Wróć do archiwum newslettera NCN

 1. 150 MLN ZŁ OD NCN DLA POLSKICH BADACZY

  Doświadczeni naukowcy, uczeni realizujący projekty w ramach współpracy międzynarodowej oraz badacze, którzy otrzymali stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat, mogą wziąć udział w konkursach MAESTRO 5, HARMONIA 5 i SONATA BIS 3. Centrum na ich realizacje przeznaczyło łącznie 150 mln zł. Zgłoszenia można przesyłać do 16 września 2013 r. MAESTRO 5 to konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, i których efektem mogą być odkrycia naukowe. W warunkach konkursu utrzymany został obowiązek zatrudnienia w projekcie przynajmniej jednego naukowca ze stopniem doktora oraz zaangażowania przynajmniej jednego doktoranta. Z kolei konkurs HARMONIA 5 dotyczy projektów międzynarodowych i jest skierowany do naukowców, którzy zaplanowali podjęcie współpracy z partnerami z zagranicznych instytucji naukowych. Jednym z warunków konkursowych jest zawiązanie lub kontynuacja międzyinstytucjonalnej współpracy międzynarodowej. Kosztorys projektu nie może przekraczać 2 mln zł. W ramach konkursu SONATA BIS 3 naukowcy mogą otrzymać finansowanie na realizację projektów badawczych mających na celu powołanie nowego zespołu naukowego. W konkursie mogą brać udział badacze posiadający stopień lub tytuł naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem złożenia wniosku. Zespół badaczy musi składać się z osób nieposiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu naukowego (wymóg ten nie dotyczy kierownika projektu). Szczegółowe informacje na temat konkursów.

 2. CZERWCOWE POSIEDZENIE RADY NCN

  W dniach 12-13 czerwca 2013 r. odbyło się posiedzenie Rady Narodowego Centrum Nauki.  Rada m.in. określiła warunki konkursów MAESTRO 5, HARMONIA 5, SONATA BIS 3, ogłoszonych 14 czerwca 2013 r. Odpowiadając na wnioski płynące ze środowiska naukowego Rada NCN dokonała zmian w wykazie dyscyplin i grup dyscyplin, w ramach których są ogłaszane i przeprowadzane konkursy NCN. Przedstawiono także sprawozdanie z prac Komisji Odwoławczej Rady NCN. Członkowie Rady pozytywnie zaopiniowali stanowiska Zespołów Ekspertów w sprawie oceny raportów końcowych z realizacji projektów badawczych własnych, promotorskich i habilitacyjnych oraz raportów rocznych i końcowych z realizacji międzynarodowych projektów niewspółfinansowanych w grupie Nauk o Życiu pochodzących z konkursów przekazanych przez MNiSW do realizacji w NCN. Pełne podsumowanie.

 3. PRZEDSTAWICIELE DFG W NCN

  NCN odwiedzili przedstawiciele Deutsche Forschunggemeinschaft (DFG) - niemieckiej organizacji finansującej badania podstawowe. Uczestnicy spotkania - dr Guido Lammers i dr Christian Schaich oraz przedstawiciele Centrum rozmawiali na temat przyszłych wspólnych inicjatyw, które miałyby promować polsko-niemieckie projekty badawcze. Ze względu na to, że NCN z roku na rok otrzymuje coraz więcej wniosków o finansowanie polsko-niemieckich projektów badawczych, Centrum oraz DFG planują rozpoczęcie współpracy, której celem jest wsparcie badań polsko-niemieckich. Więcej informacji.

 4. UDZIAŁ DYREKTORA NCN W KONFERENCJI WŁADZ UCZELNIANYCH MATEMATYKI I INFORMATYKI

  Dyrektor Narodowego Centrum Nauki prof. Andrzej Jajszczyk wziął udział w Konferencji Władz Uczelnianych Matematyki i Informatyki - KWUMI 2013, odbywającej się 21 czerwca br. na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. W czasie spotkania odbyła się dyskusja na temat finansowania badań podstawowych z zakresu matematyki i informatyki poprzedzona prezentacją dyrektora NCN pt. „Narodowe Centrum Nauki - finansowanie badań w obszarze nauk ścisłych”. Uczestnicy konferencji podnosili problemy wielkości środków na naukę i sposobów ich podziału, a także specyficznych potrzeb środowiska matematyków i informatyków. W czasie konferencji prof. Łukasz Stettner z Instytutu Matematycznego PAN przedstawił także bieżące prace Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, a prof. Krzysztof Diks z Uniwersytetu Warszawskiego omówił działania Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

 5. BAZA OFERT PRACY W PROJEKTACH FINANSOWANYCH PRZEZ NCN

  W bazie ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy przy projektach finansowanych przez Centrum pojawiają się nowe oferty. Zainteresowanych zachęcamy do aplikowania. Wszystkich, którzy oferują miejsca pracy przy projektach realizowanych w ramach konkursów NCN, zapraszamy do skorzystania z formularza pozwalającego na umieszczenie oferty pracy na stronie Centrum.

 6. POLSCY ASTROFIZYCY NAGRODZENI W MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE ASPERA

  Z przyjemnością informujemy, że międzynarodowy projekt badawczy pt. „Współpraca, badania i rozwój na rzecz Teleskopu Einsteina” kierowany przez prof. Tomasza Bulika z Uniwersytetu Warszawskiego otrzymał finansowanie w konkursie ogłoszonym przez NCN oraz sieć ASPERA-2. Projekt wiąże się z pracami przygotowawczymi nad teleskopem Einsteina - obserwatorium, którego budowa pozwoli na bardziej precyzyjne zmierzenie fal grawitacyjnych. Dzięki temu możliwe będzie dokładniejsze zbadanie struktury i własności astrofizycznych źródeł oraz mechanizmów emisji fal grawitacyjnych, a także geometrii, dynamiki i ewolucji całego Wszechświata. Więcej o projekcie.