dr inż. Klaudyna Śpiewak-Wojtyła

  • Koordynator dyscyplin w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych
 

Ukończyła studia magisterskie w dziedzinie chemii (specjalizacja: chemia biologiczna) na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Badania w ramach pracy magisterskiej wykonywała w zakładzie Biochemii Fizycznej Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ. Absolwentka studiów I stopnia na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (2012 r.). Jej praca inżynierska była związana z zastosowaniem materiałów polimerowych w systemach kontrolowanego dostarczania leków. W latach 2012-2016 uczestnik interdyscyplinarnych, anglojęzycznych studiów doktoranckich „Społeczeństwo - Technologie – Środowisko” realizowanych w ramach projektu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów doktoranckich na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W trakcie studiów doktoranckich pełniła rolę redaktor prowadzącej serii Nauk Ścisłych „Zeszytów Naukowych Towarzystwa Doktorantów UJ”. W 2016 r. uzyskała stopień doktora nauk chemicznych (tytuł rozprawy: „Modyfikacja jonami metali białek z rodziny transferryn pod kątem zastosowań biomedycznych”). Jest współautorem publikacji naukowych w czasopismach z listy filadelfijskiej, wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz zgłoszenia patentowego. Była wykonawcą pięciu projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, w tym również jako kierownik grantu PRELUDIUM pt. „Transferryna i receptor transferynowy, rola w transporcie kompleksów rutenu do komórek nowotworowych”.

Pracowała na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego (2016-2017) oraz na stanowisku naukowca w grupie rozwoju metod biochemicznych w dziale R&D Biology w firmie Selvita (2017-2018). Od czerwca 2018 r. zatrudniona w Narodowym Centrum Nauki na stanowisku Koordynatora Dyscyplin w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych.

Wolny czas przeznacza na podróże, między innymi motocyklowe.