Zdjęcie portretowe Magdaleny Woźniak

Dr Magdalena Woźniak

Archeolog. Między 2006 a 2012 uczestniczyła w pracach Polskiej Misji Archeologicznej w Banganarti oraz na IV Katarakcie Nilu (Sudan). Napisała rozprawę doktorską o ikonografii władców i dostojników Nubii chrześcijańskiej którą obroniła na Sorbonie w 2013 roku. W 2015 przeszła szkolenie Intensive Textile Course z Dr. Gilian Vogelsang-Eastwood, Textile Research Centre, Leiden. Od 2016 realizuje grant badawczy POLONEZ „Nubian Textiles: craft, trade, costume and identity in the medieval kingdom of Makuria”.

 


Dr hab. Jakub Szlachetko

Zdjęcie portretowe Jakuba Szlachetki

Po otrzymaniu tytułu magistra w roku 2003 został zatrudniony na stanowisku asystenta w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jan Kochanowskiego w Kielcach i jednocześnie oddelegowany na studia doktoranckie na Uniwersytet we Fribourgu w Szwajcarii. Podczas studiów doktoranckich po raz pierwszy zetknął się z wysokorozdzielczymi technikami spektroskopowymi pracując w laboratorium prof. Jean-Claude’a Dousse. W roku 2007, po ukończeniu doktoratu, otrzymał grant Szwajcarskiego Centrum Nauki na pobyt w Europejskim Centrum Promieniowania Synchrotronowego (ESRF) we Francji. Celem projektu była budowa spektrometru krystalicznego do zastosowań w mikroskopii rentgenowskiej na linii eksperymentalnej ID21. W latach 2007-2010 kontynuował prace naukowe z wykorzystaniem spektroskopii rentgenowskiej w Szwajcarskim Źródle Promieniowania Synchrotronowego, a następnie w roku 2013 został zatrudniony w projekcie SwissFEL. Obecnie jest pracownikiem Instytutu Fizyki na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, gdzie kontynuuje badania naukowe związane z wykorzystaniem spektroskopii na źródłach synchrotronowych i XFEL do badań poświęconych zmianom układów elektronowych w procesach chemicznych i fotochemicznych, jak również badań dotyczących nieliniowej absorpcji promieniowania X.


Zdjęcie portretowe Magdaleny Kulmy

Dr Magdalena Kulma

Absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Stopień naukowy doktora nauk biologicznych uzyskała w roku 2009 w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN. Aktualnie prowadzi badania nad mechanizmem działania toksycznych białek w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN. Autorka wielu prac w renomowanych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym. Laureatka konkursu popularyzatorskiego INTER 2014 Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.