Wróć do archiwum newslettera NCN

 1. OGŁOSZENIE NOWYCH KONKURSÓW

  15 września Narodowe Centrum Nauki ogłosiło kolejne konkursy na projekty badawcze: OPUS 4, PRELUDIUM 4, SONATA 4 oraz SONATA BIS 2.

  Ogłoszone konkursy są już dobrze znane w polskim środowisku naukowym. Nastąpiła jednak mała zmiana charakteru konkursu SONATA BIS 2, w którym można starać się o środki na powołanie nowego zespołu naukowego. Tym razem jest on otwarty dla naukowców, którzy uzyskali stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem złożenia wniosku (wcześniej okres ten wynosił do 10 lat), przy czym do tego okresu nie wlicza się urlopów macierzyńskiego i wychowawczego. Konkurs OPUS 4 jest najbardziej ogólnym konkursem NCN, w którym można starać się o pieniądze na realizację badań podstawowych, w tym zakup aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji projektu. PRELUDIUM 4 to szansa na otrzymanie nawet 150 tys. zł dla osób, które jeszcze nie mają stopnia naukowego doktora. W konkursie SONATA 4 można starać się o środki na stworzenie unikatowego warsztatu naukowego w wysokości nawet 0,5 miliona złotych dla projektów trwających 5 lat.

  Wnioski można składać do 15 grudnia 2012 r.

 2. ZAKOŃCZENIE NABORU WNIOSKÓW W MAESTRO 3 i HARMONIA 3

  15 września zakończył się nabór wniosków w konkursach MAESTRO 3 i HARMONIA 3. Do Narodowego Centrum Nauki wpłynęło 490 wniosków w wersji elektronicznej, w tym 196 wniosków o finansowanie projektów kierowanych przez doświadczonych naukowców w konkursie MAESTRO 3 oraz 294 wnioski o finansowanie projektów realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej w konkursie HARMONIA 3. Ostateczna liczba wniosków rozpatrywanych w obu konkursach będzie znana po zakończeniu rejestracji wniosków w wersji papierowej: wniosek uznaje się za zakwalifikowany do konkursu pod warunkiem dostarczenia do NCN wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF oraz wersji papierowej. Rozstrzygnięcie konkursów planowane jest na marzec 2012 r.

 3. O KONKURSACH NCN W ODNIESIENIU DO SYTUACJI MŁODYCH BADACZEK PRAGNĄCYCH ZAŁOŻYĆ RODZINY

  Wśród tematów poruszonych podczas Kongresu Kobiet, który odbył się  15 września 2012 r. znalazła się sprawa pracy zawodowej kobiet-naukowców, które chcą założyć rodziny i mieć dzieci. Jedna z uczestniczek dyskusji wyraziła opinię przytoczoną później w informacji Polskiej Agencji Prasowej pt. Kongres Kobiet: trzeba znieść limity wiekowe w nauce w następującym brzmieniu: Limity wiekowe są ogromnym problemem. To kłody rzucane pod nogi. Dotyczą też np. dużej części grantów przyznawanych przez Narodowe Centrum Nauki.Przywołana wypowiedź zaskakuje z tego względu, że w konkursach Narodowego Centrum Nauki nie ma tak naprawdę żadnych limitów wiekowych.

  NCN ma w swojej ofercie siedem rodzajów konkursów, w których można wnioskować o finansowanie projektów kierowanych przez badaczy znajdujących się na różnych etapach kariery naukowej oraz staży podoktorskich. Faktem jest, że w dwóch konkursach na projekty badawcze przeznaczonych dla osób rozpoczynających karierę naukową, czyli SONATA i SONATA BIS oraz w konkursie na staże podoktorskie istnieje ograniczenie co do liczby lat, jakie mogą upłynąć od chwili uzyskania przez kierownika projektu lub przyszłego stażysty stopnia naukowego doktora. Okresy kwalifikujące do konkursów to do 5 lat w przypadku SONATY i staży oraz od 2 do 12 lat w przypadku SONATY BIS. Jednak do okresów tych nie wlicza się wykorzystanych przez kierownika projektu urlopów macierzyńskiego i wychowawczego, udzielanych na zasadach określonych w kodeksie pracy, co jest wyraźnie zaznaczone w każdym ogłoszeniu konkursowym. Tym samym badaczka, która otrzymała stopień naukowy doktora osiem lat temu może wciąż ubiegać się o finansowanie projektu np. w konkursie SONATA, o ile przebywała na urlopach macierzyńskim i wychowawczym łącznie przez co najmniej trzy lata.

 4. NCN CZŁONKIEM APPEC ORAZ NORFACE

  Narodowe Centrum Nauki, oprócz przeprowadzania własnych konkursów, rozwija współpracę międzynarodową w zakresie finansowania badań podstawowych. W ostatnim okresie zostało członkiem dwóch międzynarodowych konsorcjów. Misją pierwszego z nich, konsorcjum ApPEC (Astroparticle Physics European Coordination) jest promowanie i wspieranie badań z zakresu astrofizyki cząstek. Celem konsorcjum NORFACE (New Opportunities for Research Funding Agency Co-operation in Europe) jest z kolei wspieranie badań w obszarze nauk społecznych. Obecnie trwają prace nad organizacją kolejnego konkursu w ramach NORFACE, który zostanie ogłoszony w ciągu najbliższych tygodni.

 5. Z POSIEDZENIA RADY NCN

  Podczas pierwszego powakacyjnego posiedzenia Rada NCN m.in. określiła warunki przeprowadzania konkursów OPUS 4, PRELUDIUM 4, SONATA 4 oraz SONATA BIS 2 oraz ustaliła ich budżety. Wstępnie uzgodniono również założenia konkursu na stypendia doktorskie, adresowanego do osób mających otwarty przewód doktorski, który przewiduje finansowanie staży w zagranicznych ośrodkach naukowych. Podsumowanie posiedzenia.

 6. WIZYTA AMBASADORA SINGAPURU W NCN

  31 sierpnia Narodowe Centrum Nauki odwiedził ambasador Singapuru, Kwee Liong Keng. Podczas swojej pierwszej wizyty w Krakowie ambasador spotkał się z dyrektorem NCN, prof. Andrzejem Jajszczykiem. W czasie spotkania rozmawiano na temat działalności Narodowego Centrum Nauki oraz singapurskiej agencji finansującej badania z zakresu nauk ścisłych i technicznych oraz nauk o życiu – A*STAR (Agency for Science, Technology and Research).