Kod CSS i JS

Rada Narodowego Centrum Nauki przyjęła za podstawę procesu kwalifikacji i oceny projektów badawczych podział na 25 paneli dziedzinowych (dyscyplin lub grup dyscyplin), tematycznie pokrywających cały obszar badań naukowych, w trzech głównych działach.

Zestawienie prezentuje wykaz dyscyplin i grup dyscyplin obowiązujący dla konkursów ogłoszonych przed 15 grudnia 2022. Wykazy obowiązujące dla poszczególnych konkursów stanowią załączniki do ogłoszeń o konkursach.

Rozwiń wszystkie podpanele »

Zwiń wszystkie podpanele »


HS – Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce

Skrót Nazwa panelu Dziedziny
HS1 Fundamentalne pytania o naturę człowieka i otaczającej go rzeczywistości filozofia, nauki o poznaniu, religioznawstwo, teologia
HS1_001 Historia filozofii (starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej i współczesnej) i historia idei
HS1_002 Ontologia i metafizyka, ontologie szczegółowe
HS1_003 Epistemologia (w tym: źródła poznania, kryteria prawdy, filozofia języka)
HS1_004 Logika, metodologia nauk, filozofia nauki
HS1_005 Filozofia człowieka, teorie osoby, filozofia kultury, filozofia społeczna
HS1_006 Natura ludzkiego umysłu (w tym: ewolucja umysłu, bio-psychologiczne uwarunkowania poznania, sztuczna inteligencja)
HS1_007 Etyka normatywna i opisowa, teoria moralności, bioetyka, etyka zawodowa
HS1_008 Estetyka (w tym: teorie piękna, język sztuki)
HS1_009 Teorie religii, historia religii, nauki religioznawcze
HS1_010 Religia i jej uwarunkowania: antropologiczne, kulturowe, socjo-psychologiczne
HS1_011 Język religii, sacrum, mit, symbolika religijna
HS1_012 Religie świata
HS1_013 Teologia fundamentalna
HS1_014 Teologia dogmatyczna, teologia biblijna, patrystyka
HS1_015 Teologia moralna, teologia pastoralna, liturgika
HS1_016 Inne zagadnienia pokrewne
HS2 Kultura i twórczość kulturowa literaturoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, nauki o sztuce, architektura
HS2_001 Historia literatury światowej (w tym: starożytnej, nowożytnej, współczesnej) i narodowej; krytyka i interpretacja literacka
HS2_002 Teoria literatury, historia myśli literaturoznawczej, metody i kierunki badań literacko-kulturowych; antropologia literatury, komparatystyka i translatoryka literacko-kulturowa
HS2_003 Studia edytorsko-filologiczne, słownikowo-encyklopedyczne, dokumentacyjno-bibliograficzne
HS2_004 Bibliologia i informatologia
HS2_005 Językoznawstwo historyczne, porównawcze, typologiczne i współczesne; nauka o tekście i gatunkach mowy
HS2_006 Językoznawstwo ogólne, teoria i metodologia badań językoznawczych
HS2_007 Nauka o komunikacji i komunikowaniu, podstawy teoretyczne językoznawstwa stosowanego
HS2_008 Historia i teoria sztuki, historia architektury, sztuki plastyczne, kultura wizualna
HS2_009 Konserwacja dzieł sztuki, konserwatorstwo
HS2_010 Muzealnictwo
HS2_011 Muzyka (twórczość, wykonawstwo, teoria muzyki), muzykologia
HS2_012 Teatrologia i sztuki performatywne (aktorstwo, taniec i in.)
HS2_013 Filmoznawstwo i media audiowizualne
HS2_014 Kulturoznawstwo (w tym: współczesne studia kulturowe i antropologiczno-kulturowe)
HS2_015 Inne zagadnienia pokrewne
HS3 Wiedza o przeszłości historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa
HS3_001 Historia epok dawnych (starożytna, średniowieczna, wczesnonowożytna), historia nowożytna i najnowsza (XIX-XX w.)
HS3_002 Historia społeczna
HS3_003 Historia polityczna (w tym ustroju)
HS3_004 Historia gospodarcza
HS3_005 Historia kultury (w tym: pamięć historyczna, historia kultury materialnej, historyczne studia kulturowe, zróżnicowanie kulturowe)
HS3_006 Historiografia, teoria i metodologia historii
HS3_007 Archiwistyka
HS3_008 Archeologia ( w tym: archeologia Grecji i Rzymu; archeologia Egiptu i Nubii, archeologia Bliskiego Wschodu, archeologia Nowego Świata, archeologia pradziejowa, archeologia protohistoryczna, archeologiawczesnośredniowieczna, archeologia średniowieczna i nowożytna)
HS3_009 Numizmatyka i epigrafika
HS3_010 Papirologia
HS3_011 Etnografia i antropologia kulturowa (w tym: opis kultur tradycyjnych, antropologia magii, kultu i religii, zmiana kulturowa i procesy globalistyczne, antropologia zjawisk społeczno-kulturowych, etnicznych i tożsamościowych)
HS3_012 Dziedzictwo kulturowe (w tym: inwentaryzacja pamiątek i zabytków kultury, aktywność regionalistyczna)
HS3_013 Inne zagadnienia pokrewne
HS4 Jednostka, instytucje, rynki ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia, geografia społeczno-ekonomiczna, urbanistyka
HS4_001 Makroekonomia (w tym: równowaga ekonomiczna, wzrost gospodarczy, wahania koniunkturalne w globalnej gospodarce, ekonomia pracy)
HS4_002 Mikroekonomia i ekonomia instytucjonalna
HS4_003 Ekonometria i metody statystyczne
HS4_004 Dynamika ludności i procesy demograficzne
HS4_005 Zasoby i rozwój zrównoważony
HS4_006 Rynki finansowe, finanse międzynarodowe, finanse publiczne
HS4_007 Bankowość, finanse przedsiębiorstw, rachunkowość
HS4_008 Ekonomia behawioralna, konsumpcja i zachowania konsumentów, marketing
HS4_009 Zarządzanie organizacjami, zarządzanie strategiczne, koncepcje i metody zarządzania, logistyka
HS4_010 Zarządzanie zasobami ludzkimi, zatrudnienie i płace
HS4_011 Gospodarka publiczna, infrastruktura społeczna, administracja publiczna
HS4_012 Warunki i jakość życia, dochody, ubóstwo
HS4_013 Ekonomia międzynarodowa
HS4_014 Geografia społeczno-ekonomiczna
HS4_015 Urbanistyka, gospodarka przestrzenna
HS4_016 Inne zagadnienia pokrewne
HS5 Prawo, nauki o polityce, polityki publiczne prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna
HS5_001 Teoria i filozofia prawa, historia prawa i myśli prawnej
HS5_002 Prawo konstytucyjne, prawa człowieka, prawo i instytucje międzynarodowe
HS5_003 Prawo publiczne i socjalne, nauka o administracji
HS5_004 Prawo karne
HS5_005 Prawo prywatne
HS5_006 Teoria polityki i myśl polityczna
HS5_007 Systemy i ruchy polityczne oraz stosunki międzynarodowe
HS5_008 Polityka regionalna
HS5_009 Polityka społeczna (w tym: polityka dotycząca ludności, zagadnienia zabezpieczenia społecznego, tzw. trzeci sektor, pomoc społeczna, gerontologia społeczna, governance i instytucje dialogu społecznego)
HS5_010 Bezpieczeństwo i obronność
HS5_011 Inne zagadnienia pokrewne
HS6 Człowiek i życie społeczne psychologia, pedagogika, socjologia
HS6_001 Psychologia ogólna (w tym: procesów poznawczych, emocji, motywacji, osobowości, różnic indywidualnych), psychologia eksperymentalna, psycholingwistyka
HS6_002 Psychologia społeczna, polityczna, środowiskowa i międzykulturowa
HS6_003 Psychologia kliniczna, zdrowia, penitencjarna, rehabilitacji, neuropsychologia kliniczna
HS6_004 Psychologia rozwoju, rodziny, wychowania i edukacji
HS6_005 Psychologia ewolucyjna i porównawcza, genetyka zachowania, psychofizjologia, neuropsychologia
HS6_006 Psychologia pracy, organizacji, ekonomiczna, reklamy i marketingu
HS6_007 Historia myśli psychologicznej, metodologia, psychometria, diagnostyka psychologiczna
HS6_008 Pedagogika ogólna, porównawcza i kultury
HS6_009 Pedagogika społeczna i andragogika, profilaktyka społeczna i resocjalizacja
HS6_010 Pedagogika specjalna
HS6_011 Pedagogika edukacji (szkolna, szkoły wyższej) i dydaktyka
HS6_012 Teoria i filozofia wychowania, historia oświaty i wychowania
HS6_013 Socjologia teoretyczna, orientacje metodologiczne i warianty badań empirycznych
HS6_014 Struktura i dynamika społeczna, zmiana środowiska i społeczeństwo
HS6_015 Socjologia idei, władzy, norm, organizacji
HS6_016 Socjologia kultury i komunikacji społecznej (w tym: medioznawstwo, dziennikarstwo, komunikacja internetowa)
HS6_017 Socjologia gospodarki i edukacji
HS6_018 Socjologia rozwoju: wymiar lokalny, regionalny, makrospołeczny
HS6_019 Problemy społeczne i kierunki praktycznych działań socjologów
HS6_020 Przestrzeń publiczna
HS6_021 Inne zagadnienia pokrewne

ST – Nauki Ścisłe i Techniczne

Skrót Nazwa panelu Dziedziny
ST1 Nauki matematyczne wszystkie dziedziny matematyki, teoretyczne oraz stosowane, a także podstawy matematyczne informatyki, fizyki i statystyki
ST1_001 Logika i podstawy matematyki
ST1_002 Algebra
ST1_003 Teoria liczb
ST1_004 Geometria algebraiczna i zespolona
ST1_005 Geometria
ST1_006 Topologia
ST1_007 Grupy Liego i algebry Liego
ST1_008 Analiza
ST1_009 Algebry operatorowe i analiza funkcjonalna
ST1_010 Równania różniczkowe zwyczajne i układy dynamiczne
ST1_011 Równania różniczkowe cząstkowe
ST1_012 Metody matematyczne fizyki
ST1_013 Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna
ST1_014 Matematyka dyskretna i kombinatoryka
ST1_015 Matematyczne aspekty informatyki
ST1_016 Analiza numeryczna
ST1_017 Matematyka stosowana
ST1_018 Teoria sterowania i optymalizacja
ST1_019 Inne zagadnienia pokrewne
ST2 Podstawowe składniki materii fizyka cząstek elementarnych, jądrowa, plazmy, atomowa, molekularna, gazów i optyczna
ST2_001 Fundamentalne oddziaływania i pola
ST2_002 Fizyka cząstek elementarnych
ST2_003 Fizyka jądrowa
ST2_004 Astrofizyka jądrowa
ST2_005 Fizyka gazów i plazmy
ST2_006 Elektryczność i magnetyzm
ST2_007 Fizyka atomowa i molekularna
ST2_008 Ultrazimne atomy i cząsteczki
ST2_009 Optyka, optyka nieliniowa i nanooptyka
ST2_010 Optyka kwantowa i informacja kwantowa
ST2_011 Lasery, ultrakrótkie impulsy i fizyka laserowa
ST2_012 Teoria względności i grawitacja
ST2_013 Termodynamika
ST2_014 Zjawiska nieliniowe
ST2_015 Metrologia i metody pomiarowe
ST2_016 Fizyka statystyczna (gazy)
ST2_017 Układy złożone
ST2_018 Akustyka
ST2_019 Podstawy fizyki i fizyka matematyczna
ST2_020 Inne zagadnienia pokrewne
ST3 Fizyka fazy skondensowanej struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka, fizyka biologiczna
ST3_001 Struktura ciał stałych, wzrost i charakterystyka
ST3_002 Mechaniczne i akustyczne własności materii skondensowanej, dynamika sieci krystalicznych
ST3_003 Własności transportowe materii skondensowanej
ST3_004 Własności elektronowe materiałów, powierzchni, złącz międzywarstwowych, nanostruktur, itp.
ST3_005 Fizyczne własności półprzewodników i izolatorów
ST3_006 Makroskopowe zjawiska kwantowe: nadprzewodnictwo, nadciekłość, itp.
ST3_007 Spintronika
ST3_008 Magnetyzm i układy skorelowane
ST3_009 Oddziaływanie materii skondensowanej z wiązkami fotonów, elektronów, itp.
ST3_010 Nanofizyka: nanoelekronika, nanofotonika, nanomagnetyzm, nanoelektromechanika, itp.
ST3_011 Fizyka mezoskopowa
ST3_012 Elektronika molekularna
ST3_013 Struktura i dynamika układów nieuporządkowanych, miękka materia itp.
ST3_014 Dynamika płynów (zagadnienia fundamentalne)
ST3_015 Fizyka statystyczna fazy skondensowanej, przejścia fazowe, szum i fluktuacje itp.
ST3_016 Fizyka układów biologicznych
ST3_017 Inne zagadnienia pokrewne
ST4 Chemia chemia fizyczna /fizyka chemiczna, chemia teoretyczna, chemia analityczna, chemia nieorganiczna, chemia organiczna, rozwój metod
ST4_001 Chemia fizyczna, fizyka chemiczna
ST4_002 Metody spektroskopowe i spektrometryczne
ST4_003 Struktura i architektura molekularna
ST4_004 Chemia teoretyczna i obliczeniowa
ST4_005 Chemia analityczna
ST4_006 Metody instrumentalne w chemii
ST4_007 Elektrochemia, mikroprzepływy w chemii, sensory
ST4_008 Chemia organiczna
ST4_009 Chemia biologiczna
ST4_010 Chemia polimerów, biopolimerów
ST4_011 Chemia koordynacyjna, supramolekularna
ST4_012 Fotochemia
ST4_013 Chemia ciała stałego, fizykochemia powierzchni
ST4_014 Kataliza
ST4_015 Chemia koloidów
ST4_016 Ciecze jonowe
ST4_017 Reakcje chemiczne: mechanizmy, termodynamika, kinetyka
ST4_018 Chemia jądrowa i radiacyjna
ST4_019 Chemia środowiska
ST4_020 Chemia nieorganiczna
ST4_021 Inne zagadnienia pokrewne
ST5 Materiały otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, zaawansowane i funkcjonalne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, inżynieria materiałowa
ST5_001 Właściwości strukturalne materiałów
ST5_002 Materiały o strukturze ciała stałego
ST5_003 Modyfikacja powierzchni materiałów
ST5_004 Cienkie warstwy
ST5_005 Materiały polimerowe
ST5_006 Materiały porowate, ceramiczne, szkła
ST5_007 Kompozyty, hybrydy organiczno-nieorganiczne itp.
ST5_008 Metale, stopy
ST5_009 Biomateriały, materiały biozgodne
ST5_010 Materiały/nanomateriały funkcjonalne, nanocząstki
ST5_011 Materiały „inteligentne” – materiały samoorganizujące się, materiały reagujące na bodźce zewnętrzne
ST5_012 Metody otrzymywania materiałów/nanomateriałów
ST5_013 Metody badań materiałów/nanomateriałów
ST5_014 Inne zagadnienia pokrewne
ST6 Informatyka i technologie informacyjne technologie i systemy informacyjne, informatyka, obliczenia naukowe, systemy inteligentne
ST6_001 Architektura systemów komputerowych, przetwarzanie wszechobecne
ST6_002 Systemy komputerowe, systemy równoległe i rozproszone, sieci sensorów, systemy wbudowane, systemy cybernetyczne
ST6_003 Systemy programowania, systemy operacyjne, metody rozwoju oprogramowania, języki programowania
ST6_004 Metody formalne, teoretyczne podstawy informatyki w tym informatyka teoretyczna, algorytmy kwantowe
ST6_005 Kryptologia, prywatność i bezpieczeństwo, informatyka kwantowa
ST6_006 Algorytmika, algorytmy równoległe, rozproszone i sieciowe, algorytmiczna teoria gier
ST6_007 Sztuczna inteligencja, systemy inteligentne i wieloagentowe
ST6_008 Grafika komputerowa, przetwarzanie obrazów, wizualizacja komputerowa, multimedia, gry komputerowe
ST6_009 Interakcja człowiek – komputer, rozpoznawanie i synteza mowy, przetwarzanie języka naturalnego
ST6_010 Technologie i systemy informatyczne, bazy danych, technologie internetowe, w tym wyszukiwanie informacji i biblioteki cyfrowe
ST6_011 Uczenie maszynowe, statystyczne przetwarzanie danych i zastosowania w przetwarzaniu sygnałów (np. mowy, obrazów, filmów)
ST6_012 Obliczenia naukowe, narzędzia modelowania i symulacji
ST6_013 Bioinformatyka, bioobliczenia, obliczenia DNA i molekularne
ST6_014 Inne zagadnienia pokrewne
ST7 Inżynieria systemów i telekomunikacji elektronika, telekomunikacja, optoelektronika
ST7_001 Inżynieria sterowania w automatyce i robotyce
ST7_002 Inżynieria systemów w elektrotechnice i energoelektronice
ST7_003 Inżynieria symulacji i modelowania
ST7_004 Inżynieria mikro- i nanosystemów
ST7_005 Układy z elementami elektronicznymi, optoelektronicznymi i fotonicznymi
ST7_006 Technologie telekomunikacyjne, techniki wysokiej częstotliwości
ST7_007 Przetwarzanie sygnałów
ST7_008 Sieci telekomunikacyjne
ST7_009 Interfejsy człowiek-komputer
ST7_010 Sprzętowa implementacja algorytmów
ST7_011 Zastosowania elementów i systemów elektronicznych, optoelektronicznych i fotonicznych (np. w inżynierii biomedycznej)
ST7_012 Wytwarzanie, przesył i użytkowanie energii elektrycznej
ST7_013 Inne zagadnienia pokrewne
ST8 Inżynieria procesów i produkcji modelowanie, projektowanie, sterowanie, konstrukcje i procesy budowlane, systemy energetyczne
ST8_001 Inżynieria chemiczna, chemia techniczna, inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna, inżynieria procesowa
ST8_002 Inżynieria wodna, inżynieria lądowa, inżynieria lotnicza
ST8_003 Inżynieria obliczeniowa, komputerowe wspomaganie modelowania, projektowania i produkcji
ST8_004 Mechanika płynów, termodynamika techniczna
ST8_005 Systemy energetyczne: produkcja, dystrybucja
ST8_006 Mechatronika, mechanika precyzyjna
ST8_007 Budowa maszyn: modelowanie, kształtowanie, obróbka
ST8_008 Mechanika ciała stałego
ST8_009 Wzornictwo, projektowanie wyrobów i maszyn, ergonomia, układ człowiek-maszyna
ST8_010 Zagadnienia techniczne i technologiczne w architekturze, urbanistyce i planowaniu przestrzennym
ST8_011 Planowanie i sterowanie produkcją
ST8_012 Zagadnienia techniczne i technologiczne transportu
ST8_013 Akustyka architektoniczna
ST8_014 Inne zagadnienia pokrewne
ST9 Astronomia i badania kosmiczne astrofizyka, astrochemia, astrobiologia, Układ Słoneczny, układy planetarne, astronomia gwiazdowa, galaktyczna i pozagalaktyczna, badania kosmiczne, instrumenty
ST9_001 Fizyka Słońca i przestrzeni międzyplanetarnej
ST9_002 Planety i małe ciała Układu Słonecznego
ST9_003 Materia międzygwiazdowa
ST9_004 Powstawanie gwiazd i planet
ST9_005 Układy planetarne pozasłoneczne
ST9_006 Astrobiologia
ST9_007 Gwiazdy i układy gwiazdowe
ST9_008 Droga Mleczna
ST9_009 Powstawanie i ewolucja galaktyk
ST9_010 Gromady galaktyk i wielkoskalowa struktura Wszechświata
ST9_011 Astrofizyka wysokich energii: promieniowanie rentgenowskie, gamma, kosmiczne; neutrina
ST9_012 Astrofizyka relatywistyczna
ST9_013 Ciemna materia, ciemna energia
ST9_014 Astronomia fal grawitacyjnych
ST9_015 Kosmologia
ST9_016 Badania Ziemi i otoczenia z wykorzystaniem technik satelitarnych
ST9_017 Duże bazy danych: archiwizacja, przechowywanie i analiza
ST9_018 Techniki obserwacyjne i satelitarne, teleskopy, detektory
ST9_019 Inne zagadnienia pokrewne
ST10 Nauki o Ziemi nauki geologiczne, nauki o atmosferze i klimacie, geochemia, geodezja, geoekologia, geofizyka, geografia fizyczna, geoinformatyka, geologia planetarna, gleboznawstwo, górnictwo, oceanologia chemiczna i fizyczna, ochrona środowiska
ST10_001 Chemia i fizyka atmosfery, zanieczyszczenia atmosfery
ST10_002 Klimatologia, meteorologia, zmiany klimatu
ST10_003 Fizyka wnętrza Ziemi: sejsmologia, geomagnetyzm, pole grawitacyjne Ziemi
ST10_004 Geochemia, biogeochemia
ST10_005 Mineralogia, petrologia, wulkanologia, geologia złóż
ST10_006 Ewolucja Ziemi, sedymentologia, tektonika, geologia regionalna, geologia morska, geologia planetarna
ST10_007 Geomorfologia, badania kriosfery, zmiany globalne i regionalne krajobrazu Ziemi
ST10_008 Paleontologia, stratygrafia, geochronologia
ST10_009 Geofizyka, geomechanika, geotechnika, geologia inżynierska, górnictwo
ST10_010 Hydrogeologia, hydrologia, obieg wód, zanieczyszczenia wód
ST10_011 Oceanologia chemiczna i fizyczna
ST10_012 Geodezja, kartografia, systemy informacji geograficznej, teledetekcja i teledetekcja satelitarna
ST10_013 Geoekosystem: powiązania atmosfera-morfosfera-litosfera, pedosfera, hydrosfera, biosfera, antroposfera
ST10_014 Gleboznawstwo, zanieczyszczenia gleb
ST10_015 Paleoklimatologia, paleoekologia
ST10_016 Zmiany/kształtowanie i ochrona środowiska przyrodniczego

NZ – Nauki o Życiu

Skrót Nazwa panelu Dziedziny
NZ1 Podstawowe procesy życiowe na poziomie molekularnym biologia molekularna,biologia strukturalna, biotechnologia
NZ1_001 Biologia molekularna
NZ1_002 Biochemia
NZ1_003 Biofizyka
NZ1_004 Biologia strukturalna
NZ1_005 Inżynieria genetyczna
NZ1_006 Biologia syntetyczna
NZ1_007 Inżynieria komórkowa
NZ1_008 Inżynieria tkankowa
NZ1_009 Biotechnologia
NZ1_010 Biologia drobnoustrojów
NZ1_011 Inne zagadnienia pokrewne
NZ2 Genetyka, genomika genetyka molekularna, genomika, proteomika, bioinformatyka, biologia systemowa, epidemiologia molekularna
NZ2_001 Genetyka molekularna
NZ2_002 Genomika, transkryptomika i epigenomika
NZ2_003 Proteomika
NZ2_004 Metabolomika
NZ2_005 Cytogenetyka
NZ2_006 Immunogenetyka
NZ2_007 Bioinformatyka
NZ2_008 Biologia obliczeniowa
NZ2_009 Biologia systemowa
NZ2_010 Modelowanie i symulacje biologiczne
NZ2_011 Epidemiologia genetyczna
NZ2_012 Inne zagadnienia pokrewne
NZ3 Biologia na poziomie komórki biologia komórkowa, biologia rozwoju i starzenia, neurobiologia
NZ3_001 Biologia komórki
NZ3_002 Fizjologia komórki
NZ3_003 Apoptoza
NZ3_004 Starzenie
NZ3_005 Neurobiologia molekularna
NZ3_006 Neurobiologia komórkowa
NZ3_007 Przekaźnictwo sygnału
NZ3_008 Komórki macierzyste
NZ3_009 Organogeneza
NZ3_010 Genetyka rozwoju roślin
NZ3_011 Biologia rozwoju roślin
NZ3_012 Genetyka rozwoju zwierząt
NZ3_013 Biologia rozwoju zwierząt
NZ3_014 Inne zagadnienia pokrewne
NZ4 Biologia na poziomie tkanek, narządów i organizmów budowa i czynność układów, narządów i organizmów ludzi i zwierząt, medycyna doświadczalna, podstawy chorób układu nerwowego
NZ4_001 Anatomia
NZ4_002 Fizjologia
NZ4_003 Fizjologia porównawcza
NZ4_004 Patofizjologia ogólna
NZ4_005 Patomorfologia
NZ4_006 Endokrynologia
NZ4_007 Neurofizjologia
NZ4_008 Neuroendokrynologia
NZ4_009 Neurobiologia systemowa
NZ4_010 Neuroobrazowanie
NZ4_011 Metabolizm
NZ4_012 Inne zagadnienia pokrewne
NZ5 Choroby niezakaźne ludzi i zwierząt przyczyny, mechanizmy, rozpoznawanie i leczenie chorób, zatruć i urazów (z wyjątkiem chorób układu nerwowego)
NZ5_001 Etiologia chorób człowieka
NZ5_002 Etiologia chorób zwierząt
NZ5_003 Patogeneza chorób człowieka
NZ5_004 Patogeneza chorób zwierząt
NZ5_005 Diagnostyka chorób człowieka
NZ5_006 Diagnostyka chorób zwierząt
NZ5_007 Leczenie chorób człowieka
NZ5_008 Leczenie chorób zwierząt
NZ5_009 Inne zagadnienia pokrewne
NZ6 Immunologia i choroby zakaźne ludzi i zwierząt odporność, choroby immunologiczne, immunoterapia, choroby zakaźne i inwazyjne, mikrobiologia, transplantologia, alergologia
NZ6_001 Odporność swoista i nieswoista
NZ6_002 Immunologia kliniczna
NZ6_003 Immunologia zwierząt
NZ6_004 Bakteriologia
NZ6_005 Wirusologia
NZ6_006 Parazytologia
NZ6_007 Mykologia
NZ6_008 Inne zagadnienia pokrewne
NZ7 Nauki o lekach i zdrowie publiczne epidemiologia, choroby cywilizacyjne i społeczne zagrożenia środowiskowe dla zdrowia ludzi i zwierząt, medyczna i weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego, medycyna pracy, nauki o lekach
NZ7_001 Epidemiologia
NZ7_002 Zagrożenia środowiskowe
NZ7_003 Promocja zdrowia, kultura fizyczna
NZ7_004 Prewencja populacyjna
NZ7_005 Organizacja ochrony zdrowia
NZ7_006 Medycyna pracy
NZ7_007 Rehabilitacja
NZ7_008 Farmakoekonomika
NZ7_009 Etyka medyczna
NZ7_010 Etyka weterynaryjna
NZ7_011 Weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego
NZ7_012 Prewencja chorób człowieka
NZ7_013 Prewencja chorób zwierząt
NZ7_014 Farmacja, farmakoterapia, farmakologia
NZ7_015 Toksykologia
NZ7_016 Inne zagadnienia pokrewne
NZ8 Podstawy wiedzy o życiu na poziomie środowiskowym biologia ewolucyjna, biologia populacyjna, biologia środowiskowa, systematyka
NZ8_001 Biologia ewolucyjna
NZ8_002 Ekologia
NZ8_003 Etologia
NZ8_004 Różnorodność biologiczna
NZ8_005 Biogeografia
NZ8_006 Biologia morza
NZ8_007 Hydrobiologia
NZ8_008 Ekotoksykologia
NZ8_009 Genetyka populacyjna
NZ8_010 Taksonomia i filogenetyka
NZ8_011 Botanika
NZ8_012 Zoologia
NZ8_013 Biologia i ekologia człowieka
NZ8_14 Inne zagadnienia pokrewne
NZ9 Podstawy stosowanych nauk o życiu rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa
NZ9_001 Naukowe podstawy agronomii
NZ9_002 Naukowe podstawy zootechniki
NZ9_003 Naukowe podstawy leśnictwa
NZ9_004 Naukowe podstawy ogrodnictwa
NZ9_005 Naukowe podstawy rybactwa
NZ9_006 Naukowe podstawy ochrony przyrody
NZ9_007 Naukowe podstawy żywienia i badania żywności
NZ9_008 Mikrobiologia środowiskowa
NZ9_009 Biotechnologia środowiskowa
NZ9_010 Bioremediacja
NZ9_011 Zagrożenia i bezpieczeństwo biologiczne
NZ9_012 Ochrona zasobów genetycznych
NZ9_13 Inne zagadnienia pokrewne

 


Aktualnie obowiązujący wykaz paneli NCN