podmiotu (rektor/prorektor ds. nauki);
 • w przypadku wnioskodawcy będącego podmiotem złożonym wersję papierową wniosku podpisują osoby reprezentujące wnioskodawcę i wszystkie wymienione podmioty.

[1] Rozmiar strony: A4, typ czcionki: Times New Roman, wielkość czcionki przynajmniej 11 pkt, interlinia: pojedyncza, marginesy: boczne – 2 cm, dolne i górne – 1,5 cm.