Przykłady finansowanych projektów


 • wszystkie konkursy
 • OPUS
 • PRELUDIUM
 • SONATA
 • SONATA BIS
 • HARMONIA
 • MAESTRO
 • SYMFONIA
 • ETIUDA
 • FUGA
 • POLONEZ
 • MIĘDZYNARODOWE
 • wszystkie panele
 • HS
 • NZ
 • ST
Nienaturalne aminokwasy w badaniu aktywności enzymów proteolitycznych
Manipulacje na kwantowym stanie światła
Stres oksydacyjny spowodowany urbanizacją w populacji sikory bogatki
Rusztowania z peptydowych klocków
Dziwna geometria i klatki białkowe, czyli co łączy wirusy z grami RPG
Lubię Cię i czuję się tak jak Ty
Umiejętność płynnego czytania a dysleksja i czytanie dotykowe
Badanie właściwości dwutlenku tytanu w poszukiwaniu odnawialnych źródeł energii
ORCHIDOMICS, czyli zrozumieć storczyki
Badania materiałów elektroluminescencyjnych...
Fluorescencyjne markery do śledzenia proteaz
Znaczenie lektyny wiążącej mannan w młodzieńczym idiopatycznym zapaleniu stawów
Środowisko życia i dieta prażubra w późnym plejstocenie
Skąd się bierze zapach brokuła i brukselki
Rola wspólnej polityki rolnej w procesie unowocześniania polskiego rolnictwa na przykładzie produkcji mleka
Heterogeniczne obliczenia równoległe i rozproszone w Javie
Późny neolit i wczesna epoka brązu na obszarach południowo-zachodnio-bałtyckich
Zabawki dziecięce na ziemiach polskich do końca XIX wieku
Termoregulowane wodne układy dwufazowe cieczy jonowych
O ewolucji i ekologii w mieście
Ikoniczność w gramatyce i leksyce polskiego języka migowego
Jak zmierzyć Wszechświat z dokładnością do 1%?
Geometria dużej skali
Oddziaływania U6 snRNA w centrum katalitycznym spliceosomu
Dekodowanie dysleksji - organizacja funkcjonalna kojarzenia litery z głoską u dzieci z grupy ryzyka dysleksji rozwojowej
Kwantowo-informatyczne podejście do wybranych aspektów podstaw fizyki
Powiązanie syntezy i transportu białek kierowanych do mitochondriów
Herby polskie w "Kronice Soboru w Konstancji" Ulricha von Richentala
Optymalizacja złożonych biokompatybilnych rusztowań opartych o grafen...
Materiały plazmoniczne nowej generacji
Archeologiczne przywracanie pamięci o Wielkiej Wojnie
Modelowanie procesów wymiany ciepła i masy w wymienniku z M-obiegiem...
Wykorzystanie i funkcja jaskiń południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej w średniowieczu
Początki ssaków w zapisie kopalnym z nowych stanowisk paleontologicznych
Badanie przestrzennych właściwości światła kwantowego przy użyciu kamery ze wzmacniaczem obrazu
Naturalny czas życia komet w Układzie Słonecznym
Modelowanie przestrzennej dynamiki populacji dużego drapieżnika w obliczu...
Dynamika przejść spinowo-dolinowych w kropkach kwantowych...
Icones regum: Ilustrowane poczty władców w narracjach narodowych Polski, Czech i Węgier
Ochrona zabytków a etnobotanika
Okratek australijski, maślak daglezjowy oraz borowik wysmukły jako organizmy modelowe...
Ustalenie wpływu pierwiastków stopowych na niestabilność mikrostruktury...
Wpływ manipulacji siedliskiem na zachowania rozrodcze ważek rzecznych
Zastosowanie metody cosine quantogram do analizy metrologicznej kompleksu Machu Picchu
Wpływ zwiększonej ekspresji kinazy MLK4 na rozwój raka piersi
Psychologiczne mechanizmy zaufania w warunkach nierówności
Znaczenie interakcji układu endokanabinoidowego...
Okno w głąb czasu. Studnia i jej znaczenie w przestrzeni osadniczej...
Niesporczaki, czyli wodne misie Arktyki
Ekologia konfliktu w relacji człowiek-dzikie zwierzęta
Różnorodność, specyficzność żywicielska i trendy ewolucyjne grzybów naporostowych w tropikalnych Andach
Perspektywy awatara. O filozoficznych i estetycznych możliwościach gier komputerowych
Funkcja masy w niejednorodnych modelach kosmologicznych
Wpływ osobniczej selekcji siedlisk podczas kolonizacji nowych obszarów na strukturę genetyczną populacji
Rola katowickiej Zbiornicy Księgozbiorów Zabezpieczonych w powojennej ochronie zbiorów bibliotecznych w Polsce
Poznanie znaczenia drzew i krzewów w fitoremediacji pyłu zawieszonego z powietrza w terenach zurbanizowanych
Skutki impaktu meteorytowego w nieskonsolidowane osady – przykład deszczu meteorytów żelaznych "Morasko"
Neurobiologiczne i poznawcze korelaty kłamstwa w kontekście społecznym
Elektryczna stymulacja siatkówki oka z rozdzielczością pojedynczych komórek zwojowych...
Poszukiwanie wariantów genetycznych związanych z narastaniem masy ciała w ciąży...
Poszukiwanie i analiza gwiazdowych układów podwójnych w projekcie OGLE
Zastosowanie EEG do diagnozy świadomości u pacjentów po ciężkich urazach mózgu
Oszczędzanie energii w sieciach szkieletowych...
Zasoby węgla organicznego w glebach Sudetów – zróżnicowanie przestrzenne i prognozowane zmiany
Na styku nawigacji satelitarnej i meteorologii – rozwój numerycznego prognozowanie pogody
Dynastia i społeczeństwo państwa Piastów w świetle zintegrowanych badań historycznych, antropologicznych ...
Multidyscyplinarne kompleksowe badania degradacji i kontroli jakości mitochondrialnego RNA
Rola antybakteryjnego białka chemeryny w patofizjologii naskórka
Witamina B12 jako transporterprzeciwbakteryjnych modyfikowanych oligonukleotydów
HoloTrue3D – krok w kierunku holograficznego video
Innowacyjne metody wyszukiwania i indeksowania danych multimedialnych z wykorzystaniem technik inteligencji ...
Zastosowanie nowoczesnych metod fizyko-chemicznych oraz cyfrowej analizy obrazu w konserwacji witrażowych szkieł ...
Sceny ofiarne w Kaplicach Kultu Królewskiego Świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari
Korelacja pomiędzy kontrolą replikacji chromosomu Escherichia coli a stanem fizjologicznym komórek bakterii
Ekologiczne znaczenie obecności litycznych bakteriofagów w procesie rozwoju czarnej nóżki i mokrej zgnilizny ...
Diagnoza wybranych nieprawidłowości chodu na podstawie wielomodalnej analizy ruchu
Brachypodium – małe trawy, duże nadzieje
Lasy przodków. Badania nad przeszłymi krajobrazami okolic Polanowa z wykorzystaniem nieinwazyjnych metod ...
Migracje muzyki we wczesnej nowożytności. Spotkanie Wschodu, Zachodu i Południa Europy
Procesy fizykochemiczne oraz możliwości identyfikacyjne materiałów relewantnych dla ekspertyzy sądowej w badaniach ...
W poszukiwaniu śladów pierwszych Majów w Nakum
Poszukiwania i badania kopalnych osadów tsunami na polskim wybrzeżu Bałtyku
Astrometria zjawisk mikrosoczewkowania grawitacyjnego w satelitarnej misji Gaia - nowe okno badań ciemnej materii ...
„Gdyby nie ci Polacy...“ Polska i Polacy w wizjach dziejów Litwy (1960-2009)
Inne spojrzenie na dystrofię mięśniową
Monitorowanie struktury zespołów mikroorganizmów w glebach zanieczyszczonych związkami ...
Nadciśnienie tętnicze a zaburzenia krążenia mózgowego: znaczenie aktywności połączeń ...
Analiza mechanizmu odpowiedzialnego za zmiany sprawności sensomotorycznej u osób z chorobą Parkinsona i określenie ...
Specjalna Strefa Ekonomiczna jako przestrzeń realizacji „neoliberalnego imaginarium“
Matematyka między ekologią a ewolucją. Mechanistyczne metody modelowania dynamiki populacji i selekcji naturalnej ...
Aktywacja mechanizmów probólowych w endogennych systemach opioidowych jako ważny element rozwoju bólu ...
Historia osadnicza irackiego Kurdystanu. Równina Aqreh-Bardarasz
Nowa koncepcja sterowania samolotem wysoko-manewrowym
Definiowana programowo integracja elastycznych sieci optycznych i kognitywnych ...
Wpływ zanieczyszczenia środowiska metalami ciężkimi na proces zapylania roślin kwiatowych przez owady
Rola kinazy mTOR w regulacji rozwoju neuronu
Trudne związki między miejscem a tożsamością w sytuacji długotrwałego uchodźstwa. Przypadek obozu ...
Geograficzne trendy zmienności cech funkcjonalnych sosny zwyczajnej w Europie w kontekście zmian klimatycznych ...
Kod rozpoznania RNA w oddziaływaniach RNA-domena białkowa RRM
Porfirazyny posiadające skondensowany pierścień diazepinowy: synteza, właściwości fizykochemiczne ...
Bliskowschodni chrześcijanie – opis i analiza wybranych wspólnot w Europie
Głębokomorskie środowiska dewonu jako klucz do zrozumienia globalnych perturbacji ekosystemowych
Badanie powabnych rozpadów mezonów pięknych
Patogeneza choroby degeneracyjnej szyjnych dysków międzykręgowych
Analiza markerów związanych z inwazją i przerzutowaniem u chorych na raka piersi
Techniki spektrometrii mas w badaniach analitycznych nad guzem raka tarczycy
Zaślubiny kultur: wymiany królowych a europejskie tożsamości (1500-1800)
"Jak uczynić głos słyszalnym?" Ciągłość i przemiany kurdyjskiej kultury i rzeczywistości społecznej ...
Świątynia w sanskryckiej literaturze kanonicznej tradycji pańćaratry i w praktyce południowoindyjskiego wisznuizmu
Badania nad nowymi algorytmami i opracowanie metodyki wykorzystania obserwacji z europejskich systemów ...
Eksperymentalne poszukiwanie jąder super i hiper ciężkich
Dialog z Europą, dialog z przeszłością. Wyzwania i strategie adaptacyjne nowohiszpańskiej arystokracji tubylczej ...
Biomarkery skuteczności terapii fotodynamicznej nowotworów płuca
Nowe fazy kwantowe z uporządkowaniem złożonym lub nieporządkiem oraz przejścia fazowe w układach silnie skorelowanych ...
Pseudoprzerwa w nadprzewodnikach żelazowych
Aspekty teologiczne, etyczne i prawne sprzeciwu sumienia farmaceutów
Udział Polski w misji INTEGRAL (International Gamma Ray Astrophysics Laboratory). V
Rola autofagii w regulacji oporności nowotworowych komórek macierzystych glejaków na chemioterapię
Otrzymanie rekombinowanej depolimerazy egzopolisacharydu (EPS) kodowanej przez fagi Pseudomonas ...
Precyzyjne pomiary rotacji i orbitalnego momentu pędu w układach podwójnych gwiazd, jako test modeli powstawania ...
Zasady prowadzenia biomedycznych badań naukowych z udziałem ludzi. Wybrane zagadnienia bioetyczne
Wpływ wodopochodnych czynników chorobotwórczych we wczesnym dzieciństwie na umieralność w starszych ...
Mikroskopia w zakresie skrajnego nadfioletu oraz miękkiego promieniowania rentgenowskiego
Znaczenie studiów nad zwierzętami dla badań nad kulturą w Polsce
Przenośny system e-nos do określania pochodzenia surowcowego destylatów rolniczych
Nanozeolity jako nośniki radionuklidów radu w celowanej terapii
Nierównowagowa plazma kwarkowo-gluonowa
Badania globalnej aktywności elektrycznej atmosfery w oparciu o międzykontynentalne obserwacje pól EM ...
Wpływ mentalnego i komputerowo-wspomaganego treningu ruchów sięgania i chwytania na procesy sterowania ...
Nanocząstki diamentu i grafitu jako czynniki przeciwnowotworowe – charakterystyka antyżywieniowego ...
Wpływ geometrii cząstek na wydajność etapu inicjowania polimeryzacji ATRP inicjowanej z powierzchni
Mikromacierzowe profilowanie genomu i transkryptomu w dziecięcej ostrej białaczce mieloblastycznej w poszukiwaniu genów ...
Samodostosowujące się, biomimetyczne podłoża porowate w aspekcie hamowania aktywacji układu krzepnięcia
Mezenchymalne komórki macierzyste świni, ich charakterystyka oraz wykorzystanie w pozaustrojowym ...
Nowatorskie badania ilościowe w komórce in vivo: pomiary mobilności białek i oddziaływania białek z takimi strukturami ...
Mechanizmy oddziaływań pomiędzy dendrymerami a białkami
Alternatywne technologie energetyczne: SOFC
Makroskopowe kwantowe stany światła: teoretyczne i eksperymentalne badanie ich własności
Badanie własności elektronowych układów grafenowych umieszczonych na podłożach charakteryzujących się przerwą ...
Psychologiczne i biologiczne źródła różnic indywidualnych w unikaniu ryzyka
Sophia – upersonifikowana Mądrość Boża. Dzieje wyobrażeń w kręgu kul­tury bizantyńsko-słowiańskiej
Epigoni tradycji lewaluaskich w Środkowej Dolinie Nilu. Najpóźniejsze osadnictwo środkowo paleolityczne w Basenie Affad
Fundamentalne własności układów silnie skorelowanych: niekonwencjonalne nadprzewodnictwo, kwantowe ...
Wymiana kulturowa w czasach światowego konfliktu. Walczący, neutralni i skolonizowani (CEGC)
Standard ochrony danych osobowych w obszarze współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych w Unii Europejskiej
System wspierający porównywanie prognoz hydrologicznych
Psychologiczne i kliniczne uwarunkowania niestosowania się do zaleceń lekarskich u chorych z niewydolnością serca ...
Mechanizmy regulacji cyklu okołodobowego w układzie wzrokowym muszki owocowej
Zależności między cechami historii życiowych i cechami behawioralnymi u gatunku o złożonym cyklu rozwojowym ...
Trening ukierunkowania uwagi a zaburzenia depresyjne
Albańsko-polskie badania archeologiczne w stolicy Ilirii – Szkodrze
Pochodzenie, status społeczny i tradycje grzebalne elit prekolumbijskiej kultury Huari na północnym wybrzeżu Peru
Badania polskich fizyków rzucają nowe światło na niezwykle rzadki rozpad jądrowy