Kod CSS i JS

Podczas spotkania kierownicy projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, zaprezentują prowadzone przez siebie badania - przedstawią główne zadania i cele badawcze oraz opowiedzą o kolejnych etapach pracy naukowej. Do prezentacji zostały wybrane trzy projekty z trzech grup nauk: humanistycznych, społecznych i o sztuce (HS); nauk o życiu (NZ); nauk ścisłych i technicznych (ST), realizowanych w ramach konkursów: HARMONIA i OPUS.

Nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce

Dr hab. Wojciech Małecki, prof. UWr., opowie o swoich finansowanych z grantów OPUS projektach dotyczących społecznego wpływu literatury, w tym wpływu na postawy wobec zmian klimatycznych oraz zwierząt i ich dobrostanu. Badania te mają charakter empiryczny i interdyscyplinarny, obejmując ścisłą współpracę przedstawicieli literaturoznawstwa, psychologii społecznej, antropologii biologicznej oraz nauk o komunikacji z Polski, Stanów Zjednoczonych i Australii, a także pisarzy z Polski i Wielkiej Brytanii. Ich wyniki zostały opublikowane w czołowych czasopismach międzynarodowych oraz monografii Human Minds and Animal Stories (Routledge 2019), a także były omawiane w mediach, m.in. Newsweeku, Gazecie Wyborczej i Psychology Today. Przyczyniły się również do powstania nowej dziedziny w obrębie humanistyki ekologicznej, nazywanej empiryczną ekokrytyką (zob. Empirical Ecocriticism, University of Minnesota Press 2023).

Dr hab. Wojciech Małecki, prof. UWr. pracuje w Zakładzie Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wroclawskiego. Jego badania dotyczą wpływu literatury i mediów na społeczeństwo, zwłaszcza na postawy wobec środowiska naturalnego. Publikował w czasopismach takich jak Poetics, Oxford Literary Review, ISLE: Interdisciplinary Studies in Literature and Environment, Frontiers in Psychology i innych. Pośród jego książek są Human Minds and Animal Stories: How Narratives Make Us Care About Other Species (Routledge 2019), On Philosophy and Philosophers (Cambridge University Press 2020), What Can We Hope For? Essays on Politics (Princeton University Press, 2022) oraz Embodying Pragmatism (Lang 2010). Jego prace były tłumaczone na chiński, szwedzki i inne języki oraz omawiane w mediach takich jak The New York Times, Newsweek i Psychology Today. Był stypendystą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji Alexandra von Humboldta, Fundacji Kościuszkowskiej oraz Institute for Advanced Studies in the Humanities na Uniwersytecie Edynburskim. Obecnie realizuje grant NCN Fikcja klimatyczna jako komunikacja ekologiczna: Przekonania, postawy, zachowanie.

Nauki o życiu

Prof. dr hab. Krystyna Dąbrowska przedstawi badania mające na celu zrozumienie interakcji wirusów bakteryjnych (bakteriofagów) z organizmami ludzi i zwierząt. Badania były realizowane w ramach projektu SONATA-BIS, który miał decydujące znaczenie dla uzyskania przez nią stopnia doktora habilitowanego, a następnie w projektach HARMONIA i OPUS, które pozwoliły kontynuować badania nad odpowiedzią układu odpornościowego na bakteriofagi i rozwinąć je obejmując również enzymy pochodzenia fagowego.

Prof. dr hab. Krystyna Dąbrowska: absolwentka genetyki na Uniwersytecie Wrocławskim, następnie przez ponad 20 lat związana z Instytutem Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu, gdzie w 2004 roku uzyskała stopień doktora. Od 8 lat związana także z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Wrocławiu, Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym. Wykorzystuje biologię molekularną do badań nad nowymi strategiami terapeutycznymi. Szczególnie zainteresowana bakteriofagami i ich przeciwbakteryjnym działaniem w organizmach ludzi i zwierząt, włączając badania farmakokinetyczne i farmakodynamiczne. Prowadziła granty NCN w ramach konkursów SONATA-BIS, OPUS, HARMONIA, SHENG. Odbyła liczne staże zagraniczne, m.in. w Belgii, USA, Portugalii. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych. Promotor prac magisterskich i doktorskich. Od 2020 roku posiada tytuł naukowy profesora.

Nauki Ścisłe i Techniczne

Ziemia – Księżyc – Kosmos – Satelity

W trakcie prezentacji prof. dr hab. Krzysztof Sośnica odpowie na pytania: w jaki sposób mierzy się planety, czemu długość doby ulega zmianie, które urządzenia zainstalowane przez astronautów z Apollo 11 na Księżycu nadal działają, gdzie odbędzie przyszłe się lądowanie na Księżycu i jaki jest wkład wrocławskich naukowców w budowę systemu GPS na Księżycu.

Prof. dr hab. Krzysztof Sośnica uzyskał stopień naukowy doktora fizyki i astronomii w 2014 r. na Uniwersytecie w Bernie w Szwajcarii. Habilitował się w 2016 r. w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia, a tytuł profesora nauk ścisłych i przyrodniczych otrzymał w 2020 r. Obecnie pracuje na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Swoje prace badawcze koncentruje na integracji laserowych pomiarów odległości do satelitów oraz danych z Globalnych Nawigacyjnych Systemów Satelitarnych (GNSS).