Termin składania wniosków:

 • Ogłoszenie konkursu: 15 grudnia 2017 r.
 • Zakończenie naboru: 15 marca 2018 r.

Adresaci konkursu:

Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień naukowy doktora uzyskany w  okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem, lub którym stopień naukowy doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2018 r. (pod warunkiem dostarczenia do NCN do 15 lipca 2018 r. dokumentu potwierdzającego nadanie stopnia naukowego doktora).

W konkursie SONATINA 2 kierownik projektu powinien mieć nadany stopień naukowy doktora w okresie pomiędzy 1 stycznia 2015 r. a dniem zakończenia naboru wniosków w  konkursie (warunkowo 30 czerwca 2018 r.).

Konkurs skierowany jest do osób, które:

 1. nie mają zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na stanowisku naukowym[1], naukowo-dydaktycznym[2] lub badawczo-technicznym[3] w  jednostce naukowej w rozumieniu art. 2 pkt. 9 lit. a) – d) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045 z późn. zm.) i  chcą otrzymać w tych jednostkach zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w  pełnym wymiarze czasu pracy i realizować w roli kierownika projektu swoje projekty badawcze;
 2. mają zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w jednostce w rozumieniu art. 2 pkt. 9 lit. a) – d) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045 z późn. zm.), ale chcą otrzymać zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w innej jednostce niż obecny pracodawca i realizować w roli kierownika projektu swoje projekty badawcze.

UWAGA: w przypadku gdy kierownik projektu, będący pracownikiem jednostki naukowej, nie posiada zatrudnienia na stanowisku naukowym, naukowo-dydaktycznym lub badawczo-technicznym, ma możliwość uzyskania zatrudnienia na ww. stanowisku i realizację projektu w danej jednostce. Natomiast w momencie, gdy kierownik projektu jest zatrudniony na wymienionych stanowiskach, kierownik może złożyć wniosek pod warunkiem, że inna jednostka naukowa wystąpi z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego do NCN, w którym osoba ta, będzie wskazana jako kierownik projektu. W takiej sytuacji następuje przeniesienie zatrudnienia do innej jednostki naukowej.

W konkursie SONATINA 2 z wnioskiem mogą wystąpić:

 1. osoby fizyczne,
 2. jednostki naukowe, w rozumieniu art. 2 pkt. 9 lit. a) – d) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, tj.:

a)  podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni,

b)  jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U.z 2016 r., poz. 572),

c)  instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia  2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U.z 2017 r., poz. 1158),

d)  międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

UWAGA: wnioskowane finansowanie projektu badawczego nie może stanowić pomocy publicznej dla podmiotu realizującego projekt.

Warunki przystąpienia do konkursu:

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych:

 • które przewidują realizację projektów badawczych obejmujących badania naukowe w  rozumieniu art. 2 pkt 3 lit a) lub b) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki w dowolnej z dyscyplin naukowych określonych w panelach Narodowego Centrum Nauki przyjętych uchwałą Rady NCN;
 • w których kierownik projektu przedstawi kopię dyplomu doktorskiego lub potwierdzenie uzyskania stopnia naukowego doktora bądź przedstawi oświadczenie promotora pracy doktorskiej lub zaświadczenie wydane przez właściwą jednostkę naukową o  przewidywanym terminie nadania stopnia naukowego doktora;
 • których okres realizacji wynosi 24 albo 36 miesięcy;
 • w których kierownik projektu wskaże od 1 do 10 opublikowanych prac naukowych, spośród których załączy do wniosku 1 najważniejszą;
 • w których poza kierownikiem projektu, wśród osób realizujących projekt jest przewidziany co najwyżej jeden pracownik naukowy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy pod warunkiem, że nie jest on zatrudniony w podmiocie będącym miejscem realizacji projektu[4];
 • w których kierownik projektu zaplanował staż zagraniczny trwający od 3 do 6 miesięcy w wybranym zagranicznym ośrodku naukowym[5];
 • które nie przewidują zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania;
 • które uwzględniają zasady określone w Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich, określonym uchwałą Rady NCN nr 116/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r., zwanym dalej „Regulaminem”.

Kierownik projektu i wykonawcy:

Kierownik projektu ma możliwość przedłużenia okresu uzyskania stopnia naukowego doktora, o okres przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej. W przypadku kobiet, okres po uzyskaniu stopnia naukowego doktora można przedłużyć o 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko. Kobieta może wybrać bardziej korzystny sposób wskazania przerw w karierze naukowej. 

UWAGA: wnioskodawcy mają również możliwość wykazania we wniosku przerw związanych z dodatkowym urlopem macierzyńskim oraz dodatkowym urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Projekty badawcze mogą być realizowane jednoosobowo przez kierownika projektu lub przez zespoły badawcze, złożone z kierownika oraz dowolnej liczby wykonawców.

Formy finansowania projektu badawczego:

Jednostka naukowa będąca miejscem realizacji projektu badawczego otrzyma środki finansowe na:

 1. zatrudnienie kierownika projektu na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku naukowym w okresie realizacji przez niego projektu badawczego (100 tys. zł rocznie) oraz budżet  wynagrodzeń dodatkowych (1.5 tys. zł na każdy miesiąc realizacji projektu, dla wszystkich wykonawców, z wyłączeniem kierownika projektu);
 2. realizację projektu badawczego zgodnie z kosztorysem wskazanym we wniosku, z  tym, że:
 • koszty pośrednie w projekcie nie mogą przekraczać 40% wnioskowanych kosztów bezpośrednich;
 1. realizację przez kierownika projektu stażu zagranicznego w wybranym przez niego zagranicznym ośrodku naukowym, w tym:
 • środki na pokrycie kosztów związanych z pobytem za granicą
  w zryczałtowanej kwocie w wysokości 9 000 tys. zł miesięcznie, przemnożonej przez procentowy wskaźnik korekcyjny ustalony dla danego kraju;
 • środki na pokrycie kosztów podróży w obie strony w zryczałtowanej kwocie od 1 000 do 10 000 zł, zgodnie z określonymi stawkami.

W konkursie SONATINA nie ma możliwości przyznania stypendiów naukowych, jak również zaangażowania w realizację projektu osób na stanowisku typu post-doc.

Kierownik projektu, dla którego zaplanowano wynagrodzenie w  ramach projektu badawczego, musi być zatrudniony przez podmiot realizujący, któremu zostaną przyznane i przekazane środki finansowe, w formie wskazanej we wniosku.

Kierownik projektu, który zaplanował dla siebie wynagrodzenie w ramach puli wynagrodzeń etatowych nie będzie mógł pobierać w tym czasie wynagrodzenia w  żadnej innej formie z innych projektów finansowanych ze środków NCN. Ponadto w  okresie pobierania tego wynagrodzenia Kierownik projektu nie może pobierać innego wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę u jakiegokolwiek pracodawcy (również posiadającego siedzibę poza terytorium RP) ani pobierać świadczeń emerytalnych z  systemu ubezpieczeń społecznych.

Ograniczenia w występowaniu z wnioskami:

Kierownik projektu nie może być we wniosku oraz w umowie o finansowanie i realizację projektu badawczego osobą reprezentującą podmiot, który ubiega się o środki finansowe np. rektor uczelni nie może występować w roli kierownika projektu, ze względu na reprezentowanie danego podmiotu. Narodowe Centrum Nauki zawiera trójstronną umowę o  realizację i finansowanie projektu z kierownikiem projektu i podmiotem go zatrudniającym.

Do oceny nie dopuszcza się wniosków, które zawierają pokrywające się zadania badawcze i  zostały złożone przez ten sam zespół badawczy lub tego samego wnioskodawcę do jednego lub więcej paneli w konkursach zamykanych w tym samym dniu (w danej edycji konkursów).

Wniosek obejmujący zadania badawcze pokrywające się z zadaniami we wniosku wcześniejszym, może zostać złożony przez ten sam zespół badawczy lub tego samego wnioskodawcę dopiero wtedy, gdy zakończy się proces oceny wcześniejszego wniosku w  konkursach NCN.

W danej edycji konkursów (tj. w konkursach, do których nabór wniosków zamykany jest w tym samym dniu) można występować w charakterze kierownika projektu tylko w jednym wniosku. Potencjalni kierownicy mogą być np. wykonawcami w innych projektach składanych w tej samej edycji. Należy wówczas przeanalizować kwestie zatrudnienia.

Kierownikiem projektu nie może być osoba, która w chwili wystąpienia z wnioskiem:

 • kieruje więcej niż dwoma projektami badawczymi finansowanymi przez NCN;
 • kieruje dwoma projektami badawczymi finansowanymi przez NCN i inny wniosek o  finansowanie projektu badawczego, w którym występuje w roli kierownika projektu, znajduje się w procesie oceny.

Kierownikiem projektu finansowanego w ramach konkursu SONATINA można być tylko raz.

Nie można jednocześnie pełnić roli kierownika projektu w więcej niż jednym projekcie badawczym zakwalifikowanym do finansowania w ramach konkursów SONATINA, SONATA, SONATA BIS.

Dokumenty potrzebne do przygotowania wniosku

 • Streszczenie projektu badawczego - nie więcej niż 1 strona zdefiniowanego maszynopisu, przygotowana zarówno w języku polskim i języku angielskim, wersje językowe muszą być tożsame.
 • Popularnonaukowe streszczenie projektu badawczego - nie więcej niż 1 strona zdefiniowanego maszynopisu, przygotowana zarówno w języku polskim i angielskim, wersje językowe muszą być tożsame.
 • Skrócony opis projektu badawczego - nie więcej niż  5 stron maszynopisu, przygotowane w języku polskim.
 • Szczegółowy opis projektu - nie więcej niż 15 stron maszynopisu, przygotowane w języku angielskim. 

Format tekstu: rozmiar strony-A4, typ czcionki-Times New Roman, wielkość czcionki- przynajmniej 11, interlinia- pojedyncza, marginesy boczne- 2 cm, dolne i górne- 1,5 cm.

Streszczenie, popularnonaukowe streszczenie, skrócony oraz szczegółowy opis projektu można załączyć do systemu wyłącznie w postaci plików PDF.

Należy bezwzględnie przestrzegać podanych limitów objętości tekstu, bowiem ich zachowanie podlega ocenie formalnej.

Wymagane załączniki:

Do elektronicznej wersji wniosku w konkursie SONATINA 2 należy dołączyć następujące dokumenty:

 • informacje dotyczące badań naukowych zrealizowanych w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji afiliowanych w podmiocie wnioskującym/ realizującym[6],
 • informacja nt. aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych6,
 • kopia dyplomu lub potwierdzenie uzyskania stopnia naukowego doktora,
 • oświadczenie promotora pracy doktorskiej lub zaświadczenie wydane przez właściwą jednostkę naukową o przewidywanym terminie nadania stopnia naukowego doktora,
 • dokument w języku angielskim potwierdzający zgodę ośrodka naukowego na realizację przez kierownika projektu stażu zagranicznego,
 • oświadczenie o  niewystępowaniu pomocy publicznej wraz z kwestionariuszem;
 • listy od redakcji potwierdzające przyjęcie prac do druku.

UWAGA: Lista załączników, uzależniona jest od odpowiedzi udzielonych w formularzu wniosku oraz statusu wnioskodawcy.

Sposób składania wniosków

 • Wniosek (przygotowany w języku polskim i języku angielskim) wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) do dnia 15 marca 2018 r.
 • Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie złożenia wniosku podpisane kwalifikowalnym podpisem elektronicznym w standardzie PAdES lub skan tego dokumentu podpisanego odręcznie. Oryginał potwierdzenia należy przechowywać do dnia zakończenia procesu oceny wniosku, a w przypadku zakwalifikowania projektu badawczego do finansowania do dnia podpisania umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego.

Rozstrzygnięcie konkursu 

 • Wyniki konkursu udostępnione będą w systemie OSF i przekazywane w drodze decyzji Dyrektora Narodowego Centrum Nauki doręczonej elektronicznie na wskazany we wniosku adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) lub adres skrytki ePUAP wnioskodawcy.
 • W przypadku, gdy kierownik projektu będący wnioskodawcą nie wskazał adresu skrytki ePUAP, doręczenie decyzji będzie realizowane poprzez wysłanie informacji na adres email kierownika projektu wskazany we wniosku, zawierającej wskazanie adresu elektronicznego, z którego wnioskodawca może pobrać decyzję Dyrektora Narodowego Centrum Nauki.
 • W przypadku  nieodebrania decyzji w formie dokumentu elektronicznego, uważa się, że decyzja Dyrektora NCN jest doręczona w terminie 14 dni od dnia jej udostępnienia.
 • W przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych, wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji Dyrektora NCN do Komisji Odwoławczej Rady Narodowego Centrum Nauki w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Komisja Odwoławcza Rady Narodowego Centrum Nauki rozstrzyga w sprawie odwołania nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia odwołania.

Sposób finansowania

 • Środki finansowe na realizację projektu badawczego zakwalifikowanego do finansowania przyznaje Dyrektor Narodowego Centrum Nauki w drodze decyzji.
 • W przypadku kierowników projektów, którym stopień naukowy doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2018  r., warunkiem przyznania środków na finansowanie projektu badawczego jest dostarczenie do Narodowego Centrum Nauki w terminie do 15 lipca 2018  r. dokumentu potwierdzającego nadanie stopnia naukowego doktora.
 • Środki finansowe są przekazywane jednostce naukowej, w której realizowany będzie wnioskowany projekt badawczy, na podstawie umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego zawartej pomiędzy Narodowym Centrum Nauki, w/w jednostką naukową i kierownikiem projektu badawczego.
 • W przypadku zakwalifikowania do finansowania projektu badawczego złożonego przez osobę fizyczną niezatrudnioną w jednostkach naukowych, Dyrektor Narodowego Centrum Nauki wydaje promesę finansowania. Warunkiem zawarcia umowy o realizację i finansowanie projektu badawczego jest zatrudnienie tej osoby przez jednostkę naukową, w której realizowany będzie wnioskowany projekt badawczy.


[1]  Pracownik naukowy w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371 z późn. zm.). 

[2] Pracownik naukowo-dydaktyczny w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym. 

[3] Pracownik badawczo-techniczny w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych. 

[4] Wykonawca będący samodzielnym pracownikiem naukowym na dzień zakończenia naboru wniosków w konkursie nie może być zatrudniony w podmiocie, który ma być miejscem realizacji projektu. W przypadku uczelni przez podmiot należy rozumieć wydział.

[5] Staż zagraniczny należy odbyć w ośrodku naukowym w jednym z krajów z wykazu określonego w załączniku nr 1 do uchwały Rady NCN nr 116/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. Środki finansowe na realizację stażu przyznawane są w zryczałtowanej kwocie i  być dzielony pod warunkiem, że zostanie zrealizowany w okresie realizacji projektu badawczego.

[6] Dotyczy podmiotów nieotrzymujących dotacji na działalność statutową z budżetu nauki. W przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna, dane należy podać w odniesieniu do podmiotu będącego miejscem realizacji projektu badawczego. Do wniosku należy dołączyć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub skan tego dokumentu podpisanego odręcznie w formie pliku PDF.