Wróć do archiwum newslettera NCN

KONKURSY

 1. Konkursy MAESTRO 3 i HARMONIA 3 rozstrzygnięte

  Ogłosiliśmy wyniki konkursów MAESTRO 3 i HARMONIA 3, do których nabór wniosków zakończył się 15 grudnia 2012 r. Doświadczeni badacze, a także naukowcy prowadzący badania w ramach współpracy międzynarodowej złożyli w sumie 490 wniosków. NCN przekaże 134 miliony złotych na realizację 105 projektów. Listy rankingowe wszystkich projektów zakwalifikowanych do finansowania.

 2. Konkursy MAESTRO 4, HARMONIA 4, ETIUDA 1, FUGA 2 i SYMFONIA 1 otwarte

  Trwa nabór wniosków w konkursach ogłoszonych w grudniu 2012 r.: MAESTRO 4 dla doświadczonych naukowców, HARMONIA 4 na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej, FUGA 2 na staże krajowe po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz w nowym konkursie na stypendia doktorskie ETIUDA 1, adresowanym do osób z otwartym przewodem doktorskim. Laureaci tego ostatniego konkursu otrzymają stypendium na czas przygotowywania rozprawy doktorskiej, maksymalnie przez 12 miesięcy. Przypominamy również o ogłoszonym w listopadzie 2012 r. konkursie SYMFONIA 1 na międzydziedzinowe projekty badawcze.

  Wnioski we wszystkich konkursach przyjmujemy do 15 marca 2013 r. za pośrednictwem systemu OSF. Szczegółowe informacje.

 3. Choroby neurozwyrodnieniowe: konkurs na międzynarodowe projekty badawcze

  Zapraszamy do udziału w konkursie na temat chorób neurozwyrodnieniowych European Research projects for the identification of genetic, epigenetic and environmental risk and protective factors for Neurodegenerative Diseases ogłoszonym w ramach inicjatywy Joint Programme Neurodegenerative Disease Research (JPND). Na polskie projekty badawcze Rada NCN przeznaczyła budżet w wysokości 500 tys. EUR. Wnioski można składać do 19 marca 2013 r. do godziny 23:59 czasu środkowoeuropejskiego. Więcej informacji.

 4. Międzynarodowe konkursy dla humanistów

  Trwa również nabór wniosków w dwóch konkursach międzynarodowych w obszarze nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce.

  Wraz z konsorcjum NORFACE zachęcamy do udziału w konkursie pt. Przyszłość państwa opiekuńczego (Welfare State Futures). Budżet przeznaczony na sfinansowanie polskich projektów to 826 tys. euro. Wnioski można składać do 16 kwietnia 2013 r., 11:59 CET. Więcej informacji.

  We współpracy z konsorcjum JPI Cultural Heritage zapraszamy do udziału w konkursie na projekty badawcze na temat dziedzictwa kulturowego. Sfinansujemy w nim projekty z zakresu badań podstawowych dotyczące tematu: Increasing understanding of cultural values, valuation, interpretation, ethics and identity around all forms of cultural heritage (tangible, intangible and digital heritage). Na realizację polskich projektów przeznaczone zostało 150 tys. euro. Nabór wniosków trwa do 5 kwietnia 2013 r., godz. 18:00 CET. Więcej informacji.

STATYSTYKI I ZESTAWIENIA

 1. Rankingi grantobiorców NCN oraz statystyki konkursów OPUS 3, PRELUDIUM 3, SONATA 3 i SONATA BIS 1

  Opublikowaliśmy zestawienia rankingowe podmiotów, którym w latach 2011-2012 przyznaliśmy finansowanie na realizację projektów badawczych oraz staży podoktorskich. Rankingi obejmują zwycięzców piętnastu konkursów ogłoszonych w pięciu naborach. Pierwsze miejsce w zestawieniu ogólnym zajął Uniwersytet Jagielloński, który otrzymał 409 grantów na kwotę 156 mln zł. Drugą pozycję zajął Uniwersytet Warszawski, któremu przyznano ponad 129 mln zł na realizację 407 grantów, trzecie miejsce należy do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który otrzymał 212 grantów na łączną kwotę ponad 64 mln zł. Oprócz rankingu ogólnego, dostępne są również listy zwycięzców w poszczególnych konkursach, grupach nauk oraz uwzględniające typ grantobiorców.

  Dostępne są także szczegółowe raporty statystyczne dla konkursów OPUS 3, PRELUDIUM 3, SONATA 3 i SONATA BIS 1, do których nabór wniosków zamknięto 19 czerwca 2012 r. Po raz pierwszy w raportach umieszczono współczynniki sukcesu dla jednostek, których projekty zakwalifikowano do finansowania.

 2. Zespoły ekspertów oceniających wnioski w konkursach NCN w 2012 r.

  Na naszej stronie internetowej udostępniliśmy pełną listę ekspertów biorących udział w pracach zespołów ekspertów w 2012 r. oceniających wnioski złożone w konkursach NCN. Dziękujemy wszystkim ekspertom za zaangażowanie oraz cenny wkład wniesiony w proces oceny wniosków.

 3. Komentarz dyrektora NCN w sprawie ankiety „Obywateli Nauki”

  W odpowiedzi na wyniki ankiety pt. „Poprawmy NCN” dotyczącej postulatów usprawnień w działalności Narodowego Centrum Nauki, przeprowadzonej przez ruch Obywateli Nauki (ON), na naszej stronie internetowej zamieściliśmy wyniki ankiety otrzymane od przedstawicieli ruchu, wraz z naniesionymi komentarzami dyrektora NCN prof. Andrzeja Jajszczyka. Wyniki ankiety z komentarzem prof. Andrzeja Jajszczyka.

Z PRAC RADY

 1. Nowi członkowie Rady NCN

  12 grudnia dwunastu profesorów z całej Polski otrzymało z rąk dra hab. Jacka Gulińskiego, podsekretarza stanu w ministerstwie nauki i szkolnictwa wyższego nominacje na członków Rady Narodowego Centrum Nauki. Rada NCN jest odpowiedzialna przede wszystkim za kształt konkursów Narodowego Centrum Nauki, w których naukowcy mogą się ubiegać o pieniądze na badania realizowane w polskich uczelniach, instytutach i innych jednostkach. Składa się z dwudziestu czterech wybitnych naukowców. Co dwa lata zmienia się połowa składu Rady. Podsumowanie uroczystości i nowy skład Rady NCN.

 2. Z posiedzenia Rady NCN

  W styczniu 2012 r. po raz kolejny odbyło się posiedzenie plenarne Rady Narodowego Centrum Nauki, którego kluczowym punktem była analiza formy wniosków oraz zakresu danych wymaganych we wnioskach o finansowanie projektów badawczych w konkursach ogłaszanych przez NCN. Podczas posiedzenia Rada między innymi podsumowała przebieg dotychczasowych konkursów typu OPUS i PRELUDIUM, omówiła warunki przeprowadzania kolejnych edycji tych konkursów oraz kryteria oceny wniosków. Podsumowanie posiedzenia.

SPRAWY MIĘDZYNARODOWE

 1. Stanowisko Science Europe w sprawie programu Horyzont 2020

  W grudniu 2012 r. organizacja Science Europe, do której należy NCN, opublikowała stanowisko w sprawie przyszłego programu europejskiego dotyczącego finansowania badań i innowacji: Horizon 2020 – the Framework Programme for Research and Innovation. W wydanym przez Science Europe stanowisku powitano z radością plany wzmocnienia ERC jako elementu finansowania badań wybiegających daleko w przyszłość oraz jako wyraźny sygnał, że wsparcie badań podstawowych będzie kontynuowane. Science Europe uważa, że zasada doskonałości (ang. excellence) stosowana w ERC powinna obowiązywać w całości programu Horyzont 2020 i w całym łańcuchu innowacyjności, a także wyraża zadowolenie z innych sposobów zwiększania roli badań podstawowych w programie. Więcej informacji.

 2. Jak zostać recenzentem COST?

  Program COST (European Cooperation in Science and Technology) zaprasza naukowców do wzięcia udziału w ewaluacji wniosków o finansowanie sieci badawczych obejmujących wszystkie obszary nauki. Aby zostać recenzentem w programie COST, należy się zalogować na stronie internetowej http://www.cost.eu/experts oraz dołączyć swoje CV zawierające listę publikacji naukowych.

 3. Nowe narzędzie komunikacji: THE SUSFOOD Meta Knowledge Base

  W ramach działań podejmowanych przez konsorcjum ERA-NET SUSFOOD powstało narzędzie komunikacji The Susfood Meta Knowledge Base. Baza zawiera informacje o programach i badaniach realizowanych w obszarze zrównoważonej produkcji i konsumpcji żywności. Mogą się w niej rejestrować organizacje, agencje finansujące badania naukowe oraz osoby zainteresowane tematyką żywności i żywienia. Więcej informacji o bazie.