Kod CSS i JS

2 sierpnia 2023 r.

Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza międzynarodowy konkurs International Multilateral Partnerships for Resilient Education and Science System in Ukraine (IMPRESS-U) na projekty badawcze, organizowany we współpracy wielostronnej w ramach programu IMPRESS-U, w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, LAP), w którym agencją wiodącą, odpowiedzialną za ocenę merytoryczną wniosków jest National Science Foundation (NSF).

Cele programu IMPRESS-U to:

 • wspieranie wybitnych badań naukowych i technicznych oraz edukacji i innowacji poprzez współpracę międzynarodową,
 • promowanie i stymulowanie integracji ukraińskich naukowców z globalnym środowiskiem naukowym.

Konkurs IMPRESS-U skierowany jest do zespołów badawczych z Polski, które z zespołami badawczymi z Ukrainy i Stanów Zjednoczonych (opcjonalnie również z Litwy, Łotwy i/lub Estonii) zaplanują realizację badań w ramach wspólnego projektu.

Aby ułatwić proces tworzenia międzynarodowych zespołów badawczych, które wystąpią z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego w ramach programu IMPRESS-U udostępniono narzędzie - Partner Search Tool do wyszukiwania potencjalnych partnerów, dostępne pod poniższym linkiem: https://www2.ncn.gov.pl/partners/impressu/.

Projekt wspólny musi być realizowany przez polski zespół badawczy i przez partnerskie zespoły badawcze, z których każdy wskazuje we wniosku kierownika projektu. Wspólny projekt musi zawierać spójny program badań oraz opierać się na zrównoważonym i komplementarnym wkładzie wszystkich zaangażowanych w projekt zespołów badawczych.

Do konkursu IMPRESS-U ogłaszanego przez NCN mogą być zgłaszane wnioski krajowe obejmujące badania podstawowe, zgodnie z zakresem tematycznym wskazanym w warunkach konkursu agencji wiodącej, ogłoszonym przez NSF.

Zgodnie z wymogami NCN, polski zespół badawczy składa za pośrednictwem systemu OSF wniosek krajowy, załączając do niego wniosek wspólny w wersji tożsamej z wersją złożoną do NSF. Wniosek wspólny musi zostać przygotowany zgodnie z wymogami określonymi przez NSF w konkursie EAGER (patrz: NSF Proposal & Award Policies & Procedures Guide (PAPPG) i Dear Colleague Letter (DCL) i musi obejmować wszelkie wymagane przez NSF dokumenty. Kompletny wniosek wspólny musi zostać złożony do NSF przez wnioskodawcę koordynującego, afiliowanego w Stanach Zjednoczonych, w wymaganym przez NSF terminie.

Zagraniczne zespoły badawcze występują równolegle w ramach programu IMPRESS-U o środki finansowe na realizację wspólnego projektu do właściwych dla siebie instytucji partnerskich, zgodnie z wymogami określonymi przez poszczególne instytucje partnerskie.

Ważne! W programie IMPRESS-U polscy naukowcy, którzy będą częścią zespołu starającego się o finansowanie w ramach tzw. International Supplements do projektów już realizowanych w NSF, mogą ubiegać się o finansowanie wyłącznie z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). Wnioski należy składać w języku angielskim do NAWA za pośrednictwem strony https://programs.nawa.gov.pl. Osobą kontaktową jest Pani Katarzyna Pietruszyńska, Departament Programów dla Naukowców, e-mail: katarzyna.pietruszynska@nawa.gov.pl. Ogłoszenie o konkursie wraz z dokumentacją konkursową i wytycznymi dla wnioskodawców dostępne są na stronie https://www.nawa.gov.pl/.

Wysokość środków finansowych ustalona przez Radę NCN, przeznaczonych na finansowanie projektów badawczych planowanych do realizacji przez polskie zespoły badawcze w konkursie IMPRESS-U wynosi 10 000 000 zł.

Nabór wniosków w agencji wiodącej prowadzony jest w okresie od 2 sierpnia 2023 r. do 31 grudnia 2025 r.

Ważne! Nabór wniosków może zostać zakończony w przypadku wyczerpania puli środków finansowych ustalonych przez Radę NCN z przeznaczeniem na finansowanie wniosków na projekty badawcze planowane do realizacji przez polskie zespoły badawcze, złożone w konkursie IMPRESS-U, lub też w przypadku wyczerpania puli środków finansowych ustalonych przez którąkolwiek z instytucji partnerskich.

Ważne! W związku z inwazją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, na mocy uchwały Rady NCN, we wnioskach składanych w konkursach NCN nie można planować jakiejkolwiek współpracy podmiotów polskich z podmiotami rosyjskimi. Zaplanowanie takiej współpracy będzie skutkować odrzuceniem wniosku ze względów formalnych.

Prosimy o zapoznanie się z pełną dokumentacją konkursową, dostępną poniżej.

Rozwiń wszystkie pytania»

Zwiń wszystkie pytania«

Czym jest program IMPRESS-U oraz konkurs IMPRESS-U?

Program IMPRESS-U organizowany jest we współpracy wielostronnej przez instytucje partnerskie (wskazane w ogłoszeniu) w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, LAP). Rolę agencji wiodącej pełni National Science Foundation (NSF). NCN jest jedną z instytucji partnerskich, uczestniczących w tym programie.

Konkurs IMPRESS-U jest to konkurs ogłaszany przez NCN na potrzeby programu IMPRESS-U, skierowany do polskich zespołów badawczych, które we współpracy z zagranicznymi zespołami badawczymi z Ukrainy i Stanów Zjednoczonych oraz fakultatywnie z zespołami badawczymi z Litwy, Łotwy i/lub Estonii wystąpią z wnioskami o współfinansowanie projektów wspólnych.

W konkursie IMPRESS-U, instytucjami partnerskimi, do których zagraniczne zespoły badawcze będą mogły składać odpowiednio wnioski o współfinansowanie projektów wspólnych są:

 • National Science Foundation, NSF (Stany Zjednoczone), pełniąca rolę agencji wiodącej,
 • US National Academy of Sciences (US NAS) - w przypadku badaczy z Ukrainy,
 • Research Council of Lithuania (LMT),
 • Latvian Council of Science (LCS),
 • Estonian Research Council (ETAG).

Co to jest procedura agencji wiodącej (Lead Agency Procedure, LAP) i która agencja jest agencją wiodącą (Lead Agency) w konkursie IMPRESS-U?

Procedura LAP to standard oceny wniosków, stosowany w instytucjach finansujących naukę. Ma ona ułatwić międzynarodowym zespołom badawczym wnioskowanie o środki na realizację wspólnych projektów badawczych oraz usprawnić proces oceny wniosków przez instytucje finansujące badania naukowe.

Kluczowe zasady procedury agencji wiodącej to:

 • wykorzystanie krajowego konkursu, prowadzonego przez agencję wiodącą, do oceny merytorycznej nie tylko wniosków krajowych, ale także międzynarodowych, konkurujących na równych zasadach z wnioskami krajowymi;
 • zaufanie co do jakości oceny wniosków w gronie instytucji podejmujących taką współpracę.

Dzięki temu, projekty angażujące co najmniej trzy grupy badawcze z różnych krajów, będą oceniane tylko w jednej instytucji – agencji wiodącej. Pozostałe instytucje partnerskie zatwierdzają wyniki oceny merytorycznej dokonanej przez agencję wiodącą i przyznają finansowanie na realizację projektów badawczych rekomendowanych w wyniku tej oceny.

Rolę agencji wiodącej w konkursie IMPRESS-U pełni amerykańska agencja National Science Foundation (NSF).

Kto może złożyć wniosek krajowy?

Z wnioskiem krajowym do NCN mogą wystąpić podmioty określone w art. 27 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 7-8 ustawy o NCN, zwane dalej wnioskodawcami, dla których finansowanie projektu nie będzie stanowić pomocy publicznej, czyli:

 1. uczelnia,
 2. federacja podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki,
 3. instytut naukowy PAN, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2020 r. poz. 1796 ze zm.),
 4. instytut badawczy, działający na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. 2022 poz. 498),
 5. międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych ustaw działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5a. Centrum Łukasiewicz, działający na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2020 r. poz. 2098),

5b. instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz,

 1. Polska Akademia Umiejętności,
 2. inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły,
 3. grupa podmiotów, w skład której wchodzą co najmniej dwa podmioty wskazane w pkt 1-7 albo co najmniej jeden z tych podmiotów oraz co najmniej jeden przedsiębiorca,
 4. centrum Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r. poz. 1183 z zm.),
 5. biblioteka naukowa,
 6. jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

11a. Prezes Głównego Urzędu Miar,

 1. osoba fizyczna.

Jaki może być zakres tematyczny wniosku?

Do konkursu mogą być składane wnioski zgodne z zakresem tematycznym konkursu EAGER, w ramach którego będą przyjmowane do NSF wnioski wspólne złożone w konkursie IMPRESS-U.

UWAGA! Do NCN można składać wyłącznie wnioski, które spełniają kryterium badań podstawowych, w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o NCN.

Jaki może być czas trwania projektu?

Czas trwania polskiej części projektu może wynosić 24 miesiące.

Ważne! Czas trwania części projektów zaplanowanych przez zagraniczne zespoły badawcze musi być tożsamy z czasem trwania polskiej części projektu.

Dopuszczalność ewentualnej zmiany długości trwania projektu realizowanego przez polskie i partnerskie zespoły badawcze podlega zasadom obowiązującym w NCN i we właściwych, zaangażowanych w dany projekt instytucjach partnerskich.

Kto może być kierownikiem polskiej części projektu?

Konkurs jest skierowany do naukowców posiadających co najmniej stopień doktora.

Dla każdego zespołu badawczego zaangażowanego w projekt należy wskazać kierownika projektu, przy czym realizacją polskiej części projektu obowiązany jest kierować członek polskiego zespołu badawczego wskazany we wniosku jako kierownik projektu.

Kierownik zagranicznego zespołu badawczego musi spełniać wymogi właściwej instytucji partnerskiej finansującej badania naukowe.

Jaka może być maksymalna liczba członków polskiego zespołu badawczego?

Warunki konkursu nie określają maksymalnej liczby członków polskiego zespołu badawczego. W projekcie badawczym, poza kierownikiem projektu, w zadania badawcze mogą być zaangażowani dodatkowo wykonawcy, w tym studenci i doktoranci oraz osoby na stanowisku typu post-doc.

Przypominamy, że:

 • osoba, która będzie pobierała stypendium naukowe NCN lub będzie zatrudniona w projekcie ze środków NCN na stanowisku typu post-doc, musi być wybrana w drodze otwartego konkursu;
 • regulacje dotyczące stanowiska post-doc opisane są tutaj.

Ważne! Informacje ujęte we wniosku krajowym muszą być spójne z danymi zawartymi we wniosku wspólnym. W przeciwnym razie, wniosek może zostać odrzucony na etapie oceny formalnej.

Jak zaplanować budżet polskiej części projektu?

Zasady przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w konkursie IMPRESS-U określa Regulamin.

Zasady przyznawania stypendiów naukowych NCN określone są tutaj.

Zaplanowanie nieuzasadnionego kosztorysu i/lub rozbieżności w kosztach projektu zaplanowanego do realizacji przez polski zespół badawczy we wniosku krajowym i wniosku wspólnym mogą skutkować odrzuceniem wniosku.

We wniosku krajowym w systemie OSF należy podać wyłącznie budżet przewidziany na realizację zadań przez polski zespół badawczy, a we wniosku wspólnym – przez wszystkie zespoły badawcze zaangażowane w dany projekt, zgodnie z wymogami agencji wiodącej.

W przypadku wniosków krajowych, które zostaną założone i wysłane w systemie OSF do NCN do 31 grudnia 2023 r. oraz od 1 stycznia do 31 maja 2024 r. możliwe jest zaplanowanie realizacji projektów badawczych przez polskie zespoły badawcze począwszy od 2024 r.

We wnioskach krajowych, nad którymi prace zostaną rozpoczęte w systemie OSF od dnia 1 czerwca do 31 grudnia 2024 r. (włącznie) możliwe jest zaplanowanie realizacji projektów badawczych przez polskie zespoły badawcze począwszy od 2025 r.

Wnioski krajowe, nad którymi prace w systemie OSF zostaną rozpoczęte w 2023 r., muszą zostać wysłane w systemie OSF do dnia 31 grudnia 2023 r. do godz. 23:59:59. W przeciwnym razie wnioskodawca straci możliwość edytowania i wysłania wniosku w systemie OSF do NCN.

Szczegółowe informacje na temat kosztorysu zawarte są w Wytycznych dla polskich zespołów badawczych, w sekcji Przygotowanie budżetu na realizację zadań badawczych przez polskie zespoły badawcze.

Kosztorys przedstawiony w polskiej części projektu badawczego musi być uzasadniony przedmiotem i zakresem badań i oparty na realnych wyliczeniach. W konkursie nie określono minimalnej ani maksymalnej wysokości budżetu projektu. Zaplanowanie nieuzasadnionego kosztorysu może skutkować odrzuceniem wniosku.

Budżet projektu składa się z kosztów bezpośrednich i pośrednich.

Do kosztów bezpośrednich należą:

 1. wynagrodzenia dla kierownika projektu,
 2. wynagrodzenia dla wykonawców projektu,
 • pełnoetatowe stanowiska typu post-doc– (w uzasadnionych przypadkach kwota ta może zostać zwiększona),
 • stypendia i wynagrodzenia dla studentów i doktorantów,
 • tzw. wynagrodzenia dodatkowe przeznaczone dla członków zespołu badawczego – jeżeli kierownik projektu nie planuje pełnoetatowego zatrudnienia w projekcie, jego wynagrodzenie mieści się w puli wynagrodzeń dodatkowych,
 1. zakup aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i oprogramowania,
 2. zakup materiałów i drobnego sprzętu,
 3. usługi obce,
 4. wyjazdy służbowe, wizyty, konsultacje,
 5. gratyfikacje dla wykonawców zbiorowych,
 6. inne koszty niezbędne do realizacji projektu, które są zgodne z katalogiem kosztów.

Ważne! Koszty publikacji monografii (w rozumieniu §10 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 392), będącej efektem realizacji projektu badawczego, mogą zostać poniesione po uzyskaniu pozytywnej oceny przeprowadzonej przez NCN.

Na koszty pośrednie składają się:

 • koszty pośrednie Open Access w wysokości do 2% kosztów bezpośrednich, które mogą być przeznaczone wyłącznie na koszty związane z udostępnieniem publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie,
 • pozostałe koszty pośrednie w wysokości do 20% kosztów bezpośrednich, które mogą być przeznaczone na koszty pośrednio związane z projektem, w tym koszty udostępnienia publikacji lub danych badawczych w otwartym dostępie.

Dodatkowo, na etapie realizacji projektu podmiot realizujący jest zobowiązany do uzgodnienia z kierownikiem projektu zagospodarowania co najmniej 25% wartości kosztów pośrednich.

Ważne! Przypominamy, że koszty publikacji prac w formule Open Access mogą być poniesione wyłączenie w ramach kosztów pośrednich. Zaplanowanie takich środków w ramach kosztów bezpośrednich będzie traktowane jako błąd formalny.

Środki finansowe na realizację projektów przez polskie zespoły badawcze będą przyznawane przez NCN tylko w przypadku projektów, dla których instytucje partnerskie/współpracujące również przyznają środki finansowe partnerskim/współpracującym zespołom badawczym.

Ważne! Należy zapoznać się z wytycznymi NSF odnośnie do umieszczania we wnioskach wspólnych kosztorysów zagranicznych zespołów badawczych oraz uzasadnień kosztów planowanych dla tych zespołów badawczych. Rekomendujemy, by polscy kierownicy projektów przygotowali budżet zespołu polskiego najpierw we wniosku krajowym w systemie OSF, a następnie dołączyli go do wniosku wspólnego składanego do NSF. Konwertowanie budżetu zespołów zagranicznych na walutę USD nie jest wymagane przez NSF.

Czy w ramach tego konkursu można wnioskować o pomoc publiczną?

W ramach konkursu IMPRESS-U nie ma możliwości ubiegania się o pomoc publiczną.

Jak przygotować wniosek?

Zgodnie z wymogami NCN, polski zespół badawczy musi złożyć za pośrednictwem systemu informatycznego OSF wniosek krajowy, załączając do niego wniosek wspólny w wersji tożsamej z wersją złożoną w agencji wiodącej.

Ważne! Informacje ujęte we wnioskach krajowych muszą być spójne z danymi zawartymi we wnioskach wspólnych. W przeciwnym razie, wniosek może zostać odrzucony na etapie oceny formalnej.

Wniosek wspólny musi zostać przygotowany przez współwnioskodawców zgodnie z wymogami określonymi w konkursie agencji wiodącej, NSF i musi obejmować wszelkie wymagane przez tę agencję dokumenty.

Ważne! W ramach wniosku krajowego w konkursie IMPRESS-U mogą być dołączane wnioski wspólne, które w agencji wiodącej, NSF, zostaną złożone wyłącznie w ramach konkursu EAGER.

Warunki konkursu, wymogi dotyczące przygotowania wniosków wspólnych, a także wytyczne odnoszące się do oceny merytorycznej odbywającej się po stronie agencji wiodącej, określają dokumenty obowiązujące w konkursie EAGER (PAPPG i DCL).

Kompletny wniosek wspólny musi zostać złożony do NSF przez wnioskodawcę koordynującego, afiliowanego w Stanach Zjednoczonych, w wymaganym przez tę agencję terminie.

Ważne! Dodatkowo, każdy z zespołów badawczych zaangażowany w dany projekt, musi złożyć do właściwej instytucji finansującej badania (partnerskiej), komplet wymaganych przez tę instytucję dokumentów.

Czy są ograniczenia w składaniu wniosków na projekty badawcze w konkursie IMPRESS-U?

Ograniczenia w występowaniu z wnioskami krajowymi są wskazane w Rozdziale III Regulaminu.

Ważne! Limity dotyczące łącznej liczby wniosków będących w procesie oceny/ zakwalifikowanych do finansowania/realizowanych projektów badawczych, w których dana osoba jest wskazana jako kierownik projektu, w tym konkursie nie obowiązują.

Zwracamy jednak uwagę, że wystąpienie z wnioskiem w konkursie IMPRESS-U będzie wliczane do limitów obowiązujących w innych konkursach NCN na projekty badawcze.

Co należy przedstawić we wniosku krajowym?

Do konkursu IMPRESS-U przyjmowane są wnioski krajowe, zgodnie z zasadami składania wniosków określonymi w Regulaminie, do których załączone są wnioski wspólne.

Ważne! Informacje ujęte we wnioskach krajowych muszą być spójne z danymi zawartymi we wnioskach wspólnych. W przeciwnym razie, wniosek może zostać odrzucony na etapie oceny formalnej.

Wszystkie elementy, jakie należy przedstawić we wniosku krajowym wymienione są w Uchwale w sprawie warunków przeprowadzania międzynarodowego konkursu IMPRESS-U na projekty badawcze. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na następujące elementy:

 • tytuł projektu badawczego zawarty we wniosku wspólnym (we wniosku krajowym należy go podać w języku polskim i w języku angielskim; tytuł projektu we wniosku krajowym musi być spójny z tytułem we wniosku wspólnym);
 • wniosek wspólny w formacie PDF, zawierający wszystkie wymagane dokumenty zgodnie z zasadami obowiązującymi w konkursie agencji wiodącej, w wersji tożsamej z wersją złożoną w systemie informatycznym agencji wiodącej;
 • popularnonaukowe streszczenie projektu badawczego (1 strona w języku polskim i 1 strona w języku angielskim);
 • plan badań przedstawiający zadania badawcze przewidziane do realizacji przez polski zespół badawczy (w języku polskim i w języku angielskim);
 • informacje o wymaganych kwalifikacjach i przewidzianym zakresie prac poszczególnych wykonawców polskiej części projektu badawczego (w języku angielskim);
 • kosztorys polskiej części projektu badawczego, sporządzony zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie (w języku angielskim);
 • informacje o planowanej w projekcie badawczym współpracy międzynarodowej, w tym wskazanie zagranicznych instytucji naukowych, z którymi współpraca ta będzie realizowana, wraz z opisem korzyści wynikających z tej współpracy (w języku angielskim);
 • informacje dotyczące planu zarządzania danymi powstałymi lub wykorzystanymi w trakcie realizacji polskiej części projektu badawczego, zgodnie z wymaganiami przedstawionymi we wniosku (w języku angielskim);
 • informacje dotyczące aspektów etycznych w odniesieniu do polskiej części projektu badawczego, w tym wymaganych zgód, opinii, pozwoleń oraz zezwoleń niezbędnych do realizacji projektu badawczego zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem oraz z zasadami dobrych praktyk przyjętych w danej dyscyplinie naukowej, zgodnie z wymaganiami przedstawionymi we wniosku (w języku angielskim).

NCN nie wymaga składania żadnych dokumentów (umów/porozumień) potwierdzających współpracę między polskimi i zagranicznymi zespołami badawczymi, ani składania podpisów przez członków zagranicznych zespołów badawczych pod wnioskiem krajowym oraz pod żadnym z dokumentów załączanych do wniosku krajowego.

Jak złożyć wniosek krajowy do NCN?

Ważne! Szczegółowa instrukcja wypełniania wniosku krajowego w systemie OSF znajduje się w Wytycznych dla polskich zespołów badawczych i w Procedurze składania wniosku.

Wnioski krajowe w ramach konkursu IMPRESS-U należy wysłać do NCN wyłącznie w formie elektronicznej przez system OSF, dostępny na stronie: https://osf.opi.org.pl/.

Więcej informacji można znaleźć w rozdziale IV Regulaminu.

Ważne! W konkursie IMPRESS-U dany wniosek wspólny może stanowić załącznik do nie więcej niż jednego wniosku krajowego.

Sprawdzenie kompletności wniosku krajowego

Do NCN przyjmowane są wyłącznie wnioski krajowe kompletne i spełniające wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o konkursie.

Polskie zespoły badawcze zapewniają, że wniosek złożony do NCN jest kompletny. Po wysłaniu wniosku krajowego w systemie OSF do NCN nie będzie można wprowadzić do niego żadnych zmian ani zamieniać w systemie OSF żadnych załączników, stanowiących część wniosku.

Rekomenduje się, by kierownicy projektów sprawdzili, czy wszystkie części wniosku krajowego zostały wypełnione i dołączono wniosek wspólny złożony do NSF. Pozostawienie jakiejkolwiek niewypełnionej sekcji wniosku wspólnego lub krajowego może spowodować odrzucenie wniosku na etapie oceny formalnej w każdej z zaangażowanych instytucji partnerskich.

Jakie są terminy składania wniosku?

Wnioski krajowe w ramach konkursu IMPRESS-U należy wysłać do NCN wyłącznie w formie elektronicznej poprzez system OSF, w najbliższym możliwym terminie po złożeniu wniosku wspólnego do agencji wiodącej, nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych.

Jeśli w dniu złożenia wniosku wspólnego do agencji wiodącej formularz wniosku krajowego w systemie OSF jest niedostępny, to wniosek krajowy należy złożyć do NCN w terminie 7 dni kalendarzowych licząc od dnia opublikowania informacji o udostępnieniu tego formularza. Informacja o udostępnieniu formularza wniosku krajowego w systemie OSF zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej NCN, dostępnej pod adresem: https://www.ncn.gov.pl/.

Jak przebiega proces oceny wniosku i co jest brane pod uwagę?

Sposób oceny wniosków określają dokumenty regulujące proces oceny wniosków wspólnych obowiązujące w konkursie agencji wiodącej (PAPPG i DCL), Regulamin oraz szczegółowy tryb dodatkowej oceny.

Wnioski podlegają ocenie formalnej przeprowadzanej w NCN i w instytucjach partnerskich, oraz ocenie merytorycznej przeprowadzanej w NSF.

Oceny formalnej wniosków krajowych dokonują Koordynatorzy Dyscyplin.

Ocenie merytorycznej podlegają wyłącznie wnioski wspólne pozytywnie ocenione pod względem formalnym przez NCN oraz pozostałe instytucje partnerskie.

Ważne! Informacje ujęte we wnioskach krajowych muszą być spójne z danymi zawartymi we wnioskach wspólnych. W przeciwnym razie, wniosek może zostać odrzucony na etapie oceny formalnej.

Przedmiotem oceny merytorycznej są wnioski wspólne. Wnioski pozytywnie ocenione pod względem formalnym przez wszystkie instytucje partnerskie dokonujące tej oceny, zostaną zakwalifikowane do oceny merytorycznej. Oceny merytorycznej wniosków dokonuje NSF, zgodnie z zasadami obowiązującymi w konkursie EAGER.

Agencja wiodąca przekazuje NCN i pozostałym instytucjom partnerskim informację o wynikach oceny merytorycznej wraz z listą projektów badawczych rekomendowanych do finansowania.

Ważne! W konkursie IMPRESS-U, jeśli zajdą okoliczności wskazane w §30, §38 i §40 Regulaminu, będzie możliwa dodatkowa ocena wniosków, prowadzona w NCN. Dotyczy to w szczególności oceny polskiej części projektu badawczego w odniesieniu do:

 • podstawowego charakteru zaplanowanych badań,
 • zasadności kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu zaplanowanych badań dla wniosków rekomendowanych do finansowania przez agencję wiodącą,
 • kwestii etycznych dla wniosków rekomendowanych do finansowania przez agencję wiodącą,
 • niekomercyjnego charakteru badań, których elementem jest badanie kliniczne planowane z zastosowaniem produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.

Kiedy i jak zostaną ogłoszone wyniki?

Rozstrzygnięcie w sprawie przyznania środków finansowych podejmowane jest w drodze decyzji dyrektora NCN i następuje w terminie 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku krajowego.

Środki finansowe dla polskich zespołów badawczych przyznawane są na realizację tylko tych projektów badawczych, w przypadku których zagraniczne instytucje partnerskie również przyznają środki finansowe zagranicznym zespołom badawczym.

Jaki jest tryb odwoławczy?

W przypadku naruszenia procedury konkursowej lub innych naruszeń formalnych w zakresie czynności przeprowadzanych w NCN, wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji Dyrektora do Komisji Odwoławczej Rady NCN w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Tryb procedury odwoławczej określa Regulamin.

Publikacja rezultatów badań w Open Access

NCN wraz z innymi europejskimi agencjami finansującymi badania naukowe jest członkiem cOAlition S. W związku z tą współpracą, NCN przyjęło Politykę dotyczącą Otwartego Dostępu do publikacji, w ramach której wymagane jest, by prace będące efektem realizacji projektów finansowanych ze środków NCN były upowszechniane zgodnie z modelem natychmiastowego otwartego dostępu. Polityka nie obejmuje monografii, rozdziałów w pracach zbiorowych i recenzowanych utworów zebranych. Zgodnie z założeniami Planu S, NCN uznaje za zgodne z polityką otwartego dostępu następujące ścieżki publikacyjne:

 1. w czasopismach lub na platformach otwartego dostępu zarejestrowanych lub będących na etapie rejestracji w Directory of Open Access Journal (DOAJ);
 2. w czasopismach subskrypcyjnych (hybrydowych) pod warunkiem, że Version of Record (VoR) lub Author Accepted Manuscript (AAM) zostanie bezpośrednio przez wydawcę lub autora opublikowane w otwartym repozytorium w momencie ukazania się publikacji on-line;
 3. w czasopismach objętych licencją otwartego dostępu w ramach tzw. umów transformacyjnych, które muszą być zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez Efficiency and Standards for Article Charges (ESAC-registry).

Ważne! Przypominamy, że koszty publikacji prac w formule Open Access mogą być poniesione wyłączenie w ramach kosztów pośrednich. Zaplanowanie takich środków w ramach kosztów bezpośrednich będzie traktowane jako błąd formalny.

Więcej informacji na temat zasad/instrukcji publikowania w trybie Open Access znajduje się tutaj wraz ze zmianami.

Zachęcamy także do skorzystania z Instrukcji dotyczącej Open Access.

Gdzie można znaleźć dodatkowe informacje?

Kontakt NCN

W przypadku dalszych wątpliwości związanych z wymogami formalnymi NCN, po zapoznaniu się z ogłoszeniem oraz treścią dokumentacji konkursowej, prosimy o skontaktowanie się z pracownikami NCN.

Dane kontaktowe:

Pokaż numer

(kontakt w godzinach: 9:00-13:00)

Kontakt telefoniczny możliwy po wcześniejszym ustaleniu terminu przez wiadomość e-mail.

Kontakty w instytucjach partnerskich

W kwestiach związanych z przygotowaniem i złożeniem wniosku wspólnego prosimy o bezpośredni kontakt z partnerskim zespołem badawczym afiliowanym w USA i Ukrainie, z agencją wiodącą – NSF, lub National Research Foundation of Ukraine (NRFU).

Dokumentacja konkursowa

Dokumentacja konkursowa programu IMPRESS-U dotycząca procesu składania i oceny wniosków w agencji wiodącej NSF dostępna jest tutaj.

Dokumenty, z którymi należy się zapoznać przed złożeniem wniosku do NCN

 1. Warunki konkursu IMPRESS-U
 2. Regulamin przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN w konkursie IMPRESS-U
 3. Koszty w konkursie IMPRESS-U
 4. Regulamin przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków NCN
 5. Panele NCN
 6. Wzór formularza wniosku krajowego
 7. Procedura składania wniosków krajowych
 8. Wytyczne dla polskich zespołów badawczych
 9. Pomoc publiczna
 10. Porozumienie o współpracy na rzecz realizacji wnioskowanego projektu badawczego (dokument obowiązkowy, w przypadku, gdy wnioskodawcą jest grupa polskich podmiotów)
 11. Wytyczne do uzupełniania planu zarządzania danymi w projekcie badawczym
 12. Wytyczne dla wnioskodawców do uzupełnienia formularza dotyczącego kwestii etycznych w projekcie badawczym
 13. Kodeks NCN dotyczący rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania
 14. Polityka NCN dotycząca otwartego dostępu do publikacji ze zmianami
 15. Instrukcja: polityka NCN dotycząca otwartego dostępu do publikacji
 16. Zasady doręczania decyzji dyrektora NCN
 17. Instrukcja dotycząca składania odwołania
 18. Zasady oceny monografii w projektach badawczych finansowanych ze środków NCN
 19. Szczegółowy tryb sporządzania dodatkowych ocen wniosków w międzynarodowym konkursie IMPRESS-U

Dokumenty, z którymi należy się zapoznać przed rozpoczęciem realizacji projektu NCN

 1. Zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli w siedzibie jednostki
 2. Wytyczne dla podmiotów audytujących wykonanie projektów badawczych finansowanych przez NCN
 3. Uchwała Rady NCN w sprawie współpracy z Federacją Rosyjską w ramach grantów finansowanych ze środków NCN