śr., 27/04/2022 - 13:10
Kod CSS i JS

Narodowe Centrum Nauki przyjęło Plan Równości Płci na lata 2022-2025. Dokument zawiera diagnozę obecnego stanu oraz planowane działania NCN w zakresie wspierania równości płci.

Plan Równości Płci (Gender Equality Plan) to zestaw działań, których celem jest promowanie równości płci w organizacjach zajmujących się badaniami i innowacjami. Zgodnie z wymogami Komisji Europejskiej do przyjęcia planu zobowiązane są ministerstwa, agendy finansujące badania, instytucje naukowe i uczelnie biorące udział w programie Horyzont Europa.

Plan Równości Płci Narodowego Centrum Nauki zawiera diagnozę obecnego stanu oraz planowane działania NCN w zakresie wspierania równości płci. Obejmuje dwa aspekty funkcjonowania Centrum – jako pracodawcy oraz instytucji finansującej badania.

Tworzenie równych szans w ubieganiu się o środki NCN, przy równoczesnym priorytetowym traktowaniu kryterium doskonałości naukowej w procesie oceny wniosków o finansowanie, jest nadrzędną zasadą w działalności NCN od początku jego istnienia. W ofercie Centrum są konkursy skierowane do badaczek i badaczy na każdym etapie kariery, niezależnie od wieku, stażu oraz ośrodka, w którym pracują. NCN przyciąga naukowców reprezentujących różne grupy społeczne oraz aktywnie wspiera równouprawnienie płci w polskich ośrodkach akademickich, a także bierze udział w międzynarodowych inicjatywach w tym zakresie.

Planowane w GEP działania w zakresie finansowania badań obejmą m.in. uwzględnienie aspektów równości płci w formularzu wniosków o finansowanie składanych do NCN, zwiększenie świadomości wagi zagadnień równościowych w powoływaniu zespołu ekspertów NCN, procesie przyznawania Nagrody NCN oraz w działaniach informacyjnych i promocyjnych NCN.

Wśród celów NCN jako pracodawcy zapisano m.in. uwzględnienie informacji na temat płci osób zatrudnionych w raportach z działalności NCN oraz zwiększenie równowagi płci w procesie rekrutacji nowych pracowniczek i pracowników do NCN.

Plan Równości Płci NCN obejmuje lata 2022-2025. Dokument został opracowany przez dziesięcioosobowy zespół pracowników i członków Rady NCN oraz zaakceptowany przez Radę NCN i dyrektora Centrum. Postęp w realizacji celów opisanych w planie będzie monitorowany przez Komisję ds. równego traktowania, przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi NCN.

Plan równości Płci NCN (pdf)

Częścią GEP jest załącznik zawierający informacje o rozkładzie płci wnioskodawców i laureatów konkursów NCN, Zespołów Ekspertów oraz Rady NCN w latach 2010-2021.