dr Magdalena Dej

  • Koordynator Dyscyplin w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce
  • Adres e-mail: Magdalena Dej
 

Geograf, absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ specjalizująca się w rozwoju lokalnym i regionalnym, rozwoju obszarów wiejskich, relokacjach przedsiębiorstw w obszarach metropolitalnych. Po ukończeniu studiów doktoranckich pracowała jako asystent w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, a następnie jako adiunkt w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów w Krakowie (dawniej Instytucie Rozwoju Miast), w którym przez ponad trzy lata pełniła obowiązki zastępcy dyrektora ds. naukowych. Kierowała kilkoma projektami badawczymi, w tym projektem SONATA finansowanym ze środków NCN, a także projektami międzynarodowymi w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego i Polsko-Niemieckiej Fundacji na Rzecz Nauki (kierownik polskiej części projektu). Brała też udział w kilku projektach współpracy międzynarodowej m. in. w ramach programu Interreg UE. Uczestniczyła jako ekspert w licznych opracowaniach wykonywanych m. in. na rzecz Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz innych jednostek administracji rządowej i samorządowej różnych szczebli. Autorka lub współautorka kilkudziesięciu artykułów naukowych, które ukazały się w czasopismach i monografiach o zasięgu międzynarodowym oraz kilku monografii (opublikowanych m. in. w wydawnictwie Springer). Zafascynowana duchowością karmelitańską, którą aktualnie zgłębia poprzez uczestnictwo w studium Karmelitańskiego Instytutu Duchowości.

Od czerwca 2019 r. pracuje w Narodowym Centrum Nauki na stanowisku Koordynatora Dyscyplin w dziedzinie Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce.