Wróć do archiwum newslettera NCN

 1. INSTRUKCJE PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA WNIOSKÓW W KONKURSACH MAESTRO 5, HARMONIA 5, SONATA BIS 3

  Informujemy, że w sekcji Instrukcje przygotowania wniosków opublikowano szczegółowe instrukcje przygotowania i składania wniosków w konkursach MAESTRO 5, HARMONIA 5, SONATA BIS 3, ogłoszonych 14 czerwca 2013 r. Można w nich przeczytać m.in. jakie dokładnie warunki muszą spełniać wnioskodawca i projekt badawczy, w jaki sposób prawidłowo skonstruować kosztorys projektu oraz dlaczego należy skonsultować się z działem administracyjno-finansowym jednostki, aby prawidłowo wypełnić sekcję dotyczącą pomocy publicznej.

 2. WARUNKI KONKURSU MAESTRO 5

  W związku z zapytaniami płynącymi ze środowiska naukowego dotyczącymi warunków konkursu MAESTRO 5 ogłoszonego w dniu 14 czerwca 2013 r. Rada NCN informuje, że przez pojęcie doktorant należy rozumieć, zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r., uczestnika studiów doktoranckich. Przez stanowisko pracy typu post-doc należy rozumieć pełnoetatowe stanowisko pracy przeznaczone dla osoby rozpoczynającej karierę naukową, która uzyskała stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie. Do tego okresu nie wlicza się urlopu macierzyńskiego i wychowawczego, udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy. Przypominamy, że do konkursu dopuszczone są te projekty badawcze, w których przewidziane jest zaangażowanie doktoranta lub doktorantów na łączny okres co najmniej 36 miesięcy w trybie zgodnym z zasadami zawartymi w „Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki”. Zaangażowanie doktoranta w ramach stypendium naukowego jest jednym z wymagań niezbędnych, którego spełnienie pozwala na dopuszczenie wniosku do oceny merytorycznej.

 3. STATYSTYKI KONKURSÓW MAESTRO 4, HARMONIA 4, ETIUDA 1, FUGA 2

  W sekcji Statystyki konkursów opublikowaliśmy kolejne szczegółowe raporty statystyczne, tym razem dla konkursów MAESTRO 4, HARMONIA 4, ETIUDA 1 i FUGA 2, do których nabór wniosków zamknięto 15 marca 2013 r. Można się z nich dowiedzieć m.in. gdzie doktoranci będą pracować w ramach stypendiów przyznanych w konkursie FUGA 2 lub z jakich krajów pochodzą partnerzy zagraniczni projektów realizowanych w ramach konkursu HARMONIA 4.

 4. TERMIN SKŁADANIA RAPORTÓW ROCZNYCH I KOŃCOWYCH

  Przypominamy, że w terminie do 30 września 2013 r. należy złożyć wymagane raporty roczne oraz końcowe z projektów zakwalifikowanych do finansowania przez NCN. Formularze raportów są dostępne w systemie OSF, a szczegółowe zalecenia dotyczące przygotowania raportów zostały zamieszczone na stronie internetowej NCN.

 5. OPISY PROJEKTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO FINANSOWANIA W KONKURSIE SYMFONIA 1

  Opublikowane zostały opisy projektów, które będą realizowane w ramach finansowania przyznanego w konkursie SYMFONIA 1 na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się najwyższą jakością, odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw w nauce. Lista rankingowa projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu SYMFONIA 1.

 6. RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI NCN W 2012 ROKU

  Opublikowaliśmy raport z działalności NCN w roku 2012, który zawiera m.in. informacje ile zostało złożonych wniosków o finansowanie projektów badawczych, ile środków finansowych przyznało NCN na projekty w poszczególnych konkursach oraz do kogo trafiają pieniądze przyznawane w konkursach. Elektroniczna wersja raportu.

 7. DYREKTOR NCN NA SPOTKANIU Z PREZESEM TOWARZYSTWA MAXA PLANCKA

  Dyrektor NCN prof. Andrzej Jajszczyk wziął udział w spotkaniu z prezesem Towarzystwa Maxa Plancka prof. Peterem Grussem, zorganizowanym w Warszawie przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Głównym tematem spotkania była współpraca naukowa między Niemcami a Polską, w tym wykorzystanie środków z unijnego programu Horyzont 2020. W szczególności omawiano inicjatywy typu teaming oraz twinning, w które mają być zaangażowani naukowcy z obu krajów. W czasie rozmów szukano sposobów zwiększenia konkurencyjności polskiej nauki, a także usprawnienia jej finansowania. Prof. Peter Gruss podzielił się doświadczeniami kierowanego przez niego Towarzystwa Maxa Plancka, które utrzymuje 82 instytuty prowadzące badania naukowe na najwyższym światowym poziomie. Więcej informacji.