Wróć do archiwum newslettera NCN

 1. PONAD 180 MLN ZŁ OD NCN DLA POLSKICH NAUKOWCÓW

  215 wniosków na łączną kwotę ponad 180 mln zł zakwalifikowano do finansowania NCN w konkursach MAESTRO 4, HARMONIA 4, ETIUDA 1, FUGA 2 i SYMFONIA 1.

  W konkursie MAESTRO 4, na ważne dla rozwoju nauki badania NCN przeznaczyło w sumie ponad 65 mln zł. Najwyższe finansowanie w tym konkursie - 3 mln zł, otrzymał prof. Edward Nęcka z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który będzie badał proces samokontroli człowieka, zachodzący na trzech poziomach analizy: behawioralnym, poznawczym i neuronalnym. W konkursie HARMONIA 4 o finansowanie mogli starać się badacze realizujący projekty we współpracy międzynarodowej. Spośród 320 zgłoszonych wniosków NCN przyznało finansowanie 68 projektom o łącznej wartości ponad 58 mln zł. Projekt pod kierownictwem prof. Barbary Wosiek z Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN otrzymał najwyższe finansowanie. Za ponad 6 mln zł zespół będzie realizować projekt w ramach eksperymentu ATLAS prowadzonego na Wielkim Zderzaczu Hadronów (LHC). Centrum po raz pierwszy rozstrzygnęło konkurs ETIUDA 1 na stypendia doktorskie. Stypendia na czas przygotowywania rozprawy doktorskiej otrzyma 100 badaczy, Centrum przyznało w sumie ponad 8 mln zł. W konkursie FUGA 2 na staże podoktorskie NCN przekaże badaczom w sumie ponad 21 mln zł, z czego najwięcej, bo aż 9 mln zł trafi w ręce humanistów. 49 laureatów konkursu będzie odbywać staż poza województwem dotychczasowego zamieszkania lub zatrudnienia. W konkursie SYMFONIA 1 na międzydziedzinowe projekty badawcze Centrum przyznało finansowanie 6 projektom na łączną kwotę prawie 30 mln zł. Najwięcej, bo aż po 6,5 mln zł otrzymają dwa projekty realizowane przez wybitnych naukowców z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Więcej informacji o wynikach konkursów na stronie Centrum http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/wyniki.

 2. FORMULARZE WNIOSKÓW DLA KONKURSÓW MAESTRO 5, HARMONIA 5, SONATA BIS 3 DOSTĘPNE

  Informujemy, że w systemie OSF zostały udostępnione elektroniczne formularze wniosków dla konkursów MAESTRO 5, HARMONIA 5, SONATA BIS 3, do których nabór wniosków trwa do 16 września 2013 r.

 3. LIPCOWE POSIEDZENIE RADY NCN

  W dniach 10-11 lipca 2013 r. odbyło się posiedzenie Rady NCN, podczas którego dokonano wyboru członków Zespołów Ekspertów do oceny wniosków złożonych w konkursach OPUS 5, PRELUDIUM 5, SONATA 5, ogłoszonych w dniu 15 marca 2013 r. oraz ustalono wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych dla ww. konkursów. Rada zwiększyła wysokość środków na projekty zgłaszane w tych konkursach  o 100 mln zł do łącznej kwoty 340 mln zł. Rada przeprowadziła wstępną dyskusję na temat warunków i procedury oceny wniosków w konkursach OPUS 6, PRELUDIUM 6, SONATA 6, planowanych do ogłoszenia 15 września 2013 r. Pełne podsumowanie.

 4. FORMULARZE RAPORTÓW ROCZNYCH I KOŃCOWYCH

  W systemie OSF udostępnione zostały formularze raportów rocznych i końcowych dla projektów finansowanych przez NCN. Prosimy o złożenie ww. raportów do dnia 30 września 2013 r. Wypełniony formularz należy wydrukować z systemu i przesłać do NCN w jednej (raporty roczne) lub dwóch (raporty końcowe) kopiach. Prosimy, aby nie nadsyłać raportów przygotowanych na dotychczas dostępnych drukach.

 5. DYREKTOR I PRZEWODNICZĄCY RADY NCN U PREMIERA

  W piątek 19 lipca br. dyrektor NCN prof. Andrzej Jajszczyk oraz przewodniczący Rady NCN prof. Michał Karoński wzięli udział w spotkaniu z Prezesem Rady Ministrów Donaldem Tuskiem poświęconemu priorytetom rządu w nauce i szkolnictwie wyższym, a także wyzwaniom i szansom stojącym przed środowiskiem naukowym w Polsce. Premier przedstawił działania rządu związane ze zmianami ustawy o zamówieniach publicznych, wychodzącymi naprzeciw oczekiwaniom środowiska naukowego. Następnie powiedział o konieczności nowelizacji budżetu Państwa na rok 2013 i wiążących się z tym cięciami w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego, które mają wynieść w sumie 287 mln zł. Zakres tych cięć przedstawiła szczegółowo minister Barbara Kudrycka. W stosunku do NCN redukcja rocznego budżetu wyniesie 15 mln zł, nie obejmując funduszu wynagrodzeń, a w przypadku NCBiR budżet zostanie obniżony o 70 mln zł. Pełne podsumowanie spotkania.

 6. STATYSTYKI KONKURSÓW OPUS 4, PRELUDIUM 4, SONATA 4 i SONATA BIS 2 DOSTĘPNE

  W dziale Statystyki opublikowano szczegółowe raporty statystyczne dla konkursów OPUS 4, PRELUDIUM 4, SONATA 4 i SONATA BIS 2, do których nabór wniosków zamknięto 15 grudnia 2012 r. Można przeczytać m.in. czy częściej o finansowanie ubiegały się kobiety czy mężczyźni, z którego województwa zakwalifikowano do finansowania najwięcej wniosków.

 7. WIZYTA DYREKTORA NCN W SIEDZIBIE TAJWAŃSKIEJ RADY DS. BADAŃ NAUKOWYCH

  8 lipca br. dyrektor NCN prof. Andrzej Jajszczyk złożył wizytę w siedzibie tajwańskiej Rady ds. Badań Naukowych (National Science Council) mieszczącej się w stolicy kraju Tajpej. W rozmowach ze strony gospodarzy uczestniczyli: dyrektor generalny ds. współpracy międzynarodowej prof. Willis T. Lee, jego zastępca Ke-Yen Kuo oraz dyrektor ds. programów Yueh-Jung Wu. Głównym celem rozmów było ustalenie zasad konkretnej współpracy obu agencji w ramach ogólnej umowy o współpracy podpisanej w roku ubiegłym. Więcej informacji.

 8. PROJEKTY FINANSOWANE PRZEZ NCN

  Na naszej stronie internetowej można przeczytać o ważnych odkryciach polskich archeologów: polsko-peruwiańska ekipa archeologiczna kierowana przez dr. Miłosza Giersza odkryła wyjątkowo cenny grobowiec preinkaski; albańsko-polska grupa badawcza rozwiązała problem tzw. „wielkiego muru obronnego”. Nowoczesne urządzenia mogą zastąpić człowieka nawet w tak "ludzkich" sprawach jak ocena wyglądu, smaku i zapachu żywności. Elektroniczne oko może zastąpić zmysł wzroku, elektroniczny język zmysł smaku, a elektroniczne nosy zmysł węchu. Na próbę podjęcia takiego wyzwania zadecydowała się grupa naukowa z Katedry Chemii Analitycznej Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej pod kierownictwem prof. Jacka Namieśnika. Zachęcamy do lektury opisów projektów realizowanych ze środków NCN.