Monika Pobiega

dr Monika Pobiega

  • Koordynator Dyscyplin w dziale nauk o życiu
  • Adres e-mail: Monika Pobiega
 

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, kierunku biotechnologia w Krakowie. Pracę magisterską obroniła w 2011 r. rozpoczynając w tym samym roku studia doktoranckie na Wydziale Lekarskim Collegium Medicium UJ. W trakcie studiów magisterskich odbyła staż w Center for Cooperative Research in Biosciences (CICbioGUNE) w Hiszpanii. W latach 2013-2016 zrealizowała grant PRELUDIUM przyznany przez Narodowe Centrum Nauki. W latach 2012-2015 realizowała kilka grantów badawczych NCN, w których była wykonawcą oraz dwa granty z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach działalności statutowej dla młodych badaczy, gdzie występowała jako kierownik projektu. W 2015 r. obroniła pracę doktorską, której tematyka dotyczyła zakażeń u noworodków wywołanych przez lekooporne pałeczki z rodziny Enterobacteriaceae. W 2015 r. rozpoczęła pracę w Centrum Badawczo-Rozwojowym IBSS BIOMED S.A. na stanowisku Specjalisty Biologa. Od 2016 r. pracowała w firmie Biophage Pharma S.A. na stanowisku Kierownika prac badawczo-rozwojowych, kierując zespołem badawczym oraz realizacją grantu finansowanego ze środków unijnych. Pracowała jako wykładowca w Krakowskiej Akademii im. A. Frycza-Modrzewskiego.

Ukończyła roczne studia z Zarządzania Projektami w Krakowskiej Szkole Biznesu UEK, posiada certyfikat zarządzania projektami PRINCE2® Foundation oraz certyfikat Kanban Management Professional, wydany przez Lean Kanban University.

Była członkiem kilku towarzystw zrzeszających mikrobiologów (m. in. Polskie Towarszystwo Mikrobiologów, Society for Applied Microbiology, European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases). Jest autorką ponad 20 artykułów opublikowanych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz kilkudziesięciu krajowych i międzynarodowych doniesień konferencyjnych. Była laureatką stypendium w ramach projektu „Doctus – Małopolski fundusz stypendialny dla doktorantów” realizowanego przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości oraz stypendium rektora dla 15% najlepszych studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Od sierpnia 2019 r. zatrudniona w Narodowym Centrum Nauki na stanowisku koordynatora dyscyplin w dziedzinie Nauk o Życiu.