Wróć do archiwum newslettera NCN

 1. OPUS, PRELUDIUM i SONATA OGŁOSZONE PO RAZ SZÓSTY

  240 milionów złotych wynoszą środki przeznaczone przez Narodowe Centrum Nauki na finansowanie projektów badawczych w ogłoszonych po raz szósty konkursach OPUS, PRELUDIUM i SONATA. Termin składania wniosków upływa dnia 16 grudnia 2013 roku. PRELUDIUM to konkurs skierowany do osób rozpoczynających swoją karierę naukową, takich, które nie uzyskały jeszcze stopnia naukowego doktora. OPUS jest natomiast konkursem ogólnym, w którym udział może wziąć każdy naukowiec, niezależnie od posiadanego stopnia lub tytułu naukowego, dorobku czy też doświadczenia. Trzecim z ogłoszonych konkursów jest SONATA, w której kierownikiem projektu może być jedynie badacz ze stopniem naukowym doktora, uzyskanym nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem złożenia wniosku. Więcej informacji.

 2. RAPORTY Z REALIZACJI PROJEKTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO FINANSOWANIA PRZEZ NCN

  Informujemy, że w systemie OSF zostały udostępnione formularze raportów rocznych i końcowych dla projektów finansowanych przez NCN. Uprzejmie prosimy o złożenie ww. raportów do dnia 30 września 2013 r. Wypełniony formularz należy wydrukować z systemu i przesłać do NCN w jednej (raporty roczne) lub dwóch (raporty końcowe) kopiach. Prosimy, aby nie nadsyłać raportów przygotowanych na dotychczas dostępnych drukach. Na naszej stronie internetowej znajdują się zalecenia dotyczące przygotowania raportów rocznych i końcowych z realizacji projektów badawczych zakwalifikowanych do finansowania przez NCN.

 3. STYPENDIA NAUKOWE W PROJEKTACH BADAWCZYCH NCN

  Rada NCN informuje, że, począwszy od konkursów NCN ogłoszonych w dniu 15 czerwca 2013 r. warunki konkursów przewidują możliwość przyznania stypendium naukowego młodym naukowcom w związku z realizacją przez nich zadań badawczych w projektach NCN. Zasady przyznawania stypendiów naukowych zostały określone w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki. Więcej informacji.

 4. Z POSIEDZENIA RADY NCN

  Podczas pierwszego powakacyjnego posiedzenia Rada NCN m.in. określiła warunki przeprowadzania konkursów OPUS 6, PRELUDIUM 6, SONATA 6 oraz ustaliła ich budżety. Przedstawiono projekt regulaminu wspólnego konkursu NCN i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Pierwszy etap konkursu odbywać się będzie w NCN, etap drugi w NCBR. Projekty mogą być realizowane w dwóch fazach: koncepcyjnej – obejmującej realizację studium wykonalności badań i przeprowadzenie analiz rynkowych, oraz badawczej – skoncentrowanej na badaniach przemysłowych i rozwojowych. Podsumowanie posiedzenia.

 5. DYREKTOR NCN WZIĄŁ UDZIAŁ W SPOTKANIU KOMITETU IDENTYFIKACYJNEGO SCIENCE EUROPE

  11 września br. dyrektor NCN prof. Andrzej Jajszczyk wziął udział w posiedzeniu Komitetu Identyfikacyjnego Science Europe, które odbyło się w Monachium. Science Europe jest organizacją zrzeszającą europejskie instytucje finansujące badania naukowe, a także instytucje badawcze. Zadaniem komitetu identyfikacyjnego jest przygotowanie listy kandydatur na kluczowe stanowiska w organizacji, w tym członków Rady Zarządzającej, prezesa i dwóch wiceprezesów Science Europe. Zaproponowani przez komitet identyfikacyjny kandydaci zostaną poddani głosowaniu przez Zgromadzenie Ogólne Science Europe. Więcej informacji.

 6. NOWA JAKOŚĆ FINANSOWANIA BADAŃ PODSTAWOWYCH W POLSCE

  Polecamy artykuł pt. Narodowe Centrum Nauki jako instytucja kreująca nową jakość finansowania badań podstawowych w Polsce autorstwa dr Anny Marszałek, koordynatora dyscyplin NCN. Artykuł przedstawia charakterystykę poszczególnych konkursów NCN, przybliża proces oceny wniosków oraz prezentuje sposób funkcjonowania Centrum z uwzględnieniem roli koordynatora dyscyplin. Tekst został opublikowany przez kwartalnik Studia BAS w zeszycie Nauka i szkolnictwo wyższe.

 7. NAUKOWCY Z POLSKI LAUREATAMI MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU SIECI HERA

  Cztery międzynarodowe projekty z udziałem naukowców z Polski otrzymały granty w konkursie Spotkania kulturowe ogłoszonym przez NCN wraz z siecią HERA. Konsorcjum HERA to sieć 21 instytucji partnerskich, które wraz z Komisją Europejską wspierają badania naukowe z dziedziny humanistyki w Europie. Więcej informacji.

 8. SPOTKANIE SIECI NORFACE W KRAKOWIE

  Pod koniec sierpnia br. w NCN odbyło się spotkanie przedstawicieli sieci NORFACE (New Opportunities for Research Funding Agency Cooperation in Europe). Członkowie Management Team, reprezentujący 13 europejskich agencji finansujących badania naukowe, omawiali proces oceny wniosków w konkursie Przyszłość państwa opiekuńczego oraz  przyszłość inicjatywy NORFACE. Podczas spotkania rozmawiano również na temat projektów wyłonionych w pierwszym konkursie NORFACE Migration in Europe: Social, Economic, Cultural and policy dynamics. Więcej informacji.

 9. CZYM ZAJMUJĄ SIĘ GRANTOBIORCY NCN

  Na stronie internetowej NCN przybywa opisów projektów, które otrzymały finansowanie w ramach naszych konkursów. Można przeczytać m.in. o przewidywaniu groźnych dla człowieka zjawisk hydrometeorologicznych, takich jak deszcze nawalne czy powodzie błyskawiczne. Badaniami systemu wspierającego porównywanie prognoz hydrologicznych zajmuje się dr hab. Tomasz Niedzielski z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dr Agnieszka Grzelak ze Szkoły Głównej Handlowej prowadzi badania nad tym, w jaki sposób powinny być chronione dane osobowe w pracy organów wymiaru sprawiedliwości. Badania polskich fizyków rzucają nowe światło na niezwykle rzadki rozpad jądrowy. Kierownikiem projektu jest dr Grzegorz Zuzel z Uniwersytetu Jagiellońskiego, a wyniki mogą mieć istotny wkład w badania z zakresu kosmologii, astrofizyki i fizyki cząstek elementarnych, a w przyszłości mogą doprowadzić do ustalenia masy neutrin.