Wróć do archiwum newslettera NCN

 1. Instrukcje przygotowania i składania wniosków w konkursach MAESTRO 4, HARMONIA 4, SYMFONIA 1, ETIUDA 1, FUGA 2 dostępne

  Opublikowaliśmy szczegółowe instrukcje przygotowania i składania wniosków w konkursach MAESTRO 4, HARMONIA 4, SYMFONIA 1, ETIUDA 1, FUGA 2. Można w nich przeczytać, m.in. jakie dokładnie warunki muszą spełniać wnioskodawca i projekt badawczy, w jaki sposób dobrze zaplanować harmonogram projektu oraz jak prawidłowo skonstruować jego kosztorys. Przypominamy, że nabór wniosków w tych konkursach trwa do 15 marca br.

 2. Lutowe posiedzenie Rady NCN

  W lutym 2013 r. odbyło się kolejne posiedzenie Rady Narodowego Centrum Nauki. Rada NCN zwiększyła środki przeznaczone na finansowanie projektów badawczych w konkursach OPUS 4, SONATA 4, PRELUDIUM 4 i SONATA BIS 2. Rada wprowadziła także istotne zmiany w warunkach konkursu SONATA (m.in. okres realizacji projektu został skrócony i wynosi od 12 do 36 miesięcy) oraz zdecydowała o ogłaszaniu tego konkursu dwa razy w roku. Ustanowiono Nagrodę Narodowego Centrum Nauki dla młodych uczonych za znaczące osiągnięcia naukowe. Rada przyjęła podział środków przeznaczonych na finansowanie projektów w konkursach, które zostaną ogłoszone 15 marca br., w wysokości 240 mln zł, z przeznaczeniem na konkurs OPUS 5 – 180 mln zł; konkurs PRELUDIUM 5 – 30 mln zł, konkurs SONATA 5 – 30 mln zł. Podsumowanie posiedzenia.
 3. Choroby zakaźne – nowy międzynarodowy konkurs konsorcjum Infect-ERA

  Zapraszamy do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące patogenów wywołujących choroby zakaźne, organizowanym przez konsorcjum Infect-ERA, którego NCN jest członkiem. Na polskie projekty badawcze Rada NCN przeznaczyła 500 tys. euro. W projekcie możliwy jest zakup aparatury naukowo-badawczej. Wnioski w konkursie można składać do 19 kwietnia 2013 r. do godziny 17.00 czasu środkowoeuropejskiego. Więcej informacji o konkursie.

 4. Szansa na znalezienie partnerów do realizacji projektu

  Wszyscy, którzy chcą wziąć udział w konkursie NORFACE pt. Przyszłość państwa opiekuńczego mogą skorzystać z aplikacji Partner Search Tool  pozwalającej na znalezienie partnerów do realizacji projektów badawczych. Budżet przeznaczony na sfinansowanie badań polskich naukowców to 826 tys. euro. Wnioski w konkursie można składać do 16 kwietnia 2013 r. Więcej informacji o konkursie.
 5. Udział dyrektora NCN w warsztatach High Level Workshop: Realising the European Research Area

  W dniach 20-21 lutego br. dyrektor Narodowego Centrum Nauki prof. Andrzej Jajszczyk wziął udział w warsztatach High Level Workshop: Realising the European Research Area, które odbyły się w Brukseli. Uczestnikami warsztatów, poza wysokimi rangą przedstawicielami organizacji członkowskich Science Europe, byli ministrowie odpowiedzialni za naukę niektórych krajów europejskich oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej, w tym Dyrektor Generalny ds. Badań i Innowacji Robert-Jan Smits. Polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego reprezentował wiceminister prof. Jacek Guliński. Tematyka warsztatów obejmowała zagadnienia doskonałości (ang. excellence) w europejskim obszarze badawczym, otwartego dostępu do publikacji naukowych oraz współpracy transgranicznej w nauce. W dyskusji na temat otwartego dostępu do publikacji prof. Jajszczyk zasugerował podjęcie prac nad starannym oszacowaniem kosztów przyjęcia tego podejścia dla podatników z krajów europejskich. Wniosek został poparty przez prezesa niemieckiej organizacji grantowej DFG prof. Petera Strohschneidera. Dyrektor NCN zaprezentował także otwartość polskiej agencji na współpracę międzynarodową i wspierające ją mechanizmy.

 6. Przedłużenie terminu składania raportów dla projektów finansowanych przez NCN

  Wzory raportów dla projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki uległy zmianie. Wszystkich, którzy nie opracowali dotąd raportów według dotychczasowego wzoru, prosimy o skorzystanie z formularzy online, które zostaną udostępnione w systemie OSF do dnia 31 maja 2013 r. Okres przyjmowania raportów rocznych dla projektów, których realizacja rozpoczęła się najpóźniej 1 maja 2012 r. oraz okres przyjmowania raportów końcowych dla projektów zakończonych do maja 2013 r. zostaje przedłużony do 31 lipca 2013 r.

 7. Odkrycie przez polskich archeologów najstarszych domostw w Afryce

  Podczas prowadzonych obecnie wykopalisk w Dolinie Nilu Środkowego polscy archeolodzy znaleźli najstarsze pozostałości osady ludzkiej, której wiek szacowany jest na około 70 tysięcy lat. Odkrycie to obala dotychczasowe założenia, że tworzenie trwałych domostw miało związek dopiero z tzw. wielkim wyjściem z Afryki i zasiedlaniem chłodniejszych obszarów Europy i Azji. Badane przez polskich archeologów stanowisko w północnym Sudanie, wskazuje, że ludzie w okresie środkowego paleolitu dobrze przystosowywali się do warunków środowiska konstruując sporych rozmiarów domostwa, planując rozmieszczenie partii obozowiska o zróżnicowanych funkcjach – podaje Polska Agencja Prasowa. Kierownikiem projektu jest dr Marta Osypińska z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu. Badania finansowane są ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA na projekty badawcze mające na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora. Więcej informacji o projekcie.

 8. Udział w grupach doradczych programu ramowego Horyzont 2020

  W związku z pracami nad nowym programem ramowym Horyzont 2020 Komisja Europejska poszukuje ekspertów, którzy wejdą w skład tzw. grup doradczych (Advisory Group). Zadaniem tych grup będzie praca nad kształtem nowego programu ramowego, w tym również nad programami oraz schematami finansowania badań podstawowych w różnych obszarach nauki. Zgłoszenia przyjmowane są do 6 marca 2013 r. Więcej informacji.

 9. Nabór kandydatów do Rady Młodych Naukowców

  Do 18 marca br. młodzi uczeni mogą starać się o członkostwo w Radzie Młodych Naukowców (RMN). Przyjmowanie zgłoszeń do czwartej kadencji Rady rozpoczęło Ministerstwo Nauki i  Szkolnictwa Wyższego. Do zadań RMN należy m.in. identyfikowanie barier rozwoju kariery młodych badaczy, współdziałanie młodego pokolenia naukowców z przedstawicielami środowisk gospodarczych oraz instytucji wdrażających innowacyjne rozwiązania w nauce. Rada we współpracy z Narodowym Centrum Nauki prowadzi cykl spotkań z młodymi uczonymi pod nazwą Mechanizmy finansowania badań młodych naukowców w Polsce. Więcej informacji o naborze kandydatów.