Lp Tytuł projektu Kierownik projektu Nazwa podmiotu Przyznane środki (PLN)
1 Jawność posiedzeń Sejmu i Senatu oraz jej ograniczenia w Konstytucji RP mgr Katarzyna Górka Uniwersytet Jagielloński; Wydział Prawa i Administracji 49 810
2 Monografia zespołu muzycznego oraz katalog muzykaliów klasztoru ss. Benedyktynek w Staniątkach dr Marcin Konik Uniwersytet Jagielloński; Wydział Historyczny 243 032
3 Pakt Trzech. Studium z dziejów niemieckiej "polityki sojuszy" 1939-1941/42. dr hab. Stanisław Żerko Instytut Zachodni - Instytut Naukowo-Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego 48 950
4 Islamizm i pluralizm - ugrupowania islamistyczne w Egipcie i Tunezji po Arabskiej Wiośnie dr Konrad Pędziwiatr Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera 191 183
5 Logika językowego doświadczenia prof. dr hab. Andrzej Grzegorczyk Uniwersytet Warszawski; Wydział Filozofii i Socjologii 94 800
6 Obrazowanie w widmie promieniowania rentgenowskiego przy zastosowaniu bezpośredniej detekcji w krzemowych detektorach SOI mgr inż. Sebastian Marcin Głąb Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki 149 942
7 Czy ekspresja mitochondrialnych ramek odczytu jest związana z determinacją płci i regulacją dziedziczenia mitochondriów u małży Mytilus? dr hab. Artur Stanisław Burzyński Instytut Oceanologii PAN 650 000
8 Badania motywu zamka sterycznego w sekwencji ludzkiej cystatyny C (Ala52-Asp65) mgr inż. Emilia Iłowska Uniwersytet Gdański; Wydział Chemii 49 400
9 System komunikacji graficznej w przedhiszpańskich księgach kalendarzowo-religijnych środkowego Meksyku w ujęciu teoretycznym i na tle odmiennych tematycznie kodeksów prekolonialnych. dr Katarzyna Mikulska-Dąbrowska Uniwersytet Warszawski; Wydział Neofilologii 133 800
10 Zespół tzw. Kościoła Północno-zachodniego w Hippos (Sussita), Palaestina Secunda: analiza i synteza danych archeologicznych z wykopalisk w latach 2000-2009 dr Mariusz Burdajewicz Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych, Polska Akademia Nauk 180 500
11 Hades. Obraz zaświatów w kulturze greckiej epoki archaicznej i klasycznej mgr Karolina Sekita Uniwersytet Warszawski; Wydział Polonistyki 85 576
12 Normatywność i druga natura. Normatywna konstytucja podmiotu myśli i działania mgr Leopold Miłosz Hess Uniwersytet Jagielloński; Wydział Filozoficzny 80 468
13 Rola receptorów oreksynergicznych (OX1,OX2), glutaminergicznych typu NMDAR i KAR oraz serotoninergicznych typu 5-HT1A w regulacji aktywności oscylacyjnej w formacji hipokampa in vitro. mgr Paulina Dominika Kaźmierska Uniwersytet Łódzki; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 98 702
14 Powstawanie niejednorodności przestrzennych na błonie komórkowej i ich znaczenie w przekaźnictwie sygnału mgr Marek Kochańczyk Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN 93 600
15 Czy wiesz, że nie wiesz? Determinanty używania odpowiedzi 'nie wiem' w zadaniach pamięciowych dr Maciej Hanczakowski Uniwersytet Jagielloński; Wydział Filozoficzny 289 380
16 Nowe amorficzne mieszaniny rozpuszczalników i elektrolity do ogniw litowo-jonowych mgr inż. Marta Małgorzata Kasprzyk-Niedzicka Politechnika Warszawska; Wydział Chemiczny 149 200
17 Niepoznawalność Boga jako element polemiki antyariańskiej - problematyka ontologiczna i epistemologiczna ks. dr hab. Tomasz Paweł Stępień Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Wydział Teologiczny 294 628
18 Badanie struktury osadnictwa i zmian społeczno-kulturowych w kulturze Pueblo w regionie Mesa Verde, Kolorado, USA dr Radosław Palonka Uniwersytet Jagielloński; Wydział Historyczny 362 710
19 Badanie znaczenia czynników specyficznych dla aktywacji dopełniacza na drodze lektynowej u osób chorych na nowotwory hematologiczne poddawanych autologicznym przeszczepom macierzystych komórek krwiotwórczych dr hab. Maciej Cedzyński Instytut Biologii Medycznej PAN 846 840
20 Zniekształcenia poznawcze w zaburzeniach depresyjnych i lękowych. Trening uwagi jako oddziaływanie terapuetyczne mgr Marzena Rusanowska Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny; Wydział Filozoficzny 98 540
21 Model obliczeniowy trajektorii 2D i 3D oparty na uogólnieniu problemu Zermelo w nawigacyjnych Systemach Informacji Przestrzennej. mgr Piotr Marek Kopacz Uniwersytet Jagielloński; Wydział Matematyki i Informatyki 100 000
22 Podstawy procesowe wytwarzania nowej generacji prętów bimetalowych Mg-Al o zwiększonej odporności na korozję dr hab. inż. Sebastian Jerzy Mróz Politechnika Częstochowska; Wydział Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej 599 000
23 Rzetelność i trafność polskiej adaptacji wybranych narzędzi CHAMPS, PAQE, YPAS do pomiaru aktywności fizycznej osób starszych. dr Magdalena Joanna Król-Zielińska Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu; Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji 159 760
24 Analiza modeli ziemskich ośrodkow cieklych oraz modeli klimatycznych CMIP celem ich weryfikacji pod względem zgodności ich ekscytacji ruchu bieguna z obserwowanymi zmianami tego ruchu. dr hab. Jolanta Nastula Centrum Badań Kosmicznych PAN 462 550
25 Nowe polielektrolity jako potencjalne inhibitory virusa HSV-1 - synteza, właściwości i mechanizm działania prof. dr hab. Maria Nowakowska Uniwersytet Jagielloński; Wydział Chemii 988 400
26 Elektroniczna edycja ksiąg sądowych powiatu kaliskiego z lat 1587-1593. mgr Michał Gochna Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN 149 890
27 Cyfrowa edycja kaliskich ksiąg ziemskich i grodzkich z przełomu XV i XVI wieku. mgr Tomasz Bartosz Związek Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN 149 500
28 Dekodyfikacja prawa prywatnego w europejskiej tradycji prawnej ks. prof. dr hab. Franciszek Jakub Longchamps de Berier Uniwersytet Jagielloński; Wydział Prawa i Administracji 369 720
29 Dystrybucja, projekcje dywergentne i chemiczne kodowanie neuronów zaopatrujących zwieracz Oddiego u świni domowej. lek. wet. Oliwia Tomaszewska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Medycyny Weterynaryjnej 98 410
30 Automatyczna analiza fonetycznej konwergencji w systemach technologii mowy dr hab. inż. Grażyna Maria Demenko Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Neofilologii 695 978
31 Specyficzne trudności w uczeniu się czytania i poprawnej pisowni - perspektywa międzyjęzykowa dr Marta Łockiewicz Uniwersytet Gdański; Wydział Nauk Społecznych 120 992
32 Racjonalność prawa. Unikanie opodatkowania jako problem wykładni i stanowienia prawa dr Hanna Patrycja Filipczyk Uniwersytet Warszawski; Wydział Prawa i Administracji 63 549
33 Poznanie roli RNazy MCPIP2 w przebiegu stanu zapalnego dzięki zastosowaniu systemu CRISPR/dCas9-FokI. Identyfikacja substratów, białek partnerskich i czynników regulujących ekspresję białka MCPIP2. dr hab. Aneta Marzanna Kasza Uniwersytet Jagielloński; Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii 851 570
34 Mazowsze Zachodnie w okresie przedrzymskim jako obszar dynamicznych przemian osadniczych i kulturowych mgr Beata Agnieszka Jurkiewicz Uniwersytet Warszawski; Wydział Historyczny 146 320
35 Identyfikacja i całościowa klasyfikacja nukleaz, w tym nukleaz ludzkich dr Krzysztof Flawiusz Ginalski Uniwersytet Warszawski; Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego 900 820
36 Stabilizacja, optymalne sterowanie oraz optymalizacja kształtu w modelach oddziaływań ciała sprężystegi z cieczą, gazem lub falą akustyczną prof. dr Irena Lasiecka Instytut Badań Systemowych PAN 280 800
37 Opracowanie algorytmów modelowania 3D zabudowy na podstawie chmur punktów pochodzących z gęstego dopasowania obrazów. mgr inż. Małgorzata Jarząbek-Rychard Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji 99 250
38 IMINTEG - w poszukiwaniu modeli związków pomiędzy politykami imigracyjną i integracyjną dr hab. Maciej Duszczyk Uniwersytet Warszawski; Ośrodek Badań nad Migracjami 776 844
39 Integracja ekonomiczna imigrantów w kraju w przejściowej fazie cyklu migracyjnego - Polska na tle wybranych krajów UE dr Paweł Kaczmarczyk Uniwersytet Warszawski; Ośrodek Badań nad Migracjami 1 169 888
40 Subdukcja kaledońska wzdłuż brzegu baltoskandyjskiego (CALSUB) dr hab. inż. Jarosław Maria Majka Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 1 585 000
41 Handlowe aspekty własności intelektualnej a wspólna polityka handlowa. Problem kompetencji wyłącznych UE w odniesieniu do zdolności patentowej wynalazków według artykułu 27 Porozumienia w sprawie handlowych aspektów własności intelektualnej (TRIPS) mgr Anna Weronika Wilińska-Zelek Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Prawa i Administracji 48 840
42 Repozytorium polskich przekładów dramatów Williama Shakespeare'a w XIX wieku: zasoby, strategie tłumaczenia i recepcja. dr hab. Anna Urszula Cetera-Włodarczyk Uniwersytet Warszawski; Wydział Neofilologii 255 580
43 Rozpady i funkcje spektralne niekonwencjonalnych mezonów dr hab. Francesco Giacosa Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach; Wydział Matematyczno-Przyrodniczy 606 200
44 Znaczenie przemian ściany komórkowej roślin zainfekowanych przez Plasmodiophora brassicae dla rozwoju patogena dr inż. Karolina Alicja Stefanowicz Instytut Genetyki Roślin PAN 260 233
45 Aktywność fizyczna jako czynnik stymulujący neurogenezę w uzależnieniach od metamfetaminy prof. dr hab. Michał Jan Toborek Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach; Wydział Fizjoterapii 678 240
46 Identyfikacja nowych genów wysokiego ryzyka raka piersi przez sekwencjonowanie cało-eksomowe w homogennej genetycznie populacji polskiej prof. dr hab. Cezary Cybulski Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie; Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej 1 999 075
47 Wydajne metody modelowania i optymalizacji w rozwiązywaniu złożonych obliczeniowo problemów projektowych prof. dr inż. Sławomir Marcin Kozieł Politechnika Gdańska; Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki 892 000
48 Badanie zawartości i rozkładu pierwiastków ziem rzadkich (REE) w wodach mineralnych i termalnych Polski. dr Adam Porowski Instytut Nauk Geologicznych PAN ; Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy 709 320
49 Uwarunkowane genetycznie i regulowane epigenetycznie niedobory fikoliny-2 w podatności na zakażenia noworodków urodzonych przedwcześnie dr hab. Anna Stanisława Świerzko Instytut Biologii Medycznej PAN 827 240
50 V-MACS: Nowy obraz gigantycznego marsjańskiego systemu kanionów dr hab. Daniel Mege Centrum Badań Kosmicznych PAN 706 560
51 THE CIRCULAR ECONOMY CONCEPTION TOWARDS ECO-INNOVATIONS AND SUSTAINABILITY OF REGIONS dr Anna Avdiushchenko Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Zarządzania 745 504
52 Analiza i charakterystyka metylomu jęczmienia (Hordeum vulgare L.) w stresie suszy mgr Karolina Julia Chwiałkowska Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska 79 784
53 Magnetyczny rezonans jądrowy w bardzo słabym a nawet zerowym polu magnetycznym dr Szymon Tadeusz Pustelny Uniwersytet Jagielloński; Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 777 800
54 Struktura i właściwości cieplne tlenków A2B2O7 o sieci krystalicznej typu pirochloru mgr inż. Michał Stopyra Politechnika Śląska; Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii 90 352
55 Czy władcy meroiccy byli budowniczymi twierdz? Budowle obronne a zmiany polityczne w Górnej Nubii w okresie upadku Meroe i początkach Królestwa Alodii dr Mariusz Drzewiecki Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk 272 742
56 Analiza reliefu negatywowego. Testowanie metody. dr Małgorzata Anna Kot Uniwersytet Warszawski; Wydział Historyczny 441 038
57 Advancing methods of signal processing for magnetoencephalography dr inż. Cezary Andrzej Sielużycki Politechnika Wrocławska; Wydział Podstawowych Problemów Techniki 620 568
58 Model udostępniania treści w Internecie osobom z niepełnosprawnościami zgodnie z obowiązującym prawem krajowym i międzynarodowym oraz zasadami WCAG 2.0 dr hab. Przemysław Polański Fundacja Rozwoju Edukacji Elektronicznej 94 900
59 Zastosowanie elicytorów w biofortyfikacji lubczyku (Levisticum officinale Koch.) dr Urszula Jolanta Złotek Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii , Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego 719 586
60 Informacja kwantowa w dziedzinie czasu mgr Karolina Barbara Sędziak Uniwersytet Mikołaja Kopernika; Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 149 300
61 Dolna Galilea w okresie żelaza. Kontynuacja i zmiany w osadnictwie i kulturze południowej Fenicji/północnej Palestyny na przestrzeni 12-7/6 w. p.n.e. w świetle znalezisk ceramicznych z Tell Keisan i innych stanowisk dr Mariusz Burdajewicz Uniwersytet Warszawski; Wydział Historyczny 401 486
62 Precyzja dotyku u osób zdrowych i z ostrym oraz przewlekłym bólem kręgosłupa lędźwiowego mgr Wacław Marceli Adamczyk Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach; Wydział Wychowania Fizycznego 95 852
63 Turbulencyjna dynamika i mikrofizyka w Stochastycznym Lagranżowskim Modelu Chmurowym prof. dr hab. Hanna Pawłowska Uniwersytet Warszawski; Wydział Fizyki 959 700
64 Wildlife health in human-shaped environment: integrating multiple indicators to assess the status of brown bear populations (BearHealth) dr Djuro Huber Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk 910 172
65 Wyjazd na 17. Światową Konferencję Sanskrytu w celu wystąpienia z referatem "Juktidipika o pochodzeniu Wed" w ramach specjalnego panelu "Juktidipika: Zdobycie dla sankhji miejsca w indyjskiej historii intelektualnej" dr Ołena Łucyszyna Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi; Wydział Humanistyczny 10 673
66 Wolności związkowe osób wykonujących pracę w niestandardowych formach zatrudnienia dr Piotr Grzebyk Uniwersytet Warszawski; Wydział Prawa i Administracji 6 261
67 Multidyscyplinarne studia mikroregionalne nad środkowym paleolitem południowo-zachodniej części Gór Czatkalskich (zachodnie przedgórze Tien Szanu, Uzbekistan) prof. dr hab. Karol Mieczysław Szymczak Uniwersytet Warszawski; Wydział Historyczny 711 490
68 Zwilżalność gleby jako czynnik warunkujący rozbryzg - pierwszą fazę erozji wodnej dr Agata Sochan Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk 500 200
69 Między nacjonalizmem i kosmopolityzmem: percepcyjne i motywacyjne czynniki kształtujące konstruktywny patriotyzm dr Maciej Borys Sekerdej Uniwersytet Jagielloński 2 681 700
70 Dzieje unii polsko-litewskiej w latach 1492-1569. Od unii dynastycznej do realnej dr Dominik Szulc Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk 382 340
71 Jak stosować prawo. Praktyczny przewodnik dla rzymskiego sędziego (studium przypadku P. Oxy. II 237 i innych papirologicznych świadectw pluralizmu prawnego w Egipcie) dr hab. Jakub Urbanik Uniwersytet Warszawski 629 960
72 Staroegipska ikonografia religijna z 21 i wczesnej 22 Dynastii (XI-X w. p.n.e.) na podstawie unikalnego zespołu sarkofagów o żółtym tle dekoracji w Muzeum Egipskim w Kairze i innych głównych kolekcji muzealnych Europy i USA prof. dr hab. Andrzej Niwiński Uniwersytet Warszawski 965 884
73 Otrzymywanie i badanie wielofunkcyjnych biomateriałów opartych o nanoapatyty z możliwością zastosowania w leczeniu nowotworu kości. mgr Paulina Teresa Sobierajska Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk 139 580
74 Analiza cytomolekularna i fenotypowa oraz ocena odporności na grzyby patogeniczne form pszenżyta ozimego (x Triticosecale Wittm.) z introgresją chromatyny Aegilops tauschii Coss mgr Maciej Majka

Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk

100 252
75

Identyfikacja czynników kosztotwórczych procesu leczenia pacjentów z niewydolnością serca w szpitalu

dr Małgorzata Cygańska

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Nauk Ekonomicznych

10 450
76 Struktura i właściwości napełniaczy lignocelulozowych modyfikowanych in situ podczas wytłaczania reaktyw

dr Aleksander Mateusz Hejna

Politechnika Gdańska; Wydział Chemiczny 661 293
77 Równania Fredholma i Daugaveta w geometrii przestrzeni Banacha dr Paweł Wójcik Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny 5 500
78

Algebraiczne i geometryczne własności konfiguracji typu Fermata

dr Justyna Anna Szpond Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny 16 500
79

Opodatkowanie sektora energetycznego w świetle bezpieczeństwa energetycznego i zrównoważonego rozwoju

mgr Mateusz Lewandowski  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Prawa i Administracji 64 867
80

Intencjonalność organizacyjnych działań rutynowych

dr hab. Piotr Makowski Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania 363 933
81 Relacja pomiędzy obrazą przepisów postępowania a błędem w ustaleniach faktycznych w postępowaniu odwoławczym w procesie karnym mgr Marcin Jan Klonowski Uniwersytet Jagielloński; Wydział Prawa i Administracji 81 057
82 Analiza przejścia nadprzewodzącego za pomocą uczenia maszynowego dr inż. Marcin Kowalik Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej 12 100
83 Strategie dekonstruowania i rekonstruowania kulturowo-społecznych wzorców, idei i postaw za pomocą baśniowych konwencji w tekstach kultury XXI wieku dr Weronika Magdalena Kostecka Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki 34 219
84 Związki metaloorganiczne jako selektywne inhibitory wybranych białek oporności wielolekowej dr hab. Damian Nestor Plażuk Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii 1 758 440
85 Nazwiska o genezie litewskiej (bałtyckiej) współcześnie używane przez Polaków - kwerenda w kartotece Instytutu J. Litewskiego w Wilnie dr Justyna B. Walkowiak Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Neofilologii 7 091
86 Procesy atomizacji cieczy dla celowanego wprowadzania leków do układu oddechowego - mechanizmy powstawania, transportu i depozycji kropel prof. dr hab. inż. Tomasz Robert Sosnowski Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej 1 189 880
87 Porzucanie gruntów rolnych na podstawie zobrazowań satelitarnych Sentinel-2 dr inż. Natalia Kolecka Uniwersytet Jagielloński, Wydział Geografii i Geologii 18 591
88 Wyzwania prawne innowacyjnych form zarządzania publicznego dr Natalia Michalina Kohtamäki Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 302 400
89 Platforma oparta o nanociała (VHH) przeciwko podjednostkom kompleksu remodelującego chromatynę typu SWI/SNF jako innowacyjne narzędzie do precyzyjnie kontrolowanej inaktywacji kompleksu i badań w biologii molekularnej dr hab. Tomasz Jacek Sarnowski Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk 1 499 400
90 Wpływ rodzaju napełniacza na otrzymywanie cienkich powłok kompozytowych metodą PED dr inż. Roman Jędrzejewski Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie 49 730 zł
91 Rozpoznanie, transport i ekstrakcja soli z wykorzystaniem modułowych receptorów molekularnych dr hab. Jan Romański Uniwersytet Warszawski 1 785 700
92 Wpływ rozkładu ładunku oraz fluktuacji spinowych na temperaturę krytyczną w nadprzewodnikach wysokotemperaturowych dr Damian Rybicki Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk 1 984 200
93 Umowa dwustronna jako źródło międzynarodowego prawa konsularnego dr Wojciech Burek Uniwersytet Jagielloński 20 394
94 EFEKTYWNOŚĆ WYDATKÓW NA BADANIA I ROZWÓJ W KRAJACH GRUPY ASEAN dr Paweł Marcin Dobrzański Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 12 941
95 Zastosowanie metod i technik lingwistyki korpusowej w kognitywnej analizie wybranych zjawisk językowych dr Monika Szymańska Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk 6 066
96 Badanie udziału jonotropowych receptorów glutaminianergicznych w mechanizmie działania leków przeciwdepresyjnych. dr Małgorzata Wolak Uniwersytet Jagielloński 43 065
97 Komodytyzacja usług prawnych dr Karolina Mania Uniwersytet Jagielloński 49 848
98 Wstęp do metrycznej teorii węzłów w rzeczywistej teorii osobliwości - konsultacje naukowe. dr hab. Maciej Piotr Denkowski Uniwersytet Jagielloński 14 338
99 Wpływ różnych kwasów tłuszczowych na indukcję autofagii oraz aktywność metaboliczną hipertroficznych komórek tłuszczowych dr hab. Małgorzata Katarzyna Gajewska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 896 000
100 Hipoteza Onsagera dla ogólnych praw zachowania prof. dr hab. Piotr Andrzej Gwiazda Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk 468 720
101 Publikowanie rezultatów badań w międzynarodowych angielskojęzycznych czasopismach naukowych: wyzwania i umiejętności angielskojęzycznego pisania akademickiego polskich naukowców w humanistyce i naukach społecznych na wczesnym etapie kariery mgr Aleksandra Maria Swatek Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 614 392
102 Od perylenu do funkcjonalizowanych nanografenów o oczekiwanych właściwościach prof. dr hab. inż. Stanisław Krompiec Uniwersytet Śląski w Katowicach 1 698 000
103 Badania empiryczne wpływu czynników klimatycznych i materiałowych na przyrost liczby spękań niskotemperaturowych nawierzchni podatnych dr inż. Dawid Damian Ryś  Politechnika Gdańska 49 500
104 Rola NWC w budowie i funkcji rzęsek komórkowych w Danio pręgowanym  dr Joanna Bogumiła Niedbalska-Tarnowska Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN 49 940
105 Korzenie Guyanais i jego miejsce wśród francuskich języków kreolskich na Karaibach dr Bart Jacobs  Uniwersytet Jagielloński  358 886
106 Reakcje azotku boru z tytanem w warunkach nierównowagowych dr inż. Piotr Wyżga Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania 49 500
107 Zrozumieć biodeteriorację - biofilm a kolonizowane podłoże. Wykorzystanie metabarcodingu w badaniach niszczenia skał użytkowych. dr inż. Magdalena Owczarek-Kościelniak Instytut Botaniki im. Władysława Szafera Polskiej Akademii Nauk 49 610
108 Od krzywdy do przebaczenia: perspektywa małżonków dr Kinga Kaleta Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 49 984
109 Heterotopie obywatelstwa – dyskurs edukacyjny i pedagogie militaryzacji w przestrzeniach organizacji młodzieżowych. Ujęcie analityczno-krytyczne i porównawcze dr hab. Helena Ostrowicka Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 1 124 280
110 Prognozowanie rynków finansowych z wykorzystaniem metod uczenia maszynowego dr hab. Witold Tadeusz Orzeszko Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 346 800
111 Ekologiczna biochemia Pectobacterium - badanie interakcji pomiędzy bakteriami a roślinami. dr hab. Małgorzata Waleron Uniwersytet Gdański; Gdański Uniwersytet Medyczny 1 945 200
112 Potencjalnie nowe zeolity i minerały zeolito-podobne z paralaw Kompleksu Hatrurim, Izrael prof. dr hab. inż. Evgeny Galuskin Uniwersytet Śląski w Katowicach 470 340
113 Identyfikacja mechanizmów i badania procesu wytwarzania grafenu płatkowego metodą bezpośredniej eksfoliacji z zastosowaniem ditlenku węgla w stanie nadkrytycznym dr inż. Małgorzata Magdalena Djas Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych; Politechnika Warszawska 936 000
114 Rola selektywnej autofagii w kontroli aktywności czynników transkrypcyjnych regulowanych przez ABA u Arabidopsis prof. dr hab. Agnieszka Ewa Sirko Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk 2 376 190
115 Opracowanie narzędzia opartego o bakteriofagi jako alternatywy dla antybiotykoterapii w leczeniu lekoopornej rzeżączki dr hab. Monika Julita Adamczyk-Popławska Uniwersytet Warszawski 687 800